Giáo Án Gdqp - An:Tiet 33+34

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
7yl4tq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-03-29 19:40:06
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 08/04 /2009 Giáo án số:29 Tiết: 33+34 BÀI 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Kiến thức: Qua bài này học sinh cần nắm được: -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn: 08/04 /2009
Giáo án số:29
Tiết: 33+34
 
BÀI 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức: Qua bài này học sinh cần nắm được:
- Khái niệm, đặc điểm của ma tuý
- Cách phân loại ma tuý
- Tác hại của ma tuý.
- Nguyên nhân dẫn đến nghiện và dấu hiệu nhân biết nghiện ma tuý
2. kỹ năng: Từ các kiến thức đã nắm được xây dựng cho bản thân ý thức phòng tránh tệ nạn ma tuý, trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý của cả nước.
3. Yãu cáöu: Tự giác, tích cực và có thái độ học tập đúng đắn trong giờ học, xây dựng cho bản thân ý thức phòng tránh tệ nạn ma tuý.
B. ÂËA ÂIÃØM: Phòng  học nhà trường
C. CHUÁØN BË: - Giaïo viãn: Giaïo aïn.
          - Hoüc sinh: Vãû sinh phòng học, trang phuûc âuïng quy âënh.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
 
Phương pháp - tổ chức
TG
5 phút
 
 
 
 
 
 
 
75 phút
30 phút
 
 
15 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 phút
 
10 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 phút
 
 
- Lớp ngồi theo sơ đồ lớp
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- GV thuyết trình nội dung, câu hỏi.
- HS lên bảng trả lời
- GV nhận xét cho điểm.
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi:
Theo em nguyên nhân của quá trình nghiện ma tuý bao gồm những nguyên nhân nào?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
I. Phần mở đầu:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến mục đích, yêu cầu của bài học.
- Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: - Em hãy nêu khái niệm và đặc điểm của ma tuý?
- Có mấy cách phân loại ma tuý? Hãy kể tên?
II. Phần nội dung:
C. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý:
1. quá trình và nguyên nhân nghiện ma tuý:
a. Qu¸ tr×nh nghiÖn ma tuý
Sö dông lÇn ®Çu tiªn --> ThØnh tho¶ng sö dông --> sö dông th­êng xuyªn --> Sö dông do phô thuéc
Qu¸ tr×nh m¾c nghiÖn (L©u hay mau phô thuéc vµo c¸c yªu tố:
- §éc tÝnh cña chÊt ma tóy
- TÇn suÊt sö dông
- H×nh thøc sö dông (tiªm chÝch, hót, hÝt, uèng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Th¸i ®é cña ng­êi sö dông
b. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghiÖn c¸c chÊt ma tuý
* Nguyªn nh©n kh¸ch quan:
- Do ¶nh h­ëng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng dÉn ®Õn nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi lèi sèng cña giíi trÎ nh­: lèi sèng thùc dông, bu«ng th¶... mét sè häc sinh kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n ®· sa vµo tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ n¹n ma tuý.
- Sù t¸c ®éng cña lèi sèng thùc dông, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i dÉn ®Õn mét sè em cã lèi sèng ch¬i bêi tr¸c t¸ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi.
- Sù phèi hîp gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi trong qu¶n lý häc sinh, sinh viªn ë mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶.
- C«ng t¸c qu¶n lý ®Þa bµn d©n c­ ë mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a tèt, nªn ë mét sè khu vùc xung quanh c¸c tr­êng häc hoÆc t¹i n¬i c¸c em c­ tró, sinh sèng cßn nhiÒu tô ®iÓm cê b¹c, m¹i d©m, ma tuý tõng ngµy tõng giê t¸c ®éng ®Õn suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña løa tuæi trÎ, trong ®ã cã c¸c em häc sinh.
- Do mét bé phËn c¸c bËc cha mÑ thiÕu quan t©m ®Õn viÖc häc tËp, sinh ho¹t cña con, em. Cha, MÑ vµ nh÷ng ng­êi lín tuæi do m¶i lµm ¨n, lo kiÕm tiÒn hoÆc do nu«ng chiÒu con c¸i qu¸ møc hoÆc trong gia ®×nh cã ng­êi lín tuæi còng m¾c nghiÖn hoÆc cã hµnh vi bu«n b¸n ma tuý....
* Nguyªn nh©n chñ quan:
- Do thiÕu hiÓu biÕt vÒ t¸c h¹i cña ma tuý, nªn nhiÒu em häc sinh bÞ nh÷ng ®èi t­îng xÊu kÝch ®éng, l«i kÐo sö dông ma tuý, tham gia vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý.
- Do muèn tho¶ m·n tÝnh tß mß cña tuæi trÎ, thÝch thÓ hiÖn m×nh, nhiÒu em ®· chñ ®éng ®Õn víi ma tuý.
- Do t©m lý ®ua ®ßi, h­ëng thô; nhiÒu em häc sinh cã lèi sèng bu«ng th¶, dÔ bÞ l«i kÐo, sa ng·. víi nh÷ng häc sinh nµy kh«ng chØ sö dông ma tuý mµ cßn tham gia vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý nh»m môc ®Ých kiÕm tiÒn ®Ó tho¶ m·n thó vui h­ëng l¹c.
- Mét sè tr­êng hîp do hoµn c¶nh gia ®×nh bÊt lîi nh­: Bè, mÑ bá nhau; gia ®×nh bÊt hoµ, må c«i cha mÑ hoÆc hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n... Do buån ch¸n c« ®¬n, kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n c¸c em ®· chñ ®éng t×m ®Õn víi ma tuý.
 
 
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi: Theo em để nhận biết Hs nghiện ma tuý phải dựa vào những dấu hiệu nào?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi: Em hãy nêu một số thủ đoạn của các đối tượng buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý sử dụng để lôi kéo HS- SV sử dụng ma tuý??
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
 
 
 
 
 
 
2. DÊu hiÖu nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý
 Tæng kÕt tõ thùc tiÔn cho thÊy c¸c chÊt ma tuý th­êng ®­îc häc sinh, sinh viªn sö dông lµ: Heroin, Ma tuý tæng hîp, CÇn sa, D«lagan... b»ng c¸ch: hÝt, uèng, chÝch. NÕu sö dông th­êng xuyªn hoÆc ®· bÞ lÖ thuéc (m¾c nghiÖn), cã thÓ nhËn biÕt th«ng qua nh÷ng dÊu hiÖu sau:
- Trong cÆp s¸ch hoÆc tói quÇn ¸o th­êng cã dông cô dïng sö dông chÊt ma tóy nh­: bËt löa, kÑo cao su, giÊy b¹c;
- Hay xin ra ngoµi ®i vÖ sinh trong thêi gian häc tËp;
- Th­êng tô tËp ë n¬i hÎo l¸nh
- Th­êng hay xin tiÒn bè mÑ nãi lµ ®ãng tiÒn häc, quü líp;
- Lùc häc gi¶m sót;
- Hay bÞ to¸t må h«i, ng¸p vÆt, ngñ gµ ngñ gËt, tÝnh t×nh c¸u g¾t, da xanh t¸i, ín l¹nh næi da gµ, buån n«n, mÊt ngñ, trÇm c¶m…
- Ng¹i tiÕp xóc víi ng­êi th©n, b¹n tèt, cã ý xa l¸nh mäi ng­êi; cè tr¸nh c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i lµnh m¹nh.
D. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong phßng, chèng ma tuý
1. Mét sè thñ ®o¹n cña c¸c ®èi t­îng bu«n b¸n vµ tæ chøc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý th­êng sö dông ®Ó l«i kÐo, c­ìng bøc häc sinh, sinh viªn sö dông ma tuý, tham gia bu«n b¸n ma tuý.
-  KÝch thÝch tÝnh tß mß, hiÕu kú, tù ¸i cña c¸c em: khÝch t­íng, cho dïng thö, g¸n nî b»ng tµi s¶n;
- Sö dông “vÖ tinh” ®Õn khu vùc tr­êng häc, thuª trä quan s¸t ph¸t hiÖn c¸c HS ch¬i bêi, con nhµ giµu...l«i kÐo, dô dç c¸c em SD, MB ma tóy;
Th«ng qua c¸c HS, SV ngiÖn ®Ó dô dç l«i kÐo;
N¾m b¾t c¸c ®iÓm yÕu cña c¸c em ®Ó tõ ®ã khèng chÕ, c­ìng bøc c¸c em sö dông ma tóy.
- Nh÷ng häc sinh, sinh viªn mµ c¸c ®èi t­îng bu«n b¸n ma tuý th­êng chó ý rñ rª l«i kÐo
+ Häc sinh, Sinh viªn thuéc con nhµ giµu cã, cã biÓu hiÖn ch¬i bêi, h­ háng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên thuyết trình nội dung, nêu câu hỏi dẫn dắt học sinh.
Câu hỏi: Theo em trách nhiệm của người học sinh trong phòng, chống ma tuý là gì?
- Học sinh chú ý lắng nghe, ghi chép, trả lời câu hỏi.
- Giáo viên lắng nghe và chỉnh sữa câu trả lời của học sinh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Häc sinh, Sinh viªn cã ý thøc tæ chøc kû luËt kÐm, th­êng vi ph¹m néi quy, quy chÕ nhµ tr­êng, bÞ xö lý kû luËt, biÓu hiÖn ch¸n häc.
+ Häc sinh, Sinh viªn lµ con em c¸c ®ång chi l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh.
+ Häc sinh, Sinh viªn lµ ng­êi n«ng th«n, d©n téc Ýt ng­êi cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n hoÆc ë nh÷ng vïng träng ®iÓm vÒ ma tuý.
+ Häc sinh, Sinh viªn gia ®×nh kh«ng hoµn thiÖn (Bè, MÑ mÊt sím; Bè, MÑ ly dÞ...hoÆc trong gia ®×nh cã ng­êi ph¹m téi bÞ b¾t gi÷..)
2. Tr¸ch nhiÖm cña Häc sinh trong phßng, chèng ma tuý
§Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô phßng, chèng ma tuý theo tinh thÇn chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, víi tr¸ch nhiÖm lµ Häc sinh, Sinh viªn cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung sau:
- Häc tËp, nghiªn cøu n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý vµ nghiªm chØnh  chÊp hµnh.
- Kh«ng sö dông ma tuý d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo.
- Kh«ng tµng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n hoÆc lµm nh÷ng viÖc kh¸c liªn quan ®Õn ma tuý.
- Khuyªn nhñ b¹n häc, ng­êi th©n cña m×nh kh«ng sö dông ma tuý hoÆc tham gia c¸c ho¹t ®«ng vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý.
- Khi ph¸t hiÖn nh÷ng Häc sinh, Sinh viªn cã biÓu hiÖn sö dông ma tuý hoÆc nghi vÊn bu«n b¸n ma tuý ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho  ThÇy, C« gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn.
- N©ng cao c¶nh gi¸c tr¸nh bÞ ®èi t­îng xÊu rñ rª, l«i kÐo vµo c¸c viÖc lµm ph¹m ph¸p, kÓ c¶ viÖc sö dông vµ bu«n b¸n ma tuý.
- Cã ý thøc ph¸t hiÖn nh÷ng ®èi t­îng cã biÓu hiÖn nghi vÊn dô dç Häc sinh, Sinh viªn sö dông ma tuý hoÆc l«i kÐo Häc sinh, Sinh viªn vµo ho¹t ®éng vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý; b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o hoÆc c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm cña nhµ tr­êng.
- Ph¸t hiÖn nh÷ng ®èi t­îng b¸n ma tuý xung quanh khu vùc tr­êng häc vµ kÞp thêi b¸o c¸o cho ThÇy, C« gi¸o, c¸n bé nhµ tr­êng.
- Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nh÷ng ®èi t­îng mua b¸n, tæ chøc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý vµ nh÷ng nghi vÊn kh¸c x¶y ra ë ®Þa bµn m×nh c­ tró hoÆc t¹m tró.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV tổng hợp lại nội dung của bài học.
- GV nhận xét, ra nhiệm vụ về nhà.
- HS nhận nhiệm vụ, làm thủ tục xuống lớp.
- TÝch cùc tham gia phong trµo phßng, chèng ma tuý do nhµ tr­êng, tæ chøc ®oµn, tæ chøc héi phô n÷ ph¸t ®éng.
- H­ëng øng vµ tham gia thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô phßng, chèng ma tuý t¹i n¬i c­ tró, t¹m tró do chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng.
- Ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng tham gia c¸c tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ n¹n ma tuý.
III. Phần kết thúc:
1. Cũng cố bài học:
2. Nhận xét giờ học.
- Mặt mạnh....
- Mặt yếu.......
3. Ra nhiệm vụ về nhà.
4.Kiểm tra vật chất,làm thủ tục xuống lớp.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tiet 33+34
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet33+34.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tiet 33+34
  Thể dục 10
  tiet 33+34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2009

  Xem: 41

 • tiet 33-34
  Tin học 7
  tiet 33-34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2009

  Xem: 117

 • Tiết 33-34
  Hình học 8
  Tiết 33-34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 34

 • Tiết 33, 34
  Mỹ thuật 8
  Tiết 33, 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2010

  Xem: 81

 • Tiết 33, 34
  Hóa học 9
  Tiết 33, 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2009

  Xem: 30

 • tiet 33-34
  Tin học
  tiet 33-34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2009

  Xem: 14

 • Tiet 33 34
  Tin học 7
  Tiet 33 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • tiet 33+34
  Thể dục
  tiet 33+34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2009

  Xem: 18

 • Tiết 33 + 34
  Số học 6
  Tiết 33 + 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2008

  Xem: 39

 • Tiết 33, 34
  Mỹ thuật 6
  Tiết 33, 34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2010

  Xem: 84