Tiet 3

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qdwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 8:57:01 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.40 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

:3 Tiết : 3 NS: Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế : ngắm đường thẳng, bóng ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 3, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 3, doc, 1 trang, 0.40 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-3.doc[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

:3
Tiết : 3
NS:
Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG

I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế : ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực…
2.Kỹ năng:
Vận đụng để ngắm đường thẳng
Giải thích được tại sao có vùng sáng, vùng tối, vùng nửa tối, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
3.Thái độ:
Biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
Cẩn thận , yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
Tranh vẽ nhật thực, nguyệt thực
Bảng phụ , bài tập củng cố.
2.Học sinh: Một đèn pin, 1 cây nến , 1 vật cản bằng bìa dày, màn chắn.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
NỘI DUNG
ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình huống học tập ( ....7 phút


(Kiểm tra:
Yêu cầu :
HS1:
Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?
Tia sáng được biểu diễn như thế nào ? Vẽ hình.
HS2:
Có mấy loại chùm sáng ? Vẽ hình mimh họa từng loại chùm sáng?
Gọi HS khác nhận xét, GV nhận xét-cho điểm.
( Tổ chức tình huống học tập:
Tại sao ngày xưa khi chiếc đồng hồ chưa được sử dụng phổ biến. Con người
iết nhìn vị trí của bóng nắng để xác định giờ trong ngày ?
HS làm theo yêu cầu GV

HS1:Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.
- Tia sáng được qui ước là đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.
HS2 :
- Có 3 loại chùm sáng
+ Song song
+ Hội tụ
+ Phân kì
HS Lắng nghe và suy nghĩ. Trao đổi với nhau về thắc mắc
đó.

Hoạt động 2: Hình thành khái niệm Bóng tối ( .10... phút

I-Bóng tối – Bóng nửa tối
Thí nghiệm 1:

- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản hoàn toàn không nhận được ánh sánh từ nguồn sáng truyền tới.
Yêu cầu :
Đọc thông tin SGK.
Nêu dụng cụ thí nghiệm.
GV: Hướng dẫn HS bố trí thí nghiệm như hình 3.1

- Hãy cho biết vùng nào trên màn chắn nhận được ánh sáng và vùng nào không nhận được ánh sáng?
- Giải thích tại sao các vùng đó lại sáng, tối như thế ?

Y/c HS thành nhận xét
- Vậy bóng tối là gì ?

2, 3 HS nhắc lại và ghi vở
* Tích bảo vệ môi trường:
Trong sinh và học tập cần làm việc dưới ánh sáng như thế nào?
Ở các TP lớn do có nhiều nguồn sáng( ánh sáng do đèn cao áp, do phương tiệ
n giao thông, các bảng quảng cáo …) Môi trường ánh sáng ô nhiễm áng sáng là tình trạng con người tạo ra ánh sáng có cường độ quá mức khó chịu. Ô nhiễm ánh sáng gây ra tác hại như: lãng phí năng lượng ảng hưởng đến quan sát bầu trời ban đêm, tâm lí con người, hệ sinh thái mất ATGT và sinh hoạt
- Để giảm ô nhiễm cần phải làm gì?
+Sử dụng ánh sáng vừa đủ
+Tắt đèn khi không cần thiết hoặc chế độ hẹn giờ
+ cải tiến dụng cụ chiếu sáng thích hợp
+Lắp đặt đèn phát ra ánh sáng phù hợp
ý: GV Khi nào thì xuất hiện bóng nửa tối ?

HS làm theo yêu cầu:
Đọc thông tin SGK.
Nguồn sáng,màn chắn,miếng bìa.
Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

C1: Phần màu trắng nhận được ánh sáng, vùng màu đen, hoàn toàn không nhận được ánh sáng vì ánh sáng truyền theo đường thẳng gặp vật cản chặn lại.
nhân hoàn thành
Nhận xét :Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là bóng tối
Cá nhân HS trả lời:
Bóng tối nằm ở phía sau vật cản hoàn toàn không nhận được ánh sánh từ nguồn sáng truyền tới
HS nhắc lại
HS nghe
Cá nhân HS trả

 


Trường THCS Chánh An                                                                                                     Chương I: Quang học

Tuần :3

Tiết : 3

NS: 

       Baøi 3: ÖÙNG DUÏNG ÑÒNH LUAÄT TRUYEÀN THAÚNG CUÛA AÙNH SAÙNG                           

 

   I.MUÏC TIEÂU:

     1.Kieán thöùc:

-          Giaûi thích ñöôïc moät soá öùng duïng cuûa ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng trong thöïc teá : ngaém ñöôøng thaúng, boùng toái, nhaät thöïc, nguyeät thöïc…

    2.Kyõ naêng:

-          Vaän ñuïng ñeå ngaém ñöôøng thaúng

-          Giaûi thích ñöôïc taïi sao coù vuøng saùng, vuøng toái, vuøng nöûa toái, hieän töôïng nhaät thöïc, nguyeät thöïc.

     3.Thaùi ñoä:

-          Bieát vaän duïng kieán thöùc vaøo cuoäc soáng.

-          Caån thaän , yeâu thích moân hoïc.

  II.CHUAÅN BÒ

   1.Giaùo vieân:

-          Tranh veõ nhaät thöïc, nguyeät thöïc

-          Baûng phuï , baøi taäp cuûng coá.

   2.Hoïc sinh: Moät ñeøn pin, 1 caây neán , 1 vaät caûn baèng bìa daøy, maøn chaén.

  III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

NOÄI DUNG

ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  ....7 phuùt

 

Kieåm tra:

Yeâu caàu :

  HS1:

-          Phaùt bieåu ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng ?

-          Tia saùng ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo ? Veõ hình.

 

 

 

 HS2:

-          Coù maáy loaïi chuøm saùng ? Veõ hình mimh hoïa töøng loaïi chuøm saùng?

 

Goïi HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt-cho ñieåm.

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp: 

       Taïi sao ngaøy xöa khi chieác ñoàng hoà chöa ñöôïc söû duïng phoå bieán. Con ngöôøi

 

bieát nhìn vò trí cuûa boùng naéng ñeå xaùc ñònh giôø trong ngaøy ?

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

 

HS1:Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính, aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng.

- Tia saùng ñöôïc qui öôùc laø ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng.

 

 

 HS2 :

Coù 3 loaïi chuøm saùng

+ Song song

Hoäi tuï  

+  Phaân kì

 

HS Laéng nghe vaø suy nghó. Trao ñoåi vôùi nhau veà thaéc maéc

 

ñoù.

 

 


Trường THCS Chánh An                                                                                                     Chương I: Quang học

Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh khaùi nieäm Boùng toái   .10... phuùt

I-Boùng toái – Boùng nöûa toái

Thí nghieäm 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- Bóng tối nằm ở phía sau vật cản hoàn toàn không nhận được ánh sánh từ nguồn sáng truyền tới.

 

Yeâu caàu :

-          Ñoïc thoâng tin SGK.

-          Neâu duïng cuï thí nghieäm.

   GV: Höôùng daãn HS boá trí thí nghieäm nhö hình 3.1

 

 

 

 

 

       -   Haõy cho bieát vuøng naøo treân maøn chaén nhaän ñöôïc aùnh saùng vaø vuøng naøo khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng?

       -    Giaûi thích taïi sao caùc vuøng ñoù laïi saùng, toái nhö theá ?

       

  Y/c HS  hoàn thành nhận xét

 

 

 

 

 

 Vaäy boùng toái laø gì ?

 

 

 

Gọi 2, 3 HS nhắc lại và ghi vở

* Tích hợp bảo vệ môi trường:

Trong sinh hoạt và học tập cần làm việc dưới ánh sáng như thế nào?

Ở các TP lớn do có nhiều nguồn sáng( ánh sáng do đèn cao áp, do phương tiệ

n giao thông, các bảng quảng cáo …) Môi trường ánh sáng ô nhiễm áng sáng  là tình trạng con người tạo ra ánh sáng có cường độ quá mức khó chịu. Ô nhiễm ánh sáng gây ra tác hại như: lãng phí năng lượng ảng hưởng đến quan sát bầu trời ban đêm, tâm lí con người, hệ sinh thái mất ATGT và sinh hoạt

- Để giảm ô nhiễm cần phải làm gì?

+Sử dụng ánh sáng vừa đủ

+Tắt đèn khi không cần thiết hoặc chế độ hẹn giờ

HS laøm theo yeâu caàu:

-          Ñoïc thoâng tin SGK.

-          Nguoàn saùng,maøn chaén,mieáng bìa.

 

 

Thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi

 

 

  C1: Phaàn maøu traéng nhaän ñöôïc aùnh saùng, vuøng maøu ñen, hoaøn toaøn khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng vì aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng thaúng gaëp vaät caûn chaën laïi.

 

Cá nhân hoàn thành

Nhaän xeùt :Treân maøn chaén ñaët phía sau vaät caûn coù moät vuøng khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng tôùi goïi laø boùng toái

 

 Cá nhân HS trả lời:

Bóng tối nằm ở phía sau vật cản hoàn toàn không nhận được ánh sánh từ nguồn sáng truyền tới

HS nhắc lại

 

 

 

 

HS lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân HS trả lời

 

 


Trường THCS Chánh An                                                                                                     Chương I: Quang học

 

+ cải tiến dụng cụ chiếu sáng thích hợp

+Lắp đặt đèn phát ra ánh sáng phù hợp

Chuyển ý: GV Khi naøo thì xuaát hieän boùng nöûa toái ?

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Quan saùt vaø hình thaønh khaùi nieäm boùng nöûa toái  10.... phuùt

 Thí nghieäm 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản nhận được aùnh saùng môt phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu :

    - Haõy so saùnh söï khaùc bieät giöõa hai thí nghieäm.

 

 

 

 

   -   Tieán haønh thí nghieäm.

 

-   Traû lôøi C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Töø thí nghieäm treân ta ruùt ra nhaän xeùt gì ?

 

 

Vậy bóng nửa tối là gì?

 

 Gi 2,3 HS nhc li và ghi vở

 

 GV: Hai khaùi nieäm veà boùng toái vaø boùng nöûa toái ñoù seõ giaûi thích hieän töôïng nhaän thöïc vaø nguyeät thöïc nhö theá naøo trong thöïc teá

 

 

- Boùng ñeøn ôû hình 2 lôùn hôn (nguoàn saùng roäng hôn)

 

 

 

 

 

- HS tieán haønh TN hình 3.2 SGK

   C2 :

    + Vuøng (1): laø boùng toái,   

 

     + Vuøng (3): laø ñöôïc chieáu saùng ñaày ñuû.

     + Vuøng (2): chæ nhaän ñöôïc moät phaàn aùnh saùng , khoâng saùng baèng vuøng (3).

 

Nhaän xeùt : Treân maøn chaén ñaët phía sau vaät caûn coù vuøng chæ nhaän ñöôïc aùnh saùng töø moät phaàn cuûa nguoàn tôùi goïi laø boùng nöûa toái

 

Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản nhận được môt phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới

Cá nhân HS nhắc lại

HS suy nghó vaø thaûo luaän

Hoaït ñoäng 4: Hình thaønh khaùi nieäm Nhaät thöïc - Nguyeät thöïc  ..10.. phuùt

II- Nhaät thöïc - Nguyeät thöïc:

 

 

Yeâu caàu:

-          Quan saùt hình veõ.

-          Quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa Traùi ñaát vaø Maët Traêng nhö theá naøo.

HS laøm theo yeâu caàu GV

-     Quan saùt hình veõ.

-     Quyõ ñaïo chuyeån ñoäng:

     + Maët Traêng quay quanh

 

 


Trường THCS Chánh An                                                                                                     Chương I: Quang học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hieän töôïng nhaät thöïc xaûy ra khi Maët Traêng ôû giöõa Maët Trôøi vaø Traùi Ñaát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hieän töôïng nguyeät thöïc xaûy ra khi Traùi Ñaát naèm giöõa Maët Trôøi vaø Maët Traêng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Söï chuyeån ñoäng ñoù coù theå xaåy ra tröôøng hôïp chuùng naèm treân moät ñöôøng thaúng khoâng ?

      -    Khi naøo thì xaåy ra hieän töôïng nhaät thöïc ?

( GV coù theå thoâng baùo neáu HS khoâng bieát )

 

- Ñöùng ôû vuøng naøo seõ quan saùt thaáy nhaät thöïc moät phaàn ?

- Ñöùng ôû vuøng naøo seõ quan saùt thaáy nhaät thöïc toaøn phaàn ?

 

 

GV giôøi thieäu tranh hình 3.4

Hình 3.4

- Maët Traêng ôû vò trí naøo seõ quan saùt thaáy nguyeät thöïc ?

 

GV caàn löu yù:Caàn giaùo duïc tö töôûng cho hs veà meâ tính dò ñoan vaøo nhöõng ngaøy xaûy ra hieän töôïng nhaät thöïc.

Traùi Ñaát 

     + Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi vaø töï quay quanh truïc cuûa noù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñeán moät luùc naøo ñoù chuùng seõ naèm treân moät ñöôøng thaúng.

 

- > Khi Maët Traêng ôû giöõa Maët Trôøi vaø Traùi ñaát

 

 

 

 

 

 

 

(1) :boùng nöûa toái

 

(2) boùng toái

  C3: Vì bò Maët Traêng che khuaát khoâng coù Maët trôøi chieáu saùng

 

 

 

 

 

 

 

C4: Maët Traêng ôû vò trí 1 thì ngöôøi ñöùng ôû ñieåm A treân Traùi Ñaát thaáy hieän töôïng nguyeät thöïc.

Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng – Cuûng coá .10... phuùt

III.Vaän duïng

  C5:Khi  mieáng bìa laïi gaàn maøn chaén hôn thì

Vaän duïng:

Yeâu caàu :

-          Ñoïc caâu C5,C6

 

-          Caù nhaân HS thöïc hieän.

 

 

 


Trường THCS Chánh An                                                                                                     Chương I: Quang học

boùng toái vaø boùng nöûa toái ñeàu thu heïp laïi hôn.Khi mieáng bìa gaàn saùt maøn chaén thì haàu nhö khoâng coøn boùng nöûa toái nöûa,chæ coù boùng toái roõ neùt.

C6:-Dùng quyển vở che kín đèn dây tóc đang sáng, bàn nằm trong vùng bóng tối nên không đọc được sách

- Dùng quyển vở che kín đèn ống đang sáng, bàn nằm trong vùng bóng nửa  tối nên đọc được sách

 

-          Laøm vieäc caù nhaân.

-          Coù theå veà nhaø laøm thí nghieä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuûng coá:

Yeâu caàu :

  - GV bảng phụ bài tập 3.5, 3.6

  - Ñoïc muïc “ Coù theå em chöa bieát” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 HS lên bảng hoàn thành bài tâp

3.5  C

3.6 D

 

Hoaït ñoäng 6: Daën doø    ....3 phuùt

-             Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.

-             Laøm baøi taäp 3.1 – 3.10

-             Chuaån bò baøi 4 Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng”:

           +  Tìm hieåu veà göông phaúng.

           +  Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng laø gì ?

         *PHUÏ TRANG

 

 

          - Vì maët phaúng chöùa ñöôøng Hoaøng ñaïo (quyõ ñaïo cuûa Traùi ñaát quay quanh Maët Trôøi) vaø maët phaúng chöùa ñöôøng Baïch ñaïo (quyõ ñaïo cuûa Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát ) moät goùc 60 cho neân 3 vaät theå ñoù coù theå cuøng naèn treân moät ñöôøng thaúng khi chuùng cuøng naèm treân giao tuyeán cuûa 2 maët phaúng ñoù . Nhö vaäy trong 1 naêm chæ coù theå xaûy ra 2 laàn chuùng cuøng naèm treân 1 ñöôøng thaúng vaø nôi naøo treân Traùi Ñaát ôû thôøi ñieåm ñoù ñang laø ban ñeâm thì môùi quan saùt ñöôïc nguyeät thöïc .

         - Theo nhöõng tính toaùn cuûa caùc nhaø thieân vaên , ôû Vieät Nam seõ quan saùt ñöôïc nguyeät thöïc toaøn phaàn vaøo ñeâm 5-5-2004, ngaøy 24-10-1995 ñaõ coù nhaät thöïc toaøn phaàn vaø phaûi chôø ñeán 70 naêm sau môùi xuaát hieän laàn nöõa

         - Khi coù nhaät thöïc toøan phaàn , ngöôøi ta seõ nhìn thaáy caùc tai löûa vaø nhaät hoa. Vì vaäy , nhaät thöïc toaøn phaàn laø moät dòp raát quyù ñeå caùc nhaø khoa hoïc nghieân cöùu veà baàu trôøi. Ngaøy 14-12-2002 ôû bang Nam UÙc ñaõ xuaát hieän hieän töôïng nhaät thöïc toaøn phaàn ñaàu tieân taïi nöôùc naøy. Hieän töôïng naøy chæ keùo daøi 28 giaây , nhöng ngöôøi ta coù theå quan saùt thaáy nhöïc thöïc töøng phaàn trong 25 phuùt tröôùc ñoù

 

GIAÛI BAØI TAÄP SBT :

 3.1 .Choïn B

 

 


Trường THCS Chánh An                                                                                                     Chương I: Quang học

 3.2 .Choïn B

 3.3 . Vì vaøo ñeâm raèm AÂm lòch , Maët Trôøi, Maët Traêng , Traùi Ñaát môùi coù khaû naêng naèm treân cuøng moät ñöôøng thaúng

 3.4 . Veõ hình theo ñuùng tæ leä xích quy ñònh 1cm öùng  vôùi 1m . Duøng thöôùc ño chieàu cao coät ñeøn.

            Chuù yù :     - AÙnh saùng maët trôøi chieáu xuoáng laø chuøm saùng song song

-     Caùi coïc vaø coät ñeøn ñeàu vuoâng goùc vôùi maët ñaát

3.5.            C

3.6.            D

3.7.            D

3.8.            B

3.9.            B

3.10.        A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN