Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-04-21 14:48:05 Tác giả Thuan Phan Quang loại .doc kích thước 2.46 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 ========================================================================================= Ngày soạn: 19/ 08/ 2017 TUẦN I: Tiết 1: - Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1) I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm được một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền. - Vận dụng được vào tự tập luyện hàng ngày. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT. II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Lớp học

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

Ngày soạn: 19/ 08/ 2017      TUẦN I: Tiết 1:
- Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)
 
 
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền.
- Vận dụng được vào tự tập luyện hàng ngày.
2. Kĩ năng:
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Lớp học
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
I- Phương pháp tổ chức:
- GV cung cấp cho HS các thông tin về luyện tập phát triển sức bền, một số phương pháp luyện tập chính.
- Cùng HS thảo luận về lợi ích của sức bền, GV hướng dẫn HS tiếp thu kiến thức.
II- Nội dung:
1. Một số hiểu biết cần thiết
- Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài
+ Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn
. Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
. Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài.
VD: Khả năng leo núi của người vùng cao
 
Rút kinh nghiệm giờ dạy:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

Ngày soạn: 19/ 08/ 2017                   TUẦN I: Tiết 2:
- Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng)
- Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (GV chọn), xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.
 
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung.
- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát.
2. Kĩ năng:
- HS thuộc và thực hiện được từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục.
- HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập rộng.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A - PHẦN MỞ ĐẦU:
1 - Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2 - Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
3- Không kiểm tra
II - PHẦN CƠ BẢN:
1 - Bài thể dục:
- Nam: Nhịp 1 - 10.

(7phót)
2’
 
 
 
5’
 
 
 
 
(33’ )
14’
5-6 lÇn
 
 
- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.
- §éi h×nh khëi ®éng:
     *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *
       *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *
 
 
- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.
- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.
- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================


-         Nữ: Nhịp 1 – 10
 
 
 
 
 
2 - Chạy ngắn:
- Ôn xuất phát:
+ Đứng mặt hướng chạy.
+ Đứng vai hướng chạy
+ Đứng lưng hướng chạy.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
 
3 - Củng cố:
- Bài thể dục nhịp từ 1 - 10.
C - PHẦN KẾT THÚC:
- HS th¶ láng, håi tÜnh
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
- Giao bµi tËp vÒ nhµ.
 
 
 
5-6 lÇn
 
 
 
 
 
10'
 
 
 
 
 
 
4'
 
 
5’
- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.
+ Nhãm I: Bµi thÓ dôc (nhãm tr­ëng ®iÓu khiÓn, h« cho c¶ nhãm thùc hiÖn)
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*
- Nhãm II: Ch¹y ng¾n (nhãm tr­ëng)
* * * * * * *
* * * * * * *
*
 
 
 
 
- GV yªu cÇu 2 - 4 HS lªn thùc hiÖn, líp quan s¸t, nhËn xÐt.
 
- §éi h×nh tËp trung líp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

 
Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

Ngµy so¹n: 27/08/ 2017
TUẦN II: Tiết 3:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -10 Bài thể dục phát triển chung (nàm và nữ riêng). Học từ nhịp 11-18 (nữ).
- Chạy ngắn: Ôn trò chơi "Chạy thoi tiếp sức", Tư thế sẵn sàng xuất phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục.
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD, biết vận dụng tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ.
- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát.
- Hiểu được nguyên nhân của hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được các động tác của bài TD đã học.
- HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập rộng.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A - PHẦN MỞ ĐẦU:
1 - Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2 - Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
3- Không kiểm tra
II - PHẦN CƠ BẢN:
(7phót)
2’
 
 
 
5’
 
 
 
 
(33’ )
- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.
- §éi h×nh khëi ®éng:
     *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *
       *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *
 
 
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

1 - Bài thể dục:
- Nam: Ôn Nhịp 1 - 10.


- Nữ: Ôn Nhịp 1 - 10
- Học nhịp 11 - 18:

2 - Chạy ngắn:
- Ôn xuất phát:
+ Sẵn sàng xuất phát.
- Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức
 
3 - Chạy bền:
- GV giới thiệu hiện tượng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục.
- Yêu cầu HS thực hiện cự ly 500m
C - PHẦN KẾT THÚC:
- HS th¶ láng, håi tÜnh
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
- Giao bµi tËp vÒ nhµ.
14’
8-10lÇn
 
 
 
 
 
 
3-4 lÇn
5-6 lÇn
 
 
 
 
 
 
15’
 
4-5 lÇn
2-3 lÇn
 
 
 
4'
1 lÇn
 
 
5’
- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.
- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.
- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.
- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.
+ Nhãm I: Bµi TD
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*
- Nhãm II: Ch¹y ng¾n
* * * * * * *
* * * * * * *
*
GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.
 
 
 
 
- HS nghe GV giíi thiÖu vµ ¸p dông vµo tËp luyÖn.
- Thùc hiÖn quanh s©n tËp.
 
- §éi h×nh tËp trung líp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

Ngµy so¹n: 27/08/ 2017               TUẦN II: Tiết 4:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ). Học từ nhịp 11-19 (nam).
- Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy đuổi", Ngồi mặt hướng chạy xuất phát, Tư thế sẵn sàng - xuất phát.
 
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được một số yêu cầu về kĩ thuật, biên độ động tác của bài thể dục.
- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát.
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 18 (nữ) và nhịp 1-19 (nam).
- Thực hiện được tư thế ngồi mặt hướng chạy xuất phát và tư thế sẵn sàng - xuất phát.
- HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập rộng.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A - PHẦN MỞ ĐẦU:
1 - Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2 - Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
3- Không kiểm tra
II - PHẦN CƠ BẢN:
1 - Bài thể dục:
(7phót)
2’
 
 
 
5’
 
 
 
 
(33’ )
14’
- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.
- §éi h×nh khëi ®éng:
     *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *
       *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *
 
 
- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

- Nam: Ôn Nhịp 1 - 10.
Học: Nhịp 11-19


 
- Nữ: Ôn Nhịp 1 - 18
2 - Chạy ngắn:
- Ôn xuất phát:
+ Sẵn sàng xuất phát.
- Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức
 
 
 
3 - Củng cố:
- GV gọi 2-4 học sinh lên thực hiện động tác, yêu cầu lớp quan sát và nhận xét.
C - PHẦN KẾT THÚC:
- HS th¶ láng, håi tÜnh
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
- Giao bµi tËp vÒ nhµ.
3-4 lÇn
5-6 lÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-10lÇn
15’
 
4-5 lÇn
2-3 lÇn
 
 
 
4'
1 lÇn
 
 
5’
- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.
- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.
- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.
+ Nhãm I: Bµi TD
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*
- Nhãm II: Ch¹y ng¾n
* * * * * * *
* * * * * * *
*
GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.
 
- HS quan s¸t, nhËn xÐt.
 
 
- §éi h×nh tËp trung líp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

Ngµy so¹n: 04/09/2017
TUẦN 3: Tiết 5:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19(nam), từ nhịp 1-18 (nữ).
- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "chuột rút" và cách khắc phục.
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục.
- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số động tác bổ trợ.
- Hiểu được nguyên nhân của hiện tượng "chuột rút" và cách khắc phục
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác.
- HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau.
- Ứng dụng được lý thuyết để khắc phục hiện tượng "chuột rút" trong luyện tập chạy bền. Hoàn thành được cự ly chạy bền đã giao.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập rộng.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A - PHẦN MỞ ĐẦU:
1 - Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2 - Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
3- Kiểm tra:
(8phót)
2’
 
 
 
4’
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.
- §éi h×nh khëi ®éng:
     *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *
       *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *
 
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

- Kĩ năng ĐHĐN.
II - PHẦN CƠ BẢN:
1. Bài thể dục:
- Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (nữ).
 
 
 
- Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó.
2 - Chạy ngắn:
- Ôn bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
+ Tại chỗ đánh tay.
 
 
 
3 - Chạy bền:
- GV giới thiệu hiện tượng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục.
- Chạy bền trên địa tự nhiên:
Nam 600m; Nữ 500m
 
C - PHẦN KẾT THÚC:
- HS th¶ láng, håi tÜnh
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
- Giao bµi tËp vÒ nhµ.
2'
(32’ )
13’
8-10lÇn
 
 
 
 
2-3 lÇn
 
14’
 
3x15m
3x15m
3x25m
3-4 lÇn
 
 
 
4'
1 lÇn
 
 
 
 
5’
 
- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.
- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.
- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.
- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.
+ Nhãm I: Bµi TD
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*
- Nhãm II: Ch¹y ng¾n
* * * * * * *
* * * * * * *
*
GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.
 
- GV giíi thiÖu cho HS vÒ hiÖn t­îng "chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc.
- HS thùc hiÖn ch¹y quanh s©n tr­êng.
 
- §éi h×nh tËp trung líp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

Ngµy so¹n: 04/09/2017
TUẦN 3: Tiêt 6:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19(nam), từ nhịp 1-18 (nữ). Học từ nhịp 19- 25 (nữ).
- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh.
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục.
- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số động tác bổ trợ.
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác.
- HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau.
- Thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao - chạy nhanh.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập rộng, đường chạy có kẻ vạch xuất phát.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A - PHẦN MỞ ĐẦU:
1 - Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2 - Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
3- Kiểm tra:
- Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn.
II - PHẦN CƠ BẢN:
(8phót)
2’
 
 
 
4’
 
 
 
 
2'
 
(32’)
- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.
 
- §éi h×nh khëi ®éng:
     *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *
       *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *
 
 
- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
=========================================================================================

- Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (nữ).
- Học nhịp 19- 25 (nữ).
 
 
 
 

 

- Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó.
2 - Chạy ngắn:
- Ôn bổ trợ:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
- Xuất phát cao - chạy nhanh.
 
3 - Củng cố:
- Bài thể dục nam từ nhịp 1-19, nữ từ 1-25.
 
C - PHẦN KẾT THÚC:
- HS th¶ láng, håi tÜnh
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc
- Giao bµi tËp vÒ nhµ.
14'
4-5 lÇn
5-6 lÇn
 
 
 
 
 
 
2 lÇn
 
14’
 
3x15m
3x15m
3x25m
3-4 lÇn
 
4'
1 lÇn
 
 
5’
- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.
- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.
- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.
+ Nhãm I: Bµi TD
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*
- Nhãm II: Ch¹y ng¾n
* * * * * * *
* * * * * * *
*
GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.
 
 
- GV yªu cÇu 2-4 HS lªn thùc hiÖn. Líp theo dâi, nhËn xÐt.
 
 
- §éi h×nh tËp trung líp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *

 
Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 
1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


Nguồn:Thuan Phan Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTD_9__20172018.doc[2.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hl8z0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-21 14:48:05
Loại file
doc
Dung lượng
2.46 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan