Tiet 30

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:11:31 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TuẦn : 30 NS: Tiết : 30 Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Neâu ñöôïc giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù moät hieäu ñieän theá.  Neâu đñược đơn vị đo hiệu điện thế.  Söû duïng ñöôïc voân keá ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa pin hay acquy trong moät maïch ñieän hôû.  Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy còn mới có giá trị bằng số vôn ghi trên mỗi nguồn điện này 2.Kyõ naêng:  Maéc maïch ñieän ñôn giaûn  Sử dụng vôn kế để đo hiệu điệ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TuẦn : 30               NS:
Tiết : 30
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
       Neâu ñöôïc giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù moät hieäu ñieän theá.
       Neâu đñược đơn vị đo hiệu điện thế.
       Söû duïng ñöôïc voân keá ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa pin hay acquy trong moät maïch ñieän hôû.
       Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy còn mới có giá trị bằng  số vôn ghi trên mỗi nguồn điện này
2.Kyõ naêng:
       Maéc maïch ñieän ñôn giaûn
       Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện giữa hai cực của pin hay acquy khi mạch kín và hở
3.Thaùi ñoä:
       Trung thöïc, höùng thuù hoïc taäp boä moân.
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
       Tranh phoùng to hình BAØI 25
2.Hoïc sinh: Nhoùm
       Hai pin(1,5), moät voân keá 3 V trôû leân, moät boùng ñeøn pin, ampe keá, 1 coâng taéc.
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ..5.. phuùt
 
Kieåm tra:
1. Neâu taùc duïng cuûa doøng ñieän caøng maïnh thì soá chæ cuûa ampe keá nhö theá naøo? Neâu kí hieäu cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän?
2. Ñieàn vaøo choå troáng sau :
a. 1 A       = ………………..mA
b. 1mA     = …………………A
c. 75mA   = ………………..A
d. 0,15 A  = ……………….mA
GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
- Goïi moät hs ñoïc phaàn môû baøi cuûa SGK. Muoán bieát voân laø gì chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay .
 
HS traû lôøi.
- 1 hoïc sinh leân baûng, hs coøn laïi laøm vaøo nhaùp, theo doõi nhaän xeùt .
 
- Nhaän xeùt baøi cuûa baïn
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà hieäu ñieän theá vaø ñôn vò hieäu ñieän theá   ..5.. phuùt       
I – Hieäu ñieän theá.
- Nguoàn ñieän taïo ra giöõa hai cöïc cuûa noù moät hieäu ñieän theá .
- HÑT kí hieäu : U
 
- Ñôn vò hieäu ñieän theá : Voân (V)
- Ñoái vôùi caùc hieäu ñieän theá nhoû duøng ñôn vò milivoân (mV) hoaëc hieäu ñieän theá lôùn hôn duøng ñôn vò kilivoân (kV)
 
 
 
 
 
 
GV thoâng baùo:
 - Góöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù 1 hieäu ñieän theá.
- Thoâng baùo kí hieäu vaø ñôn vò ño hieäu ñieän theá.Löu yù caùch vieát kí hieäu ñuùng.
Yeâu caàu:
       Ñoïc vaø traû lôøi C1
       Döïa vaøo caùc loaïi pin vaø aécquy cuï theå .
GV giôùi thieäu theâm:oån aùp, maùybieántheághi 220V,110V,12V....
 
 
-HS laéng nghe vaø ghi vôû
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
C1:
+ Pin troøn:1,5V
+ Aécquy cuûa xe maùy: 6V hoaëc 12V.
+ Giöõa hai loã cuûa oå laáy ñieän trong nhaø: 220V.
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà Voân keá   .5... phuùt       
II – Voân keá.
- Voân keá laø duïng cuï ñeå ño hieäu ñieän theá.
- Treân maët voân keá coù ghi chöõ V hoaëc mV
- ÔÛ caùc choát noái vonâ keá coù ghi daáu (+) vaø daáu (-).
 
 
 
 
GV thoâng baùo:
- Voân keá laø duïng cuï ñeå ño hieäu ñieän theá.Ta cuøng tìm hieåu caùch nhaän bieát vaø ñaëc ñieåm cuûa noù.
- GV giôùi thieáu ampe keá ta ñaõ bieát ñaëc ñieåm vaø 1 voân keá.
Yeâu caàu:
       Hoaït ñoäng nhoùm nhoû 2 baøn 1 nhoùm.
       Ñoïc thoâng tin C2 SGK
       Haõy quan saùt vaø nhaän daïng voân keá.
       Tìm GHÑ vaø ÑCNN treân voân keá cuûa nhoùm mình.
       Cho bieát voân keá ôû hình 25.2
 
- HS ghi vôû
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
- HS quan saùt ,nhaän bieát ñaëc ñieåm voân keá.
- Hoaøn thaønh baûng 1 SGK vaø traû lôøi C2.
 C2:Baûng 1
Voân keá
GHÑ
ÑCNN
Hình 25.2a
Hình 25.2b
300V
20V
25 V
2,5 V 
voân keá naøo duøng kim, voân keá naøo hieän soá ?
- Voân keá hình 25.2a,b duøng kim.
- Voân keá hình 25.2c hieän soá.
Hoaït ñoäng 4: Ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän khi maïch ñieän hôû   20.... phuùt       
III – Ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän khi maïch hôû .
 
Kí hieäu: +       -  -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän : Khi maïch hôû, hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa pin hay acquy coù giaù trò baèng soá voân ghi treân voû moãi nguoàn ñieän.
Gv giôùi thieäu kí hieäu cuûa voân keá.
GV  chia lôùp laøm 3 nhoùm
Yeâu caàu:
       Quan saùt h 25.3 vaø veõ laïi sô ñoà maïch ñieän.
       Xaùc ñònh xem voân keá coù phuø hôïp ñeå ño 6 voân khoâng?
Gv höôùng daãn caùc nhoùm thaûo luaän veõ ñuùng sô ñoà maïch ñieän.
- Voân keá maø em söû duïng coù giôùi haïn ño  laø bao nhieâu?
- Vôùi nguoàn ñieän laø pin nhö hình veõ voân keá cuûa nhoùm em coù thích hôïp ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu cuûa nguoàn ñieän khoâng? Taïi sao?
Ñoïc phaàn höôùng daãn töøng böôùc thöïc hieän ño hieäu ñieän theá .
- Kieåm tra hoaëc ñieàu chænh kim voân keá veà ñuùng vaïch 0.
- Maéc maïch ñieän nhö hình 25.3 , maéc ñuùng choát voân keá vaøo maïch ñieän.
- Thay nguoàn ñieän baèng 2 pin, laøm töông töï, ñoïc soá chæ voân keá.
 Sau khi thöïc haønh xong Gv höôùng daãn hs thaûo luaän toaøn lôùp so saùnh voân keá ghi treân voû pin vôùi cöïc voân keá.
- Ruùt ra keát luaän.
- Giaûi thích nguyeân nhaân soá chæ voân keá khoâng baèng vôùi soá ghi treân pin.
- HS ghi vôû
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
Quan saùt keát hôïp thoâng tin cuûa baøi .
 
 
 
 
- HS laéng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quan saùt hình , veõ sô ñoà hình
- Nhoùm hs quan saùt voân keá thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi.
C3:Baûng 2
Nguoàn ñieän
Soá voân ghi treân voû pin
Soá chæ cuûa voân keá
Pin 1
Pin 2
 
 
 
- Caên cöù vaøo soá ghi treân pin vaø giôùi haïn ño cuûa voân keá hs giaûi thích .
 


Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng- cuûng coá   ..8.. phuùt       
IV-Vaänduïng
C4:
2,5V  = 2500mV
6kV   =  6000V
110V =  0,110kV
1200mV = 1,200V
 
Vaän duïng 
Yeâu caàu:
- Ñoïc vaø traû lôøi C4, C5, C6 sgk.
- 2 hs leân baûng ñoåi ñôn vò
Gv treo h 25.4.
- Goïi 2 hs laàn löôït traû lôøi caùc caâu a,b vaø c,d.
Gv treo baûng phuï.
- Yeâu caàu hs duøng gaïch noái phöông aùn thích hôïp.
Gv höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù, cho ñieåm .
 
 Cuûng coá :
Gv treo baûng phu:ï
 -Nguoàn ñieän taïo ra giöõa hai cöïc cuûa noù…(1)………………………………………………
- Ñôn vò do hieäu ñieän theá laø(2)…………
- Hieäu ñieän theá ño baèng…(3)……………..
- Yeâu caàu ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát”
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Caù nhaân laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi.
C5:
Duïng cuï naøy goïi laø voân keá.Kí hieäu chöõ V treân duïng cuï cho bieát ñieàu ñoù.
GHÑ :30V, ÑCNN:1V
Kim cuûa duïng cuï ôû vò trí (1) chæ 3V
Kim cuûa duïng cuï ôû vò trí (2) chæ 28V.
C6: 2-a ;3-b ;1-c
 
- HS ñöôïc goïi traû lôøi
 
 
Hoaït ñoäng 6ï: Höôùng daãn veà nhaø   .2... phuùt       

-         Laøm BT:25.1-25.5 SBT.
-         Chuaån bò baøi 26:”Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu duïng cuï duøng ñieän”
+  Moái kieân heä giöõa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän.
+  Söï töông töï giöõa hieäu ñieän theá vaø söï cheânh leäch möùc nöôùc.
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_30.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
sewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:11:31
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 30

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài 30 Tiết 30
  Mĩ thuật
  Bài 30 Tiết 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2008

  Xem: 51

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 6
  Giáo án
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • tuần 30 - tiết 30 lí 8
  Vật lý
  tuần 30 - tiết 30 lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 30 - Tiết 30 - CN9
  Mầm non
  Tuần 30 - Tiết 30 - CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 30 - tiết 30- lí 6
  La Thị MỸ Nga
  Tuần 30 - tiết 30- lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử La Thị MỸ Nga

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 8
  Mầm non
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 30 - lí 8 - tiết 30
  Vật lý 8
  Tuần 30 - lí 8 - tiết 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2016

  Xem: 0

 • tuần 30 tiết 30 cn9
  Lê Thị Huế
  tuần 30 tiết 30 cn9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lê Thị Huế

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 2

 • LS 6. Tuần 30. Tiết 30
  Giáo án khác
  LS 6. Tuần 30. Tiết 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 8
  Giáo án khác
  Tuần 30 - Tiết 30 - Lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 1