Giáo Án:Tiet 25

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
iewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:07:00
Loại file
doc
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 25 NS TIết : 25 BAØI 22: TAÙC DUÏNG NHIEÄT VAØ TAÙC DUÏNG PHAÙT SAÙNG CỦA DÒNG ĐIỆN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: - Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này - Lấy được

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần : 25                                                                                                                     NS TIết : 25
BAØI 22: TAÙC DUÏNG NHIEÄT VAØ TAÙC DUÏNG PHAÙT SAÙNG CỦA DÒNG ĐIỆN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
  - Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này
  - Lấy được ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện
  -  Nêu được tác dụng phát sáng của dòng điện
2.Kyõ naêng:
       Maéc maïch ñieän ñôn giaûn
3.Thaùi ñoä:
       Trung thöïc, hôïp taùc nhoùm.
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
     Tranh phoùng to hình 20
2.Hoïc sinh: Nhoùm
      2 pin, 1 boùng ñeøn.
       Coâng taéc, daây noái, 1 ñoaïn daây saét.
       1 buùt thöû ñieän, 1 ñeøn ñioát.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  ..5.. phuùt
 
Kieåm tra:
 - Veõ laïi sô ñoà maïch ñieän cuûa ñeøn pin vaø duøng muõi teân kí hieäu chieàu doøng ñieän chaïy trong maïch khi coâng taéc ñoùng.
- Töø ñoù neâu quy öôùc chieàu doøng ñieän
GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
GV : Baèng maét thöôøng ta coù theå nhìn thaáy caùc elclectroân hay khoâng ?
- Vaäy caên cöù vaøo ñaây ñeå bieát coù doøng ñieän chaïy qua maïch  ñieän ?
- Ñeå bieát coù doøng ñieän chaïy trong maïch ta phaûi caên cöù vaøo taùc duïng cuûa doøng ñieän. Baøi hoïc hoâm nay ta laàn löôït tìm hieåu caùc taùc duïng ñoù.
 
 
       HS leân baûng veõ hình.
       HS khaùc nhaän xeùt.
 
 
 
 
HS traû lôøi
+ Khoâng thaáy.
 
+ Caên cöù vaøo caùc thieát bò ñieän hoaït ñoäng : ñeøn saùng, quaït quay, baøn uûi noùng…
 
 
 


Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän  .13... phuùt       
I – Taùc duïng nhieät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Khi dong điện chạy qua vật dẫn điện thông thường thì nó làm vật dẫn đó nóng lên.Điều đó chứng tỏ dòng điện có tác dụng nhiệt.
- Ví duï: Chạm tay vào bóng đèn pin, đèn pha xe máy đang sáng, ta thấy nóng.
+ Khi cho dòng điện chạy qua bàn là thì bàn là nóng lên.
 
 
Yeâu caàu:
    - Laàn löôït ñoïc thoâng tin trong SGK C1, C2, C3.
     - Hai HS leân baûng traû lôøi C1, HS coøn laïi vieát vaøo vôû.
 
 
 
    - GV treo sô ñoà maïch ñieän hình 22.1 SGK.
 
 
 
Yeâu caàu học sinh lắp mạch điện hình 22.1 traû lôøi C2
     -  Khi ñeøn saùng, ñeøn coù noùng leân khoâng? Laøm theá naøo ñeå bieát ?
    -  Haõy quan saùt xem boä phaän naøo cuûa ñeøn bò ñoát noùng vaø phaùt saùng ?
 
-  GV treo baûng nhieät noùng chaûy cuûa moät soá chaát.
 
 
 
 
 
 
 
- Khi ñeøn saùng bình thöôøng, daây toùc cuûa ñeøn coù nhieät ñoä 25000C. Trong caùc chaát sau chaát naøo laøm daây toùc toát nhaát ? Taïi sao ?
-Qua thí nghieäm, khi coù doøng ñieän chaïy qua vaät daãn nhö theá naøo?
    Chuyeån yù :Doøng ñieän chaïy qua daây toùc bóng đèn thì daây toùc noùng leân. Doøng ñieän qua daây saét thì daây saét nhö theá naøo ?  Ta chöùng minh qua C3.
GV boá trí vaø laøm thí nghieäm hình 22.2.
Yeâu caàu:   
- Ñoïc C3.
HS laøm theo yeâu caàu
Ñoïc SGK laàn löôït thöïc hieän
C1:Duïng cuï ñoát noùng baèng ñieän:Boùng ñeøn daây toùc, beáp ñieän, noài côm ñieän, aám ñieän, baøn laø…
 
-  HS quan saùt
 
 
 
 
C2:Hs lắp mạch điện
 
-  Coù. Sôø tay vaøo.
 
- Daây toùc.
 
 
 
-HS quan saùt.
 
Chaát
Nhieät ñoä noùng chaûy (oo)
Vonfram
3370
Theùp
1300
Ñoàng
1080
Chì
327
 
-Daây Vonfram, ñeå daây khoâng bò noùng chaûy.
 
 
-Noùng leân.
 
 
 
 
 
 
 
Hs đọc câu C3
Quan sát TN trả lời câu C3
C3:  a. Caùc maûnh giaáy bò chaùy ñöùt vaø rôi xuoáng


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quan saùt vaø neâu keát quaû TN.
 
 
 
 
 
 
- Hoaøn thaønh keát luaän.
 
 
 
 
 
Löu yù: Khi ñoùng coâng taéc khoaûng 5 giaây thì ngaét ngay traùnh haïi aécquy.Yeâu caàu chæ caàn giaáy chaùy rôi xuoáng hoaëc hoaëc giaáy chaùy thaønh veät ñen treân maûnh giaáy laø ñöôïc.
GV thoâng baùo:Caùc vaät noùng tôùi 5000C thì baét ñaàu phaùt aùnh saùng nhìn thaáy.
Yeâu caàu:
   - Ñoïc noäi dung baûng nhieät ñoä noùng chaûy cuûa 1 soá  chaát
  -  Döïa vaøo keát luaän traû lôøi C4.
 
 
 
Em hãy tìm một vài ví dụ về tác dụng nhiệt của dòng điện?
.
 b. Doøng ñieän laøm daây saét noùng leân neân caùc maûnh giaáy bò chaùy ñöùt vaø rôi xuoáng.
- HS gki keát luaän vaøo vôû
Keát luaän: Khi coù doøng ñieän chaïy qua caùc vaät daãn ñeàu bò noùng leân.
- Doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laøm daây toùc noùng tôùi nhieät ñoä cao vaø phaùt saùng
 
 
Hs lắng  nghe
 
 
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
C4: Caàu chì noùng tôùi nhieät ñoä noùng chaûy vaø bò ñöùt. Maïch hôû (bò ngaét ñieän ) traùnh hö  haïi vaø toån thaát coù theå xaûy ra.
HSTL:Khi dòng điện chạy  qua bàn là thí bàn là nóng lên
- Chạm tay vào bóng đèn pin, đèn pha xe máy đang sáng
 
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän  15.... phuùt       
II-Taùc duïng phaùt saùng
Boùng ñeøn buùt thöû ñieän
 
 
 
 
 
 
 
GV :Coù nhieàu loaïi ñeøn ñieän hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng naøy. Tröôùc heát ta tìm hieåu taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän khi qua boùng ñeøn buùt thöû ñieän.
Yeâu caàu:
   - Ñoïc thoâng tin C5, C6 SGK trang 61
  - Quan saùt boùng ñeøn buùt thöû ñieän keát hôïp vôùi hình veõ 22.3.
 
 
 
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
       Ñoïc thoâng tin C5, C6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñeøn ñioát phaùt quang.(ñeøn LED)
 
 
 
 
Keát luaän.Doøng ñieän coù theå laøm phaùt saùng boùng ñeøn buùt thöû ñieänvaø ñeøn ñioât phaùt quang maëc duø ñeøn naøy chö noùng tôùi nhieät ñoä cao.
 
 
 
 
- Döïa vaøo taùc duïng nhieät, taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän, ngöôøi ta cheá taïo ra caùc thieát bò  ñieän ñeå phuïc vuï ñôøi soáng nhö: baøn laø, beáp ñieän, aám ñieän, ….vaø caùc loaïi ñeøn ñieän.
- Neâu nhaän xeùt veà hai ñaàu daây beân trong cuûa noù ?
GV caém buùt thöû ñieän vaøo loã cuûa oå laáy ñieän ñöôïc noái vôùi daây noùng ñeå boùng ñeøn saùng
Yeâu caàu:
   - Hai HS leân quan saùt vuøng phaùt saùng cuûa boùng ñeøn .
  - Hoaøn thaønh C6
  - Ruùt ra keát luaän
 
 
 
 
 
 
Gọi HS nhận xét và ghi vào vở
 GV giôùi thieäu ñeøn ñoát phaùt quang.
Yeâu caàu:
     - Quan saùt ñeøn LED thaáy roõ hai baùn kim loaïi khaùc nhau trong ñeøn LED.
    - Maéc ñeøn LED vaøo maïch ñieän ñaûo ngöôïc 2 ñaàu ñeøn traû lôøi C7.
 
 
 
 
- Töø keát quaû TN vaø nhaän xeùt ñieàn töø thích hôïp hoaøn thaønh keát luaän trang 62.
- Taùc duïng nhieät vaø taùc duïng phaùt saùng cuûa doøng ñieän ñöôïc öùng duïng trong thöïc teá nhö theá naøo?
       Quan saùt boùng ñeøn buùt thöû ñieän
C5:Hai ñaàu daây beân trong boùng ñeøn cuûa buùt thöû ñieän ñöôïc taùch rôøi nhau.
     - HS quan saùt , hoaøn thaønh C6.
 
C6: Ñeøn cuûa buùt thöû ñieän saùng do chaát khí ôû giöõa hai ñaàu daây phaùt saùng.
- Ghi vôû keát luaän ñuùng
Keát luaän : Doøng ñieän chaïy qua chaát khí trong boùng ñeøn cuûa buùt thöû ñieän laøm chaát khí naøy phaùt saùng.
Hs ghi bài
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Quan saùt ñeøn LED
 
 
- Maéc ñeøn LED vaøo maïch ñieän ñaûo ngöôïc 2 ñaàu ñeøn traû lôøi C7.
C7 :Ñaûo 2 ñaàu .
- Khi cöïc (+) cuûa pin noái vôùi baûn kim loaïi nhoû thì ñeøn LED môùi saùng.
- Ñeøn ñoát phaùt quang chæ cho doøng ñieän ñi qua theo moät chieàu nhaát ñònh khi ñoù ñeøn saùng.
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng- cuûng coá   .10... phuùt       


III-Vaän duïng
 
C8: E - Khoâng coù tröôøng hôïp naøo
C9: Noái baûn kim loaïi nhoû cuûa ñeøn LED A cuûa nguoàn ñieän vaø ñoùng coâng taéc K. Neáu ñeøn saùng thì cöïc A laø cöïc döông , B laø cöïc aâm. Vaø ngöôïc laïi.
 
 
 
 
Vaän duïng 
Yeâu caàu:
  - Ñoïc vaø nghieân cöùu caâu C8, C9
  - Caù nhaân traû lôøi caâu hoûi C8, C9
 
 
 
 
 
 
 
 
GV nhaän xeùt
-          
 
HS laøm theo yeâu caàu
C9: Noái baûn kim loaïi nhoû cuûa ñeøn LED A cuûa nguoàn ñieän vaø ñoùng coâng taéc K. Neáu ñeøn saùng thì cöïc A laø cöïc döông , B laø cöïc aâm. Vaø ngöôïc laïi.
 
 
-          HS ñöôïc goïi traû lôøi.
-          HS neâu :Taùc duïng nhieät vaø phaùt saùng
 Cuûng coá :
-         Bảng phụ bài tập 22.3 và bài 22. 5
 
 
Gọi Hs khác nhận xét
-          Hs đọc đề bài bài  và cá nhân trả lời:
22.3. D. Đèn báo của tivi
22.5 . D. nồi cơm điện
Hs nhận xét
Hoaït ñoäng 5ï: Höôùng daãn veà nhaø   ..2.. phuùt   
-         Hoïc thuoäc  lí thuyeát SGK.
-         Laøm baøi taäp 22.1, 22.2 , 22.3, 22.4, 22.6- > 22.12 trang 50, 51, 52SBT
-         Xem baøi 23” Taùc duïng töø,taùc duïng hoùa hoïc vaø taùc duïng sinh lí cuûa doøng ñieän”.
    + Ñoïc kó vaø tìm hieåu caùc thí nghieäm.
 

 
                  NOÄI DUNG GIAÙO DUÏC BVMT:
 Ñòa chæ tích hôïp:
Doøng ñieän ñi qua moät vaät daãn thoâng thöôøng,ñeàu laøm cho vaät daãn noùng leân.Neáu vaät daãn noùng leân ñeán nhieät ñoä cao thì phaùt saùng
- Nguyeân nhaân gaây ra taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän laø do caùc vaät daãn coù ñieän trôû.Taùc duïng nhieät coù theå coù lôïi ,coù theå coù haïi.
- Ñeå laøm giaûm taùc duïng nhieät,caùch ñôn giaûn laø laøm daây daãn baèng chaát coù ñieän trôû suaát nhoû.Vieäc söû duïng nhieàu kim loaïi laøm vaät lieäu daãn ñieän daãn ñeán laøm caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân.Ngaøy nay,ngöôøi ta ñang coá gaéng söû duïng vaät lieäu sieâu daãn ( coù ñieän trôû baèng khoâng) trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát.
Ñòa chæ tích hôïp:
Ñioát phaùt quang coù khaû naêng phaùt saùng khi cho doøng ñieän ñi qua,maëc duø ñioát chöa noùng tôùi nhieät ñoä cao.
Noäi duïng:
- Söû duïng ñioát trong thaép saùng seõ goùp phaàn laøm giaûm taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän,naâng cao hieäu suaát söû duïng.
 
 

 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 25
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_25.doc[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiết 25 - Tiết 28
  Vật lý 8
  Tiết 25 - Tiết 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2008

  Xem: 36

 • mon lý8-tuần 25-tiết 25
  Vật lý 8
  mon lý8-tuần 25-tiết 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 25 - Tiết 25 - Lí 6
  Giáo án khác
  Tuần 25 - Tiết 25 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25 - lí 8 - tiết 25
  Giáo án khác
  Tuần 25 - lí 8 - tiết 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 25 - lí 6 - tiết 25
  Giáo án khác
  Tuần 25 - lí 6 - tiết 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 25- GDCD 7- Tiết 25
  Giáo án khác
  Tuần 25- GDCD 7- Tiết 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 0

 • môn li8 - tuan 25 - tiet 25
  Vật lý 8
  môn li8 - tuan 25 - tiet 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2012

  Xem: 0

 • Tuần 25. Tiết 25 GD 6
  GD công dân 6
  Tuần 25. Tiết 25 GD 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2014

  Xem: 0

 • Tuần 25 - Tiết 25 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 25 - Tiết 25 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25 - Tiết 25 - Lý 6
  Giáo án khác
  Tuần 25 - Tiết 25 - Lý 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 1

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU