Tiet 25

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
iewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:07:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

: 25 NS TIết : 25 BÀI 22: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG DÒNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này - Lấy được ví dụ về tác dụng nhiệ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 25, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 25, doc, 1 trang, 0.13 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-25.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

: 25 NS
TIết : 25
BÀI 22: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG DÒNG ĐIỆN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này
- Lấy được ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện
- Nêu được tác dụng phát sáng của dòng điện
2.Kỹ năng:
Mắc mạch điện đơn giản
3.Thái độ:
Trung thực, hợp tác nhóm.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Tranh phóng to hình 20
2.Học sinh: Nhóm
2 pin, 1 bóng đèn.
Công tắc, dây nối, 1 đoạn dây sắt.
1 bút thử điện, 1 đèn điốt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập ( ..5.. phút


(Kiểm tra:
- Vẽ lại sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch khi công tắc đóng.
- Từ đó nêu quy ước chiều dòng điện
GV đánh giá cho điểm HS
( Tổ chức tình huống học tập:
GV : Bằng mắt thường ta có thể nhìn thấy các elclectrôn hay không ?
- Vậy căn cứ vào đây để biết có dòng điện chạy qua mạch điện ?
- Để biết có dòng điện chạy trong mạch ta phải căn cứ vào tác dụng của dòng điện. Bài học hôm nay ta lần lượt tìm hiểu các tác dụng đó.


HS lên bảng vẽ hình.
HS khác nhận xét.
HS trả lời
+ Không thấy.
+ Căn cứ vào các thiết bị điện hoạt động : đèn sáng, quạt quay, bàn ủi nóng…

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng nhiệt của dòng điện ( .13... phút

I – Tác dụng nhiệt
- Khi dong điện chạy qua vật dẫn điện thông thường thì nó làm vật dẫn đó nóng lên.Điều đó chứng tỏ dòng điện có tác dụng nhiệt.
- Ví dụ: tay vào bóng đèn pin, đèn pha xe máy đang sáng, ta thấy nóng.
+ Khi cho dòng điện chạy qua bàn là thì bàn là nóng lên.
Yêu cầu:
- Lần lượt đọc thông tin trong SGK C1, C2, C3.
- Hai HS lên bảng trả lời C1, HS còn lại viết vào vở.
- GV treo sơ đồ mạch điện hình 22.1 SGK.
Yêu cầu sinh lắp mạch điện hình 22.1 trả lời C2
- Khi đèn sáng, đèn có nóng lên không? Làm thế nào để biết ?
- Hãy quan sát xem bộ phận nào của đèn bị đốt nóng và phát sáng ?
- GV treo bảng nhiệt nóng chảy của một số chất.
- Khi đèn sáng bình thường, dây tóc của đèn có nhiệt độ 25000C. Trong các chất sau chất nào làm dây tóc tốt nhất ? Tại sao ?
-Qua thí nghiệm, khi có dòng điện chạy qua vật dẫn như thế nào?
Chuyển ý :Dòng điện chạy qua dây tóc bĩng đèn thì dây tóc nóng lên. Dòng điện qua dây sắt thì dây sắt như thế nào ? Ta chứng minh qua C3.
GV bố trí và làm thí nghiệm hình 22.2.
Yêu cầu:
- Đọc C3.
- Quan sát và nêu kết quả TN.
- Hoàn thành kết luận.

Lưu ý: Khi đóng công tắc khoảng 5 giây thì ngắt ngay tránh hại ắcquy.Yêu cầu chỉ cần giấy cháy rơi xuống hoặc hoặc giấy cháy thành vệt đen trên mảnh giấy là được.
GV thông báo:Các vật nóng tới 5000C thì bắt đầu phát ánh sáng nhìn thấy.
Yêu cầu:
- Đọc nội dung bảng nhiệt độ nóng chảy của 1 số chất
- Dựa vào kết luận trả lời C4.
Em hãy tìm một vài ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện?
HS làm theo yêu cầu
Đọc SGK lần lượt thực hiện
C1:Dụng cụ đốt nóng bằng điện:Bóng đèn dây tóc, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, bàn là…
- HS quan sát
C2:Hs mạch điện
- Có. Sờ tay vào.

 


Tuần : 25                                                                                                                     NS

TIết : 25

BAØI 22: TAÙC DUÏNG NHIEÄT VAØ TAÙC DUÏNG PHAÙT SAÙNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

  - Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này

  - Lấy được ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện

  -  Nêu được tác dụng phát sáng của dòng điện

2.Kyõ naêng:

       Maéc maïch ñieän ñôn giaûn

3.Thaùi ñoä:

       Trung thöïc, hôïp taùc nhoùm.

II.CHUAÅN BÒ: 

1.Giaùo vieân:

     Tranh phoùng to hình 20

2.Hoïc sinh: Nhoùm

      2 pin, 1 boùng ñeøn.

       Coâng taéc, daây noái, 1 ñoaïn daây saét.

       1 buùt thöû ñieän, 1 ñeøn ñioát.

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ..5.. phuùt

 

Kieåm tra:

 - Veõ laïi sô ñoà maïch ñieän cuûa ñeøn pin vaø duøng muõi teân kí hieäu chieàu doøng ñieän chaïy trong maïch khi coâng taéc ñoùng.

- Töø ñoù neâu quy öôùc chieàu doøng ñieän

GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

GV : Baèng maét thöôøng ta coù theå nhìn thaáy caùc elclectroân hay khoâng ?

- Vaäy caên cöù vaøo ñaây ñeå bieát coù doøng ñieän chaïy qua maïch  ñieän ?

- Ñeå bieát coù doøng ñieän chaïy trong maïch ta phaûi caên cöù vaøo taùc duïng cuûa doøng ñieän. Baøi hoïc hoâm nay ta laàn löôït tìm hieåu caùc taùc duïng ñoù.

 

 

       HS leân baûng veõ hình.

       HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

 

 

HS traû lôøi

+ Khoâng thaáy.

 

+ Caên cöù vaøo caùc thieát bò ñieän hoaït ñoäng : ñeøn saùng, quaït quay, baøn uûi noùng

 

 

 


Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän .13... phuùt       

I Taùc duïng nhieät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi dong điện chạy qua vật dẫn điện thông thường thì nó làm vật dẫn đó nóng lên.Điều đó chứng tỏ dòng điện có tác dụng nhiệt.

- Ví duï: Chạm tay vào bóng đèn pin, đèn pha xe máy đang sáng, ta thấy nóng.

+ Khi cho dòng điện chạy qua bàn là thì bàn là nóng lên.

 

 

Yeâu caàu:

    - Laàn löôït ñoïc thoâng tin trong SGK C1, C2, C3.

     - Hai HS leân baûng traû lôøi C1, HS coøn laïi vieát vaøo vôû.

 

 

 

    - GV treo sô ñoà maïch ñieän hình 22.1 SGK.

 

 

 

Yeâu caàu học sinh lắp mạch điện hình 22.1 traû lôøi C2

     -  Khi ñeøn saùng, ñeøn coù noùng leân khoâng? Laøm theá naøo ñeå bieát ?

    -  Haõy quan saùt xem boä phaän naøo cuûa ñeøn bò ñoát noùng vaø phaùt saùng ?

 

-  GV treo baûng nhieät noùng chaûy cuûa moät soá chaát.

 

 

 

 

 

 

 

- Khi ñeøn saùng bình thöôøng, daây toùc cuûa ñeøn coù nhieät ñoä 25000C. Trong caùc chaát sau chaát naøo laøm daây toùc toát nhaát ? Taïi sao ?

-Qua thí nghieäm, khi coù doøng ñieän chaïy qua vaät daãn nhö theá naøo?

    Chuyeån yù :Doøng ñieän chaïy qua daây toùc bóng đèn thì daây toùc noùng leân. Doøng ñieän qua daây saét thì daây saét nhö theá naøo ?  Ta chöùng minh qua C3.

GV boá trí vaø laøm thí nghieäm hình 22.2.

Yeâu caàu:   

- Ñoïc C3.

HS laøm theo yeâu caàu

Ñoïc SGK laàn löôït thöïc hieän

C1:Duïng cuï ñoát noùng baèng ñieän:Boùng ñeøn daây toùc, beáp ñieän, noài côm ñieän, aám ñieän, baøn laø…

 

-  HS quan saùt

 

 

 

 

C2:Hs lắp mạch điện

 

-  Coù. Sôø tay vaøo.

 

- Daây toùc.

 

 

 

-HS quan saùt.

 

Chaát

Nhieät ñoä noùng chaûy (oo)

Vonfram

3370

Theùp

1300

Ñoàng

1080

Chì

327

 

-Daây Vonfram, ñeå daây khoâng bò noùng chaûy.

 

 

-Noùng leân.

 

 

 

 

 

 

 

Hs đọc câu C3

Quan sát TN trả lời câu C3

C3:  a. Caùc maûnh giaáy bò chaùy ñöùt vaø rôi xuoáng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt vaø neâu keát quaû TN.

 

 

 

 

 

 

- Hoaøn thaønh keát luaän.

 

 

 

 

 

u yù: Khi ñoùng coâng taéc khoaûng 5 giaây thì ngaét ngay traùnh haïi aécquy.Yeâu caàu chæ caàn giaáy chaùy rôi xuoáng hoaëc hoaëc giaáy chaùy thaønh veät ñen treân maûnh giaáy laø ñöôïc.

GV thoâng baùo:Caùc vaät noùng tôùi 5000C thì baét ñaàu phaùt aùnh saùng nhìn thaáy.

Yeâu caàu:

   - Ñoïc noäi dung baûng nhieät ñoä noùng chaûy cuûa 1 soá  chaát

  -  Döïa vaøo keát luaän traû lôøi C4.

 

 

 

Em hãy tìm một vài ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện?

.

 b. Doøng ñieän laøm daây saét noùng leân neân caùc maûnh giaáy bò chaùy ñöùt vaø rôi xuoáng.

- HS gki keát luaän vaøo vôû

Keát luaän: Khi coù doøng ñieän chaïy qua caùc vaät daãn ñeàu bò noùng leân.

- Doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laøm daây toùc noùng tôùi nhieät ñoä cao vaø phaùt saùng

 

 

Hs lắng  nghe

 

 

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

C4: Caàu chì noùng tôùi nhieät ñoä noùng chaûy vaø bò ñöùt. Maïch hôû (bò ngaét ñieän ) traùnh hö  haïi vaø toån thaát coù theå xaûy ra.

HSTL:Khi dòng điện chạy  qua bàn là thí bàn là nóng lên

- Chạm tay vào bóng đèn pin, đèn pha xe máy đang sáng

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän 15.... phuùt       

II-Taùc duïng phaùt saùng

  1. Boùng ñeøn buùt thöû ñieän

 

 

 

 

 

 

 

GV :Coù nhieàu loaïi ñeøn ñieän hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng naøy. Tröôùc heát ta tìm hieåu taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän khi qua boùng ñeøn buùt thöû ñieän.

Yeâu caàu:

   - Ñoïc thoâng tin C5, C6 SGK trang 61

  - Quan saùt boùng ñeøn buùt thöû ñieän keát hôïp vôùi hình veõ 22.3.

 

 

 

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

       Ñoïc thoâng tin C5, C6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ñeøn ñioát phaùt quang.(ñeøn LED)

 

 

 

 

Keát luaän.Doøng ñieän coù theå laøm phaùt saùng boùng ñeøn buùt thöû ñieänvaø ñeøn ñioât phaùt quang maëc duø ñeøn naøy chö noùng tôùi nhieät ñoä cao.

 

 

 

 

- Döïa vaøo taùc duïng nhieät, taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän, ngöôøi ta cheá taïo ra caùc thieát bò  ñieän ñeå phuïc vuï ñôøi soáng nhö: baøn laø, beáp ñieän, aám ñieän, ….vaø caùc loaïi ñeøn ñieän.

- Neâu nhaän xeùt veà hai ñaàu daây beân trong cuûa noù ?

GV caém buùt thöû ñieän vaøo loã cuûa oå laáy ñieän ñöôïc noái vôùi daây noùng ñeå boùng ñeøn saùng

Yeâu caàu:

   - Hai HS leân quan saùt vuøng phaùt saùng cuûa boùng ñeøn .

  - Hoaøn thaønh C6

  - Ruùt ra keát luaän

 

 

 

 

 

 

Gọi HS nhận xét và ghi vào vở

 GV giôùi thieäu ñeøn ñoát phaùt quang.

Yeâu caàu:

     - Quan saùt ñeøn LED thaáy roõ hai baùn kim loaïi khaùc nhau trong ñeøn LED.

    - Maéc ñeøn LED vaøo maïch ñieän ñaûo ngöôïc 2 ñaàu ñeøn traû lôøi C7.

 

 

 

 

- Töø keát quaû TN vaø nhaän xeùt ñieàn töø thích hôïp hoaøn thaønh keát luaän trang 62.

- Taùc duïng nhieät vaø taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá nhö theá naøo?

       Quan saùt boùng ñeøn buùt thöû ñieän

C5:Hai ñaàu daây beân trong boùng ñeøn cuûa buùt thöû ñieän ñöôïc taùch rôøi nhau.

     - HS quan saùt , hoaøn thaønh C6.

 

C6: Ñeøn cuûa buùt thöû ñieän saùng do chaát khí ôû giöõa hai ñaàu daây phaùt saùng.

- Ghi vôû keát luaän ñuùng

Keát luaän : Doøng ñieän chaïy qua chaát khí trong boùng ñeøn cuûa buùt thöû ñieän laøm chaát khí naøy phaùt saùng.

Hs ghi bài

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Quan saùt ñeøn LED

 

 

- Maéc ñeøn LED vaøo maïch ñieän ñaûo ngöôïc 2 ñaàu ñeøn traû lôøi C7.

C7 :Ñaûo 2 ñaàu .

- Khi cöïc (+) cuûa pin noái vôùi baûn kim loaïi nhoû thì ñeøn LED môùi saùng.

- Ñeøn ñoát phaùt quang chæ cho doøng ñieän ñi qua theo moät chieàu nhaát ñònh khi ñoù ñeøn saùng.

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng- cuûng coá  .10... phuùt       


III-Vaän duïng

 

C8: E - Khoâng coù tröôøng hôïp naøo

C9: Noái baûn kim loaïi nhoû cuûa ñeøn LED A cuûa nguoàn ñieän vaø ñoùng coâng taéc K. Neáu ñeøn saùng thì cöïc A laø cöïc döông , B laø cöïc aâm. Vaø ngöôïc laïi.

 

 

 

 

Vaän duïng 

Yeâu caàu:

  - Ñoïc vaø nghieân cöùu caâu C8, C9

  - Caù nhaân traû lôøi caâu hoûi C8, C9

 

 

 

 

 

 

 

 

GV nhaän xeùt

-          

 

HS laøm theo yeâu caàu

C9: Noái baûn kim loaïi nhoû cuûa ñeøn LED A cuûa nguoàn ñieän vaø ñoùng coâng taéc K. Neáu ñeøn saùng thì cöïc A laø cöïc döông , B laø cöïc aâm. Vaø ngöôïc laïi.

 

 

-          HS ñöôïc goïi traû lôøi.

-          HS neâu :Taùc duïng nhieät vaø phaùt saùng

Cuûng coá :

-         Bảng phụ bài tập 22.3 và bài 22. 5

 

 

Gọi Hs khác nhận xét

-          Hs đọc đề bài bài  và cá nhân trả lời:

22.3. D. Đèn báo của tivi

22.5 . D. nồi cơm điện

Hs nhận xét

Hoaït ñoäng 5ï: Höôùng daãn veà nhaø  ..2.. phuùt   

-         Hoïc thuoäc  lí thuyeát SGK.

-         Laøm baøi taäp 22.1, 22.2 , 22.3, 22.4, 22.6- > 22.12 trang 50, 51, 52SBT

-         Xem baøi 23” Taùc duïng töø,taùc duïng hoùa hoïc vaø taùc duïng sinh lí cuûa doøng ñieän.

    + Ñoïc kó vaø tìm hieåu caùc thí nghieäm.

 

 

                  NOÄI DUNG GIAÙO DUÏC BVMT:

 Ñòa chæ tích hôïp:

Doøng ñieän ñi qua moät vaät daãn thoâng thöôøng,ñeàu laøm cho vaät daãn noùng leân.Neáu vaät daãn noùng leân ñeán nhieät ñoä cao thì phaùt saùng

- Nguyeân nhaân gaây ra taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän laø do caùc vaät daãn coù ñieän trôû.Taùc duïng nhieät coù theå coù lôïi ,coù theå coù haïi.

- Ñeå laøm giaûm taùc duïng nhieät,caùch ñôn giaûn laø laøm daây daãn baèng chaát coù ñieän trôû suaát nhoû.Vieäc söû duïng nhieàu kim loaïi laøm vaät lieäu daãn ñieän daãn ñeán laøm caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân.Ngaøy nay,ngöôøi ta ñang coá gaéng söû duïng vaät lieäu sieâu daãn ( coù ñieän trôû baèng khoâng) trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát.

Ñòa chæ tích hôïp:

Ñioát phaùt quang coù khaû naêng phaùt saùng khi cho doøng ñieän ñi qua,maëc duø ñioát chöa noùng tôùi nhieät ñoä cao.

Noäi duïng:

- Söû duïng ñioát trong thaép saùng seõ goùp phaàn laøm giaûm taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän,naâng cao hieäu suaát söû duïng.

 

 


 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 25
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN