Giáo Án:Tiet 27

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
oewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:09:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.15 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 27 NS: Tiết : 27 ÔN TẬP KIỂM TRA I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  OÂn laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc.  Cuûng coá, ñaùnh giaù laïi söï naém vöõng kieán thöùc. 2.Kyõ naêng:  Vaän duïng caùc kie

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần : 27                                      NS:
Tiết : 27
ÔN TẬP KIỂM TRA
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
       OÂn laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc.
       Cuûng coá, ñaùnh giaù laïi söï naém vöõng kieán thöùc.
2.Kyõ naêng:
       Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng.
3.Thaùi ñoä:
       Nghieâm tuùc trong hoïc taäp.
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
       Caùc baøi taäp vieát ôû baûng phuï – Bieân soaïn troø chôi oâ chöõ
2.Hoïc sinh:
       Traû lôøi phaàn töï kieåm tra chöông ñieän hoïc töø  caâu 1 – 6
       Phaàn vaän duïng töø  caâu 1 ñeán caâu 5.
       Xem troø chôi oâ chöõ
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU :
 
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: củng cố kiến thức  về vật nhiễm điện – các lại điện tích 10.. phuùt
I. Vật nhiễm điện – các lại điện tích
1. Coù theå  laøm nhieãm ñieän vaät baèng caùch coï xaùt.
VD: Dùng mảnh vải cọ xát vào thước nhựa, thước bị nhiễm điện nên có khả năng hút các vụn giấy nhỏ.
-Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ và phóng điện qua các vật khác.
2. Coù hai loaïi ñieän tích : aâm (-) vaø döông (+), cuøng loaïi ñaët gaàn nhau thì ñaåy, khác loại thì huùt
-Vật bị mất bớt electron thì nhiễm điện dương
-Vật nhận thêm electron thì nhiễm điện âm.
*Bài tập
    Yeâu caàu Hs trả lời các câu hỏi
1.Có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng cách nào?cho ví dụ?
- Khi vật bị nhiễm điện có những tính chất nào?
 
 
 
2.Có mấy loại điện tích , các loại điện tích tương tác với nhau như thế nào?
-Khi nào vật nhiễm điện dương, khi nào vật nhiễm điện âm?
 
 
Caâu 1:
 
1. Coù theå  laøm nhieãm ñieän vaät baèng caùch coï xaùt.
VD: Dùng mảnh vải cọ xát vào thước nhựa, thước bị nhiễm điện nên có khả năng hút các vụn giấy nhỏ.
-Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ và phóng điện qua các vật khác.
2. Coù hai loaïi ñieän tích : aâm (-) vaø döông (+), cuøng loaïi ñaët gaàn nhau thì ñaåy, khác loại thì huùt
-Vật bị mất bớt electron thì nhiễm điện dương
-Vật nhận thêm electron thì nhiễm điện âm.
 
Câu 1 .


Câu 1 .
a Ghi daáu (-) cho B(chuùng huùt nhau,khaùc loaïi ñieän tích ) 
b. Ghi daáu (-) cho A (A vaø B ñaåy nhau ,cuøng  loaïi ñieän tích ) 
c. Ghi daáu (+) cho b (A vaø B huùt nhau ,khaùc  loaïi ñieän tích ) 
d. Ghi daáu (+) cho A (A vaø B ñaåy nhau  ,  ñieän tích cuøng loaïi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2:
a/ Tóc nhiễm điện dương, Khi đó electron dịch chuyển từ tóc sang lược.
b/ vì lúc đó tóc nhiễm điện dương và lược nhiễm điện âm nên chúng hút nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Ghi daáu (-) cho B(chuùng huùt nhau,khaùc loaïi ñieän tích ) 
b. Ghi daáu (-) cho A (A vaø B ñaåy nhau ,cuøng  loaïi ñieän tích ) 
c. Ghi daáu (+) cho b (A vaø B huùt nhau ,khaùc  loaïi ñieän tích ) 
d. Ghi daáu (+) cho A (A vaø B ñaåy nhau  ,  ñieän tích cuøng loaïi ) 
Câu 2:
a/ Tóc nhiễm điện dương, Khi đó electron dịch chuyển từ tóc sang lược.
b/ vì lúc đó tóc nhiễm điện dương và lược nhiễm điện âm nên chúng hút nhau.
 
 
 
 


 
Giaùo vieân daùn hình 30.1 leân baûng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giaùo vieân goïi HS leân baûng laøm
Gọi hS khác nhận xét
Câu 2:  Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.
a/ Hỏi sau khi chải, tóc bị nhiễm điện loại gì? Khi đó các electron dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc hay ngược lại?
b/ Vì sau có những lần sau khi chải tóc , ta thấy có một vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên?
 
-  Giaùo vieân taäp trung söûa caùc caâu maø HS chöa laøm ñöôïc ñeå gôïi yù vaø cho HS thaûo luaän nhoùm hai baïn ( ngoài chung baøn maø coù 1 baïn khoâng laøm ñöôïc ) vaø giaûi ñaùp.
       Neáu coøn thôøi gian,GV neân kieåm tra moät vaøi caâu hoûi khaùc cuûa phaàn naøy ñeå bieát HS ñaõ thaät söï naém chaén kieán thöùc chöa .
 
Hoaït ñoäng 2: Củng cố lại kiến thức về dòng điện- nguồn điện- chất dẫn điện- cách điện- dòng điện trong kim loại    .10... phuùt       
II.Dòng điện- nguồn điện- chất dẫn điện- cách điện- dòng điện trong kim loại
3. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Biểu hiện của dòng điện là làm sáng đèn điện …
-Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trì dòng điện. mỗi nguồn điện có 2 cực: cực dương và cực âm. Các nguồn điện thường dùng: pin, acquy..
4. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. VD: Maûnh toân,ñoaïn daây ñoàng.
-Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. VD: Ñoaïn daây nhöïa,Maûnh Poâlieâtilen (ni loâng),khoâng khí,maûnh söù.
- Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng caùc ecletron töï do dòch chuyeån coù höôùng.
*Bài tập:
Câu 3:C
 
 
 
 
 
 
 
 3.Thế nào là dòng điện? Biểu hiện của dòng điện là gì?
-Thế nào là nguồn điện? mỗi nguồn điện có mấy cực đó là những cực nào?kể tên các nguồn điện thường dùng?
 
4. Thế nào là chất dẫn điện, cho ví dụ?
-Thế nào là chất cách điện, cho ví dụ?
-Thế nào là dòng điện trong kim loại?
Câu 3:
Không có dòng điện chạy qua các vật dẫn nào dưới đây?
A.Quạt điện đang quay liên tục
B. Bóng đèn điện đang phát sáng
C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện.
D. Radio đang nói.
 
- Caù nhaân töï traû lôøi khi ñöôïc goïi
HS laøm theo yeâu caàu
 
 
HS quan saùt.
-       Döïa vaøo kieán thöùc veà hai loaïi ñieän tích
( nhieãm ñieän cuøng loaïi thì ñaåy nhau,khaùc loaïi thì huùt nhau)
 
 
 
 
 
Câu 3:C
 
Câu 4:
a/Đ
b/Đ
c/S
d/S
e/
Câu 4:
Đánh dấu (x) vào ô đúng hoạc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây.             Đ          S
a/ Trong kim loại có rất nhiều electron tự do
b/ Kim loại cho các điện tích dịch chuyển có hướng qua nó
c/ Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua.
d/Trong mạch điện kín với dây dẫn bằng đồng,
Các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển từ
Cực dương tới cực âm của nguồn điện.
e/Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa. 
 
 
- Goïi HS leân baûng xaùc ñònh chieàu cuûa doøng ñieän.
- HS leân baûng xaùc ñònh
- HS khaùc nhaän xeùt.


 
 
( Chieàu doøng ñieän ñi töø cöïc döông qua daây daãn ñeán caùc thieát bò ñieän veà cöïc aâm)
Hoạt động 3: Củng cố kiến thức về chiều dòng điện- tác dụng của dòng điện (12ph)
5.Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương  qua dây dẫn và thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
6.Naêm taùc duïng chính cuûa doøng ñieän laø:Taùc duïng nhieät,taùc duïng phaùt saùng,taùc duïng töø,taùc duïng hoùa hoïc,taùc duïng sinh lí.
*Bài tập
Câu 5
 
 
 
 
 
5. Nêu qui ước chiều dòng điện?
 
 
6. Nêu các tác dụng của dòng điện?
 
 
Câu 5:Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm :hai nguồn điện mắc nối nối tiếp, dây dẫn, công tắc đóng , 1 bóng đèn . Dùng mũi  kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch khi công tắc đóng
Yêu cầu:
-         Đọc câu 3
-         Lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện
 
 
 
 
Gọi HS khác nhận xét
GV gọi 2 tập hs lên tính điểm
 
GV nhận xét chung và sửa chỗ sai xót cho HS ( nếu có)
 
 
 
 
 
 
 
HS thực hiện theo cầu của GV:
 
 
 
 
 
 
- HS khaùc nhaän xeùt
- HS được gọi đem tập lên cho GV
 
Caâu 6: Giaùo vieân daùn hình 30.2 leân baûng
Chiều dòng điện nào đúng trong các hình sau.
 
 
 
 


                    a)                                    b)                                   c)                                     d)
Câu 6. Choïn C
 
Câu 7:
 
 
    a) 1000C
    b) Ấm điện bị cháy, hỏng. Vì khi cạn hết nước do tác dụng  nhiệt của dòng điện nhiệt độ của ấm lên rất cao do tác dụng  nhiệt của dòng điện dây đun nóng bị cháy có thể gây ra hỏa hoạn rất nguy hiểm cho chúng ta
 
Câu 7: Ngườ ta sử dụng ấm điện để đun nước . Hãy cho biết :
a)     Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ cao nhất của ấm là bao nhiêu?
b)     Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?
Yêu cầu:
-         Đọc câu 7
-         Nêu các tác dụng của  dòng điện
Trả lời câu 7
_ HS thực hiệntheo cầu của GV :
+ Đọc đề bài
+ Có 5 tác dụng chính của dòng điện
+ a) 1000C
    b) Ấm điện bị cháy, hỏng. Vì khi cạn hết nước do tác dụng  nhiệt của dòng điện nhiệt độ của ấm lên rất cao do tác dụng  nhiệt của dòng điện dây đun nóng bị cháy có thể gây ra hỏa hoạn rất nguy hiểm cho chúng ta
- HS khaùc nhaän xeùt
 
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi oâ chöõ    10... phuùt       
 GVHD toå chöùc :
       Chia lôùp thaønh 3 ñoäi öùng vôùi 3 toå .
       Phoå bieán luaät chôi.
Luaät chôi:
       Moãi ñoäi laàn löôït löïa choïn moät haøng ngang baát kì traû lôøi ñuùng 5 ñieåm .Neáu moät ñoäi naøo ñoù traû lôøi khoâng ñöôïc thì haøng ngang  ñoù boû qua ñeán ñoäi keá tieáp cöù nhö theá cho ñeán caùc  haøng ngang ñeàu ñöôïc môû.
     Löu yù:Moãi  haøng ngang coù moät chöõ maøu ñoû .Neáu ñoäi naøo coù theå tìm  ñuùng töø khoaù cuûa chöõ maøu ñoû thì ñöôïc 15 ñieåm.Neáu nhö traû lôøi sai thì maát quyeàn tham gia.
       HS laéng nghe vaø naém roõ luaät chôi ñeå thöïc hieän ñuùng.
       Goïi moät baïn ñieàu khieån chöông trình vaø ghi ñieåm.
  Noù goàm coù nguoàn ñieän,caùc duïng cuï duøng ñieän,caùc duïng cuï ño….noái vôùi nhau baèng daây daãn
  Nhôø coù noù maø doøng ñieän ñöôïc  aùp duïng trong kó thuaät maï.
  Chaát cho doøng ñieän ñi qua.
  Moät trong hai cöïc cuûa pin.
  Chuùng coù hai loaïi,coù theå huùt hoaëc ñaåy nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhaän xeùt


  Moät taùc duïng cuûa doøng ñieän.
  Moät loaïi nguoàn ñieän thöôøng duøng.
- Tuyeân döông nhoùm  hoaït ñoäng tích cöïc
Hoaït ñoäng 4 : Daën doø    .3... phuùt
       OÂn laïi kieán thöùc töø baøi 17 – baøi 23.
       Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù trong khung cuûa moãi baøi trong SGK.
       OÂn taäp laïi caùc caâu C trong phaàn vaän duïng cuûa moãi baøi.
       Xem laïi noäi dung vöøa oân taäp.
       Chuaån bò tieát sau laøm kieåm tra tieát .
       Nhaän xeùt tieát hoïc.
 

Bài tập làm thêm:
1. Để nhận biết một vật nhiễm điện
hai vật cọ xát vào nhau
cọ xát với vật khác làm nóng vật
sau khi cọ xát có khả năng hút được các vật nhẹ
khi cọ xát váo nhau hai vật có điện
2. khi hai vật nhiễm điện hút nhau thì:
     A. chúng đều nhiễm điện âm
    B. Chúng đều nhiễm điện dương
    C. Một vật nhiễm điện âm, một vật nhiễm điện dương
     D. Các câu trên đều sai
3. Thiết bị nào sau đây là nguồn diện
    a. Quạt điện
    b. Acquy
    c. Thiết bị
    d . Đèn pin
4.Các vật nào sau đây là vật cách điê5n
   a. thủy tinh, cao su, gỗ
    b. sắt đồng nhôm
    c. vàng bạc
    d. nước muối, nước chanh
5.Sự tỏa nhiệt khi có dòng điện đi qua được dùng để
chế tạo các thiết bị nào sau đây?
   a. Bếp điện
   b. Máy bơm nước
   c. Dèn điôt phát quang
   d. Tủ lạnh
6. Sự phát sáng khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây?
   a. Ấm đun nước
    b. Radio
   c. Bàn là
  d. Đèn ống
7. Trong các cách sau đây cách nào làm thước nhụa bị nhiêm điện ?
  a. Đập nhẹ thươc nhựa nhiều lần lên bàn

   b. Cọ xát thước nhựa với vải khô
  c. Chiếu  ánh sáng đèn vào thước nhựa
    d . Cho thước nhựa tiếp xúc với ly nước nóng
8. hạt nhân nguyên tử có tính chất nào sau dây ?
     a. Mang điện tích dương
    b. Có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nhuyên tử khác
  c. Mang điện tích âm
   d. Câu B, C đúng
9. Một vật trung hòa về điện trở thành vật mang điện dương khi :
    a. Vật nhận thêm electron
    b. Vật mất bớt electron
    c. Vật nhận thêm điện âm
     d. Vật mất bốt điện dương
10. Trong nguyên tử hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là:
    a. Hạt nhân
    b. Electron
    c. Hạt nhân và electron
     d. Không có loại hạt nào
11. Kim loại là vật liệu dẫn điện vì:
    a. Trong kim loại có sẵn các electron tự do có thể dịch chuyển có hướng
     b. Trong kim loại cò các electron
    c. Trong kim loại có các hạt mang điện
    d. Kim loại cho dòng điện đi qua
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tiet 27
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet_27.doc[0.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiết 27 - Bài 27
  Mỹ thuật 7
  Tiết 27 - Bài 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2009

  Xem: 196

 • Tuần 27 - Tiết 27 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 27 - Tiết 27 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2016

  Xem: 11

 • Tuan 27 - CD6 - tiet 27
  GD công dân 6
  Tuan 27 - CD6 - tiet 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2014

  Xem: 5

 • Tuần 27 - Tiết 27 - Lý 7
  Giáo án khác
  Tuần 27 - Tiết 27 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 4

 • Tuần 27 - Tiết 27 - Lí 6
  Giáo án khác
  Tuần 27 - Tiết 27 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 1

 • Tuan 27 - li 8 - tiet 27
  Giáo án khác
  Tuan 27 - li 8 - tiet 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 8

 • Tuần 27 - lí 8 - tiết 27
  Giáo án khác
  Tuần 27 - lí 8 - tiết 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • CD7- tuan 27- tiet 27
  GD công dân 7
  CD7- tuan 27- tiet 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2013

  Xem: 0

 • Tuần 27 - lí 6 - tiết 27
  Giáo án khác
  Tuần 27 - lí 6 - tiết 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 7

 • LÝ 7-TUẦN 27-TIẾT 27
  Sinh học 7
  LÝ 7-TUẦN 27-TIẾT 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2014

  Xem: 0

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU