tiet 29

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:10:31 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

: 29 NS: Tiết : 29 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó lớn. Nêu được đơn vị đo cường độ dòng,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử tiet 29, Giáo Án , Giáo án điện tử tiet 29, doc, 1 trang, 0.18 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

tiet-29.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

: 29 NS:
Tiết : 29
24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó lớn.
Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?
Sử dụng được Ampe kế đo cường độ dòng độ.
2.Kỹ năng:
Mắc mạch điện đơn giản.
3.Thái độ:
Trung thực, hứng thú học tập bộ môn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Giáo án lên lớp.
2.Học sinh: Nhóm
Nguồn , ampe kế, 1 công tắc, 5 dây nối.
Hai pin , 1 bóng đèn pin, biến trở, ampe kế to, 1 von kế, 5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 công tắc.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập( 5.... phút


( Tổ chức tình huống học tập:
GV lắp sẵn mạch điện như hình 24.1 trên bàn. Hỏi:

- Bóng đèn dây tóc hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện ?
- GV di chuyển con chạy của biến trở gọi HS nhận xét độ sáng của bóng đèn.
GV:Khi đèn sáng hơn đó là lúc cường độ dòng điện qua đèn lớn hơn.Vậy dựa vào tác dụng của dòng điện là mạnh hay yếu có thể xác định cường độ dòng điện. Vậy cường độ dòng điện là gì ?.Ta sẽ tìm hiểu về cường độ dòng điện qua bài học hôm nay.

HS trả lời - HS khác nhận xét
- HS quan sát và trả lời:
- HS: Bóng đèn dây tóc hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.
- HS: Bóng đèn lúc sáng lúc tối.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cường độ dòng điện và đơn vị đo ( ...5. phút

I – Cường độ dòng điện
1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên.

- Tác dụng của dòng điện cành mạnh thì số chỉ ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.
2. Cường độ dòng điện
- Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.
- Ký hiệu : I
- Đơn vị : Ampe (A)
- Để đo dòng điện có cường độ nhỏ ta dùng đơn vị Miliampe (mA).
1A = 1000mA
1mA= 0,001A
 GV giới thiệu dụng cụ TN như hình 24.1
- Giới thiệu tác dụng của thiết bị, dụng cụ.
GV thông báo:
+ Ampe kế là dụng cụ phát hiện cho biết dòng điện mạnh hay yếu.
+ Biến trở dùng để thay đổi dòng điện trong mạch .
- GV làm TN dịch chuyển con chạy của biến trở để thay đổi độ sáng của bóng đèn.
Yêu cầu:
- HS quan sát độ sáng của đèn tương ứng với số chỉ của Ampe kế. Để hoàn thành nhận xét.
- GV gọi 2 HS hoàn thành nhận xét.
- Gv thông báo về cường độ dòng điện, kí hiệu và đơn vị.
Lưu ý HS khi viết kí hiệu, đơn vị đúng.
Lưu ý: Muốn đổi từ Ampe sang miliampe thì nhân cho 1000.Ngược lại từ miliampe sang Ampe thì chia cho 1000
- Từ đó yêu cầu HS vận dụng làm câu C3

- HS quan sát, lắng nghe.
-HS quan sát số chỉ của Ampe kế tương ứng với khi bóng đèn sáng mạnh, yếu để hoàn thành nhận xét.
- Nhận xét : Đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn.
- HS lắng nghe và ghi vở.
- HS làm C3
C3: a. 0,175A = 175mA
b. 0,38A = 380mA
c. 1250mA = 1,250A
d. 280mA = 0,280A

Hoạt động 3: Tìm hiểu về Ampe kế ( ....10 phút

II - Ampe kế
- Ampe kế dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
Tìm hiểu Ampe kế
- Trên mặt Ampe kế có ghi chữ A hoặc mA, Mỗi ampe kế đều có GHĐ

 


 Tuần : 29              NS:

Tiết : 29

                                 Bài 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

 

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

        Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa doøng ñieän caøng maïnh thì soá chæ ampe keá caøng lôùn, nghóa laø cöôøng ñoä cuûa noù lôùn.

        Neâu ñöôïc ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän laø gì?

        Söû duïng ñöôïc Ampe keá ño cöôøng ñoä doøng ñoä.

2.Kyõ naêng:

        Maéc maïch ñieän ñôn giaûn.

3.Thaùi ñoä:

        Trung thöïc, höùng thuù hoïc taäp boä moân.

II.CHUAÅN BÒ: 

1.Giaùo vieân:

        Giaùo aùn leân lôùp.

2.Hoïc sinh: Nhoùm

        Ngun đñin , ampe keá, 1 coâng taéc, 5 daây noái.

        Hai pin , 1 boùng ñeøn pin, bieán trôû, ampe keá to, 1 von keá, 5 ñoaïn daây noái coù voû boïc caùch ñieän, 1 coâng taéc.

III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

HOT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  5.... phuùt

 

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:          

    GV laép saün maïch ñieän nhö hình 24.1 treân baøn. Hoûi:     

 

      -  Boùng ñeøn daây toùc hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng naøo cuûa doøng ñieän ?   

 

     - GV di chuyeån con chaïy cuûa bieán trôû goïi HS nhaän xeùt ñoä saùng cuûa boùng ñeøn.

      GV:Khi ñeøn saùng hôn ñoù laø luùc cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn lôùn hôn.Vaäy döïa vaøo taùc duïng cuûa doøng ñieän laø maïnh hay yeáu coù theå xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän. Vaäy cöôøng ñoä doøng ñieän laø gì ?.Ta seõ tìm  hieåu veà cöôøng ñoä doøng ñieän qua baøi hoïc hoâm nay.

 

HS traû lôøi - HS khaùc nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

- HS quan saùt vaø traû lôøi:

- HS: Boùng ñeøn daây toùc hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän.

 

- HS: Boùng ñeøn luùc saùng luùc toái.

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà cöôøng ñoä doøng ñieän vaø ñôn vò ño ...5. phuùt       

I Cöôøng ñoä doøng ñieän

1. Quan saùt thí nghieäm cuûa giaùo vieân.

 

GV giôùi thieäu duïng cuï TN nhö hình 24.1

- Giôùi thieäu taùc duïng cuûa thieát bò, duïng cuï.

 

 

- HS  quan saùt, laéng nghe.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taùc duïng cuûa doøng ñieän caønh maïnh thì soá chæ cøa ampe keá caøng lôùn, nghóa laø cöôøng ñoä cuûa noù caøng lôùn.

 

2. Cöôøng ñoä doøng ñieän

- Soá chæ cuûa ampe keá cho bieát möùc ñoä maïnh, yeáu cuûa doøng ñieän vaø laø giaù trò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän.

- Kyù hieäu : I

- Ñôn vò : Ampe (A)

- Ñeå ño doøng ñieän coù cöôøng ñoä nhoû ta duøng ñôn vò Miliampe (mA).

     1A = 1000mA

   1mA= 0,001A

GV thoâng baùo:

    + Ampe keá laø duïng cuï phaùt hieän cho bieát doøng ñieän maïnh hay yeáu.

   + Bieán trôû duøng ñeå thay ñoåi doøng ñieän trong maïch .

- GV laøm TN dòch chuyeån con chaïy cuûa bieán trôû ñeå thay ñoåi ñoä saùng cuûa boùng ñeøn.

Yeâu caàu:

    - HS quan saùt ñoä saùng cuûa ñeøn töông öùng vôùi soá chæ cuûa Ampe keá. Ñeå hoaøn thaønh nhaän xeùt.

   - GV goïi 2 HS hoaøn thaønh nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

- Gv thoâng baùo veà cöôøng ñoä doøng ñieän, kí hieäu vaø ñôn vò.

Löu yù HS khi vieát kí hieäu, ñôn vò ñuùng.

 

 

 

 

 

 

 

Löu yù: Muoán ñoåi töø Ampe sang miliampe thì nhaân cho 1000.Ngöôïc laïi töø  miliampe sang  Ampe thì chia cho 1000

- Töø ñoù yeâu caàu HS vaän duïng laøm caâu C3

 

 

 

 

 

 

 

-HS quan saùt soá chæ cuûa Ampe keá töông öùng vôùi khi boùng ñeøn saùng maïnh, yeáu ñeå hoaøn thaønh nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

- Nhaän xeùt : Ñeøn saùng caøng maïnh thì soá chæ cuûa ampe keá caøng lôùn.

 

 

 

 

- HS laéng nghe vaø ghi vôû.

 

 

 

 

 

 

 

- HS laøm C3

C3: a.  0,175A   =  175mA

       b.  0,38A     =  380mA

       c.  1250mA =  1,250A

       d.  280mA   =  0,280A

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà Ampe keá   ....10 phuùt       

II - Ampe keá

    - Ampe keá duïng cuï duøng ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän.

Tìm hieåu Ampe keá

  - Treân maët Ampe keá coù ghi chöõ A hoaëc mA, Moãi ampe keá ñeàu coù GHÑ vaø ÑCNN nhaát ñònh, coù 2 loaïi ampe keá thöôøng duøng laø ampe keá duøng kim chæ thò vaø ampe keá hieän soá.

- GV neâu khaùi nieäm Ampe keá

- GV phaùt Ampe keá cho nhoùm nhoû ( 2 baøn 1 nhoùm ).

Yeâu caàu:

   -  Ñoïc C1.

   - Traû lôøi C1:Tìm hieåu GHÑ, ÑCNN vaø moät soá ñaëc ñieåm cuûa Ampe keá theo trình töï C1.

- HS laéng nghe vaø ghi vôû

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

-  HS quan saùt ampe keá

- Nhoùm thaûo luaän ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.

C1:a.


- ÔÛ caùc choát noái daây daãn cuûa ampe keá coù 1 choát ghi daáu (-) choát coøn laïi ghi daáu (+), ngoaøi ra coøn choát ñieàu chænh kim cxhæ thò.

- Kyù hieäu :

 

- GV nhaéc laïi caùch xaùc ñònh ÑCNN cuûa duïng cuï ño, laáy hieäu 2 soá lieân tieáp treân ampe chia cho toång soá vaïch (khoaûng caùch giöõa 2 soá ñoù).

- GV ñieàu khieån caùc nhoùm, lôùp thaûo luaän tìm caâu ñuùng cho caùc muïc a,b,c,d.

- GV thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng.

Hình 24.2a:  GHÑ : 100mA

                 ÑCNN : 10mA

Hình 24.2b: GHÑ : 6A

                 ÑCNN : 0,5A

b. Ampe keá hình 24.2a,b duøng kim chæ, hình 24.2 c hieän soá.

c. Ampe keá coù 2 choát noái daây daãn: choát döông (+), choát aâm (-).

d. HS nhaän bieát Ampe keá cuï theå cuûa nhoùm mình.

Hoaït ñoäng 4: Maéc Ampe keá ñeå xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän  .15... phuùt       

III Ño cöôøng ñoä doøng ñieän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV  chia lôùp laøm 3 nhoùm

Yeâu caàu:

   - Ñoïc  caùc muïc töø 1 – 6 SGK.

   - Quan saùt Hình 24.3

   - Neâu teân caùc phaàn töû trong sô ñoà.

 

    - 1 HS leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän, chæ roõ choát (+), choát (-) cuûa ampe keá.

- GV treo baûng soá lieäu (baûng 2 ) SGK .  

    + Yeâu caàu HS cho bieát ampe keá coù theå ño cöôøng ñoä doøng ñieän qua duïng cuï naøo ? Taïi sao?

   GV:Khi duøng ampe keá ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän ta caàn löu yù : choïn ampe keá coù GHÑ phuø hôïp, ÑCNN caøng nhoû , ñoä chính xaùc cuûa keát quaû ño caøng cao.

GV nhaán maïnh caùch söû duïng ampe keá

- Maéc chốt (+) cuûa ampe keá vaøo cöïc (+) cuûa nguoàn ñieän.

- Khoâng ñöôïc maéc tröïc tieáp 2 choát cuûa ampe keá vaøo 2 cöïc cuûa nguoàn.

Yeâu caàu:

      Caùc nhoùm maéc maïch ñieän nhö hình 24.3 khi coâng taéc môû.

- Sau ñoù GV ñi kieåm tra ñuùng caùch maéc chöa, kim ampe keá coù chæ ñuùng vaïch chöa? Cho pheùp HS ñoùng coâng taéc .

 +Yeâu caàu ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua boùng  ñeøn khi:

HS laøm theo yeâu caàu

 

- Đọc t 1 - 6

- Sô ñoà goàm: nguoàn ñieän, coâng taéc, boùng ñeøn vaø ampe keá.

 

- HS veõ sô ñoà maïch ñieän H24.3 vaøo vôû.

- HS khaùc nhaän xeùt.

 

 

+ HS döïa vaøo baûng soá lieäu vaø GHÑ cuûa ampe keá nhoùm mình ñeå traû lôøi.

 

- HS ghi nhôù caùc löu yù cuûa GV khi maéc ampe keá  vaøo maïch ñieän ñaûm baûo an toaøn traùnh hö hoûng.

 

 

 

 

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

HS: caùc nhoùm tieán haønh maéc maïch ñieän  nhö  hình 24.3 traû lôøi C2.

 

 

 


 

 

 

   - ñeøn saùng bình thöôøng

    - yeáu hôn bình thöôøng

    - saùng hôn bìng thöôøng

- Töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt gì veà moái lieân heä giöõa ñoä saùng cuûa ñeøn vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn ?

- GV höôùng daãn HS thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi C2.

 

 

 

 

 

   C2: Doøng ñieän chaïy qua ñeøn coù cöôøng ñoä lôùn thì ñeøn saùng maïnh hôn  hoaëc doøng ñieän qua ñeøn coù cöôøng ñoä nhoû thì ñeøn saùng yeáu hôn.

 

Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng- Cuûng coá  ..8.. phuùt       

IV-Vaän duïng

C4:  2 - a   ;    3 - b   ;    4 - c

C5: Ampe keá ôû hình a maéc ñuùng.Vì choát “ + “ cuûa ampe keá ñöôïc maéc vôùi cöïc döông “ + “ cuûa nguoàn ñieän.

 

 

 

 

 

 

Vaän duïng: 

Yeâu caàu:

-          Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi  C4,C5 SGK

-          Caû lôùp laøm BT ( neáu coøn thôøi gian )

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Caù nhaân laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi.

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 5ïHöôùng daãn veà nhaø  ...2. phuùt       

-          Laøm BT:24.1-24.4 SBT

-          Ñoïc muïc coù theå em chöa bieát.

-          Chuaån bò baøi 25: Hieäu ñieän theá

  So saùnh ampe keá vaø voân keá.

  +  Caùch ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn.

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về tiet 29
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN