Tiet 30

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
sewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:11:31 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

: 30 NS: Tiết : 30 Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế. Nêu đơn vị đo hiệu điện thế. Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa h,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 30, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 30, doc, 1 trang, 0.07 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-30.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

: 30 NS:
Tiết : 30
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nêu được giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.
Nêu đơn vị đo hiệu điện thế.
Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một mạch điện hở.
Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy còn mới có giá trị bằng số vôn ghi trên mỗi nguồn điện này
2.Kỹ năng:
Mắc mạch điện đơn giản
dụng vôn kế để đo hiệu điện giữa hai cực của pin hay acquy khi mạch kín và hở
3.Thái độ:
Trung thực, hứng thú học tập bộ môn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Tranh phóng to hình BÀI 25
2.Học sinh: Nhóm
Hai pin(1,5), một vôn kế 3 V trở lên, một bóng đèn pin, ampe kế, 1 công tắc.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập( ..5.. phút


(Kiểm tra:
1. Nêu tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế như thế nào? Nêu kí hiệu của cường độ dòng điện và đơn vị đo cường độ dòng điện?
2. Điền vào chổ trống sau :
a. 1 A = ………………..mA
. 1mA = …………………A
c. 75mA = ………………..A
d. 0,15 A = ……………….mA
GV đánh giá cho điểm HS
( Tổ chức tình huống học tập:
- Gọi một hs đọc phần mở bài của SGK. Muốn biết vôn là gì chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay .

HS trả lời.
- 1 học sinh lên bảng, hs còn lại làm vào nháp, theo dõi nhận xét .
- Nhận xét bài của bạn

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiệu điện thế và đơn vị hiệu điện thế ( ..5.. phút

I – Hiệu điện thế.
- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế .
- HĐT kí hiệu : U
- Đơn vị hiệu điện thế : Vôn (V)
- Đối với các hiệu điện thế nhỏ dùng đơn vị milivôn (mV) hoặc hiệu điện thế lớn hơn dùng đơn vị kilivôn (kV)
 GV thông báo:
- Gĩữa hai cực của nguồn điện có 1 hiệu điện thế.
- Thông báo kí hiệu và đơn vị đo hiệu điện thế.Lưu ý cách viết kí hiệu đúng.
Yêu cầu:
Đọc và trả lời C1
Dựa vào các loại pin và ắcquy cụ thể .
GV giới thiệu thêm:ổn áp, máybiếnthếghi 220V,110V,12V....

-HS lắng nghe và ghi vở
HS làm theo yêu cầu
C1:
+ Pin tròn:1,5V
+ Aécquy của xe máy: 6V hoặc 12V.
+ Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: 220V.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về Vôn kế ( .5... phút

II – Vôn kế.
- Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế.
- Trên mặt vôn kế có ghi chữ V hoặc mV
- Ở các chốt nối vonâ kế có ghi dấu (+) và dấu (-).
GV thông báo:
- Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế.Ta cùng tìm hiểu cách nhận biết và đặc điểm của nó.
- GV giới thiếu ampe kế ta đã biết đặc điểm và 1 vôn kế.
Yêu cầu:
Hoạt động nhóm nhỏ 2 bàn 1 nhóm.
Đọc thông tin C2 SGK
Hãy quan sát và nhận dạng vôn kế.
Tìm GHĐ và ĐCNN trên vôn kế của nhóm mình.
Cho biết vôn kế ở hình 25.2 vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số ?

- HS ghi vở
HS làm theo yêu cầu
- HS quan sát ,nhận biết đặc điểm vôn kế.
- Hoàn thành bảng 1 SGK và trả lời C2.
C2:Bảng 1
Vôn kế
GHĐ
ĐCNN

Hình 25.2a
Hình 25.2
300V
20V
25 V
2,5 V

- Vôn kế hình 25.2a,b dùng kim.
- Vôn kế hình 25.2c hiện số.

Hoạt động 4: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở ( 20.... phút

III – Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi

 


TuẦn : 30               NS:

Tiết : 30

Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

       Neâu ñöôïc giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù moät hieäu ñieän theá.

       Neâu đñược đơn vị đo hiệu điện thế.

       Söû duïng ñöôïc voân keá ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa pin hay acquy trong moät maïch ñieän hôû.

       Nêu được khi mạch hở, hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy còn mới có giá trị bằng  số vôn ghi trên mỗi nguồn điện này

2.Kyõ naêng:

       Maéc maïch ñieän ñôn giaûn

       Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện giữa hai cực của pin hay acquy khi mạch kín và hở

3.Thaùi ñoä:

       Trung thöïc, höùng thuù hoïc taäp boä moân.

II.CHUAÅN BÒ: 

1.Giaùo vieân:

       Tranh phoùng to hình BAØI 25

2.Hoïc sinh: Nhoùm

       Hai pin(1,5), moät voân keá 3 V trôû leân, moät boùng ñeøn pin, ampe keá, 1 coâng taéc.

III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ..5.. phuùt

 

Kieåm tra:

1. Neâu taùc duïng cuûa doøng ñieän caøng maïnh thì soá chæ cuûa ampe keá nhö theá naøo? Neâu kí hieäu cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän?

2. Ñieàn vaøo choå troáng sau :

a. 1 A       = ………………..mA

b. 1mA     = …………………A

c. 75mA   = ………………..A

d. 0,15 A  = ……………….mA

GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

- Goïi moät hs ñoïc phaàn môû baøi cuûa SGK. Muoán bieát voân laø gì chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay .

 

HS traû lôøi.

- 1 hoïc sinh leân baûng, hs coøn laïi laøm vaøo nhaùp, theo doõi nhaän xeùt .

 

- Nhaän xeùt baøi cuûa baïn

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà hieäu ñieän theá vaø ñôn vò hieäu ñieän theá   ..5.. phuùt       

I Hieäu ñieän theá.

- Nguoàn ñieän taïo ra giöõa hai cöïc cuûa noù moät hieäu ñieän theá .

- HÑT kí hieäu : U

 

- Ñôn vò hieäu ñieän theá : Voân (V)

- Ñoái vôùi caùc hieäu ñieän theá nhoû duøng ñôn vò milivoân (mV) hoaëc hieäu ñieän theá lôùn hôn duøng ñôn vò kilivoân (kV)

 

 

 

 

 

 

GV thoâng baùo:

 - Góöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù 1 hieäu ñieän theá.

- Thoâng baùo kí hieäu vaø ñôn vò ño hieäu ñieän theá.Löu yù caùch vieáthieäu ñuùng.

Yeâu caàu:

       Ñoïc vaø traû lôøi C1

       Döïa vaøo caùc loaïi pin vaø aécquy cuï theå .

GV giôùi thieäu theâm:oån aùp, maùybieántheághi 220V,110V,12V....

 

 

-HS laéng nghe vaø ghi vôû

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

C1:

+ Pin troøn:1,5V

+ Aécquy cuûa xe maùy: 6V hoaëc 12V.

+ Giöõa hai loã cuûa oå laáy ñieän trong nhaø: 220V.

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà Voân keá   .5... phuùt       

II Voân keá.

- Voân keá laø duïng cuï ñeå ño hieäu ñieän theá.

- Treân maët voân keá coù ghi chöõ V hoaëc mV

- ÔÛ caùc choát noái vonâ keá coù ghi daáu (+) vaø daáu (-).

 

 

 

 

GV thoâng baùo:

- Voân keá laø duïng cuï ñeå ño hieäu ñieän theá.Ta cuøng tìm hieåu caùch nhaän bieát vaø ñaëc ñieåm cuûa noù.

- GV giôùi thieáu ampe keá ta ñaõ bieát ñaëc ñieåm vaø 1 voân keá.

Yeâu caàu:

       Hoaït ñoäng nhoùm nhoû 2 baøn 1 nhoùm.

       Ñoïc thoâng tin C2 SGK

       Haõy quan saùt vaø nhaän daïng voân keá.

       Tìm GHÑ vaø ÑCNN treân voân keá cuûa nhoùm mình.

       Cho bieát voân keá ôû hình 25.2

 

- HS ghi vôû

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

- HS quan saùt ,nhaän bieát ñaëc ñieåm voân keá.

- Hoaøn thaønh baûng 1 SGK vaø traû lôøi C2.

 C2:Baûng 1

Voân keá

GHÑ

ÑCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

300V

20V

25 V

2,5 V


 

voân keá naøo duøng kim, voân keá naøo hieän soá ?

- Voân keá hình 25.2a,b duøng kim.

- Voân keá hình 25.2c hieän soá.

Hoaït ñoäng 4: Ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän khi maïch ñieän hôû  20.... phuùt       

III Ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän khi maïch hôû .

 

Kí hieäu: +       -  -             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän : Khi maïch hôû, hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa pin hay acquy coù giaù trò baèng soá voân ghi treân voû moãi nguoàn ñieän.

Gv giôùi thieäu kí hieäu cuûa voân keá.

GV  chia lôùp laøm 3 nhoùm

Yeâu caàu:

       Quan saùt h 25.3 vaø veõ laïi sô ñoà maïch ñieän.

       Xaùc ñònh xem voân keá coù phuø hôïp ñeå ño 6 voân khoâng?

Gv höôùng daãn caùc nhoùm thaûo luaän veõ ñuùng sô ñoà maïch ñieän.

- Voân keá maø em söû duïng coù giôùi haïn ño  laø bao nhieâu?

- Vôùi nguoàn ñieän laø pin nhö hình veõ voân keá cuûa nhoùm em coù thích hôïp ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu cuûa nguoàn ñieän khoâng? Taïi sao?

Ñoïc phaàn höôùng daãn töøng böôùc thöïc hieän ño hieäu ñieän theá .

- Kieåm tra hoaëc ñieàu chænh kim voân keá veà ñuùng vaïch 0.

- Maéc maïch ñieän nhö hình 25.3 , maéc ñuùng choát voân keá vaøo maïch ñieän.

- Thay nguoàn ñieän baèng 2 pin, laøm töông töï, ñoïc soá chæ voân keá.

 Sau khi thöïc haønh xong Gv höôùng daãn hs thaûo luaän toaøn lôùp so saùnh voân keá ghi treân voû pin vôùi cöïc voân keá.

- Ruùt ra keát luaän.

- Giaûi thích nguyeân nhaân soá chæ voân keá khoâng baèng vôùi soá ghi treân pin.

- HS ghi vôû

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

Quan saùt keát hôïp thoâng tin cuûa baøi .

 

 

 

 

- HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt hình , veõ sô ñoà hình

- Nhoùm hs quan saùt voân keá thaûo luaän nhoùm vaø traû lôøi caâu hoûi.

C3:Baûng 2

Nguoàn ñieän

Soá voân ghi treân voû pin

Soá chæ cuûa voân keá

Pin 1

Pin 2

 

 

 

- Caên cöù vaøo soá ghi treân pin vaø giôùi haïn ño cuûa voân keá hs giaûi thích .

 


Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng- cuûng coá  ..8.. phuùt       

IV-Vaänduïng

C4:

  1. 2,5V  = 2500mV
  2. 6kV   =  6000V
  3. 110V =  0,110kV
  4. 1200mV = 1,200V

 

Vaän duïng 

Yeâu caàu:

- Ñoïc vaø traû lôøi C4, C5, C6 sgk.

- 2 hs leân baûng ñoåi ñôn vò

Gv treo h 25.4.

- Goïi 2 hs laàn löôït traû lôøi caùc caâu a,b vaø c,d.

Gv treo baûng phuï.

- Yeâu caàu hs duøng gaïch noái phöông aùn thích hôïp.

Gv höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù, cho ñieåm .

 

Cuûng coá :

Gv treo baûng phu:ï

 -Nguoàn ñieän taïo ra giöõa hai cöïc cuûa noù…(1)………………………………………………

- Ñôn vò do hieäu ñieän theá laø(2)…………

- Hieäu ñieän theá ño baèng…(3)……………..

- Yeâu caàu ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát”

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Caù nhaân laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi.

C5:

  1. Duïng cuï naøy goïi laø voân keá.Kí hieäu chöõ V treân duïng cuï cho bieát ñieàu ñoù.
  2. GHÑ :30V, ÑCNN:1V
  3. Kim cuûa duïng cuï ôû vò trí (1) chæ 3V
  4. Kim cuûa duïng cuï ôû vò trí (2) chæ 28V.

C6: 2-a ;3-b ;1-c

 

- HS ñöôïc goïi traû lôøi

 

 

Hoaït ñoäng 6ï: Höôùng daãn veà nhaø  .2... phuùt       

-         Laøm BT:25.1-25.5 SBT.

-         Chuaån bò baøi 26:”Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu duïng cuï duøng ñieän”

+  Moái kieân heä giöõa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän.

+  Söï töông töï giöõa hieäu ñieän theá vaø söï cheânh leäch möùc nöôùc.

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN