Giáo Án Âm Nhạc 7:Tiết 29. Nl: Gam Trưởng-Giọng Trưởng. Antt: Nhạc Sĩ Huy Du Và Bài Hát: Đường Chúng Ta Đi

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
n9uz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 16:23:24
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Baøi 7, Tieát 30 Tuaàn 30 OÂn taäp taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 8 Nhaïc lí: GAM TRÖÔÛNG - GIOÏNG TRÖÔÛNG AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ HUY DU VAØ BAØI HAÙT ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI I/ MUÏC TIEÂU: 1. Kieán

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Baøi 7, Tieát 30 
Tuaàn 30
 
OÂn taäp taäp ñoïc nhaïc:  TÑN SOÁ 8
Nhaïc lí:  GAM TRÖÔÛNG - GIOÏNG TRÖÔÛNG
AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
 NHAÏC SÓ HUY DU VAØ BAØI HAÙT
 ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI
 
I/ MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
- HS bieát khaùi nieäm vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa gam tröôûng - gioïng tröôûng.
- HS hieåu bieát vaøi neùt veà nhaïc só Huy Du vaø noäi dung baøi haùt Ñöôøng chuùng ta ñi.
2. Kó naêng:
- HS thöïc hieän thaønh thaïo: ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 8 keát hôïp voã tay theo phaùch.
- HS thöïc hieän ñöôïc: bieát ñöôïc khaùi nieäm gam tröôûng, gioïng tröôûng vaø bieát ñöôïc ñoâi neùt veà nhaïc só Huy Du cuõng nhö baøi haùt Ñöôøng chuùng ta ñi.
3. Thaùi ñoä:
- Thoùi quen: Giaùo duïc cho HS thaùi ñoä traân troïng vôùi nhöõng nhaïc só ñaõ coù ñoùng goùp cho söï phaùt trieån neàn aâm nhaïc cuûa ñaát nöôùc.
- Tính caùch: HS tích cöïc hôn trong hoïc taäp.
II/ NOÄI DUNG HỌC TẬP:
-         Nhaïc lí: gam tröôûng, gioïng tröôûng.
-         AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Huy Du vaø baøi haùt Ñöôøng chuùng ta ñi.
III/ CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân: Đàn, maùy ñóa; ñóa nhaïc; ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 8; haùt thuaàn thuïc 1 ñoaïn trích caùc baøi haùt cuûa nhaïc só Huy Du vaø baøi haùt “Ñöôøng chuùng ta ñi” ñeå giôùi thieäu trong phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc.
2. Hoïc sinh: vôû ghi baøi vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
IV/ TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá lôùp (1p)
2. Kieåm tra mieäng: loàng gheùp vaøo noäi dung 1.
3. Tieán trình baøi hoïc:
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1: Oân taäp TÑN soá 8.(10p)
- GV: ghi noäi dung 1.
I. OÂn taäp TÑN: TÑN SOÁ 8
           CHUÙ CHIM NHOÛ DEÃ THÖÔNG


- HS: caû lôùp ghi baøi.
- GV: Hoûi: baøi TÑN soá 8 ñöôïc chia laøm maáy caâu? (6 caâu).
- HS: caù nhaân traû lôøi.
- GV: Đàn vaø baét nhòp cho HS luyeän theo thanh gam tröôûng 1-2 laàn.
- HS: caû lôùp luyeän thanh.
- GV: höôùng daãn HS oân taäp TÑN: chia lôùp thaønh 2: nöûa lôùp ñoïc nhaïc, nöûa lôùp haùt lôøi vaø ngöôïc laïi keát hôïp voã tay theo tieát taáu.
- HS: caû lôùp thöïc hieän.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù.
- GV: ñoïc nhaïc haùt lôøi baøi TÑN soá 8 cho HS nghe laïi 1-2 laàn.
- HS: caû lôùp nghe vaø töï ñieàu chænh.
- GV: chæ ñònh hoaëc cho HS xung phong trình baøy baøi TÑN.
- HS: 1-2 caù nhaân trình baøy(đọc đúng nhạc, hát thuộc lời: Đ, ngược lại: CĐ).
- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø ñaùnh giaù.
Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí: Gam tröôûng, gioïng tröôûng.(15p)
- GV: ghi noäi dung 2.
- HS: caû lôùp ghi baøi.
- GV: yeâu caàu HS nghieân cöùu kó noäi dung trong SGK trang 55 vaø traû lôøi caâu hoûi sau:
+ Ñôn vò ño ñoä cao trong aâm nhaïc laø gì? (Cung  - nöûa cung).
+ Khaùi nieäm veà gam Ñoâ tröôûng?
+ AÂm chuû laø gì?
- HS: nghieân cöùu vaø caù nhaân traû lôøi.
- GV: yeâu caàu HS ñoïc gam Ñoâ tröôûng.
- HS: caû lôùp ñoïc gam.
- GV: yeâu caàu HS neâu khaùi nieäm veà gioïng tröôûng.
- HS: caù nhaân neâu.
- GV: baét gioïng vaø yeâu caàu HS ñoïc nhaïc baøi TÑN soá 4 trong SGK trang 55.
- HS: caû lôùp ñoïc nhaïc.
- GV: choát yù, keát luaän.
- HS: caû lôùp ghi noäi dung
Nhaïc: Phaùp
                 Lôøi Vieät: Hoaøng Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Nhaïc lí:
GAM TRÖÔÛNG - GIOÏNG TRÖÔÛNG
 
 
 
 
 
1. Gam tröôûng:
- Laø heä thoáng 7 baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc, hình thaønh döïa treân coâng thöùc cung vaø nöûa cung.
- AÂm oån ñònh nhaát trong gam goïi laø aâm chuû.
2.Gioïng tröôûng:
Laø caùc baäc aâm trong gam tröôûng ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng giai ñieäu 1 baøi haùt( baûn nhaïc) keøm theo teân aâm chuû.
 
 
 
 
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:


Hoaït ñoäng 3: Aâm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Huy Du vaø baøi haùt ñöôøng chuùng ta ñi.(15p)
- GV: ghi noäi dung 3.
- HS: caû lôùp ghi baøi.
- GV: giaûng giaûi: trong nhöõng baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñöôïc thöôûng thöùc 1 soá baøi haùt cuûa 2 nhaïc só quen thuoäc laø Hoaøng Vieät vaø Ñoã Nhuaän. Hai nhaïc só naøy ñaõ ñoùng goùp nhieàu cho söï nghieäp phaùt trieån aâm nhaïc cuûa ñaát nöôùc. Hoâm nay chuùng ta seõ laøm quen vôùi nhaïc só Huy Du ngöôøi vieát nhieàu taùc phaåm aâm nhaïc maø nhöõng taùc phaåm ñoù cuûa oâng coù söùc soáng laâu beàn cuøng thôøi gian.
- HS: caû lôùp theo doõi.
- GV: chæ ñònh HS ñoïc to roõ raøng, dieãn caûm lôøi giôùi thieäu veà nhaïc só Huy Du.
- HS: caù nhaân ñoïc.
- GV: Mở đĩa 1 soá ñoaïn trích baøi haùt noåi tieáng cuûa nhaïc só nhö: Anh vaãn haønh quaân, tình em, …
- HS: caû lôùp laéng nghe.
- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà baøi haùt Ñöôøng chuùng ta ñi trong SGK/56.
- HS: caù nhaân ñoïc.
- GV: Mở đĩa cho HS nghe baøi haùt Ñöôøng chuùng ta ñi qua 1 laàn.
- HS: caû lôùp nghe vaø coù theå haùt cuøng GV.
 
NHAÏC SÓ HUY DU VAØ BAØI HAÙT ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nhaïc só Huy Du:
- Sinh ngaøy 1/12/1926 queâ ôû Tieân Du - Baéc Ninh.
- Caùc taùc phaåm tieâu bieåu cuûa oâng: Seõ veà thuû ñoâ, Anh vaãn haønh quaân, Noåi löûa leân em, …
- Oâng ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng HCM veà VH-NT.
2. Baøi haùt Ñöôøng chuùng ta ñi:
- Ra ñôøi naêm 1968 giöõa luùc cuoäc chieán tranh choáng Mó cöùu nöôùc ñang dieãn ra aùc lieät.
- Baøi haùt vieát ôû nhòp vaø ñöôïc chia laøm 3 ñoaïn.

4. Toång keát: (3p)
- GV: yeâu caàu HS neâu khaùi nieäm gam tröôûng vaø gioïng tröôûng.
- HS: caù nhaân neâu.
- GV: nhaän xeùt, tuyeân döông HS.
5. Höôùng daãn hoïc taäp: (1p)
- Ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 8 - Chuù chim nhoû deã thöông.
- Hoïc thuoäc nhaïc lí gam tröôûng vaø gioïng tröôûng.
- Tìm nghe nhöõng ca khuùc noåi tieáng cuûa nhaïc só Huy Du.
- Xem tröôùc lôøi ca cuûa baøi haùt Tieáng ve goïi heø ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau.
V/ PHUÏ LUÏC: (khoâng coù)
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 29. NL: Gam trưởng-Giọng trưởng. ANTT: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát: Đường chúng ta đi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pnglop_7_Bai_7.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự