Giáo Án Hóa Học 9:Tiết 35,36

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
qirbwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-12-01 12:57:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Nhơn Hậu Năm học: 2010-2011 Ngaøy soaïn: 01/12/2010 Tieát: 35 Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I. I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Tổng kết - đánh giá, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS Nhơn Hậu                                                    Năm học: 2010-2011

Ngaøy soaïn: 01/12/2010
Tieát: 35
Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I.
 
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:  Tổng kết - đánh giá, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim loại để HS thấy rõ mối quan hệ giữa đơn chất và hợp chất vô cơ.
2. Kyõ naêng:
 -Từ các tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ, kim loại biết thiết lập sơ đồ chuyển đổi từ kim loại thành các h/c vô cơ và ngược lại, đồng thời xác lập được mối quan hệ giữa các loại chất.
- Biết chọn đúng các chất cụ thể làm thí dụ và viết các PTPƯ biểu diễn sự chuyển đổi giữa các chất.
3.      Thaùi ñoä: HS có tính tự giác cao trong học tập.
II. CHUAÅN BÒ:
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: 
Máy chiếu + Laptop
2. Chuaån bò cuûa HS:  
- Các kiến thức đã học ở chương I,II.
- Bút dạ, bảng nhóm.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’)
Ñieåm danh HS; kieåm tra veä sinh, aùnh saùng phoøng hoïc…
Kieåm tra baøi cuõ: (0’) Không kiểm tra.
Giaûng baøi môùi:
* Giới thiệu bài: (1’). Các em đã được tìm hiểu các kiến thức về các loại hợp chất vô cơ và các kim loại. Vậy giữa kim loại và các hợp chất vô cơ chúng có mối quan hệ nào? 
* Tieán trình baøi daïy:
 
TG
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung
5’
HĐ 1: Kiến thức cần nhớ: 
 
?Qua các kiến thức đã học hảy cho biết từ KL ta có thể chuyển đổi thành ôxit, bazơ và muối được không? Cho vài ví dụ?
 
 
 
- GV nhận xét, sửa chữa  -> nêu đáp án đúng.
 
?Từ các hợp chất vô cơ như muối, bazơ, ôxit bazơ tạo ra kim loại được không? Cho ví dụ.
- HS lấy ví dụ và viết PTHH:
a. Fe  FeCl2.
b.NaNaOHNaClNaNO3.
c.CaCaOCa(OH)2 Ca(NO3)2  CaSO4.
d.CuCuOCuCl2 Cu(OH)2CuSO4 Cu(NO3)2.
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa
 
- HS lấy ví dụ và viết PTHH:
a. AgNO­3Ag
 
I. Kiến thức cần nhớ: 
  1. Sự chuyển đổi kim loại thành các loại hợp chất vô cơ:
   a) Kim loại  muối (tác dụng với phi kim: S, Cl2, với axit)
   b) Kim loại  bazơ  muối (1)  muối (2
   c) Kim loại  oxit bazơ  bazơ  muối (1)  muối (2).
   d) Kim loại  oxit bazơ  muối (1)  bazơ  muối (2)  muối (3)
  2. Sự chuyển đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại :
  a) Muối  kim loại

GV: Trương Thế Thảo                                                                                        Môn: Hóa học 9


Trường THCS Nhơn Hậu                                                    Năm học: 2010-2011

 
 
 
 
- GV nhận xét, sửa chữa  -> nêu đáp án đúng.
 
b. FeCl3Fe(OH)3Fe2O3 Fe.
c. Cu(OH)2  CuSO4  Cu.
d. CuO  Cu
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
  b) Muối  bazơ  oxit bazơ  kim loại
  c) Bazơ  muối  kim loại
  d) Oxit bazơ  kim loại.
 
25’
HĐ 2:Bài tập:
 
 
- GV cho HS làm vào giấy nháp.
 
-Gọi 1 HS lên bảng giải - cả lớp làm vào giấy nháp.
 
-Lớp nhận xét - GV bổ sung, nêu đáp án đúng (nếu cần).
 
-Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập và tóm tắt.
 
 
 
 
 
 
 
 
-GV hướng dẫn HS giải.
 
 
 
-Gọi 1 HS lên bảng giải.
 
 
-GV bổ sung, sửa chữa nếu HS làm chưa đúng.
 
- HS làm vào giấy nháp.
 
 
- 1 HS lên bảng giải - cả lớp làm vào giấy nháp        ->Lớp nhận xét.
- Sửa chữa vào vở BT.
 
 
HS tóm tắt:
+ Cho:    mFe = 1,96g; VCuSO4 = 100ml.
        C%CuSO4 = 10%; DCuSO4 = 1,12g/ml
+ Tìm: a) Viết PTPƯ.
             b) CM các chất sau phản ứng.
 
 
- HS theo dõi, nắm cách giải.
- HS giải cá nhân vào vở BT.
- 1 HS lên bảng giải, HS khác nhận xét, bổ sung.
 
- Ghi chép bài giải đúng vào vở bài tập.
II. Bài tập:
1. Chữa bài tập số 1 (SGK - 71) câu b:
b) Fe(NO3)3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  FeCl2 Fe(OH)2.
Giải:
- Fe(NO3)3 + 3NaOHFe(OH)3 + 3NaNO3.
                            t0
- 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
                                   t0
- Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.
- Fe + 2HCl  FeCl2 + H2.
FeCl2 + 2KOH  Fe(OH)2 + 2KCl
2. Chữa bài tập 10 (SGK - 72)
Giải:
a) Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
b) nFe =
- mdd = V.D = 100.1,12 = 112g.
 mCuSO4 =
nCuSO4 =
- Theo PTPƯ: nFe = nCuSO4 = 1: 1
- Thực tế: nFe : nCuSO4 = 0,035: 0.07
Như vậy sau phản ứng trong dung dịch gồm 2 chất: CuSO4 dư và FeSO4 sinh ra.
- nCuSO4 dư = 0,07 - 0,035 = 0,035mol.
- nFeSO4 = nFe = nCuSO4 pư = 0,035mol.
Vậy CM FeSO4 = CMCuSO4
                         =

Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (1’)
Về nhà ôn tập lại toàn bộ kiến thức để chuẩn bị thi học kì I theo lịch và đề của phòng GD.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
GV: Trương Thế Thảo                                                                                        Môn: Hóa học 9


Trường THCS Nhơn Hậu                                                    Năm học: 2010-2011

Ngaøy soaïn: 03/12/2010
Tieát: 36
Bài: KIỂM TRA HỌC KÌ I.
I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
   1. Kieán thöùc:
Nhaèm kieåm tra, ñaùnh giaù möùc ñoä tieáp thu cuûa HS về tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối, kim loại cũng như mối quan hệ giữa chúng; cách điều chế và sản xuất 1 số loại hóa chất có tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và đời sống.
    2. Kyõ naêng:
-Reøn luyeän cho HS kyõ naêng taùi hieän, phaân tích, so saùnh, khaùi quaùt hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc töø chöông I, chöông II.
-Reøn kyõ naêng vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích caùc vaán ñeà coù lieân quan trong cuoäc soáng.
-Reøn kyõ naêng giaûi caùc toaùn hóa học.
-Reøn kyõ naêng trình baøy vaø traû lôøi caùc caâu hoûi kieåm tra.
     3. Thaùi ñoä:
HS coù yù thöùc töï giaùc, töï löïc, nghieâm tuùc vaø trung thöïc trong khi laøm baøi kieåm tra.
II/ CHUAÅN BÒ:
         1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:  Hướng dẫn HS Ôn tập tốt.
         2. Chuaån bò cuûa HS: OÂn taäp laïi toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc chöông I;  chöông II.
III/ ÑEÀ KIEÅM TRA VÀ ÑAÙP AÙN: (Kiểm tra theo đề của Phòng GD – ĐT An Nhơn)
IV. KEÁT QUAÛ BAØI KIEÅM TRA:
 
Lớp
Sĩ số
Kém
Yếu
Trung Bình
Đạt yêu cầu
Khá
Giỏi
9A1
 
 
 
 
 
 
 
9A4
 
 
 
 
 
 
 
T/C
 
 
 
 
 
 
 

 
V. BỔ SUNG – RÚT KINH NGHIỆM:
GV: Trương Thế Thảo                                                                                        Môn: Hóa học 9


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 35,36
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_18.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • tiet 35+36
  Thể dục 10
  tiet 35+36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2009

  Xem: 131

 • Tiet 35- 36
  Ngữ văn 9
  Tiet 35- 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2011

  Xem: 0

 • tiết 35+36
  Hình học 8
  tiết 35+36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2011

  Xem: 0

 • Tiet 35-36
  Tin học 7
  Tiet 35-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • tiet 35, 36
  Tin học 7
  tiet 35, 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2013

  Xem: 0

 • tiet 35-36
  Tin học 7
  tiet 35-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2009

  Xem: 90

 • tiet 35,36
  GD công dân 11
  tiet 35,36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2012

  Xem: 0

 • tiết 35,36
  GD công dân 11
  tiết 35,36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2009

  Xem: 104

 • tiet 35-36
  Đại số 7
  tiet 35-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2012

  Xem: 0

 • Tiết 35-36
  Hình học 7
  Tiết 35-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 25