Giáo Án Âm Nhạc 6:Tiết 29. Tđn Số 9. Antt: Ns Văn Chung Và Bài Hát Lượn Tròn Lượn Khéo

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
i9uz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 16:22:47
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Baøi 7, Tieát 30 Tuaàn 30 Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 9 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ VAÊN CHUNG VAØ BAØI HAÙT LÖÔÏN TROØN, LÖÔÏN KHEÙO I/ MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - HS bieát baøi TÑN soá 9 – Ngaøy ña

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Baøi 7, Tieát 30 
Tuaàn 30
        Tập đọc nhạc:                         TĐN SỐ 9
AÂm nhaïc thöôøng thöùc:               NHAÏC SÓ VAÊN CHUNG
 VAØ BAØI HAÙT LÖÔÏN TROØN, LÖÔÏN KHEÙO
 
I/ MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
- HS bieát baøi TÑN  soá 9 – Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc laø phaàn ñaàu cuûa baøi haùt cuøng teân, taùc giaû Nguyeãn Ngoïc Thieän.
- HS hieåu bieát vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Chung vaø noäi dung baøi haùt Löôïn troøn, löôïn kheùo
2. Kó naêng:
- HS thöïc hieän ñöôïc ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 9 keát hôïp goõ ñeäm.
- HS thöïc hieän thaønh thaïo bieát nhaïc só Vaên Chung laø taùc giaû baøi haùt Löôïn troøn, löôïn kheùo
3. Thaùi ñoä
- Thoùi quen: HS coù theâm hieåu bieát veà moät nhaïc só thuoäc theá heä ñaàu tieân cuûa neàn aâm nhaïc môùi Vieät Nam. caûm nhaän ñöôïc hình töôïng ñaøn chim bay qua baøi haùt “Löôïn troøn, löôïn kheùo” vôùi neùt nhaïc nheï nhaøng, meàm maïi.
- Tính caùch: HS tích cöïc hôn trong hoïc taäp.
II/ NOÄI DUNG HỌC TẬP:
-    TÑN soá 9 – Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc.
-         ANTT : Nhaïc só Vaên Chung vaø baøi haùt löôïn troøn, löôïn kheùo.
III/ CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân: Đàn, maùy ñóa; ñóa nhaïc; tranh nhaïc, ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 9 – Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc; söu taàm 1 vaøi baøi nhaïc khaùc cuûa nhaïc só Vaên Chung ñeå daãn chöùng trong baøi hoïc.
2. Hoïc sinh:  vôû ghi baøi vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
IV/ TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá lôùp (1p)
2. Kieåm tra mieäng: (5p)
- GV: cho HS xung phong hoaëc chæ ñònh 1-2 HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 8.
- HS: caù nhaân traû baøi(đọc đúng nhạc, hát thuộc lời: Đ, ngược lại: CĐ).
- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø ñaùnh giaù.
3. Tieán trình baøi hoïc:
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1: TÑN soá 9.(20p)
I. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 9


- GV: ghi noäi dung vaø treo tranh.
- HS: ghi baøi vaø quan saùt.
- GV: Đàn và baét nhòp cho HS luyeän thanh theo gam tröôûng 1-2 laàn.
- HS: caû lôùp luyeän thanh.
- GV: Höôùng daãn HS phaân tích baøi TÑN soá 9 baèng caùc caâu hoûi:
+ Baøi TÑN goàm maáy caâu so vôùi toaøn boä baøi haùt ñaõ hoïc? (2 caâu).
+ Baøi TÑN naøy coù söû duïng nhöõng kí hieäu naøo maø trong baøi hoïc tröôùc vöøa giôùi thieäu. Haõy giaûi thích taùc duïng cuûa nhöõng kí hieäu ñoù?
- HS: nghieân cöùu, caù nhaân traû lôøi caâu hoûi.
- GV: nhaän xeùt, boå sung.
- GV: yeâu caàu HS taäp ñoïc teân noát nhaïc töøng caâu.
- HS: 2 HS ñoïc.
- GV: ñoïc nhaïc, haùt lôøi caû baøi TÑN cho HS nghe qua 1 laàn.
- HS: caû lôùp laéng nghe.
- GV: Höôùng daãn HS taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: GV đàn và ñoïc nhaïc caâu 1 (2-3 laàn) yeâu caàu HS nghe vaø ñoïc nhaåm theo, sau ñoù GV baét nhòp cho HS ñoïc nhaïc caâu 1 (2-3 laàn), GV chæ ñònh 1-2 HS khaù ñoïc laïi caâu 1 cho caùc baïn nghe vaø töï ñieàu chænh. Caâu 2 taäp töông töï caâu 1 sau khi taäp xong caâu 2 thì GV baét nhòp cho HS ñoïc noái laïi vôùi nhau.
- HS: caû lôùp taäp ñoïc nhaïc.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai töøng caâu cho HS.
- GV: yeâu caàu HS ñoïc nhaïc caû baøi vaø gheùp lôøi baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc.
- HS: caû lôùp thöïc hieän.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai cho HS.
- GV: höôùng daãn HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp baøi TÑN.
- HS: caû lôùp thöïc hieän.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø tuyeân döông HS.
              NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑI HOÏC
(trích)
Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän
 
 
 
 
- Baøi TÑN soá 9 ñöôïc vieát ôû gioïng Ñoâ tröôûng theo nhòp.
.- Baøi TÑN laø 2 caâu ñaàu cuûa baøi haùt Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ngoïc Thieän.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:


Hoaït ñoäng 2: ANTT: nhaïc só Vaên Chung vaø baøi haùt löôïn troøn, löôïn kheùo.(15p)
- GV: ghi noäi dung 2.
- HS: caû lôùp ghi baøi.
- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Chung trong SGK trang 56.
- HS: caù nhaân ñoïc.
- GV: giaûng giaûi vaø haùt 1 vaøi ñoaïn trích caùc baøi haùt cuûa nhaïc só.
- Hs: theo doõi vaø caûm nhaän.
- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà baøi haùt “Löôïn troøn, löôïn kheùo” trong SGK trang 56.
- HS: caù nhaân ñoïc.
- GV: giaûng giaûi vaø trình baøy baøi haùt cho HS nghe.
- HS: caû lôùp nghe vaø coù theå haùt theo GV.
 
NHAÏC SÓ VAÊN CHUNG VAØ BAØI HAÙT LÖÔÏN TROØN LÖÔÏN KHEÙO
 
1. Nhaïc só Vaên Chung:
- Teân thaät laø Mai Vaên Chung, sinh ngaøy 20/06/1914 queâ ôû Phuø Tieân - Höng Yeân
- OÂng saùng taùc ca khuùc töø naêm 1936, aâm nhaïc cuûa oâng hoàn haäu, chaát phaùc, trong saùng, ñaäm ñaø aâm ñieäu daân gian.
- OÂng maát ngaøy 27/08/1984.
2. Baøi haùt Löôïn troøn, löôïn kheùo :
- Ra ñôøi naêm 1954.

4. Toång keát: (3p)
- GV: Cho HS xung phong trình hoaëc chæ ñònh 1-2 HS trình baøy baøi TÑN soá 9.
- HS: caù nhaân trình baøy.
- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø ñaùnh giaù.
5. Höôùng daãn hoïc taäp: (1p)
- Ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 9.
- Hoïc thuoäc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc.
- Chuaån bò tröôùc noäi dung tieát hoïc sau: Ñoïc tröôùc lôøi baøi haùt “Hoâ-la-heâ, hoâ-la-hoâ”.
V/ PHUÏ LUÏC: (khoâng coù)
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngBai_7.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự