Tiết 35,36

giáo án Hóa học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qirbwq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/1/2010 12:57:28 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 01/12/2010 Tiết: 35 Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Tổng kết - đánh giá, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim loại để HS thấy rõ mối quan hệ giữa,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiết 35,36, Giáo Án Hóa Học 9 , Giáo án điện tử Tiết 35,36, doc, 1 trang, 0.10 M, Hóa học 9 chia sẽ bởi Thảo Trương Thế đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-35A36.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 01/12/2010
Tiết: 35
Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Tổng kết - đánh giá, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim loại để HS thấy rõ mối quan hệ giữa đơn chất và hợp chất vô cơ.
2. Kỹ năng:
-Từ các tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ, kim loại biết thiết lập sơ đồ chuyển đổi từ kim loại thành các h/c vô cơ và ngược lại, đồng thời xác lập được mối quan hệ giữa các loại chất.
- Biết chọn đúng các chất cụ thể làm thí dụ và viết các PTPƯ biểu diễn sự chuyển đổi giữa các chất.
Thái độ: HS có tính tự giác cao trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Máy chiếu + Laptop
2. Chuẩn bị của HS:
- Các kiến thức đã học ở chương I,II.
- Bút dạ, bảng nhóm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh HS; kiểm tra vệ sinh, ánh sáng phòng học…
Kiểm tra bài cũ: (0’) Không kiểm tra.
Giảng bài mới:
* thiệu bài: (1’Các em đã được tìm hiểu các kiến thức về các loại hợp chất vô cơ và các kim loại. Vậy giữa kim loại và các hợp chất vô cơ chúng có mối quan hệ nào?
* Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

5’
1: Kiến thức cần nhớ:


?Qua các kiến thức đã học hảy cho biết từ KL ta có thể chuyển đổi thành ôxit, bazơ và muối được không? Cho vài ví dụ?
- GV nhận xét, sửa chữa -> nêu đáp án đúng.
?Từ các hợp chất vô cơ như muối, bazơ, ôxit bazơ tạo ra kim loại được không? Cho ví dụ.
- GV nhận xét, sửa chữa -> nêu đáp án đúng.
- HS lấy ví dụ và viết PTHH:
a. Fe ( FeCl2.
.Na(NaOH(NaCl(NaNO3.
c.Ca(CaO(Ca(OH)2( Ca(NO3)2 (CaSO4.
d.Cu(CuO(CuCl2 (Cu(OH)2(CuSO4( Cu(NO3)2.
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa
- HS lấy ví dụ và viết PTHH:
a. AgNO3(Ag
. FeCl3(Fe(OH)3(Fe2O3 (Fe.
c. Cu(OH)2 ( CuSO4 ( Cu.
d. CuO ( Cu
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
I. Kiến thức cần nhớ:
1. Sự chuyển đổi kim loại thành các loại hợp chất vô cơ:
a) Kim loại ( muối (tác dụng với phi kim: S, Cl2, với axit)
b) Kim loại ( bazơ ( muối (1) ( muối (2
c) Kim loại ( oxit bazơ ( bazơ ( muối (1) ( muối (2).
d) Kim loại ( oxit bazơ ( muối (1) ( bazơ ( muối (2) ( muối (3)
2. Sự chuyển đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại :
a) Muối ( kim loại
b) Muối ( bazơ ( oxit bazơ ( kim loại
c) Bazơ ( muối ( kim loại
d) Oxit bazơ ( kim loại.

25’
2:Bài tập:- GV cho HS làm vào giấy nháp.
-Gọi 1 HS lên bảng giải - cả lớp làm vào giấy nháp.
-Lớp nhận xét - GV bổ sung, nêu đáp án đúng (nếu cần).
-Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập và tóm tắt.
-GV hướng dẫn HS giải.
-Gọi 1 HS lên bảng giải.
-GV bổ sung, sửa chữa nếu HS làm chưa đúng.

- HS làm vào giấy nháp.
- 1 HS lên bảng giải - cả lớp làm vào giấy nháp ->Lớp nhận xét.
- Sửa chữa vào vở BT.
HS tóm tắt:
+ Cho: mFe = 1,96g; VCuSO4 = 100ml.
C%CuSO4 = 10%; DCuSO4 = 1,12g/ml
+ Tìm: a) Viết PTPƯ.
b) CM các chất sau phản ứng.
- HS theo dõi, nắm cách giải.
- HS giải cá nhân

 


Trường THCS Nhơn Hậu                                                    Năm học: 2010-2011

Ngaøy soaïn: 01/12/2010

Tieát: 35

Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ I.

 

I. MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc:  Tổng kết - đánh giá, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim loại để HS thấy rõ mối quan hệ giữa đơn chất và hợp chất vô cơ.

2. Kyõ naêng:

 -Từ các tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ, kim loại biết thiết lập sơ đồ chuyển đổi từ kim loại thành các h/c vô cơ và ngược lại, đồng thời xác lập được mối quan hệ giữa các loại chất.

- Biết chọn đúng các chất cụ thể làm thí dụ và viết các PTPƯ biểu diễn sự chuyển đổi giữa các chất.

3.      Thaùi ñoä: HS có tính tự giác cao trong học tập.

II. CHUAÅN BÒ:

1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: 

Máy chiếu + Laptop

2. Chuaån bò cuûa HS:  

- Các kiến thức đã học ở chương I,II.

- Bút dạ, bảng nhóm.

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

  1. OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’)

Ñieåm danh HS; kieåm tra veä sinh, aùnh saùng phoøng hoïc…

  1. Kieåm tra baøi cuõ: (0’) Không kiểm tra.
  2. Giaûng baøi môùi:

* Giới thiệu bài: (1’). Các em đã được tìm hiểu các kiến thức về các loại hợp chất vô cơ và các kim loại. Vậy giữa kim loại và các hợp chất vô cơ chúng có mối quan hệ nào? 

* Tieán trình baøi daïy:

 

TG

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung

5

HĐ 1: Kiến thức cần nhớ: 

 

?Qua các kiến thức đã học hảy cho biết từ KL ta có thể chuyển đổi thành ôxit, bazơ và muối được không? Cho vài ví dụ?

 

 

 

- GV nhận xét, sửa chữa  -> nêu đáp án đúng.

 

?Từ các hợp chất vô cơ như muối, bazơ, ôxit bazơ tạo ra kim loại được không? Cho ví dụ.

- HS lấy ví dụ và viết PTHH:

a. Fe FeCl2.

b.NaNaOHNaClNaNO3.

c.CaCaOCa(OH)2 Ca(NO3)2  CaSO4.

d.CuCuOCuCl2 Cu(OH)2CuSO4 Cu(NO3)2.

- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa

 

- HS lấy ví dụ và viết PTHH:

a. AgNO­3Ag

 

I. Kiến thức cần nhớ: 

  1. Sự chuyển đổi kim loại thành các loại hợp chất vô cơ:

   a) Kim loại muối (tác dụng với phi kim: S, Cl2, với axit)

   b) Kim loại bazơ muối (1) muối (2

   c) Kim loại oxit bazơ bazơ muối (1) muối (2).

   d) Kim loại oxit bazơ muối (1) bazơ muối (2) muối (3)

  2. Sự chuyển đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại :

  a) Muối kim loại

GV: Trương Thế Thảo                                                                                        Môn: Hóa học 9


Trường THCS Nhơn Hậu                                                    Năm học: 2010-2011

 

 

 

 

- GV nhận xét, sửa chữa  -> nêu đáp án đúng.

 

b. FeCl3Fe(OH)3Fe2O3 Fe.

c. Cu(OH)2 CuSO4 Cu.

d. CuO Cu

- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.

  b) Muối bazơ oxit bazơ kim loại

  c) Bazơ muối kim loại

  d) Oxit bazơ kim loại.

 

25

HĐ 2:Bài tập:

 

 

- GV cho HS làm vào giấy nháp.

 

-Gọi 1 HS lên bảng giải - cả lớp làm vào giấy nháp.

 

-Lớp nhận xét - GV bổ sung, nêu đáp án đúng (nếu cần).

 

-Gv gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập và tóm tắt.

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV hướng dẫn HS giải.

 

 

 

-Gọi 1 HS lên bảng giải.

 

 

-GV bổ sung, sửa chữa nếu HS làm chưa đúng.

 

- HS làm vào giấy nháp.

 

 

- 1 HS lên bảng giải - cả lớp làm vào giấy nháp        ->Lớp nhận xét.

- Sửa chữa vào vở BT.

 

 

HS tóm tắt:

+ Cho:    mFe = 1,96g; VCuSO4 = 100ml.

        C%CuSO4 = 10%; DCuSO4 = 1,12g/ml

+ Tìm: a) Viết PTPƯ.

             b) CM các chất sau phản ứng.

 

 

- HS theo dõi, nắm cách giải.

- HS giải cá nhân vào vở BT.

- 1 HS lên bảng giải, HS khác nhận xét, bổ sung.

 

- Ghi chép bài giải đúng vào vở bài tập.

II. Bài tập:

1. Chữa bài tập số 1 (SGK - 71) câu b:

b) Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe FeCl2 Fe(OH)2.

Giải:

- Fe(NO3)3 + 3NaOHFe(OH)3 + 3NaNO3.

                            t0

- 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

                                   t0

- Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2.

- Fe + 2HCl FeCl2 + H2.

FeCl2 + 2KOH Fe(OH)2 + 2KCl

2. Chữa bài tập 10 (SGK - 72)

Giải:

a) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

b) nFe =

- mdd = V.D = 100.1,12 = 112g.

mCuSO4 =

nCuSO4 =

- Theo PTPƯ: nFe = nCuSO4 = 1: 1

- Thực tế: nFe : nCuSO4 = 0,035: 0.07

Như vậy sau phản ứng trong dung dịch gồm 2 chất: CuSO4 dư và FeSO4 sinh ra.

- nCuSO4 dư = 0,07 - 0,035 = 0,035mol.

- nFeSO4 = nFe = nCuSO4 pư = 0,035mol.

Vậy CM FeSO4 = CMCuSO4

                         =

  1. Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (1’)

Về nhà ôn tập lại toàn bộ kiến thức để chuẩn bị thi học kì I theo lịch và đề của phòng GD.

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:

GV: Trương Thế Thảo                                                                                        Môn: Hóa học 9


Trường THCS Nhơn Hậu                                                    Năm học: 2010-2011

Ngaøy soaïn: 03/12/2010

Tieát: 36

Bài: KIỂM TRA HỌC KÌ I.

I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:

   1. Kieán thöùc:

Nhaèm kieåm tra, ñaùnh giaù möùc ñoä tieáp thu cuûa HS về tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối, kim loại cũng như mối quan hệ giữa chúng; cách điều chế và sản xuất 1 số loại hóa chất có tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và đời sống.

    2. Kyõ naêng:

-Reøn luyeän cho HS kyõ naêng taùi hieän, phaân tích, so saùnh, khaùi quaùt hoùa kieán thöùc ñaõ hoïc töø chöông I, chöông II.

-Reøn kyõ naêng vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích caùc vaán ñeà coù lieân quan trong cuoäc soáng.

-Reøn kyõ naêng giaûi caùc toaùn hóa học.

-Reøn kyõ naêng trình baøy vaø traû lôøi caùc caâu hoûi kieåm tra.

     3. Thaùi ñoä:

HS coù yù thöùc töï giaùc, töï löïc, nghieâm tuùc vaø trung thöïc trong khi laøm baøi kieåm tra.

II/ CHUAÅN BÒ:

         1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:  Hướng dẫn HS Ôn tập tốt.

         2. Chuaån bò cuûa HS: OÂn taäp laïi toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc chöông I;  chöông II.

III/ ÑEÀ KIEÅM TRA ÑAÙP AÙN: (Kiểm tra theo đề của Phòng GD – ĐT An Nhơn)

IV. KEÁT QUAÛ BAØI KIEÅM TRA:

 

Lớp

Sĩ số

Kém

Yếu

Trung Bình

Đạt yêu cầu

Khá

Giỏi

9A1

 

 

 

 

 

 

 

9A4

 

 

 

 

 

 

 

T/C

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BỔ SUNG – RÚT KINH NGHIỆM:

GV: Trương Thế Thảo                                                                                        Môn: Hóa học 9

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết 35,36
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự