Tiet 33

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:12:46 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn : 33 NS: Tieát : 33 BAØI 27: THÖÏC HAØNH: ÑO CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØ HIEÄU ÑIEÄN THEÁ ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Bieát maéc noái tieáp 2 boùng ñeøn  Thöïc haønh ño vaø phaùt hieän quy luaät cuûa hieä ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch maéc noái tieáp 2 ñeøn 2.Kyõ naêng:  Ñoïc chæ soá ño cuûa duïng cuï chính xaùc, maéc maïch ñieän ñôn giaûn. 3.Thaùi ñoä:  Höùng thuù hoïc taäp boä moân, coù yù thöùcthu thaäp thoâng tin cuoäc soáng . I

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuaàn : 33                       NS:  
Tieát   : 33                                 
BAØI 27: THÖÏC HAØNH: ÑO CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØ HIEÄU ÑIEÄN THEÁ ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP  
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
       Bieát maéc noái tieáp 2 boùng ñeøn
       Thöïc haønh ño vaø phaùt hieän quy luaät cuûa hieä ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch maéc noái tieáp 2 ñeøn
2.Kyõ naêng:
       Ñoïc chæ soá ño cuûa duïng cuï chính xaùc, maéc maïch ñieän ñôn giaûn.
3.Thaùi ñoä:
      Höùng thuù hoïc taäp boä moân, coù yù thöùcthu thaäp thoâng tin cuoäc soáng .
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
        Chuaån bò tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh .
2.Hoïc sinh: Nhoùm
       Hai pin(1,5), moät voân keá, 2 boùng ñeøn pin, ampe keá, 1 coâng taéc, 1 voân keá , 1 coâng taéc,
       Maãu baùo caùo thöïc haønh.
III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp .... phuùt
 
Kieåm tra:
Gv treo baûng phuï ghi caâu hoûi kieåm tra.
1. Veõ sô ñoà maïch ñieän goàm: 1 coâng taéc, 1 boùng ñeøn, 1 ampekeá, 1 voân keá, 1nguoàn ñieän .
2.Khi söû duïng ampe keá phaûi choïn vaø maéc ampe keá nhö theá naøo cho ñuùng ?
GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
Gv Maéc maïch ñieän nhö hình 27.1 a vaø giôùi thieäu cho hs laø maïch ñieän noái tieáp giöõa hai ñeøn:
 
- 1 hoïc sinh leân baûng laøm
 
- Hoïc sinh coøn laïi laøm vaøo nhaùp, theo doõi, nhaän xeùt.
 
 
 


 
- Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch ñieän coù ñaëc ñieåm gì ? chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi thöïc haønh.
 
 
Hoaït ñoäng 2: Maéc noái tieáp hai boùng ñeøn   .... phuùt       
I – Chuaån bò
II– Noäi dung thöïc haønh.
 
1.Maéc noái tieáp hai boùng ñeøn.
 Sô ñoà hình  27.1a (SGK ).
 
 Yeâu caàu:
       Quan saùt hình 27.1a
       Traû lôøi caâu hoûi:
+ Ampekeá vaø caùc boä phaän khaùc trong maïch  ñöôïc maéc nhö theá naøo ?
       Caùc nhoùm maéc maïch ñieän nhö hình veõ vaø veõ sô ñoà maïch ñieän vaøo vôõ .
GV kieåm tra maïch ñieän cuûa caùc nhoùm, hoã trôï nhoùm yeáu.
- Goïi 1,2 HS leân veõ sô ñoà (löu yù hoïc sinh caùc boä phaän noái tieáp khoâng caàn ñuùng thöù töï ).
HS laøm theo yeâu caàu
- Quan saùt hình
 
 
 
 
- Caùc nhoùm maéc maïch ñieän ,
veõ sô ñoà vaøo taäp .
 
 
 
 
2 HS leân baûng veõ sô ñoà
 
 
Hoaït ñoäng 3: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vôùi ñoaïn maïch noái tieáp   .... phuùt       
2. Ño cöôøng ñoä doøng ñieän ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp
 
- Trong ñoaïn maïch maéc noái tieáp, cöôøng ñoä doøng ñieän baèng nhau taïi caùc vò trí khaùc nhau cuûa maïch.
 
GV  chia lôùp laøm 4 nhoùm
Yeâu caàu:
- Ñoùng coâng taéc 3 laàn vôùi 3 vò trí cuûa ampekeá
- Ñoïc chæ soá I1, I2, I3
- Tính trung bình: I = (I1+I2+I3)/3
- Ghi baøi vaøo baùo caùo thöïc haønh.
GV theo doõi caùc nhoùm nhaéc nhôõ vaø söûa sai neáu coù
- Goïi 1 nhoùm leân ñieàn vaø baûng keát quaû (baûng phuï).
- Thoáng nhaát vôùi hoïc sinh veà keát quaû, nhaän xeùt .
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Caùc nhoùm tieán haønh thí nghieäm laáy giaù trò trung bình cuûa 3 laàn ño .
- Ghi keát quaû vaøo baùo caùo
 
 
 
 
- Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân ñieàn keát quaû cuûa nhoùm .
- Söûa chöõa neáu sai.
Hoaït ñoäng 4: Ño hieäu ñieän theá vôùi ñoaïn maïch noái tieáp    .... phuùt       
3. Ño hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp.
 
- Ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm hai boùng ñeøn maéc noái tieáp,
GV  chia lôùp laøm 4 nhoùm
Yeâu caàu:
- Quan saùt hình 27.2
- Cho bieát voân keá ñöôïc maéc nhö theá naøo  trong maïch ñieän vaø ño ñeøn naøo ?
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Voân keá ñöôïc maéc vaøo hai ñieåm 1 vaø 2 trong maïch ñieän vaø ño ñeøn 1.
- Caùc nhoùm veõ sô ñoà.


hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch baèng toång caùc hieäu ñieän theá treân moãi boùng ñeøn.
 
 
- Veõ sô ñoà hình 27.2
- Tieán haønh maéc maïch ñieän ño hieäu ñieän theá U1, U2, UMN
GV theo doõi, hoã trôï nhoùm yeáu, nhaéc nhôõ thao taùc sai .
- Goïi chæ ñònh 1 vaøi hoïc sinh thuoäc caùc nhoùm khaùc nhau maéc vaø ñoïc chæ soá voân keá .
- Yeâu caàu nhoùm khaùc nhaän xeùt .
Giaùo vieân choát laïi , nhaän xeùt .
- Yeâu caàu caùc nhoùm hoaøn thaønh baøi baùo caùo.
- Tieán haønh maéc maïch ñieän.
 
 
 
 
- 1vaøi hoïc sinh maéc maïch ñieän vaø baùo caùo chæ soá voân keá qua ñeøn.
- Caùc nhoùm nhaän xeùt nhoùm baïn.
 
 
 
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá –nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù coâng vieäc cuûa HS  .... phuùt       
 
 
Baøi 27.1: Ampe keá ñöôïc maéc noái tieáp trong maïch. Soá chæ cuûa caùc ampe keá nhö nhau vì trong maïch noái tieáp, cöôøng ñoä doøng ñieän baèng nhau taïi moïi ñieåm.
Baøi 27.2: Choïn b.
 
 Cuûng coá :
Yeâu caàu:
- Neâu caùc ñaëc ñieåm veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong ñoaïn maïch noái tieáp.
- GV nhaän xeùt thaùi ñoä laøm vieäc cuûa HS, ñaùnh giaù keát quaû.
- Noäp baùo caùo thöïc haønh.
Yeâu caàu laøm baøi 27.1 vaø 27.2 (tr.28 – SBT) neáu coøn thôøi gian.
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Ghi nhôù ñaëc ñieåm veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong ñoaïn maïch noái tieáp.
- Noäp baùo caùo thöïc haønh.
 
Hoaït ñoäng 5ï: Höôùng daãn veà nhaø   .... phuùt       
- Laøm baøi taäp:27.3,27.4 (tr28 – SBT).
- Chuaån bò saün maãu baùo caùo baøi 28 vaøo vôû.
   +Traû lôøi tröôùc phaàn 1 ( tr81-SGK).
 
 

 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 33
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_33.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
uewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:12:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 33

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tuần 33 - tiết 33 - lí 8
  Vật lý
  tuần 33 - tiết 33 - lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2017

  Xem: 11

 • Tuần 33 - tiết 33 - lí 6
  La Thị Mỹ Nga
  Tuần 33 - tiết 33 - lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử La Thị Mỹ Nga

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • tuan 33 tiet 33 li 7
  Mbon Ha Chi
  tuan 33 tiet 33 li 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mbon Ha Chi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 33 tiết 33 cn 9
  Công nghệ
  Tuần 33 tiết 33 cn 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 1

 • công nghệ 9tuần 33 tiết 33
  Công nghệ 6
  công nghệ 9tuần 33 tiết 33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2013

  Xem: 0

 • Tuần 33 - tiết 33 - lí 6
  Vật lý
  Tuần 33 - tiết 33 - lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 33 - tiết 33 - lí 6
  La Thị MỸ Nga
  Tuần 33 - tiết 33 - lí 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử La Thị MỸ Nga

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • tuần 33 tiết 33 - lí 8
  Vật lý
  tuần 33 tiết 33 - lí 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 33 tiết 33 cn 9
  Lê Thị Huế
  Tuần 33 tiết 33 cn 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lê Thị Huế

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • công nghệ 9tuần 33 tiết 33
  Công nghệ 6
  công nghệ 9tuần 33 tiết 33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2013

  Xem: 0