Tiet 31

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:12:08 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn : 31 NS: Tieát : 31 BAØI 26: HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DUÏNG CUÏ DUØNG ÑIEÄN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: - Sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện và sử dụng vôn keá để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín. - Neâu ñöôïc khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.  Neâu ñöôïc raèng moät soá duïng cuï seõ hoaët ñoäng bình thöôøng khi söû duïng noù ñuùng vôùi hieäu ñieän theá ñònh möùc ñöôïc ghi treân duïng cuï ño

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuaàn : 31            NS:
Tieát  : 31
BAØI 26: HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DUÏNG CUÏ DUØNG ÑIEÄN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
    - Sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện và sử dụng vôn keá để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
   - Neâu ñöôïc khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.
       Neâu ñöôïc raèng moät soá duïng cuï seõ hoaët ñoäng bình thöôøng khi söû duïng noù ñuùng vôùi hieäu ñieän theá ñònh möùc ñöôïc ghi treân duïng cuï ñoù.
2.Kyõ naêng:
       Söû duïng ñöôïc voân keá phuø hôïp ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän.
3.Thaùi ñoä:
       Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá ñeå söû duïng ñuùng vaø an toaøn caùc thieát bò ñieän
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
       Tranh phoùng to hình  26.1,2
2.Hoïc sinh: Nhoùm
       Hai pin(1,5), moät voân keá, moät boùng ñeøn pin, ampe keá, 1 coâng taéc.
 III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ...5. phuùt
 
Kieåm tra:
Gv treo baûng phuï ghi caâu hoûi kieåm tra.
1. Neâu kí hieäu vaø ñôn vò ño hieäu ñieän theá ? Hieäu ñieän theá toàn taïi ôû ñaâu?
2. Ñoåi ñôn vò :
a. 0,19V =……V      b. 12 V = …….mV
c.75 mV = …V       d. 4,5 kV = ……V
GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
 Gv yeâu caàu hs quan saùt 1 boùng ñeøn daây toùc yeâu caàu ñoïc chæ soá hieäu ñieän theá cuûa ñeøn.
-  Em coù bieát yù nghóa cuûa con soá naøy ntn? T
 
HS traû lôøi.
- 1 hoïc sinh leân baûng, hs coøn laïi laøm vaøo nhaùp, theo doõi nhaän xeùt .
 
- Nhaän xeùt baøi cuûa baïn
 
 
 
 
 
 
 
 


 
reân caùc nguoàn ñieän   coù ghi soá voân, treân caùc duïng cuï ñieän cuõng theá . ñeå hieåu roõ hôn veà noäi dung naøy chuùng ta cuøng trìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.
 
Hoaït ñoäng 2: Ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn   .10... phuùt       
I – Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn.
1. Boùng ñeøn chöa ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän .
- Khi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn baèng 0 thì khoâng coù doøng ñieän chaïy qua ñeøn.
 
 2. Boùng ñeøn ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän .
-  Khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua ñeøn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caøng cao thì doøng ñieän chaïy qua ñeøn coù cöôøng ñoä caøng lôùn.
 GV :Treo hình 26.1, yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm.
Yeâu caàu:
       Quan saùt hình 26.1
       Veõ sô ñoà hình 26.1
       Thöïc hieän TN1 SGK
       Quan saùt soá chæ cuûa voân keá vaø traû lôøi C1.
       Thöïc hieän TN2 SGK
Sau khi  kieåm tra caùc nhoùm maéc voân keá ñuùng giaùo vieân , ra leänh ñoùng coâng taéc.Ño U giöõa hai ñaàu boùng ñeøn khi :
-  Chöa maéc ñieän.
- Maéc ñieän vaøo nguoàn 1 pin, 2 pin.
-Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñieàn keát quaû vaøo baûng 1 SGK tr73.
- Töø 2 TN treân yeâu caàu HS hoaøn thaønh C3.
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu: 
- Đọc thông tin SGK
- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho ta biết điều gì?
- Khi nào một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường
--- Trả lời câu C4
 
Nhắc lại nội dung bài ghi vào vở
So sánh với số vôn ghi trên nguồn điện
 
HS laøm theo yeâu caàu
- 1 HS leân baûng veõ sô ñoà hình 26.1.
-  Nhoùm tieán haønh maéc maïch ñieän.
- Traû lôøi C1: Giöõa hai ñaàu boùng ñeøn khi chöa maéc vaøo maïch ñieän coù hieäu ñieän theá baèng 0.
 
 
 
- HS hoaøn thaønh C2
 
 
- HS ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng.
C3:
+ Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn baèng 0 thì khoâng coù doøng ñieän chaïy qua ñeøn.
+ Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caøng (caoû ) thì doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn coù cöôøng ñoä caøng ( lôùn/nhoû ).
 
Hs đọc thông tin
 
-Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức
- Một dụng cụ điện  sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng  hiệu điện thế địng mức của nó
-Mắc đèn này vào hiệu điện thế tối đa là 2,5V vì đây là hiệu điện thế định mức của đèn
 
Hs ghi vào vở
Cá nhân trả lời


 
 
 
-Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức.
- Một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng hiệu điện thế địng mức của nó.
 
 
 
Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu söï töông töï giöõa hieäu ñieän theá vaø söï cheânh leäch möùc nöôùc  .... phuùt       
II – Söï töông töï giöõa hieäu ñieän theá vaø söï cheâch leäch möùc nöôùc .
 
GV treo hình 26.3 leân baûng
 Yeâu caàu:
       Laøm vieäc theo nhoùm.
       Quan saùt vaø thaûo luaän traû lôøi caâu C5.
-Höôùng daãn caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi caâu C5 döïa vaøo quan saùt cuûa hs trong h 26.3.
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
-Tham gia thaûo luaän traû lôøi C5. a.Khi coù söï cheâch leäch möïc nöôùc giöõa hai ñieåm Avaø B thì coù doøng nöôùc chaûy töø A ñeán B.
b. Khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.
c. Maùy bôm nöôùc taïo ra söï cheâch leäch möïc nöôùc töông töï nhö hieäu ñieän theá taïo ra doøng ñieän.
-Caù nhaân HS chöõa vaøo vôû neáu sai.
Hoaït ñoäng 4:  Vaän duïng- cuûng coá   .... phuùt       


III-Vaän duïng
C6: C
C7: A
C8:C
Vaän duïng 
Yeâu caàu:
- Caùc nhoùm ( 3 nhoùm hoaït ñoäng thi ñua “ai nhanh hôn” moãi nhoùm hoaøn thaønh C6,7,8 .
- Giaûi thích taïi sao nhoùm em  choïn ñaùp aùn ñoù.
Gv höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
- Yeâu caàu ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát”
GV nhaán maïnh ñieåm caàn löu yù ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø beàn laâu khi döû duïng caùc thieát bò ñieän.
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Caùc nhoùm hoaït ñoäng hoaøn thaønh caùc caâu C.
- Caùc nhoùm giaûi thích cho ñaùp aùn cuûa nhoùm mình
- Caùc nhoùm nhaän xeùt cheùo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 5ï:  Höôùng daãn veà nhaø   ....2 phuùt       

-         Laøm BT:26.1-26.3 (tr27-SBT)
-         Vieát saün maãu baùo caùo TH:”Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp”.
  + Hoaøn thaønh phaàn 1 ôû nhaø.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 31
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_31.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
tewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:12:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 31

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tuần 31 - lí 8 - tiết 31
  Vật lý 8
  Tuần 31 - lí 8 - tiết 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 0

 • bài 31 tiết 31 cá chép
  Sinh học
  bài 31 tiết 31 cá chép

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 11

 • tiết 31.bài 31.mĩ thuật
  Mỹ thuật 7
  tiết 31.bài 31.mĩ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2009

  Xem: 1

 • Tuần 31 - tiết 31 - lí 7
  Vật lý
  Tuần 31 - tiết 31 - lí 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • tuần 31 - tiết 31 - lí 8
  Vật lý
  tuần 31 - tiết 31 - lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • LS 6. Tuần 31. Tiết 31
  Lịch sử 6
  LS 6. Tuần 31. Tiết 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • tuần 31 - lí 6 - tiết 31
  Mầm non
  tuần 31 - lí 6 - tiết 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 7

 • Bai 31-Tiet 31 Ca chep
  Sinh học 7
  Bai 31-Tiet 31 Ca chep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2009

  Xem: 455

 • Tuần 31 - Tiết 31 - Lí 6
  Giáo án khác
  Tuần 31 - Tiết 31 - Lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 1

 • tuần 31 - lí 6 - tiết 31
  Giáo án
  tuần 31 - lí 6 - tiết 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 0