Tiet 36

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:14:58 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

I- MUÏC TIEÂU : * Kieán thöùc : - OÂn laïi toaøn boä kieán thöùc từ bài 17 đến bài 28 * Kyõ naêng : Bieát vaän duïng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của vật qua gương phẳng cũng như vận dụng tính

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
 
 
 
I- MUÏC TIEÂU :
* Kieán thöùc :
-          OÂn laïi toaøn boä kieán thöùc  từ bài 17 đến bài 28
       * Kyõ naêng :   Bieát vaän duïng  định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của vật qua gương phẳng  cũng như vận dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh
         * Thaùi ñoä : Tích cöïc hoïc taäp. 
II- CHUAÅN BÒ :
* GV :  Heä thoáng caâu hoûi.
         * HS :  Kieán thöùc ñaõ hoïc ôû hoïc kì II
III. CÁC  HOẠT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC  CHỦ YẾU:
A-LYÙ THUYEÁT
TEÂN BAØI
NOÄI DUNG
TRAÉC NGHIEÄM
 
 
 
Baøi 17: Sự nhiễm điện do cọ xát
1/Ta có thể làm nhiễm điện một vât bằng cách cọ xát .
2/ Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật nhẹ khác.
 
Caâu 1:  Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà moät vaät sau khi coï saùt vôùi vaät khaùc?
a.Coù khoái löôïng lôùn  b. Coù theå trôû thaønh moät nam chaâm
c.Coù nhieät ñoä giaûm daàn  d. Caùc phaùt bieåu a, b, c ñeàu sai
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 18: hai loại điện tích
1.      Có hai loại điện tích . Điện tích dương và điện tích âm
2/ Hai vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau
3/Một vật nhiễm điện âm khi nhận thêm electron. Một vật nhiễm điện dương  khi  mất bớtlectron
4/ Nguyên tử gồmha5t nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tich ấm chuyển động xung quanh hạt nhân
Câu 2: Có mấy loại điện tích và tên gọi của chúng?
 A. Có hai loại:điện tích dương và điện tích âm.
 B. Có một loại điện tích.
 C. Có ba loại điện tích: electron, điện tích dương và điện tích âm.
 D. Có bốn loại điện tích: hạt nhân electron, điện tích dương và điện tích âm.
Câu 3. Hai maûnh nilong sau khi coï xaùt baèng len khi ñaët gaàn nhau thì chuùng xoeø roäng ra. Keát quaû naøo sau ñaây ñuùng.
a. Hai maûnh ni long nhieãm ñieän khaùc loaïi. 
b. Hai maõnh nilong nhieãm ñieän cuøng loaïi .
c. Moät maõnh nhieãm ñieän aâm, maõnh kia khoâng nhieãn ñieän. 
d. Moät maõnh nhieãn ñieän döông, maõnh kia khoâng nhieãm ñieän.
Câu 4. Khi đưa hai quả cầu kim loại đến gần nhau hiện tượng nào cho phép ta khẳng định hai quả cầu bị nhiễm điện cùng dấu ?
A. Hút nhau                         B. Đẩy nhau.
C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai
Bài 19: Dòng điện- nguồn điện
 
 
 
1/ Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
2/ Acquy, pin, … là những nguồn điện
3/ Mỗi nguồn điện có hai cực. Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện
Câu 5: Câu phát biểu  nào sau đây về nguồn điện là không đúng?
Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích
Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó môt hiệu điện thế
Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó

 
 
 
 
 
 
 
D.Nguồn điện tạo ra  và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín
Caâu 6: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà doøng ñieän
a.Doøng ñieän laø doøng caùc ñieän tích dòch chuyeån
b.Doøng ñieän laø söï chuyeån ñoäng cuûa caùc ñieän tích
c.Doøng ñieän laø doøng dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ñieän tích
d.Doøng ñieän laø doøng dòch chuyeån theo moïi höôùng cuûa caùc ñieän tích
 
Bào 20, 21:
Chất dẫn điện- Chất cách điện- sơ đồ mạch điện chiều dòng diện
 
 
 
 
1/ Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua
2/ Chất cách  điện là chất không  cho dòng điện đi qua
3/Dòng điện trong kin loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
4/ Chiều dòng điện  là chiều từ cực dương qua dây dẫn tới cực âm của nguồn điện
Caâu 7:EÂ lectron töï do coù trong vaät naøo döôùi ñaây ?
a.Maûnh niloâng           b.Maûnh nhoâm       
c.Maûnh giaáy khoâ               d.Maûnh nhöïa
Caâu 8 : Trong caùc vaät döôùi ñaây vaät daãn ñieän laø:
  a. Thanh goã khoâ      b. Moät ñoaïn ruoät buùt chì     c.Moät ñoaïn nhöïa     D. Thanh thuûy tinh
câu 9/ Các vật nào sau đây là vật cách điện :
  a/Thủy tinh, cao su                       b/ Sắt , đồng , nhôm          
  c/ Nước muối , mước chanh         d/ Vàng , bạc
Câu 10: Chiều dòng điện là:
A. chiều chuyển động của các êlectrôn.
B. chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
C. chiều từ cực âm qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện.
D. chiều chuyển động của các hạt mang điện.
 
Bài 22, 23: Các tác dụng của dòng điện
 
 
1/ dòng điện đi qua vật dẫn điện thông thường làm cho vật dẫn đó nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng
2/Dòng điện có  thể làm sáng bóng đèn của bút thử điện và đèn LED
3/ Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể hút các vật bằng sắt hoặc thép và làm quay kim nam châm
4/Dòng điện có tác dụng hóa học khi đi qua dung dịch muối CuS04          thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch làm cho thỏi than nối với cực âm của nguồn có bám lớp đồng màu đỏ nhạt
Câu 11/ Sự phát sáng khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây :
  a/ Ấm đun nước           b/ Bàn là   
  c/ Rađiô            d/ Đèn ống
Câu 12: Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng  chất khí.
a/ Đèn cùa bút thử điện      b/ Đèn dây tóc đui cài  c/ Đèn dây tóc đui xoáy d/ đèn LED(điôt phát quang)
câu 13/ Các vật nào sau đây là vật cách điện :
  a/Thủy tinh, cao su                       b/ Sắt , đồng , nhôm          
  c/ Nước muối , mước chanh         d/ Vàng , bạc
Câu 14:Các vật nào dưới đây có tác dụng từ?( Hs yếu)
A. Đoạn băng dính  B.Một viên pin
C. Môt đồng hồ đeo tay 
D. Môt ống dây có dòng điện chạy qua
 
 
Baøi24: Cường độ dòng điện
1/ Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càn lớn
2/Đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế
3/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe
Câu 15:Dòng điện càng mạnh ……………càng lớn( Hs trung bình)
   A.cường độ dòng điện        B.hiệu điện thế
    C.vật dẫn                             D. vôn kế
Câu 16: Ampe kế có giới hạn đo là 50mA, đo cường độ dòng điện nào là phù hợp?
A. Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 35mA.
B. Dòng điện qua đèn điốt phát quang có cường độ 120 mA.
C. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A.

 
 
D. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A.
Câu 17: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho chổi than nối với cực âm đước phủ một lớp:
A. Bạc     B.Đồng      C. Sắt      D.Nhôm
Câu 18: Chốt dương của ampe kế được mắc với cực……… của nguồn điện( Hs yếu)
A. Âm(-)                        B. Dương(+)
C. Cả A,B đúng               D. Cả A,B sai

Câu 19: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?
a/ Ruột ấm điện        b/Công tắc        c/ Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình    d/ Đèn báo của tivi
 
 
 
 
 
 
Baøi 25:Hiệu điện thế
1/ Nguồn điện tạo ra giũa hai cực của nó một hiệu điện thế
2/Đo hiệu điện thế bằng  Vônkế
3/ Đơn vị đo  hiệu điện thế là Vôn
4/ Số vôn  ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện
Câu 20: Câu phát biểu  nào sau đây về nguồn điện là không đúng?
A.Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích
B.Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó môt hiệu điện thế
C.Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó
D.Nguồn điện tạo ra  và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
 
1/ Đối với một bóng đèn nhất định hiệu điện thế  giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn cò cường độ càng lớn
2/ Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết hiêu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường
Câu 21: Câu khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có một hiệu điện thế.
B. Giữa hai chốt (+) và (-) của ampe kế luôn có một hiệu điện thế.
C. Giữa hai chốt (+) và (-) của vôn kế luôn có một hiệu điện thế.
D. Giữa hai cực của pin còn mới có một hiệu điện thế.
Câu 22:Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết……… để dụng cụ đó hoạt động bình thường( Hs yếu)
    A.   cường độ dòng điện                   B. hiệu điện thế
C. công suất của dụng cụ        D. hiệu điện thế định mức
Câu 23: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng  không( HS khá)
     A.Giữa hai cực của pin còn mới chưa mắc vào mạch điện.
     B.Giữa hai đầu bóng đèn chưa mắc vào mạch điện
     C. Giữa hai cực của pin là nguồn điện trong mạch kín
     D. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng
 
Baøi 27, 28: Đo cường độ dòng điện và hiêu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song
Đoạn mạch mắc nối tiếp
Đoạn mạch mắc song song
I1 = I2 = I3
 
I = I1 +I2
U =U1 + U2
 
U =U1 = U2
 
 
Câu  24: Có hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc nối tiếp  hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào sau đây để đèn sáng bình thường?
A. 9V          B. 6V     C. 12V    D. 3V
 

B-TÖÏ LUAÄN

 
Câu 1. Dùng ký hiệu đã học để vẽ sơ đồ mạch điện gồm có: 1 bóng đèn, 1 công tắc đóng, 1 ampe kế, 1 chiếc pin và dây dẫn điện, dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch
câu 2: Giaûi thích taïi sao trong caùnh quaït gia ñình thöôøng baùm buïi ?
Câu 3:a.Haõy veõ sô ñoà maïch ñieän goàm nguoàn ñieän  2 pin ,coâng taéc ,boùng ñeøn ,daây daãn, vaø duøng kí hieäu bieåu dieãn chieàu doøng ñieän
           b.Ñoùng coâng taét ñeøn khoâng saùng , neâu hai trong soá nhöõng choå coù theå laøm hôû maïch vaø cho bieát caùch khaéc phuïc.
Câu 4: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: “ nguồn điện 2 Pin, hai bóng đèn mắc song song, một công tắc đóng cho toàn mạch, dây dẫn. Ampe kế để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn một. Vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch điện.

 

ÑAÙP AÙN NOÄI DUNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I
 
 
A-LYÙ THUYEÁT
Caâu hoûi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ñaùp aùn
D
A
B
B
D
C
B
B
A
B
D
A
A
D
A
A
B
B

D
Caâu hoûi
19
20
21
22
23
24
Ñaùp aùn
D
D
D
D
B
B

 
 
 
B-TÖÏ LUAÄN

Câu 1: Gv hướng dẫn HS vẽ sơ đồ m ạch điện
Câu 2: Khi cánh quạt quay cọ xát với không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện nên cánh quạt bị bám bụi
Câu 3: 
 
 
 
 
 
Câu 4: Gv hướng dẫn HS vẽ sơ đồ mạch điện
 
-          Xem lại lí thuyết từ bài 17 đến bài 28
-          Xem bài tập SBT+ NỘI DUNG ÔN TẬP THI HKII

Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 36
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_36.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yewz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:14:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
2
giáo án điện tử Tiet 36

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tiết 36
  Tin học 9
  tiết 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2010

  Xem: 57

 • Tiết 36
  Hình học 8
  Tiết 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2010

  Xem: 41

 • Tiet 36
  Công nghệ 7
  Tiet 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2013

  Xem: 0

 • HH8-tiet 36
  Toán 8
  HH8-tiet 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2013

  Xem: 0

 • tiet 29-36
  Sinh học 9
  tiet 29-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2009

  Xem: 39

 • TIẾT 36 - SH8
  Sinh học 8
  TIẾT 36 - SH8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2009

  Xem: 66

 • Tiet 35- 36
  Ngữ văn 9
  Tiet 35- 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2011

  Xem: 0

 • Tiết 36
  Vật lý 12
  Tiết 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2009

  Xem: 24

 • Tiet 35-36
  Tin học 7
  Tiet 35-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • tiết 35+36
  Hình học 8
  tiết 35+36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2011

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU