Tiet 35

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:13:27 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần:35 NS: Tiết:35 BAØI 29: AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Bieát giôùi haïn nguy hieåm cuûa cường độ doøng ñieän và hiệu điện thế ñoái vôùi cô theå ngöôøi.  Bieát söû duïng ñuùng loaïi caàu chì ñeå traùnh taùc haïi cuûa hieän töôïng ñoaûn maïch.  Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện 2.Kyõ naêng:  Bieát vaø thöïc hieän moät soá quy taéc ban ñaàu ñeå ñaûm baûo an toaøn khi söû duïng ñieän. 3.Thaùi ñoä:  Luoân coù yù thöùc söû du

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần:35           NS: 
Tiết:35
             BAØI 29: AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
        Bieát giôùi haïn nguy hieåm cuûa cường độ doøng ñieän và hiệu điện thế ñoái vôùi cô theå ngöôøi.
        Bieát söû duïng ñuùng loaïi caàu chì ñeå traùnh taùc haïi cuûa hieän töôïng ñoaûn maïch.
        Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng  điện
2.Kyõ naêng:
        Bieát vaø thöïc  hieän moät soá quy taéc ban ñaàu ñeå ñaûm baûo an toaøn khi söû duïng ñieän.
3.Thaùi ñoä:
      Luoân coù yù thöùc söû duïng ñieän an toaøn.
II.CHUAÅN BÒ: 
1.Giaùo vieân:
Moät soá loaïi caàu chì coù ghi soá ampe treân ñoù , trong ñoù coù loaïi 1 ampe.
1 acquy 6V hay 12V
1 bong ñeøn 6V hay 12V phuø hôïp vôùi acquy.
1 coâng taéc, 5 ñoaïn daây ñoàng.
Tranh veõ to hình 29.1 SGK
1 buùt thöû ñieän
2.Hoïc sinh: Nhoùm
        1 nguoàn ñieän 3V , 1moâ hình “ngöôøi ñieän”
      Hai pin (1,5V) , 1 boùng ñeøn pin, 1 ampe keá ,  5 ñoaïn daây noái coù voû boïc caùch ñieän, 1 coâng taéc.
III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU :
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  ..5.. phuùt
 
Kieåm tra:
- Neâu caùc taùc duïng cuûa doøng ñieän ?
- Doøng ñieän qua cô theå ngöôøi laø coù lôïi hay coù haïi?
- Neáu doøng ñieän cuûa maïng ñieän gia ñình tröïc tieáp qua cô theå ngöôøi thì coù haïi gì?
GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
GV: coù ñieän thaät coù ích, nhöng neáu söû duïng ñieän khoâng an toaøn yhì ñieän coù theå gaây thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn.Vaäy söû duïng ñieän ntn laø an toaøn?.Böôùc ñaàu ta tìm hieåu 1 soá qui taéc ñaûm baûo an toaøn trong tieát hoïc hoâm nay.
 
- HS neâu 5 taùc duïng cuûa doøng ñieän.
- Doøng ñieän qua cô theå ngöôøi coù tröôøng hôïp coù lôïi,coù tröôøng hôïp coù haïi.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc taùc duïng vaø giôùi haïn nguy hieåm cuûa doøng ñieän ñoái vôùi cô theå ngöôøi.   .... phuùt       
I – Doøng ñieän qua cô theå ngöôøi coù theå gaây nguy hieåm.
1. Doøng ñieän coù theå ñi qua cô theå ngöôøi.
 
Nhaän xeùt : Doøng ñieän coù theå chaïy qua cô theå ngöôøi khi chaïm vaøo maïch ñieän taïi baát cöù vò trí naøo cuûa cô theå.
2. Giôùi haïn nguy hieåm ñoái vôùi doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi.
- Cöôøng ñoä doøng ñieän treân 25mA laøm toån thöông tim.
- Cöôøng ñoä doøng ñieän töø 70mA trôû leân töông öùng hieäu ñieän theá töø 40V trôû leân laøm tim ngöøng ñaäp.
Gv caém buùt thöû ñieän vaøo oå laáy ñieän .
Yeâu caàu:
- Quan saùt khi naøo ñeøn buùt thöû ñieän saùng?
- Ñoïc vaø traû C1.
- Töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt.
 
 
 
Yeâu caàu:
-Ñoïc muïc 2 SGK (tr28).
- Neâu  giôùi haïn nguy hieåm ñoái vôùi doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi.?
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Quan saùt GV laøm TN traû lôøi C1.
C1:Boùng ñeøn buùt thöû ñieän saùng khi ñöa ñaàu buùt vaøo loã maéc vôùi daây “noùng” cuûa oå laáy ñieän vaø tay caàm tieáp xuùc vôùi choát caøi.
 
-HS ghi vôû.
 
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu hieän töôïng doaûn maïch vaø taùc duïng cuûa caàu chì
II – Hieän töôïng ñoaûn maïch vaø taùc duïng cuûa caàu chì.
1. Hieän töôïng ñoaûn maïch (ngaén maïch)
Khi bò ñoaûn maïch, doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä lôùn hôn.
-Taùc haïi cuûa hieän töôïng naøy:
+ Gaây chaùy voû boïc daây vaø caùc boä phaän khaùc tieáp xuùc vôùi noù- gaây hoûa hoaïn.
Gv maéc maïch ñieän vaø laøm TNnhö höôùng daã SGK.
Yeâu caàu:
- Quan saùt ghi laïi soá chæ cuûa ampe keá.
Traû lôøi C2.
 
 
 
 
 
Gv thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng
 
 
 
HS quan saùt.
HS laøm theo yeâu caàu
C2:
-Khi bò ñoaûn maïch, doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä lôùn hôn.
- caù nhaân HS neâu taùc haïi cuûa hieän töôïng ,HS khaùc nhaän xeùt .
 
HS Ghi vôû yù ñuùng.
 
 
 


+ Laøm ñöùt daây toùc boùng ñeøn, daây trong caùc duïng cuï duøng ñieän…..laøm hoûng caùc thieát bò ñieän.
2.Taùc duïng cuûa caàu chì.
Khi ñoaûn maïch, caàu chì noùng leân, chaûy, ñöùt vaø ngaét maïch baûo veä caùc thieát bò vaø ñoà duøng ñieän.
 
 
GV:ñeå baûo veä caùc thieát bò ñieän,ngöôøi ta söû duïng caàu chì.Ta tìm hieåu caàu chì.
GV  laøm TH hình 29.3.
Yeâu caàu:
-Nhôù laïi hieåu bieát veà caàu chì hoïc ôû lôùp 5 vaø baøi 22.
- Ñoïc C3, C4, C5.
- Traû lôøi C3, C4, C5.
 
 
 
HS quan saùt Gv laøm TN vaø laàn löôtraû lôøi C3,C4,C5.
C3: Khi ñoaûn maïch, caàu chì noùng leân, chaûy, ñöùt vaø ngaét maïch.
C4:Doøng ñieän coù cuông ñoä vöôït quaù giaù trò ñoùthì caàu chì seõ ñöùt.
C5:Duøng caàu chì ghi soá 1,2A hoaëc 1,5A.
Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùc qui taéc an toaøn (böôùc ñaàu) khi söû duïng ñieän.  .... phuùt       
III – Caùc quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän.
1. Chæ laøm TN vôùi caùc nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá döôùi 40V.
2. Phaûi söû duïng caùc daây daãn coù voû boïc caùch ñieän.
3. Khoâng ñöôïc töï mình tieáp xuùc vôùi maïng ñieän daân duïng vaø caùc thieát bò ñieän neáu chöa bieát roõ caùch söû duïng.
4. Khi coù ngöôøi bò ñieän giaät thì khoâng ñöïôïc chaïm vaøo ngöôøi ñoù maø caàn phaûi tìm caùch ngaét ngay coâng taéc ñieän vaø goïi ngöôøi caáp cöùu.
Yeâu caàu:
-         Ñoïc  phaàn III SGK tr83 SGK.
-         Neâu quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän.
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Caù nhaân hoaøn thaønh vaø ghi vôû.
 
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng- cuûng coá   .... phuùt       
IV-Vaänduïng
C6:a: loõi daây ñieän coù choã bò hôû, voâ yù chaïm phaûi bò ñieän giaät – nguy hieåm.
KP:Duøng baêng dính caùch ñieän boïc nhieàu lôùp thaät kín loõi daây.
Vaän duïng 
Yeâu caàu:
-         Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi C6  SGK.
 Cuûng coá :
 
HS laøm theo yeâu caàu
- Caù nhaân laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi.
 


b:Naép caàu chì ghi 2A noái daây chì 10A- khi coù söï coá doøng ñieän trong maïch lôùn hôn 2A, nhoû hôn 10A daây chì chöa ñöùt – khoâng baûo veä ñöôïc duïng cuï ñieän.
KP:Duøng daây chì ghi 2A ñeå thay vaøo naép caàu chì.
- Neâu  giôùi haïn nguy hieåm ñoái vôùi doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi.?
-Neâu quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän.
 
 
-Cöôøng ñoä doøng ñieän töø 70mA trôû leân töông öùng hieäu ñieän theá töø 40V trôû leân laøm tim ngöøng ñaäp.
Hoaït ñoäng 5ï: Höôùng daãn veà nhaø   .... phuùt       

-          Hoïc thuoäc ghi nhôù trong SGK
-          Laøm baøi taäp 29.1 – 29.4 SBT tr30.
-          Chuaån bò oân taäp chöông 3:Ñieän hoïc.
        +Traû lôøi phaàn töï kieåm tra ( tr85-SGK).
 
 
 

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_35.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:13:27
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 35

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tiet viet tiet 35
  Ngữ văn 7
  tiet viet tiet 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2011

  Xem: 0

 • tiet 30 -tiet 35
  Toán học 6
  tiet 30 -tiet 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2013

  Xem: 0

 • tiet 30 -tiet 35
  Toán học 6
  tiet 30 -tiet 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2013

  Xem: 0

 • tiet 30 -tiet 35
  Toán học 6
  tiet 30 -tiet 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2013

  Xem: 5

 • tiet 35
  Mầm non
  tiet 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2013

  Xem: 0

 • Tiết 35
  Tin học 7
  Tiết 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2013

  Xem: 0

 • tiet 35
  Vật lý 9
  tiet 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2012

  Xem: 0

 • Tiết 35 SH
  Toán học 6
  Tiết 35 SH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2012

  Xem: 0

 • Tiet 35
  Hóa học 9
  Tiet 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2011

  Xem: 0

 • Tiết 35
  Toán học 6
  Tiết 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

  Xem: 0