Tiet 36

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
yewz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:14:58 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

I- MỤC TIÊU : * Kiến thức : Ôn lại toàn bộ kiến thức bài 17 đến bài 28 * Kỹ năng : Biết vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của vật qua gương phẳng cũng như vận dụng tính chất ảnh của vật tạ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 36, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 36, doc, 1 trang, 0.11 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-36.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


I- MỤC TIÊU :
* Kiến thức :
Ôn lại toàn bộ kiến thức bài 17 đến bài 28
* Kỹ năng : Biết vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của vật qua gương phẳng cũng như vận dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh
* Thái độ : Tích cực học tập.
II- CHUẨN BỊ :
* GV : Hệ thống câu hỏi.
* HS : Kiến thức đã học ở học kì II
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC YẾU:
A-LÝ THUYẾT
TÊN BÀI
NỘI DUNG
TRẮC NGHIỆM


Bài 17: nhiễm điện do cọ xát
1/Ta thể làm nhiễm điện một vât bằng cách cọ xát .
2/ Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ khác.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về một vật sau khi cọ sát với vật khác?
a.Có khối lượng lớn b. Có thể trở thành một nam châm
c.Có nhiệt độ giảm dần d. Các phát biểu a, b, c đều sai


Bài 18: hai điện tích
hai điện tích . Điện tích dương và điện tích âm
2/ Hai mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau
3/vật nhiễm điện âm khi nhận thêm electron. vật nhiễm điện dương khi mất bớtlectron
4/ Nguyên tử gồmha5t nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tich ấm chuyển động xung quanh hạt nhân
Câu 2: Có mấy loại điện tích và tên gọi của chúng?
A. Có hai loại:điện tích dương và điện tích âm.
B. Có một loại điện tích.
C. Có ba loại điện tích: electron, điện tích dương và điện tích âm.
D. Có bốn loại điện tích: hạt nhân electron, điện tích dương và điện tích âm.
Câu 3. Hai mảnh nilong sau khi cọ xát bằng len khi đặt gần nhau thì chúng xoè rộng ra. Kết quả nào sau đây đúng.
a. Hai mảnh ni long nhiễm điện khác loại.
. Hai mãnh nilong nhiễm điện cùng loại .
c. Một mãnh nhiễm điện âm, mãnh kia không nhiễn điện.
d. Một mãnh nhiễn điện dương, mãnh kia không nhiễm điện.
Câu 4. Khi đưa hai quả cầu kim loại đến gần nhau hiện tượng nào cho phép ta khẳng định hai quả cầu bị nhiễm điện cùng dấu ?
A. Hút nhau B. Đẩy nhau.
C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai

19: Dòng điện- nguồn điện
1/ điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
2/ Acquy, pin, … là những nguồn điện
3/ Mỗi nguồn điện có hai cực. Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện
Câu 5: Câu phát biểu nào sau đây về nguồn điện là không đúng?
Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích
Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó môt hiệu điện thế
Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó
D.Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện
a.Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển
.Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích
c.Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích
d.Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích

20, 21:
Chất dẫn điện- Chất cách điện- sơ đồ mạch điện chiều dòng diện
1/ dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua
2/ cách điện là chất không cho dòng điện đi qua
3/Dòng điện trong kin loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
4/ Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn tới cực âm của nguồn điện
Câu 7:Ê lectron tự do có trong vật nào dưới đây ?
a.Mảnh nilông b.Mảnh nhôm
c.Mảnh giấy khô d.Mảnh nhựa
Câu 8 : Trong các vật dưới đây vật dẫn điện là:
a. Thanh gỗ khô b. Một đoạn ruột bút chì c.Một đoạn nhựa D. Thanh thủy tinh
câu 9/ Các vật nào sau đây là vật cách điện :
a/Thủy tinh, cao su b/ Sắt , đồng , nhôm
c/ Nước muối , mước chanh d/ Vàng , bạc
Câu 10: Chiều dòng điện là:
A. chiều chuyển động của

 


 

 

 

 

 

 

I- MUÏC TIEÂU :

* Kieán thöùc :

-          OÂn laïi toaøn boä kieán thöùc  từ bài 17 đến bài 28

       * Kyõ naêng :   Bieát vaän duïng  định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của vật qua gương phẳng  cũng như vận dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh

         * Thaùi ñoä : Tích cöïc hoïc taäp. 

II- CHUAÅN BÒ :

* GV :  Heä thoáng caâu hoûi.

         * HS :  Kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì II

III. CÁC  HOẠT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC  CHỦ YẾU:

A-LYÙ THUYEÁT

TEÂN BAØI

NOÄI DUNG

TRAÉC NGHIEÄM

 

 

 

Baøi 17: Sự nhiễm điện do cọ xát

1/Ta có thể làm nhiễm điện một vât bằng cách cọ xát .

2/ Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ khác.

 

Caâu 1:  Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà moät vaät sau khi coï saùt vôùi vaät khaùc?

a.Coù khoái löôïng lôùn  b. Coù theå trôû thaønh moät nam chaâm

c.Coù nhieät ñoä giaûm daàn  d. Caùc phaùt bieåu a, b, c ñeàu sai

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 18: hai loại điện tích

1.      Có hai loại điện tích . Điện tích dương và điện tích âm

2/ Hai vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau

3/Một vật nhiễm điện âm khi nhận thêm electron. Một vật nhiễm điện dương  khi  mất bớtlectron

4/ Nguyên tử gồmha5t nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tich ấm chuyển động xung quanh hạt nhân

Câu 2: Có mấy loại điện tích và tên gọi của chúng?

 A. Có hai loại:điện tích dương và điện tích âm.

 B. Có một loại điện tích.

 C. Có ba loại điện tích: electron, điện tích dương và điện tích âm.

 D. Có bốn loại điện tích: hạt nhân electron, điện tích dương và điện tích âm.

Câu 3. Hai maûnh nilong sau khi coï xaùt baèng len khi ñaët gaàn nhau thì chuùng xoeø roäng ra. Keát quaû naøo sau ñaây ñuùng.

a. Hai maûnh ni long nhieãm ñieän khaùc loaïi. 

b. Hai maõnh nilong nhieãm ñieän cuøng loaïi .

c. Moät maõnh nhieãm ñieän aâm, maõnh kia khoâng nhieãn ñieän. 

d. Moät maõnh nhieãn ñieän döông, maõnh kia khoâng nhieãm ñieän.

Câu 4. Khi đưa hai quả cầu kim loại đến gần nhau hiện tượng nào cho phép ta khẳng định hai quả cầu bị nhiễm điện cùng dấu ?

A. Hút nhau                         B. Đẩy nhau.

C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai

Bài 19: Dòng điện- nguồn điện

 

 

 

1/ Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

2/ Acquy, pin, … là những nguồn điện

3/ Mỗi nguồn điện có hai cực. Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện

Câu 5: Câu phát biểu  nào sau đây về nguồn điện là không đúng?

  1. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích
  2. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó môt hiệu điện thế
  3. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó

 

 

 

 

 

 

 

D.Nguồn điện tạo ra  và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín

Caâu 6: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà doøng ñieän

a.Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån

b.Doøng ñieän laø söï chuyeån ñoäng cuûa caùc ñieän tích

c.Doøng ñieän laø doøng dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích

d.Doøng ñieän laø doøng dòch chuyeån theo moïi höôùng cuûa caùc ñieän tích

 

Bào 20, 21:

Chất dẫn điện- Chất cách điện- sơ đồ mạch điện chiều dòng diện

 

 

 

 

1/ Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua

2/ Chất cách  điện là chất không  cho dòng điện đi qua

3/Dòng điện trong kin loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

4/ Chiều dòng điện  là chiều từ cực dương qua dây dẫn tới cực âm của nguồn điện

Caâu 7:EÂ lectron töï do coù trong vaät naøo döôùi ñaây ?

a.Maûnh niloâng           b.Maûnh nhoâm       

c.Maûnh giaáy khoâ               d.Maûnh nhöïa

Caâu 8 : Trong caùc vaät döôùi ñaây vaät daãn ñieän laø:

  a. Thanh goã khoâ      b. Moät ñoaïn ruoät buùt chì     c.Moät ñoaïn nhöïa     D. Thanh thuûy tinh

câu 9/ Các vật nào sau đây là vật cách điện :

  a/Thủy tinh, cao su                       b/ Sắt , đồng , nhôm          

  c/ Nước muối , mước chanh         d/ Vàng , bạc

Câu 10: Chiều dòng điện là:

A. chiều chuyển động của các êlectrôn.

B. chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

C. chiều từ cực âm qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện.

D. chiều chuyển động của các hạt mang điện.

 

Bài 22, 23: Các tác dụng của dòng điện

 

 

1/ dòng điện đi qua vật dẫn điện thông thường làm cho vật dẫn đó nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng

2/Dòng điện có  thể làm sáng bóng đèn của bút thử điện và đèn LED

3/ Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể hút các vật bằng sắt hoặc thép và làm quay kim nam châm

4/Dòng điện có tác dụng hóa học khi đi qua dung dịch muối CuS04          thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch làm cho thỏi than nối với cực âm của nguồn có bám lớp đồng màu đỏ nhạt

Câu 11/ Sự phát sáng khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây :

  a/ Ấm đun nước           b/ Bàn là   

  c/ Rađiô            d/ Đèn ống

Câu 12: Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng  chất khí.

a/ Đèn cùa bút thử điện      b/ Đèn dây tóc đui cài  c/ Đèn dây tóc đui xoáy d/ đèn LED(điôt phát quang)

câu 13/ Các vật nào sau đây là vật cách điện :

  a/Thủy tinh, cao su                       b/ Sắt , đồng , nhôm          

  c/ Nước muối , mước chanh         d/ Vàng , bạc

Câu 14:Các vật nào dưới đây có tác dụng từ?( Hs yếu)

A. Đoạn băng dính  B.Một viên pin

C. Môt đồng hồ đeo tay 

D. Môt ống dây có dòng điện chạy qua

 

 

Baøi24: Cường độ dòng điện

1/ Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càn lớn

2/Đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế

3/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe

Câu 15:Dòng điện càng mạnh ……………càng lớn( Hs trung bình)

   A.cường độ dòng điện        B.hiệu điện thế

    C.vật dẫn                             D. vôn kế

Câu 16: Ampe kế có giới hạn đo là 50mA, đo cường độ dòng điện nào là phù hợp?

A. Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 35mA.

B. Dòng điện qua đèn điốt phát quang có cường độ 120 mA.

C. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A.


 

 

D. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A.

Câu 17: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho chổi than nối với cực âm đước phủ một lớp:

A. Bạc     B.Đồng      C. Sắt      D.Nhôm

Câu 18: Chốt dương của ampe kế được mắc với cực……… của nguồn điện( Hs yếu)

A. Âm(-)                        B. Dương(+)

C. Cả A,B đúng               D. Cả A,B sai

Câu 19: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

a/ Ruột ấm điện        b/Công tắc        c/ Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình    d/ Đèn báo của tivi

 

 

 

 

 

 

Baøi 25:Hiệu điện thế

1/ Nguồn điện tạo ra giũa hai cực của nó một hiệu điện thế

2/Đo hiệu điện thế bằng  Vônkế

3/ Đơn vị đo  hiệu điện thế là Vôn

4/ Số vôn  ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện

Câu 20: Câu phát biểu  nào sau đây về nguồn điện là không đúng?

A.Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích

B.Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó môt hiệu điện thế

C.Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó

D.Nguồn điện tạo ra  và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

 

1/ Đối với một bóng đèn nhất định hiệu điện thế  giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn cò cường độ càng lớn

2/ Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết hiêu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường

Câu 21: Câu khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có một hiệu điện thế.

B. Giữa hai chốt (+) và (-) của ampe kế luôn có một hiệu điện thế.

C. Giữa hai chốt (+) và (-) của vôn kế luôn có một hiệu điện thế.

D. Giữa hai cực của pin còn mới có một hiệu điện thế.

Câu 22:Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết……… để dụng cụ đó hoạt động bình thường( Hs yếu)

    A.   cường độ dòng điện                   B. hiệu điện thế

C. công suất của dụng cụ        D. hiệu điện thế định mức

Câu 23: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng  không( HS khá)

     A.Giữa hai cực của pin còn mới chưa mắc vào mạch điện.

     B.Giữa hai đầu bóng đèn chưa mắc vào mạch điện

     C. Giữa hai cực của pin là nguồn điện trong mạch kín

     D. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng

 

Baøi 27, 28: Đo cường độ dòng điện và hiêu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song

Đoạn mạch mắc nối tiếp

Đoạn mạch mắc song song

I1 = I2 = I3

 

I = I1 +I2

U =U1 + U2

 

U =U1 = U2

 

 

Câu  24: Có hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc nối tiếp  hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào sau đây để đèn sáng bình thường?

A. 9V          B. 6V     C. 12V    D. 3V

 


B-TÖÏ LUAÄN


 

Câu 1. Dùng ký hiệu đã học để vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: 1 bóng đèn, 1 công tắc đóng, 1 ampe kế, 1 chiếc pin và dây dẫn điện, dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch

câu 2: Giaûi thích taïi sao trong caùnh quaït gia ñình thöôøng baùm buïi ?

Câu 3:a.Haõy veõ sô ñoà maïch ñieän goàm nguoàn ñieän  2 pin ,coâng taéc ,boùng ñeøn ,daây daãn, vaø duøng kí hieäu bieåu dieãn chieàu doøng ñieän

           b.Ñoùng coâng taét ñeøn khoâng saùng , neâu hai trong soá nhöõng choå coù theå laøm hôû maïch vaø cho bieát caùch khaéc phuïc.

Câu 4: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: “ nguồn điện 2 Pin, hai bóng đèn mắc song song, một công tắc đóng cho toàn mạch, dây dẫn. Ampe kế để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn một. Vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch điện.


 


ÑAÙP AÙN NOÄI DUNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I

 

 

A-LYÙ THUYEÁT

Caâu hoûi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ñaùp aùn

D

A

B

B

D

C

B

B

A

B

D

A

A

D

A

A

B

B

D

Caâu hoûi

19

20

21

22

23

24

Ñaùp aùn

D

D

D

D

B

B

 

 

 

B-TÖÏ LUAÄN


Câu 1: Gv hướng dẫn HS vẽ sơ đồ m ạch điện

Câu 2: Khi cánh quạt quay cọ xát với không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện nên cánh quạt bị bám bụi

Câu 3: 

 

 

 

 

 

Câu 4: Gv hướng dẫn HS vẽ sơ đồ mạch điện

 

-          Xem lại lí thuyết từ bài 17 đến bài 28

-          Xem bài tập SBT+ NỘI DUNG ÔN TẬP THI HKII

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 36
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN