Tiet 31

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:12:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 31 NS: Tiết : 31 BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện và sử dụng vôn keá để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bón,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 31, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 31, doc, 1 trang, 0.07 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-31.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 31 NS:
Tiết : 31
BÀI 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện và sử dụng vôn keá để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
- Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
Nêu được rằng một số dụng cụ sẽ hoặt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó.
2.Kỹ năng:
Sử dụng được vôn kế phù hợp để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
3.Thái độ:
Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế để sử dụng đúng và an toàn các thiết bị điện
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Tranh phóng to hình 26.1,2
2.Học sinh: Nhóm
Hai pin(1,5), một vôn kế, một bóng đèn pin, ampe kế, 1 công tắc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập( ...5. phút


(Kiểm tra:
Gv treo bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra.
1. Nêu kí hiệu và đơn vị đo hiệu điện thế ? Hiệu điện thế tồn tại ở đâu?
2. Đổi đơn vị :
a. 0,19V =……V b. 12 V = …….mV
c.75 mV = …V d. 4,5 kV = ……V
GV đánh giá cho điểm HS
( Tổ chức tình huống học tập:
Gv yêu cầu hs quan sát 1 bóng đèn dây tóc yêu cầu đọc chỉ số hiệu điện thế của đèn.
- Em có biết ý nghĩa của con số này ntn? Trên các nguồn điện có ghi số vôn, trên các dụng cụ điện cũng thế . để hiểu rõ hơn về nội dung này chúng ta cùng trìm hiểu qua bài học hôm nay.

HS trả lời.
- 1 học sinh lên bảng, hs còn lại làm vào nháp, theo dõi nhận xét .
- Nhận xét bài của bạn

Hoạt động 2: Đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn ( .10... phút

I – Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.
1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện .
- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 thì không có dòng điện chạy qua đèn.
2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện .
- Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua đèn.
- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng cao thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn.
-Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức.
- Một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng hiệu điện thế địng mức của nó.
 GV :Treo hình 26.1, yêu cầu HS làm việc theo nhóm.
Yêu cầu:
Quan sát hình 26.1
Vẽ sơ đồ hình 26.1
Thực hiện TN1 SGK
Quan sát số chỉ của vôn kế và trả lời C1.
Thực hiện TN2 SGK
Sau khi kiểm tra các nhóm mắc vôn kế đúng giáo viên , ra lệnh đóng công tắc.Đo U giữa hai đầu bóng đèn khi :
- Chưa mắc điện.
- Mắc điện vào nguồn 1 pin, 2 pin.
-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm điền kết quả vào bảng 1 SGK tr73.
- Từ 2 TN trên yêu cầu HS hoàn thành C3.
Yêu cầu:
- Đọc thông tin SGK
- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho ta biết điều gì?
- Khi nào một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường
--- Trả lời câu C4
Nhắc lại nội dung bài ghi vào vở
So sánh với số vôn ghi trên nguồn điện

HS làm theo yêu cầu
- 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ hình 26.1.
- Nhóm tiến hành mắc mạch điện.
- Trả lời C1: Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng 0.
- HS hoàn thành C2
- HS điền từ thích hợp vào chỗ trống.
C3:
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 thì không có dòng điện chạy qua đèn.
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng

 


Tuaàn : 31            NS:

Tieát  : 31

BAØI 26: HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DUÏNG CUÏ DUØNG ÑIEÄN

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

    - Sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện và sử dụng vôn k để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.

   - Neâu ñöôïc khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.

       Neâu ñöôïc raèng moät soá duïng cuï seõ hoaët ñoäng bình thöôøng khi söû duïng noù ñuùng vôùi hieäu ñieän theá ñònh möùc ñöôïc ghi treân duïng cuï ñoù.

2.Kyõ naêng:

       Söû duïng ñöôïc voân keá phuø hôïp ñeå ño hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän.

3.Thaùi ñoä:

       Coù yù thöùc vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc teá ñeå söû duïng ñuùng vaø an toaøn caùc thieát bò ñieän

II.CHUAÅN BÒ: 

1.Giaùo vieân:

       Tranh phoùng to hình  26.1,2

2.Hoïc sinh: Nhoùm

       Hai pin(1,5), moät voân keá, moät boùng ñeøn pin, ampe keá, 1 coâng taéc.

 III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ...5. phuùt

 

Kieåm tra:

Gv treo baûng phuï ghi caâu hoûi kieåm tra.

1. Neâu kí hieäu vaø ñôn vò ño hieäu ñieän theá ? Hieäu ñieän theá toàn taïi ôû ñaâu?

2. Ñoåi ñôn vò :

a. 0,19V =……V      b. 12 V = …….mV

c.75 mV = …V       d. 4,5 kV = ……V

GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

 Gv yeâu caàu hs quan saùt 1 boùng ñeøn daây toùc yeâu caàu ñoïc chæ soá hieäu ñieän theá cuûa ñeøn.

-  Em coù bieát yù nghóa cuûa con soá naøy ntn? T

 

HS traû lôøi.

- 1 hoïc sinh leân baûng, hs coøn laïi laøm vaøo nhaùp, theo doõi nhaän xeùt .

 

- Nhaän xeùt baøi cuûa baïn

 

 

 

 

 

 

 

 


 

reân caùc nguoàn ñieän   coù ghi soá voân, treân caùc duïng cuï ñieän cuõng theá . ñeå hieåu roõ hôn veà noäi dung naøy chuùng ta cuøng trìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.

 

Hoaït ñoäng 2: Ño hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn   .10... phuùt       

I Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn.

1. Boùng ñeøn chöa ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän .

- Khi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn baèng 0 thì khoâng coù doøng ñieän chaïy qua ñeøn.

 

 2. Boùng ñeøn ñöôïc maéc vaøo maïch ñieän .

-  Khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua ñeøn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caøng cao thì doøng ñieän chaïy qua ñeøn coù cöôøng ñoä caøng lôùn.

 GV :Treo hình 26.1, yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm.

Yeâu caàu:

       Quan saùt hình 26.1

       Veõ sô ñoà hình 26.1

       Thöïc hieän TN1 SGK

       Quan saùt soá chæ cuûa voân keá vaø traû lôøi C1.

       Thöïc hieän TN2 SGK

Sau khi  kieåm tra caùc nhoùm maéc voân keá ñuùng giaùo vieân , ra leänh ñoùng coâng taéco U giöõa hai ñaàu boùng ñeøn khi :

-  Chöa maéc ñieän.

- Maéc ñieän vaøo nguoàn 1 pin, 2 pin.

-Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñieàn keát quaû vaøo baûng 1 SGK tr73.

- Töø 2 TN treân yeâu caàu HS hoaøn thaønh C3.

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: 

- Đọc thông tin SGK

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho ta biết điều gì?

- Khi nào một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường

--- Trả lời câu C4

 

Nhắc lại nội dung bài ghi vào vở

So sánh với số vôn ghi trên nguồn điện

 

HS laøm theo yeâu caàu

- 1 HS leân baûng veõ sô ñoà hình 26.1.

-  Nhoùm tieán haønh maéc maïch ñieän.

- Traû lôøi C1: Giöõa hai ñaàu boùng ñeøn khi chöa maéc vaøo maïch ñieän coù hieäu ñieän theá baèng 0.

 

 

 

- HS hoaøn thaønh C2

 

 

- HS ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng.

C3:

+ Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn baèng 0 thì khoâng coù doøng ñieän chaïy qua ñeøn.

+ Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caøng (caoû ) thì doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn coù cöôøng ñoä caøng ( lôùn/nhoû ).

 

Hs đọc thông tin

 

-Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức

- Một dụng cụ điện  sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng  hiệu điện thế địng mức của nó

-Mắc đèn này vào hiệu điện thế tối đa là 2,5V vì đây là hiệu điện thế định mức của đèn

 

Hs ghi vào vở

Cá nhân trả lời


 

 

 

-Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức.

- Một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng đúng hiệu điện thế địng mức của nó.

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:Tìm hieåu söï töông töï giöõa hieäu ñieän theá vaø söï cheânh leäch möùc nöôùc .... phuùt       

II Söï töông töï giöõa hieäu ñieän theá vaø söï cheâch leäch möùc nöôùc .

 

GV treo hình 26.3 leân baûng

 Yeâu caàu:

       Laøm vieäc theo nhoùm.

       Quan saùt vaø thaûo luaän traû lôøi caâu C5.

-Höôùng daãn caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi caâu C5 döïa vaøo quan saùt cuûa hs trong h 26.3.

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

-Tham gia thaûo luaän traû lôøi C5. a.Khi coù söï cheâch leäch möïc nöôùc giöõa hai ñieåm Avaø B thì coù doøng nöôùc chaûy töø A ñeán B.

b. Khi coù hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn thì coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.

c. Maùy bôm nöôùc taïo ra söï cheâch leäch möïc nöôùc töông töï nhö hieäu ñieän theá taïo ra doøng ñieän.

-Caù nhaân HS chöõa vaøo vôû neáu sai.

Hoaït ñoäng 4:  Vaän duïng- cuûng coá  .... phuùt       


III-Vaän duïng

C6: C

C7: A

C8:C

Vaän duïng 

Yeâu caàu:

- Caùc nhoùm ( 3 nhoùm hoaït ñoäng thi ñua “ai nhanh hôn” moãi nhoùm hoaøn thaønh C6,7,8 .

- Giaûi thích taïi sao nhoùm em  choïn ñaùp aùn ñoù.

Gv höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt, ñaùnh giaù.

- Yeâu caàu ñoïc muïc “Coù theå em chöa bieát”

GV nhaán maïnh ñieåm caàn löu yù ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø beàn laâu khi döû duïng caùc thieát bò ñieän.

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Caùc nhoùm hoaït ñoäng hoaøn thaønh caùc caâu C.

- Caùc nhoùm giaûi thích cho ñaùp aùn cuûa nhoùm mình

- Caùc nhoùm nhaän xeùt cheùo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 5ï:  Höôùng daãn veà nhaø  ....2 phuùt       

-         Laøm BT:26.1-26.3 (tr27-SBT)

-         Vieát saün maãu baùo caùo TH:”Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp”.

  + Hoaøn thaønh phaàn 1 ôû nhaø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 31
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN