Tiet 33

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
uewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:12:46 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 33 NS: Tiết : 33 BÀI 27: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn Thực hành đo và phát hiện quy luật củ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 33, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 33, doc, 1 trang, 0.06 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-33.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 33 NS:
Tiết : 33
BÀI 27: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Biết mắc nối tiếp 2 bóng đèn
Thực hành đo và phát hiện quy luật của hiệ điện thế và cường độ dòng điện trong mạch mắc nối tiếp 2 đèn
2.Kỹ năng:
Đọc chỉ số đo của dụng cụ chính xác, mắc mạch điện đơn giản.
3.Thái độ:
Hứng thú học tập bộ môn, có ý thứcthu thập thông tin cuộc sống .
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Chuẩn bị trước nội dung bài thực hành .
2.Học sinh: Nhóm
Hai pin(1,5), một vôn kế, 2 bóng đèn pin, ampe kế, 1 công tắc, 1 vôn kế , 1 công tắc,
Mẫu báo cáo thực hành.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập( .... phút


(Kiểm tra:
Gv treo bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra.
1. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampekế, 1 vôn kế, 1nguồn điện .
2.Khi sử dụng ampe kế phải chọn và mắc ampe kế như thế nào cho đúng ?
GV đánh giá cho điểm HS
( Tổ chức tình huống học tập:
Gv Mắc mạch điện như hình 27.1 a và giới thiệu cho hs là mạch điện nối tiếp giữa hai đèn:
- Cường độ dòng điện trong mạch điện có đặc điểm gì ? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài thực hành.

- 1 học sinh lên bảng làm
- Học sinh còn lại làm vào nháp, theo dõi, nhận xét.

Hoạt động 2: Mắc nối tiếp hai bóng đèn ( .... phút

I – Chuẩn bị
II– Nội dung thực hành.
1.Mắc nối tiếp hai bóng đèn.
Sơ đồ hình 27.1a (SGK ).
 Yêu cầu:
Quan sát hình 27.1a
Trả lời câu hỏi:
+ Ampekế và các bộ phận khác trong mạch được mắc như thế nào ?
Các nhóm mắc mạch điện như hình vẽ và vẽ sơ đồ mạch điện vào vỡ .
GV kiểm tra mạch điện của các nhóm, hỗ trợ nhóm yếu.
- Gọi 1,2 HS lên vẽ sơ đồ (lưu ý học sinh các bộ phận nối tiếp không cần đúng thứ tự ).
HS làm theo yêu cầu
- Quan sát hình
- Các nhóm mắc mạch điện ,
vẽ sơ đồ vào tập .
2 HS lên bảng vẽ sơ đồ

Hoạt động 3: Đo cường độ dòng điện với đoạn mạch nối tiếp ( .... phút

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp
- Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch.
GV chia lớp làm 4 nhóm
Yêu cầu:
- Đóng công tắc 3 lần với 3 vị trí của ampekế
- Đọc chỉ số I1, I2, I3
- Tính trung bình: I = (I1+I2+I3)/3
- Ghi bài vào báo cáo thực hành.
GV theo dõi các nhóm nhắc nhỡ và sửa sai nếu có
- Gọi 1 nhóm lên điền và bảng kết quả (bảng phụ).
- Thống nhất với học sinh về kết quả, nhận xét .

HS làm theo yêu cầu
- Các nhóm tiến hành thí nghiệm lấy giá trị trung bình của 3 lần đo .
- Ghi kết quả vào báo cáo
- Các nhóm cử đại diện lên điền kết quả của nhóm .
- Sửa chữa nếu sai.

Hoạt động 4: Đo hiệu điện thế với đoạn mạch nối tiếp ( .... phút

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.
- Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn.
GV chia lớp làm 4 nhóm
Yêu cầu:
- Quan sát hình 27.2
- Cho biết vôn kế được mắc như thế nào trong mạch điện và đo đèn nào ?
- Vẽ sơ đồ hình 27.2
- Tiến hành mắc mạch điện đo hiệu điện thế U1, U2, UMN
GV theo dõi, hỗ trợ nhóm yếu, nhắc nhỡ thao tác sai .
- Gọi chỉ định 1 vài học sinh thuộc các nhóm khác nhau mắc và đọc chỉ số vôn kế .
- Yêu cầu nhóm khác

 


Tuaàn : 33                       NS:  

Tieát   : 33                                 

BAØI 27: THÖÏC HAØNH: ÑO CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN

VAØ HIEÄU ÑIEÄN THEÁ ÑOÁI VÔÙI ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP

 

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

       Bieát maéc noái tieáp 2 boùng ñeøn

       Thöïc haønh ño vaø phaùt hieän quy luaät cuûa hieä ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch maéc noái tieáp 2 ñeøn

2.Kyõ naêng:

       Ñoïc chæ soá ño cuûa duïng cuï chính xaùc, maéc maïch ñieän ñôn giaûn.

3.Thaùi ñoä:

      Höùng thuù hoïc taäp boä moân, coù yù thöùcthu thaäp thoâng tin cuoäc soáng .

II.CHUAÅN BÒ: 

1.Giaùo vieân:

        Chuaån bò tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh .

2.Hoïc sinh: Nhoùm

       Hai pin(1,5), moät voân keá, 2 boùng ñeøn pin, ampe keá, 1 coâng taéc, 1 voân keá , 1 coâng taéc,

       Maãu baùo caùo thöïc haønh.

III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp .... phuùt

 

Kieåm tra:

Gv treo baûng phuï ghi caâu hoûi kieåm tra.

1. Veõ sô ñoà maïch ñieän goàm: 1 coâng taéc, 1 boùng ñeøn, 1 ampekeá, 1 voân keá, 1nguoàn ñieän .

2.Khi söû duïng ampe keá phaûi choïn vaø maéc ampe keá nhö theá naøo cho ñuùng ?

GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

Gv Maéc maïch ñieän nhö hình 27.1 a vaø giôùi thieäu cho hs laø maïch ñieän noái tieáp giöõa hai ñeøn:

 

- 1 hoïc sinh leân baûng laøm

 

- Hoïc sinh coøn laïi laøm vaøo nhaùp, theo doõi, nhaän xeùt.

 

 

 


 

- Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch ñieän coù ñaëc ñieåm gì ? chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi thöïc haønh.

 

 

Hoaït ñoäng 2: Maéc noái tieáp hai boùng ñeøn   .... phuùt       

I – Chuaån bò

II– Noäi dung thöïc haønh.

 

1.Maéc noái tieáp hai boùng ñeøn.

 Sô ñoà hình  27.1a (SGK ).

 

 Yeâu caàu:

       Quan saùt hình 27.1a

       Traû lôøi caâu hoûi:

+ Ampekeá vaø caùc boä phaän khaùc trong maïch  ñöôïc maéc nhö theá naøo ?

       Caùc nhoùm maéc maïch ñieän nhö hình veõ vaø veõ sô ñoà maïch ñieän vaøo vôõ .

GV kieåm tra maïch ñieän cuûa caùc nhoùm, hoã trôï nhoùm yeáu.

- Goïi 1,2 HS leân veõ sô ñoà (löu yù hoïc sinh caùc boä phaän noái tieáp khoâng caàn ñuùng thöù töï ).

HS laøm theo yeâu caàu

- Quan saùt hình

 

 

 

 

- Caùc nhoùm maéc maïch ñieän ,

veõ sô ñoà vaøo taäp .

 

 

 

 

2 HS leân baûng veõ sô ñoà

 

 

Hoaït ñoäng 3: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vôùi ñoaïn maïch noái tieáp   .... phuùt       

2. Ño cöôøng ñoä doøng ñieän ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp

 

- Trong ñoaïn maïch maéc noái tieáp, cöôøng ñoä doøng ñieän baèng nhau taïi caùc vò trí khaùc nhau cuûa maïch.

 

GV  chia lôùp laøm 4 nhoùm

Yeâu caàu:

- Ñoùng coâng taéc 3 laàn vôùi 3 vò trí cuûa ampekeá

- Ñoïc chæ soá I1, I2, I3

- Tính trung bình: I = (I1+I2+I3)/3

- Ghi baøi vaøo baùo caùo thöïc haønh.

GV theo doõi caùc nhoùm nhaéc nhôõ vaø söûa sai neáu coù

- Goïi 1 nhoùm leân ñieàn vaø baûng keát quaû (baûng phuï).

- Thoáng nhaát vôùi hoïc sinh veà keát quaû, nhaän xeùt .

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Caùc nhoùm tieán haønh thí nghieäm laáy giaù trò trung bình cuûa 3 laàn ño .

- Ghi keát quaû vaøo baùo caùo

 

 

 

 

- Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân ñieàn keát quaû cuûa nhoùm .

- Söûa chöõa neáu sai.

Hoaït ñoäng 4: Ño hieäu ñieän theá vôùi ñoaïn maïch noái tieáp   .... phuùt       

3. Ño hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp.

 

- Ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm hai boùng ñeøn maéc noái tieáp,

GV  chia lôùp laøm 4 nhoùm

Yeâu caàu:

- Quan saùt hình 27.2

- Cho bieát voân keá ñöôïc maéc nhö theá naøo  trong maïch ñieän vaø ño ñeøn naøo ?

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Voân keá ñöôïc maéc vaøo hai ñieåm 1 vaø 2 trong maïch ñieän vaø ño ñeøn 1.

- Caùc nhoùm veõ sô ñoà.


hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch baèng toång caùc hieäu ñieän theá treân moãi boùng ñeøn.

 

 

- Veõ sô ñoà hình 27.2

- Tieán haønh maéc maïch ñieän ño hieäu ñieän theá U1, U2, UMN

GV theo doõi, hoã trôï nhoùm yeáu, nhaéc nhôõ thao taùc sai .

- Goïi chæ ñònh 1 vaøi hoïc sinh thuoäc caùc nhoùm khaùc nhau maéc vaø ñoïc chæ soá voân keá .

- Yeâu caàu nhoùm khaùc nhaän xeùt .

Giaùo vieân choát laïi , nhaän xeùt .

- Yeâu caàu caùc nhoùm hoaøn thaønh baøi baùo caùo.

- Tieán haønh maéc maïch ñieän.

 

 

 

 

- 1vaøi hoïc sinh maéc maïch ñieän vaø baùo caùo chæ soá voân keá qua ñeøn.

- Caùc nhoùm nhaän xeùt nhoùm baïn.

 

 

 

Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá –nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù coâng vieäc cuûa HS .... phuùt       

 

 

Baøi 27.1: Ampe keá ñöôïc maéc noái tieáp trong maïch. Soá chæ cuûa caùc ampe keá nhö nhau vì trong maïch noái tieáp, cöôøng ñoä doøng ñieän baèng nhau taïi moïi ñieåm.

Baøi 27.2: Choïn b.

 

Cuûng coá :

Yeâu caàu:

- Neâu caùc ñaëc ñieåm veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong ñoaïn maïch noái tieáp.

- GV nhaän xeùt thaùi ñoä laøm vieäc cuûa HS, ñaùnh giaù keát quaû.

- Noäp baùo caùo thöïc haønh.

Yeâu caàu laøm baøi 27.1 vaø 27.2 (tr.28 – SBT) neáu coøn thôøi gian.

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Ghi nhôù ñaëc ñieåm veà hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong ñoaïn maïch noái tieáp.

- Noäp baùo caùo thöïc haønh.

 

Hoaït ñoäng 5ï: Höôùng daãn veà nhaø  .... phuùt       

- Laøm baøi taäp:27.3,27.4 (tr28 – SBT).

- Chuaån bò saün maãu baùo caùo baøi 28 vaøo vôû.

   +Traû lôøi tröôùc phaàn 1 ( tr81-SGK).

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 33
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN