Tiet 29

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:10:31 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.18 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần : 29 NS: Tiết : 29 Bài 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa doøng ñieän caøng maïnh thì soá chæ ampe keá caøng lôùn, nghóa laø cöôøng ñoä cuûa noù lôùn.  Neâu ñöôïc ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän laø gì?  Söû duïng ñöôïc Ampe keá ño cöôøng ñoä doøng ñoä. 2.Kyõ naêng:  Maéc maïch ñieän ñôn giaûn. 3.Thaùi ñoä:  Trung thöïc, höùng thuù hoïc taäp boä moân. II.CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân:  Giaùo aùn leân lôùp. 2.Hoïc sinh: Nhoùm  Nguoàn đñiện , am

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 Tuần : 29              NS:
Tiết : 29
                                 Bài 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
 
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
        Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa doøng ñieän caøng maïnh thì soá chæ ampe keá caøng lôùn, nghóa laø cöôøng ñoä cuûa noù lôùn.
        Neâu ñöôïc ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän laø gì?
        Söû duïng ñöôïc Ampe keá ño cöôøng ñoä doøng ñoä.
2.Kyõ naêng:
        Maéc maïch ñieän ñôn giaûn.
3.Thaùi ñoä:
        Trung thöïc, höùng thuù hoïc taäp boä moân.
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
        Giaùo aùn leân lôùp.
2.Hoïc sinh: Nhoùm
        Nguoàn đñiện , ampe keá, 1 coâng taéc, 5 daây noái.
        Hai pin , 1 boùng ñeøn pin, bieán trôû, ampe keá to, 1 von keá, 5 ñoaïn daây noái coù voû boïc caùch ñieän, 1 coâng taéc.
III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  5.... phuùt
 
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:          
    GV laép saün maïch ñieän nhö hình 24.1 treân baøn. Hoûi:     
 
      -  Boùng ñeøn daây toùc hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng naøo cuûa doøng ñieän ?   
 
     - GV di chuyeån con chaïy cuûa bieán trôû goïi HS nhaän xeùt ñoä saùng cuûa boùng ñeøn.
      GV:Khi ñeøn saùng hôn ñoù laø luùc cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn lôùn hôn.Vaäy döïa vaøo taùc duïng cuûa doøng ñieän laø maïnh hay yeáu coù theå xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän. Vaäy cöôøng ñoä doøng ñieän laø gì ?.Ta seõ tìm  hieåu veà cöôøng ñoä doøng ñieän qua baøi hoïc hoâm nay.
 
HS traû lôøi - HS khaùc nhaän xeùt
 
 
 
 
 
 
- HS quan saùt vaø traû lôøi:
- HS: Boùng ñeøn daây toùc hoaït ñoäng döïa vaøo taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän.
 
- HS: Boùng ñeøn luùc saùng luùc toái.
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà cöôøng ñoä doøng ñieän vaø ñôn vò ño  ...5. phuùt       
I – Cöôøng ñoä doøng ñieän
1. Quan saùt thí nghieäm cuûa giaùo vieân.
 
GV giôùi thieäu duïng cuï TN nhö hình 24.1
- Giôùi thieäu taùc duïng cuûa thieát bò, duïng cuï.
 
 
- HS  quan saùt, laéng nghe.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Taùc duïng cuûa doøng ñieän caønh maïnh thì soá chæ củøa ampe keá caøng lôùn, nghóa laø cöôøng ñoä cuûa noù caøng lôùn.
 
2. Cöôøng ñoä doøng ñieän
- Soá chæ cuûa ampe keá cho bieát möùc ñoä maïnh, yeáu cuûa doøng ñieän vaø laø giaù trò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän.
- Kyù hieäu : I
- Ñôn vò : Ampe (A)
- Ñeå ño doøng ñieän coù cöôøng ñoä nhoû ta duøng ñôn vò Miliampe (mA).
     1A = 1000mA
   1mA= 0,001A
GV thoâng baùo:
    + Ampe keá laø duïng cuï phaùt hieän cho bieát doøng ñieän maïnh hay yeáu.
   + Bieán trôû duøng ñeå thay ñoåi doøng ñieän trong maïch .
- GV laøm TN dòch chuyeån con chaïy cuûa bieán trôû ñeå thay ñoåi ñoä saùng cuûa boùng ñeøn.
Yeâu caàu:
    - HS quan saùt ñoä saùng cuûa ñeøn töông öùng vôùi soá chæ cuûa Ampe keá. Ñeå hoaøn thaønh nhaän xeùt.
   - GV goïi 2 HS hoaøn thaønh nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
- Gv thoâng baùo veà cöôøng ñoä doøng ñieän, kí hieäu vaø ñôn vò.
Löu yù HS khi vieát kí hieäu, ñôn vò ñuùng.
 
 
 
 
 
 
 
Löu yù: Muoán ñoåi töø Ampe sang miliampe thì nhaân cho 1000.Ngöôïc laïi töø  miliampe sang  Ampe thì chia cho 1000
- Töø ñoù yeâu caàu HS vaän duïng laøm caâu C3
 
 
 
 
 
 
 
-HS quan saùt soá chæ cuûa Ampe keá töông öùng vôùi khi boùng ñeøn saùng maïnh, yeáu ñeå hoaøn thaønh nhaän xeùt.
 
 
 
 
 
 
- Nhaän xeùt : Ñeøn saùng caøng maïnh thì soá chæ cuûa ampe keá caøng lôùn.
 
 
 
 
- HS laéng nghe vaø ghi vôû.
 
 
 
 
 
 
 
- HS laøm C3
C3: a.  0,175A   =  175mA
       b.  0,38A     =  380mA
       c.  1250mA =  1,250A
       d.  280mA   =  0,280A
 
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà Ampe keá   ....10 phuùt       
II - Ampe keá
    - Ampe keá duïng cuï duøng ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän.
Tìm hieåu Ampe keá
  - Treân maët Ampe keá coù ghi chöõ A hoaëc mA, Moãi ampe keá ñeàu coù GHÑ vaø ÑCNN nhaát ñònh, coù 2 loaïi ampe keá thöôøng duøng laø ampe keá duøng kim chæ thò vaø ampe keá hieän soá.
- GV neâu khaùi nieäm Ampe keá
- GV phaùt Ampe keá cho nhoùm nhoû ( 2 baøn 1 nhoùm ).
Yeâu caàu:
   -  Ñoïc C1.
   - Traû lôøi C1:Tìm hieåu GHÑ, ÑCNN vaø moät soá ñaëc ñieåm cuûa Ampe keá theo trình töï C1.
- HS laéng nghe vaø ghi vôû
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
-  HS quan saùt ampe keá
- Nhoùm thaûo luaän ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
C1:a.


- ÔÛ caùc choát noái daây daãn cuûa ampe keá coù 1 choát ghi daáu (-) choát coøn laïi ghi daáu (+), ngoaøi ra coøn choát ñieàu chænh kim cxhæ thò.
- Kyù hieäu :
 
- GV nhaéc laïi caùch xaùc ñònh ÑCNN cuûa duïng cuï ño, laáy hieäu 2 soá lieân tieáp treân ampe chia cho toång soá vaïch (khoaûng caùch giöõa 2 soá ñoù).
- GV ñieàu khieån caùc nhoùm, lôùp thaûo luaän tìm caâu ñuùng cho caùc muïc a,b,c,d.
- GV thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng.
Hình 24.2a:  GHÑ : 100mA
                 ÑCNN : 10mA
Hình 24.2b: GHÑ : 6A
                 ÑCNN : 0,5A
b. Ampe keá hình 24.2a,b duøng kim chæ, hình 24.2 c hieän soá.
c. Ampe keá coù 2 choát noái daây daãn: choát döông (+), choát aâm (-).
d. HS nhaän bieát Ampe keá cuï theå cuûa nhoùm mình.
Hoaït ñoäng 4: Maéc Ampe keá ñeå xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän   .15... phuùt       
III – Ño cöôøng ñoä doøng ñieän.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV  chia lôùp laøm 3 nhoùm
Yeâu caàu:
   - Ñoïc  caùc muïc töø 1 – 6 SGK.
   - Quan saùt Hình 24.3
   - Neâu teân caùc phaàn töû trong sô ñoà.
 
    - 1 HS leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän, chæ roõ choát (+), choát (-) cuûa ampe keá.
- GV treo baûng soá lieäu (baûng 2 ) SGK .  
    + Yeâu caàu HS cho bieát ampe keá coù theå ño cöôøng ñoä doøng ñieän qua duïng cuï naøo ? Taïi sao?
   GV:Khi duøng ampe keá ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän ta caàn löu yù : choïn ampe keá coù GHÑ phuø hôïp, ÑCNN caøng nhoû , ñoä chính xaùc cuûa keát quaû ño caøng cao.
GV nhaán maïnh caùch söû duïng ampe keá
- Maéc chốt (+) cuûa ampe keá vaøo cöïc (+) cuûa nguoàn ñieän.
- Khoâng ñöôïc maéc tröïc tieáp 2 choát cuûa ampe keá vaøo 2 cöïc cuûa nguoàn.
Yeâu caàu:
      Caùc nhoùm maéc maïch ñieän nhö hình 24.3 khi coâng taéc môû.
- Sau ñoù GV ñi kieåm tra ñuùng caùch maéc chöa, kim ampe keá coù chæ ñuùng vaïch chöa? Cho pheùp HS ñoùng coâng taéc .
 +Yeâu caàu ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua boùng  ñeøn khi:
HS laøm theo yeâu caàu
 
- Đọc từ 1 - 6
- Sô ñoà goàm: nguoàn ñieän, coâng taéc, boùng ñeøn vaø ampe keá.
 
- HS veõ sô ñoà maïch ñieän H24.3 vaøo vôû.
- HS khaùc nhaän xeùt.
 
 
+ HS döïa vaøo baûng soá lieäu vaø GHÑ cuûa ampe keá nhoùm mình ñeå traû lôøi.
 
- HS ghi nhôù caùc löu yù cuûa GV khi maéc ampe keá  vaøo maïch ñieän ñaûm baûo an toaøn traùnh hö hoûng.
 
 
 
 
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
HS: caùc nhoùm tieán haønh maéc maïch ñieän  nhö  hình 24.3 traû lôøi C2.
 
 
 


 
 
 
   - ñeøn saùng bình thöôøng
    - yeáu hôn bình thöôøng
    - saùng hôn bìng thöôøng
- Töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt gì veà moái lieân heä giöõa ñoä saùng cuûa ñeøn vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn ?
- GV höôùng daãn HS thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi C2.
 
 
 
 
 
   C2: Doøng ñieän chaïy qua ñeøn coù cöôøng ñoä lôùn thì ñeøn saùng maïnh hôn  hoaëc doøng ñieän qua ñeøn coù cöôøng ñoä nhoû thì ñeøn saùng yeáu hôn.
 
Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng- Cuûng coá   ..8.. phuùt       
IV-Vaän duïng
C4:  2 - a   ;    3 - b   ;    4 - c
C5: Ampe keá ôû hình a maéc ñuùng.Vì choát “ + “ cuûa ampe keá ñöôïc maéc vôùi cöïc döông “ + “ cuûa nguoàn ñieän.
 
 
 
 
 
 
Vaän duïng: 
Yeâu caàu:
-          Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi  C4,C5 SGK
-          Caû lôùp laøm BT ( neáu coøn thôøi gian )
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Caù nhaân laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi.
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 5ï:  Höôùng daãn veà nhaø   ...2. phuùt       
-          Laøm BT:24.1-24.4 SBT
-          Ñoïc muïc coù theå em chöa bieát.
-          Chuaån bò baøi 25:” Hieäu ñieän theá “
  +  So saùnh ampe keá vaø voân keá.
  +  Caùch ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn.
 
 

 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tiet 29
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet_29.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:10:31
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử tiet 29

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 29 Tiết 29
  Mĩ thuật
  Bài 29 Tiết 29

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2008

  Xem: 227

 • Tiết 1-Tiết 29
  Hóa học 9
  Tiết 1-Tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2009

  Xem: 19

 • Tuần 29 - Tiết 29 - Lý 7
  Giáo án
  Tuần 29 - Tiết 29 - Lý 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 2

 • Tuần 29 - Tiết 29 - Lí 6
  Vật lý 6
  Tuần 29 - Tiết 29 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29 - lí 6 - tiết 29
  Mầm non
  Tuần 29 - lí 6 - tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 29 tiết 29 cn 9
  Công nghệ
  Tuần 29 tiết 29 cn 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • tiết 29 tuần 29 CD 8
  Phan Văn Tân
  tiết 29 tuần 29 CD 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phan Văn Tân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • tuan 29 tiet 29 cn 9
  Mbon Ha Chi
  tuan 29 tiet 29 cn 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mbon Ha Chi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2017

  Xem: 7

 • địa 6/tuần 29/tiết 29

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2019

  Xem: 0

 • Tuần 29 - Tiết 29 - Lí 6
  Giáo án khác
  Tuần 29 - Tiết 29 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 1