Tiet 35

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:13:27 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

:35 NS: Tiết:35 BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết giới hạn nguy hiểm của độ dòng điện hiệu điện thế đối với cơ thể người. Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại c,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 35, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 35, doc, 1 trang, 0.09 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-35.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

:35 NS:
Tiết:35
BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Biết giới hạn nguy hiểm của độ dòng điện hiệu điện thế đối với cơ thể người.
Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch.
và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện
2.Kỹ năng:
Biết và thực hiện một số quy tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.
3.Thái độ:
Luôn có ý thức sử dụng điện an toàn.
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Một số loại cầu chì có ghi số ampe trên đó , trong đó có loại 1 ampe.
1 acquy 6V hay 12V
1 bong đèn 6V hay 12V phù hợp với acquy.
1 công tắc, 5 đoạn dây đồng.
Tranh vẽ to hình 29.1 SGK
1 bút thử điện
2.Học sinh: Nhóm
1 nguồn điện 3V , 1mô hình “người điện”
Hai pin (1,5V) , 1 bóng đèn pin, 1 ampe kế , 5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện, 1 công tắc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC YẾU :
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra –tổ chức tình huống học tập ( ..5.. phút


(Kiểm tra:
- Nêu các tác dụng của dòng điện ?
- Dòng điện qua cơ thể người là có lợi hay có hại?
- Nếu dòng điện của mạng điện gia đình trực tiếp qua cơ thể người thì có hại gì?
GV đánh giá cho điểm HS
( Tổ chức tình huống học tập:
GV: có điện thật có ích, nhưng nếu sử dụng điện không an toàn yhì điện có thể gây thiệt hại về người và tài sản.Vậy sử dụng điện ntn là an toàn?.Bước đầu ta tìm hiểu 1 số qui tắc đảm bảo an toàn trong tiết học hôm nay.

- HS nêu 5 tác dụng của dòng điện.
- Dòng điện qua cơ thể người có trường hợp có lợi,có trường hợp có hại.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. ( .... phút

I – Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm.
1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người.
Nhận xét : Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất cứ vị trí nào của cơ thể.
2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người.
- Cường độ dòng điện trên 25mA làm tổn thương tim.
- Cường độ dòng điện từ 70mA trở lên tương ứng hiệu điện thế từ 40V trở lên làm tim ngừng đập.
 Gv cắm bút thử điện vào ổ lấy điện .
Yêu cầu:
- Quan sát khi nào đèn bút thử điện sáng?
- Đọc và trả C1.
- Từ đó rút ra nhận xét.
Yêu cầu:
-Đọc mục 2 SGK (tr28).
- Nêu giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người.?

HS làm theo yêu cầu
- Quan sát GV làm TN trả lời C1.
C1:Bóng đèn bút thử điện sáng khi đưa đầu bút vào lỗ mắc với dây “nóng” của ổ lấy điện và tay cầm tiếp xúc với chốt cài.
-HS ghi vở.

Hoạt động 3: Tìm hiểu hiện tượng doản mạch và tác dụng của cầu chì

II – Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
Khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ lớn hơn.
-Tác hại của hiện tượng này:
+ Gây cháy vỏ bọc dây và các bộ phận khác tiếp xúc với nó- gây hỏa hoạn.
+ Làm đứt dây tóc bóng đèn, dây trong các dụng cụ dùng điện…..làm hỏng các thiết bị điện.
2.Tác dụng của cầu chì.
Khi đoản mạch, cầu chì nóng lên, chảy, đứt và ngắt mạch bảo vệ các thiết bị và đồ dùng điện.
Gv mắc mạch điện và làm TNnhư hướng dẫ SGK.
Yêu cầu:
- Quan sát ghi lại số chỉ của ampe kế.
Trả lời C2.
Gv thống nhất câu trả lời đúng
GV:để bảo vệ các thiết bị điện,người ta sử dụng cầu chì.Ta tìm hiểu cầu chì.
GV làm TH hình 29.3.
Yêu

 


Tuần:35           NS: 

Tiết:35

             BAØI 29: AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

        Bieát giôùi haïn nguy hieåm cuûa cường độ doøng ñieän và hiệu điện thế ñoái vôùi cô theå ngöôøi.

        Bieát söû duïng ñuùng loaïi caàu chì ñeå traùnh taùc haïi cuûa hieän töôïng ñoaûn maïch.

        Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng  điện

2.Kyõ naêng:

        Bieát vaø thöïc  hieän moät soá quy taéc ban ñaàu ñeå ñaûm baûo an toaøn khi söû duïng ñieän.

3.Thaùi ñoä:

      Luoân coù yù thöùc söû duïng ñieän an toaøn.

II.CHUAÅN BÒ: 

1.Giaùo vieân:

Moät soá loaïi caàu chì coù ghi soá ampe treân ñoù , trong ñoù coù loaïi 1 ampe.

1 acquy 6V hay 12V

1 bong ñeøn 6V hay 12V phuø hôïp vôùi acquy.

1 coâng taéc, 5 ñoaïn daây ñoàng.

Tranh veõ to hình 29.1 SGK

1 buùt thöû ñieän

2.Hoïc sinh: Nhoùm

        1 nguoàn ñieän 3V , 1moâ hình “ngöôøi ñieän”

      Hai pin (1,5V) , 1 boùng ñeøn pin, 1 ampe keá ,  5 ñoaïn daây noái coù voû boïc caùch ñieän, 1 coâng taéc.

III.CÁC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHỦ YẾU :

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra –toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ..5.. phuùt

 

Kieåm tra:

- Neâu caùc taùc duïng cuûa doøng ñieän ?

- Doøng ñieän qua cô theå ngöôøi laø coù lôïi hay coù haïi?

- Neáu doøng ñieän cuûa maïng ñieän gia ñình tröïc tieáp qua cô theå ngöôøi thì coù haïi gì?

GV ñaùnh giaù cho ñieåm HS

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

GV: coù ñieän thaät coù ích, nhöng neáu söû duïng ñieän khoâng an toaøn yhì ñieän coù theå gaây thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn.Vaäy söû duïng ñieän ntn laø an toaøn?.Böôùc ñaàu ta tìm hieåu 1 soá qui taéc ñaûm baûo an toaøn trong tieát hoïc hoâm nay.

 

- HS neâu 5 taùc duïng cuûa doøng ñieän.

- Doøng ñieän qua cô theå ngöôøi coù tröôøng hôïp coù lôïi,coù tröôøng hôïp coù haïi.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc taùc duïng vaø giôùi haïn nguy hieåm cuûa doøng ñieän ñoái vôùi cô theå ngöôøi.   .... phuùt       

I Doøng ñieän qua cô theå ngöôøi coù theå gaây nguy hieåm.

1. Doøng ñieän coù theå ñi qua cô theå ngöôøi.

 

Nhaän xeùt : Doøng ñieän coù theå chaïy qua cô theå ngöôøi khi chaïm vaøo maïch ñieän taïi baát cöù vò trí naøo cuûa cô theå.

2. Giôùi haïn nguy hieåm ñoái vôùi doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi.

- Cöôøng ñoä doøng ñieän treân 25mA laøm toån thöông tim.

- Cöôøng ñoä doøng ñieän töø 70mA trôû leân töông öùng hieäu ñieän theá töø 40V trôû leân laøm tim ngöøng ñaäp.

Gv caém buùt thöû ñieän vaøo oå laáy ñieän .

Yeâu caàu:

- Quan saùt khi naøo ñeøn buùt thöû ñieän saùng?

- Ñoïc vaø traû C1.

- Töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt.

 

 

 

Yeâu caàu:

-Ñoïc muïc 2 SGK (tr28).

- Neâu  giôùi haïn nguy hieåm ñoái vôùi doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi.?

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Quan saùt GV laøm TN traû lôøi C1.

C1:Boùng ñeøn buùt thöû ñieän saùng khi ñöa ñaàu buùt vaøo loã maéc vôùi daây “noùng” cuûa oå laáy ñieän vaø tay caàm tieáp xuùc vôùi choát caøi.

 

-HS ghi vôû.

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu hieän töôïng doaûn maïch vaø taùc duïng cuûa caàu chì

II Hieän töôïng ñoaûn maïch vaø taùc duïng cuûa caàu chì.

1. Hieän töôïng ñoaûn maïch (ngaén maïch)

Khi bò ñoaûn maïch, doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä lôùn hôn.

-Taùc haïi cuûa hieän töôïng naøy:

+ Gaây chaùy voû boïc daây vaø caùc boä phaän khaùc tieáp xuùc vôùi noù- gaây hoûa hoaïn.

Gv maéc maïch ñieän vaø laøm TNnhö höôùng daã SGK.

Yeâu caàu:

- Quan saùt ghi laïi soá chæ cuûa ampe keá.

Traû lôøi C2.

 

 

 

 

 

Gv thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng

 

 

 

HS quan saùt.

HS laøm theo yeâu caàu

C2:

-Khi bò ñoaûn maïch, doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä lôùn hôn.

- caù nhaân HS neâu taùc haïi cuûa hieän töôïng ,HS khaùc nhaän xeùt .

 

HS Ghi vôû yù ñuùng.

 

 

 


+ Laøm ñöùt daây toùc boùng ñeøn, daây trong caùc duïng cuï duøng ñieän…..laøm hoûng caùc thieát bò ñieän.

2.Taùc duïng cuûa caàu chì.

Khi ñoaûn maïch, caàu chì noùng leân, chaûy, ñöùt vaø ngaét maïch baûo veä caùc thieát bò vaø ñoà duøng ñieän.

 

 

GV:ñeå baûo veä caùc thieát bò ñieän,ngöôøi ta söû duïng caàu chì.Ta tìm hieåu caàu chì.

GV  laøm TH hình 29.3.

Yeâu caàu:

-Nhôù laïi hieåu bieát veà caàu chì hoïc ôû lôùp 5 vaø baøi 22.

- Ñoïc C3, C4, C5.

- Traû lôøi C3, C4, C5.

 

 

 

HS quan saùt Gv laøm TN vaø laàn löôtraû lôøi C3,C4,C5.

C3: Khi ñoaûn maïch, caàu chì noùng leân, chaûy, ñöùt vaø ngaét maïch.

C4:Doøng ñieän coù cuông ñoä vöôït quaù giaù trò ñoùthì caàu chì seõ ñöùt.

C5:Duøng caàu chì ghi soá 1,2A hoaëc 1,5A.

Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùc qui taéc an toaøn (böôùc ñaàu) khi söû duïng ñieän. .... phuùt       

III Caùc quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän.

1. Chæ laøm TN vôùi caùc nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá döôùi 40V.

2. Phaûi söû duïng caùc daây daãn coù voû boïc caùch ñieän.

3. Khoâng ñöôïc töï mình tieáp xuùc vôùi maïng ñieän daân duïng vaø caùc thieát bò ñieän neáu chöa bieát roõ caùch söû duïng.

4. Khi coù ngöôøi bò ñieän giaät thì khoâng ñöïôïc chaïm vaøo ngöôøi ñoù maø caàn phaûi tìm caùch ngaét ngay coâng taéc ñieän vaø goïi ngöôøi caáp cöùu.

Yeâu caàu:

-         Ñoïc  phaàn III SGK tr83 SGK.

-         Neâu quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän.

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Caù nhaân hoaøn thaønh vaø ghi vôû.

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 5: Vaän duïng- cuûng coá  .... phuùt       

IV-Vaänduïng

C6:a: loõi daây ñieän coù choã bò hôû, voâ yù chaïm phaûi bò ñieän giaät – nguy hieåm.

KP:Duøng baêng dính caùch ñieän boïc nhieàu lôùp thaät kín loõi daây.

Vaän duïng 

Yeâu caàu:

-         Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi C6  SGK.

Cuûng coá :

 

HS laøm theo yeâu caàu

- Caù nhaân laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi.

 


b:Naép caàu chì ghi 2A noái daây chì 10A- khi coù söï coá doøng ñieän trong maïch lôùn hôn 2A, nhoû hôn 10A daây chì chöa ñöùt – khoâng baûo veä ñöôïc duïng cuï ñieän.

KP:Duøng daây chì ghi 2A ñeå thay vaøo naép caàu chì.

- Neâu  giôùi haïn nguy hieåm ñoái vôùi doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi.?

-Neâu quy taéc an toaøn khi söû duïng ñieän.

 

 

-Cöôøng ñoä doøng ñieän töø 70mA trôû leân töông öùng hieäu ñieän theá töø 40V trôû leân laøm tim ngöøng ñaäp.

Hoaït ñoäng 5ï: Höôùng daãn veà nhaø  .... phuùt       

-          Hoïc thuoäc ghi nhôù trong SGK

-          Laøm baøi taäp 29.1 – 29.4 SBT tr30.

-          Chuaån bò oân taäp chöông 3:Ñieän hoïc.

        +Traû lôøi phaàn töï kieåm tra ( tr85-SGK).

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tiet 35
  Tiếng Anh

  tiet 35

  Giáo án điện tử Tiếng Anh

 • Tiết 35
  Đại số 9

  Tiết 35

  Giáo án điện tử Đại số 9

 • Tiet 35
  Hóa học 9

  Tiet 35

  Giáo án điện tử Hóa học 9

 • tiet 35
  Tin học 10

  tiet 35

  Giáo án điện tử Tin học 10

 • Tiet 35
  Tin học 11

  Tiet 35

  Giáo án điện tử Tin học 11

 • Tiet 35
  Tin học 11

  Tiet 35

  Giáo án điện tử Tin học 11

 • Tiết 33-35
  Tin học 9

  Tiết 33-35

  Giáo án điện tử Tin học 9

 • tiet 35-36
  Tin học 7

  tiet 35-36

  Giáo án điện tử Tin học 7

 • tiết 35
  Hóa học 9

  tiết 35

  Giáo án điện tử Hóa học 9

 • tiet 35
  GD công dân 8

  tiet 35

  Giáo án điện tử GD công dân 8

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN