Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
i9uz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/1/2018 4:22:47 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài 7, Tiết 30 Tuần 30 Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 9 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ VĂN CHUNG VÀ BÀI HÁT LƯỢN TRÒN, LƯỢN KHÉO I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS biết bài TĐN số 9 – Ngày đầu tiên đi học là phần đầ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo, docx, 1 trang, 0.02 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Danh Trần Vũ Huy đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-29.-TDN-so-9.-ANTT-NS-Van-Chung-va-bai-hat-Luon-tron-luon-kheo.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài 7, Tiết 30
Tuần 30
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 9
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ VĂN CHUNG
VÀ BÀI HÁT LƯỢN TRÒN, LƯỢN KHÉO
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết bài TĐN số 9 – Ngày đầu tiên đi học là phần đầu của bài hát cùng tên, tác giả Nguyễn Ngọc Thiện.
- HS hiểu biết vài nét về nhạc sĩ Văn Chung và nội dung bài hát Lượn tròn, lượn khéo
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 9 kết hợp gõ đệm.
- HS thực hiện thành thạo biết nhạc sĩ Văn Chung là tác giả bài hát Lượn tròn, lượn khéo
3. Thái độ
- Thói quen: HS có thêm hiểu biết về một nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của nền âm nhạc mới Việt Nam. cảm nhận được hình tượng đàn chim bay qua bài hát “Lượn tròn, lượn khéo” với nét nhạc nhẹ nhàng, mềm mại.
- Tính cách: HS tích cực hơn trong học tập.
II/ NỘI DUNG TẬP:
- TĐN số 9 – Ngày đầu tiên đi học.
ANTT : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát lượn tròn, lượn khéo.
III/ CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Đàn, máy đĩa; đĩa nhạc; tranh nhạc, đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 9 – Ngày đầu tiên đi học; sưu tầm 1 vài bài nhạc khác của nhạc sĩ Văn Chung để dẫn chứng trong bài học.
2. Học sinh: vở ghi bài và đồ dùng học tập của học sinh.
IV/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số lớp (1p)
2. Kiểm tra miệng: (5p)
- GV: cho HS xung phong hoặc chỉ định 1-2 HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 8.
- HS: cá nhân trả bài(đọc đúng nhạc, hát thuộc lời: Đ, ngược lại: CĐ).
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá.
3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG

Hoạt động 1: TĐN số 9.(20p)
- GV: ghi nội dung và treo tranh.
- HS: ghi bài và quan sát.
- GV: Đàn và bắt nhịp cho HS luyện thanh theo gam trưởng 1-2 lần.
- HS: cả lớp luyện thanh.
- GV: Hướng dẫn HS phân tích bài TĐN số 9 bằng các câu hỏi:
+ Bài TĐN gồm mấy câu so với toàn bộ bài hát đã học? (2 câu).
+ Bài TĐN này có sử dụng những kí hiệu nào mà trong bài học trước vừa giới thiệu. Hãy giải thích tác dụng của những kí hiệu đó?
- HS: nghiên cứu, cá nhân trả lời câu hỏi.
- GV: nhận xét, bổ sung.
- GV: yêu cầu HS tập đọc tên nốt nhạc từng câu.
- HS: 2 HS đọc.
- GV: đọc nhạc, hát lời cả bài TĐN cho HS nghe qua 1 lần.
- HS: cả lớp lắng nghe.
- GV: Hướng dẫn HS tập đọc nhạc từng câu: GV đàn và đọc nhạc câu 1 (2-3 lần) yêu cầu HS nghe và đọc nhẩm theo, sau đó GV bắt nhịp cho HS đọc nhạc câu 1 (2-3 lần), GV chỉ định 1-2 HS khá đọc lại câu 1 cho các bạn nghe và tự điều chỉnh. Câu 2 tập tương tự câu 1 sau khi tập xong câu 2 thì GV bắt nhịp cho HS đọc nối lại với nhau.
- HS: cả lớp tập đọc nhạc.
- GV: nhận xét, sửa sai từng câu cho HS.
- GV: yêu cầu HS đọc nhạc cả bài và ghép lời bài hát đã học ở tiết trước.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai cho HS.
- GV: hướng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp bài TĐN.
- HS: cả lớp thực hiện.
- GV: nhận xét, sửa sai nếu có và tuyên dương HS.
Hoạt động 2: ANTT: nhạc sĩ Văn Chung và bài hát lượn tròn, lượn khéo.(15p)
- GV: ghi nội dung 2.
- HS: cả lớp ghi bài.
- GV: chỉ định HS đọc phần giới thiệu về nhạc sĩ Văn Chung trong SGK trang 56.
- HS: cá nhân đọc.
- GV: giảng giải và hát 1 vài đoạn trích các bài hát của nhạc sĩ.
- Hs: theo dõi và cảm nhận.
- GV: chỉ định HS đọc phần giới thiệu về bài hát “Lượn tròn, lượn khéo” trong

 


Baøi 7, Tieát 30 

Tuaàn 30

        Tập đọc nhạc:                         TĐN SỐ 9

AÂm nhaïc thöôøng thöùc:               NHAÏC SÓ VAÊN CHUNG

 VAØ BAØI HAÙT LÖÔÏN TROØN, LÖÔÏN KHEÙO

 

I/ MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc:

- HS bieát baøi TÑN  soá 9 – Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc laø phaàn ñaàu cuûa baøi haùt cuøng teân, taùc giaû Nguyeãn Ngoïc Thieän.

- HS hieåu bieát vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Chung vaø noäi dung baøi haùt Löôïn troøn, löôïn kheùo

2. Kó naêng:

- HS thöïc hieän ñöôïc ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 9 keát hôïp goõ ñeäm.

- HS thöïc hieän thaønh thaïo bieát nhaïc só Vaên Chung laø taùc giaû baøi haùt Löôïn troøn, löôïn kheùo

3. Thaùi ñoä

- Thoùi quen: HS coù theâm hieåu bieát veà moät nhaïc só thuoäc theá heä ñaàu tieân cuûa neàn aâm nhaïc môùi Vieät Nam. caûm nhaän ñöôïc hình töôïng ñaøn chim bay qua baøi haùt “Löôïn troøn, löôïn kheùo” vôùi neùt nhaïc nheï nhaøng, meàm maïi.

- Tính caùch: HS tích cöïc hôn trong hoïc taäp.

II/ NOÄI DUNG HỌC TẬP:

-    TÑN soá 9 – Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc.

-         ANTT : Nhaïc só Vaên Chung vaø baøi haùt löôïn troøn, löôïn kheùo.

III/ CHUAÅN BÒ:

1. Giaùo vieân: Đàn, maùy ñóa; ñóa nhaïc; tranh nhaïc, ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 9 – Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc; söu taàm 1 vaøi baøi nhaïc khaùc cuûa nhaïc só Vaên Chung ñeå daãn chöùng trong baøi hoïc.

2. Hoïc sinh:  vôû ghi baøi vaø ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.

IV/ TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:

1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá lôùp (1p)

2. Kieåm tra mieäng: (5p)

- GV: cho HS xung phong hoaëc chæ ñònh 1-2 HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 8.

- HS: caù nhaân traû baøi(đọc đúng nhạc, hát thuộc lời: Đ, ngược lại: CĐ).

- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø ñaùnh giaù.

3. Tieán trình baøi hoïc:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

NOÄI DUNG

Hoaït ñoäng 1: TÑN soá 9.(20p)

I. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 9


- GV: ghi noäi dung vaø treo tranh.

- HS: ghi baøi vaø quan saùt.

- GV: Đàn và baét nhòp cho HS luyeän thanh theo gam tröôûng 1-2 laàn.

- HS: caû lôùp luyeän thanh.

- GV: Höôùng daãn HS phaân tích baøi TÑN soá 9 baèng caùc caâu hoûi:

+ Baøi TÑN goàm maáy caâu so vôùi toaøn boä baøi haùt ñaõ hoïc? (2 caâu).

+ Baøi TÑN naøy coù söû duïng nhöõng kí hieäu naøo maø trong baøi hoïc tröôùc vöøa giôùi thieäu. Haõy giaûi thích taùc duïng cuûa nhöõng kí hieäu ñoù?

- HS: nghieân cöùu, caù nhaân traû lôøi caâu hoûi.

- GV: nhaän xeùt, boå sung.

- GV: yeâu caàu HS taäp ñoïc teân noát nhaïc töøng caâu.

- HS: 2 HS ñoïc.

- GV: ñoïc nhaïc, haùt lôøi caû baøi TÑN cho HS nghe qua 1 laàn.

- HS: caû lôùp laéng nghe.

- GV: Höôùng daãn HS taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: GV đàn và ñoïc nhaïc caâu 1 (2-3 laàn) yeâu caàu HS nghe vaø ñoïc nhaåm theo, sau ñoù GV baét nhòp cho HS ñoïc nhaïc caâu 1 (2-3 laàn), GV chæ ñònh 1-2 HS khaù ñoïc laïi caâu 1 cho caùc baïn nghe vaø töï ñieàu chænh. Caâu 2 taäp töông töï caâu 1 sau khi taäp xong caâu 2 thì GV baét nhòp cho HS ñoïc noái laïi vôùi nhau.

- HS: caû lôùp taäp ñoïc nhaïc.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai töøng caâu cho HS.

- GV: yeâu caàu HS ñoïc nhaïc caû baøi vaø gheùp lôøi baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc.

- HS: caû lôùp thöïc hieän.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai cho HS.

- GV: höôùng daãn HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp baøi TÑN.

- HS: caû lôùp thöïc hieän.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø tuyeân döông HS.

              NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑI HOÏC

(trích)

Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän

 

 

 

 

- Baøi TÑN soá 9 ñöôïc vieát ôû gioïng Ñoâ tröôûng theo nhòp.

.- Baøi TÑN laø 2 caâu ñaàu cuûa baøi haùt Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuûa nhaïc só Nguyeãn Ngoïc Thieän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:


Hoaït ñoäng 2: ANTT: nhaïc só Vaên Chung vaø baøi haùt löôïn troøn, löôïn kheùo.(15p)

- GV: ghi noäi dung 2.

- HS: caû lôùp ghi baøi.

- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Chung trong SGK trang 56.

- HS: caù nhaân ñoïc.

- GV: giaûng giaûi vaø haùt 1 vaøi ñoaïn trích caùc baøi haùt cuûa nhaïc só.

- Hs: theo doõi vaø caûm nhaän.

- GV: chæ ñònh HS ñoïc phaàn giôùi thieäu veà baøi haùt “Löôïn troøn, löôïn kheùo” trong SGK trang 56.

- HS: caù nhaân ñoïc.

- GV: giaûng giaûi vaø trình baøy baøi haùt cho HS nghe.

- HS: caû lôùp nghe vaø coù theå haùt theo GV.

 

NHAÏC SÓ VAÊN CHUNG VAØ BAØI HAÙT LÖÔÏN TROØN LÖÔÏN KHEÙO

 

1. Nhaïc só Vaên Chung:

- Teân thaät laø Mai Vaên Chung, sinh ngaøy 20/06/1914 queâ ôû Phuø Tieân - Höng Yeân

- OÂng saùng taùc ca khuùc töø naêm 1936, aâm nhaïc cuûa oâng hoàn haäu, chaát phaùc, trong saùng, ñaäm ñaø aâm ñieäu daân gian.

- OÂng maát ngaøy 27/08/1984.

2. Baøi haùt Löôïn troøn, löôïn kheùo :

- Ra ñôøi naêm 1954.

4. Toång keát: (3p)

- GV: Cho HS xung phong trình hoaëc chæ ñònh 1-2 HS trình baøy baøi TÑN soá 9.

- HS: caù nhaân trình baøy.

- GV: nhaän xeùt, söûa sai neáu coù vaø ñaùnh giaù.

5. Höôùng daãn hoïc taäp: (1p)

- Ñoïc nhaïc, haùt lôøi thuaàn thuïc baøi TÑN soá 9.

- Hoïc thuoäc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc.

- Chuaån bò tröôùc noäi dung tieát hoïc sau: Ñoïc tröôùc lôøi baøi haùt “Hoâ-la-heâ, hoâ-la-hoâ”.

V/ PHUÏ LUÏC: (khoâng coù)

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU