Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hl8z0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/21/2018 2:48:05 PM
Loại file
doc
Dung lượng
2.46 M
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 19/ 08/ 2017 TUẦN I: Tiết 1: - Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1) I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm được một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền. ,xem chi tiết và tải về giáo án Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười, doc, 1 trang, 2.46 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Thuan Phan Quang đã có 0 download

LINK DOWNLOAD

Tiet-4.-on-TDN-Tap-doc-nhac-so-1.-HBH-Nu-cuoi.doc[2.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 19/ 08/ 2017 TUẦN I: Tiết 1:
- Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)

I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền.
- Vận dụng được vào tự tập luyện hàng ngày.
2. Kĩ năng:
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Lớp học
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
I- Phương pháp tổ chức:
- GV cung cấp cho HS các thông tin về luyện tập phát triển sức bền, một số phương pháp luyện tập chính.
- Cùng HS thảo luận về lợi ích của sức bền, GV hướng dẫn HS tiếp thu kiến thức.
II- Nội dung:
1. Một số hiểu biết cần thiết
- Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài
+ Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn
. Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
. Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài.
VD: Khả năng leo núi của người vùng cao
Rút kinh nghiệm giờ dạy:Ngày soạn: 19/ 08/ 2017 TUẦN I: Tiết 2:
- Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng)
- Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (GV chọn), xuất phát từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung.
- Nắm được một số yêu cầu và ý nghĩa của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số tư thế xuất phát.
2. Kĩ năng:
- HS thuộc và thực hiện được từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục.
- HS thực hiện được trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi.
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.
II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập rộng.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A - PHẦN MỞ ĐẦU:
1 - Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2 - Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
3- Không kiểm tra
II - PHẦN CƠ BẢN:
1 - Bài thể dục:
- Nam: Nhịp 1 - 10.


Nữ: Nhịp 1 – 10
2 - Chạy ngắn:
- Ôn xuất phát:
+ Đứng mặt hướng chạy.
+ Đứng vai hướng chạy
+ Đứng lưng hướng chạy.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
3 - Củng cố:
- Bài thể dục nhịp từ 1 - 10.
C - PHẦN KẾT THÚC:
- HS thả lỏng, hồi tĩnh
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
(33’ )
14’
5-6 lần
5-6 lần
10`
4`
5’
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học.
- Đội hình khởi động:
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
- GV hướng dẫn về các nội dung cần học.
- Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần.
- Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện.
- GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập.
+ Nhóm I: Bài thể dục (nhóm trưởng điểu khiển, hô cho cả nhóm thực hiện)

 


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

Ngày soạn: 19/ 08/ 2017      TUẦN I: Tiết 1:

- Lý thuyết: Mt s phương pháp tp luyn phát trin sc bn (mc 1)

 

 

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thc:

- HS nm được mt s phương pháp luyn tp phát trin sc bn.

- Vn dng được vào t tp luyn hàng ngày.

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

- Có ý thc t giác, tích cc, kiên trì trong tp luyn TDTT.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Lp hc

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

I- Phương pháp t chc:

- GV cung cp cho HS các thông tin v luyn tp phát trin sc bn, mt s phương pháp luyn tp chính.

- Cùng HS tho lun v li ích ca sc bn, GV hướng dn HS tiếp thu kiến thc.

II- Ni dung:

1. Mt s hiu biết cn thiết

- Sc bn: Là kh năng ca cơ th chng li mt mi khi hc tp, lao động hay tp luyn TDTT kéo dài

+ Sc bn bao gm: sc bn chung và sc bn chuyên môn

. Sc bn chung: Là kh năng ca cơ th khi thc hin các công vic nói chung trong mt thi gian dài.

. Sc bn chuyên môn: Là kh năng ca cơ th khi thc hin chuyên sâu mt hot động, hay bài tp TT trong mt thi gian dài.

VD: Kh năng leo núi ca người vùng cao

 

Rút kinh nghim gi dy:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

Ngày soạn: 19/ 08/ 2017                   TUẦN I: Tiết 2:

- Bài TD: Hc t nhp 1 - 10 Bài th dc phát trin chung (nam và n riêng)

- Chy ngn: Trò chơi phát trin sc nhanh (GV chn), xut phát t mt s tư thế khác nhau: Đứng mt, vai hoc lưng hướng chy.

 

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thc:

- HS nm được các kiến thc cơ bn v bài TD phát trin chung.

- Nm được mt s yêu cu và ý nghĩa ca trò chơi phát trin sc nhanh, kĩ thut mt s tư thế xut phát.

2. Kĩ năng:

- HS thuc và thc hin được t nhp 1 - 10 các động tác ca bài th dc.

- HS thc hin được trò chơi, biết vn dng và t t chc chơi.

3. Thái độ:

- Có ý thc t giác tích cc trong gi hc và ý thưc tp luyn tt.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tp rng.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A - PHẦN MỞ ĐẦU:

1 - Nhn lp:

- Kim tra sĩ s, trang phc luyn tp, sc kho hc sinh.

- GV ph biến ni dung gi hc.

2 - Khi động:

- Chy nh nhàng 200m.

- Xoay các khp: đầu c, c tay, vai cánh tay, hông, gi, c chân.

3- Không kim tra

II - PHẦN BẢN:

1 - Bài th dc:

- Nam: Nhp 1 - 10.

(7phót)

2’

 

 

 

5’

 

 

 

 

(33’ )

14’

5-6 lÇn

 

 

- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.

- §éi h×nh khëi ®éng:

     *    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

       *    *    *    *    *    *    *    *

      *    *    *    *    *    *    *    *

 

 

- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.

- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.

- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

-         N: Nhp 1 10

 

 

 

 

 

2 - Chy ngn:

- Ôn xut phát:

+ Đứng mt hướng chy.

+ Đứng vai hướng chy

+ Đứng lưng hướng chy.

- Trò chơi: Ai nhanh hơn

 

3 - Cng c:

- Bài th dc nhp t 1 - 10.

C - PHẦN KẾT THÚC:

- HS th¶ láng, håi tÜnh

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc

- Giao bµi tËp vÒ nhµ.

 

 

 

5-6 lÇn

 

 

 

 

 

10'

 

 

 

 

 

 

4'

 

 

5’

- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.

+ Nhãm I: Bµi thÓ dôc (nhãm tr­ëng ®iÓu khiÓn, h« cho c¶ nhãm thùc hiÖn)

* * * * * * * *

* * * * * * * *

*

- Nhãm II: Ch¹y ng¾n (nhãm tr­ëng)

* * * * * * *

* * * * * * *

*

 

 

 

 

- GV yªu cÇu 2 - 4 HS lªn thùc hiÖn, líp quan s¸t, nhËn xÐt.

 

- §éi h×nh tËp trung líp:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

 

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

Ngµy so¹n: 27/08/ 2017

TUẦN II: Tiết 3:

- Bài TD: Ôn t nhp 1 -10 Bài th dc phát trin chung (nàm và n riêng). Hc t nhp 11-18 (n).

- Chy ngn: Ôn trò chơi "Chy thoi tiếp sc", Tư thế sn sàng xut phát.

- Chy bn: Chy trên địa hình t nhiên, gii thiu hin tượng "cc đim" và cách khc phc.

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thc:

- HS nm được các kiến thc cơ bn v bài TD, biết vn dng t tp luyn để nâng cao sc kho.

- Nm được mt s yêu cu và ý nghĩa ca trò chơi phát trin sc nhanh, kĩ thut mt s tư thế xut phát.

- Hiu được nguyên nhân ca hin tượng "cc đim" và cách khc phc

2. Kĩ năng:

- HS thc hin được các động tác ca bài TD đã hc.

- HS thc hin được trò chơi, biết vn dng và t t chc chơi.

3. Thái độ:

- Có ý thc t giác tích cc trong gi hc và ý thưc tp luyn tt.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tp rng.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A - PHẦN MỞ ĐẦU:

1 - Nhn lp:

- Kim tra sĩ s, trang phc luyn tp, sc kho hc sinh.

- GV ph biến ni dung gi hc.

2 - Khi động:

- Chy nh nhàng 200m.

- Xoay các khp: đầu c, c tay, vai cánh tay, hông, gi, c chân.

3- Không kim tra

II - PHẦN BẢN:

(7phót)

2’

 

 

 

5’

 

 

 

 

(33’ )

- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.

- §éi h×nh khëi ®éng:

     *    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

       *    *    *    *    *    *    *    *

      *    *    *    *    *    *    *    *

 

 

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

1 - Bài th dc:

- Nam: Ôn Nhp 1 - 10.

- N: Ôn Nhp 1 - 10

- Hc nhp 11 - 18:

2 - Chy ngn:

- Ôn xut phát:

+ Sn sàng xut phát.

- Trò chơi: Chy thoi tiếp sc

 

3 - Chy bn:

- GV gii thiu hin tượng "cc đim" cho HS, nêu cách khc phc.

- Yêu cu HS thc hin c ly 500m

C - PHẦN KẾT THÚC:

- HS th¶ láng, håi tÜnh

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc

- Giao bµi tËp vÒ nhµ.

14’

8-10lÇn

 

 

 

 

 

 

3-4 lÇn

5-6 lÇn

 

 

 

 

 

 

15’

 

4-5 lÇn

2-3 lÇn

 

 

 

4'

1 lÇn

 

 

5’

- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.

- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.

- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.

- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.

+ Nhãm I: Bµi TD

* * * * * * * *

* * * * * * * *

*

- Nhãm II: Ch¹y ng¾n

* * * * * * *

* * * * * * *

*

GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.

 

 

 

 

- HS nghe GV giíi thiÖu vµ ¸p dông vµo tËp luyÖn.

- Thùc hiÖn quanh s©n tËp.

 

- §éi h×nh tËp trung líp:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

Ngµy so¹n: 27/08/ 2017               TUẦN II: Tiết 4:

- Bài TD: Ôn t nhp 1 - 10 (nam); t nhp 1-18 (n). Hc t nhp 11-19 (nam).

- Chy ngn: Trò chơi "Chy đui", Ngi mt hướng chy xut phát, Tư thế sn sàng - xut phát.

 

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thc:

- HS nm được mt s yêu cu v kĩ thut, biên độ động tác ca bài th dc.

- Nm được mt s yêu cu và ý nghĩa ca trò chơi phát trin sc nhanh, kĩ thut mt s tư thế xut phát.

2. Kĩ năng:

- HS thc hin được cơ bn đúng v yêu cu động tác ca bài th dc t nhp 1 - 18 (n) và nhp 1-19 (nam).

- Thc hin được tư thế ngi mt hướng chy xut phát và tư thế sn sàng - xut phát.

- HS thc hin được trò chơi, biết vn dng và t t chc chơi.

3. Thái độ:

- Có ý thc t giác tích cc trong gi hc và ý thưc tp luyn tt.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tp rng.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A - PHẦN MỞ ĐẦU:

1 - Nhn lp:

- Kim tra sĩ s, trang phc luyn tp, sc kho hc sinh.

- GV ph biến ni dung gi hc.

2 - Khi động:

- Chy nh nhàng 200m.

- Xoay các khp: đầu c, c tay, vai cánh tay, hông, gi, c chân.

3- Không kim tra

II - PHẦN BẢN:

1 - Bài th dc:

(7phót)

2’

 

 

 

5’

 

 

 

 

(33’ )

14’

- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.

- §éi h×nh khëi ®éng:

     *    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

       *    *    *    *    *    *    *    *

      *    *    *    *    *    *    *    *

 

 

- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

- Nam: Ôn Nhp 1 - 10.

Hc: Nhp 11-19

 

- N: Ôn Nhp 1 - 18

2 - Chy ngn:

- Ôn xut phát:

+ Sn sàng xut phát.

- Trò chơi: Chy thoi tiếp sc

 

 

 

3 - Cng c:

- GV gi 2-4 hc sinh lên thc hin động tác, yêu cu lp quan sát và nhn xét.

C - PHẦN KẾT THÚC:

- HS th¶ láng, håi tÜnh

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc

- Giao bµi tËp vÒ nhµ.

3-4 lÇn

5-6 lÇn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10lÇn

15’

 

4-5 lÇn

2-3 lÇn

 

 

 

4'

1 lÇn

 

 

5’

- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.

- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.

- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.

+ Nhãm I: Bµi TD

* * * * * * * *

* * * * * * * *

*

- Nhãm II: Ch¹y ng¾n

* * * * * * *

* * * * * * *

*

GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.

 

- HS quan s¸t, nhËn xÐt.

 

 

- §éi h×nh tËp trung líp:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

Ngµy so¹n: 04/09/2017

TUẦN 3: Tiết 5:

- Bài TD: Ôn t nhp 1- 19(nam), t nhp 1-18 (n).

- Chy ngn: Ôn chy bước nh, chy nâng cao đùi, chy đạp sau, ti ch đánh tay.

- Chy bn: Chy trên địa hình t nhiên, gii thiu hin tượng "chut rút" và cách khc phc.

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thc:

- Cng c cho HS kiến thc v các yêu cu động tác ca bài th dc. Tính liên kết và tính thm m ca các động tác th dc.

- Nm được mt s yêu cu và ý nghĩa ca trò chơi phát trin sc nhanh, kĩ thut mt s động tác b tr.

- Hiu được nguyên nhân ca hin tượng "chut rút" và cách khc phc

2. Kĩ năng:

- HS thc hin được liên hoàn các động tác và có tính liên kết gia các động tác.

- HS thc hin được mt s động tác b tr: chy nâng cao đùi, chy bước nh,ti ch đánh tay, chy đạp sau.

- ng dng được lý thuyết để khc phc hin tượng "chut rút" trong luyn tp chy bn. Hoàn thành được c ly chy bn đã giao.

3. Thái độ:

- Có ý thc t giác tích cc trong gi hc và ý thưc tp luyn tt.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tp rng.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A - PHẦN MỞ ĐẦU:

1 - Nhn lp:

- Kim tra sĩ s, trang phc luyn tp, sc kho hc sinh.

- GV ph biến ni dung gi hc.

2 - Khi động:

- Chy nh nhàng 200m.

- Xoay các khp: đầu c, c tay, vai cánh tay, hông, gi, c chân.

3- Kim tra:

(8phót)

2’

 

 

 

4

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.

- §éi h×nh khëi ®éng:

     *    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

       *    *    *    *    *    *    *    *

      *    *    *    *    *    *    *    *

 

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

- Kĩ năng ĐHĐN.

II - PHẦN BẢN:

1. Bài th dc:

- Ôn t nhp 1- 19 (nam), t nhp 1- 18 (n).

 

 

 

- Tp riêng và hoàn thin mt s động tác khó.

2 - Chy ngn:

- Ôn b tr:

+ Chy bước nh.

+ Chy nâng cao đùi.

+ Chy đạp sau.

+ Ti ch đánh tay.

 

 

 

3 - Chy bn:

- GV gii thiu hin tượng "cc đim" cho HS, nêu cách khc phc.

- Chy bn trên địa t nhiên:

Nam 600m; N 500m

 

C - PHẦN KẾT THÚC:

- HS th¶ láng, håi tÜnh

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc

- Giao bµi tËp vÒ nhµ.

2'

(32’ )

13

8-10lÇn

 

 

 

 

2-3 lÇn

 

14

 

3x15m

3x15m

3x25m

3-4 lÇn

 

 

 

4'

1 lÇn

 

 

 

 

5’

 

- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.

- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.

- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.

- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.

+ Nhãm I: Bµi TD

* * * * * * * *

* * * * * * * *

*

- Nhãm II: Ch¹y ng¾n

* * * * * * *

* * * * * * *

*

GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.

 

- GV giíi thiÖu cho HS vÒ hiÖn t­îng "chuét rót" vµ c¸ch kh¾c phôc.

- HS thùc hiÖn ch¹y quanh s©n tr­êng.

 

- §éi h×nh tËp trung líp:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

Ngµy so¹n: 04/09/2017

TUẦN 3: Tiêt 6:

- Bài TD: Ôn t nhp 1- 19(nam), t nhp 1-18 (n). Hc t nhp 19- 25 (n).

- Chy ngn: Ôn chy bước nh, chy nâng cao đùi, chy đạp sau, Xut phát cao - chy nhanh.

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thc:

- Cng c cho HS kiến thc v các yêu cu động tác ca bài th dc. Tính liên kết và tính thm m ca các động tác th dc.

- Nm được mt s yêu cu và ý nghĩa ca trò chơi phát trin sc nhanh, kĩ thut mt s động tác b tr.

2. Kĩ năng:

- HS thc hin được liên hoàn các động tác và có tính liên kết gia các động tác.

- HS thc hin được mt s động tác b tr: chy nâng cao đùi, chy bước nh,ti ch đánh tay, chy đạp sau.

- Thc hin được kĩ thut xut phát cao - chy nhanh.

3. Thái độ:

- Có ý thc t giác tích cc trong gi hc và ý thưc tp luyn tt.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tp rng, đường chy có k vch xut phát.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

A - PHẦN MỞ ĐẦU:

1 - Nhn lp:

- Kim tra sĩ s, trang phc luyn tp, sc kho hc sinh.

- GV ph biến ni dung gi hc.

2 - Khi động:

- Chy nh nhàng 200m.

- Xoay các khp: đầu c, c tay, vai cánh tay, hông, gi, c chân.

3- Kim tra:

- Mt s động tác b tr cho chy ngn.

II - PHẦN BẢN:

(8phót)

2’

 

 

 

4’

 

 

 

 

2'

 

(32)

- Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.

- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê häc.

 

- §éi h×nh khëi ®éng:

     *    *    *    *    *    *    *    *

*    *    *    *    *    *    *    *

       *    *    *    *    *    *    *    *

      *    *    *    *    *    *    *    *

 

 

- GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn häc.

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               


TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG – GIÁO ÁN THỂ DỤC 9

=========================================================================================

- Ôn t nhp 1- 19 (nam), t nhp 1- 18 (n).

- Hc nhp 19- 25 (n).

 

 

 

 

 

- Tp riêng và hoàn thin mt s động tác khó.

2 - Chy ngn:

- Ôn b tr:

+ Chy bước nh.

+ Chy nâng cao đùi.

+ Chy đạp sau.

- Xut phát cao - chy nhanh.

 

3 - Cng c:

- Bài th dc nam t nhp 1-19, n t 1-25.

 

C - PHẦN KẾT THÚC:

- HS th¶ láng, håi tÜnh

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc

- Giao bµi tËp vÒ nhµ.

14'

4-5 lÇn

5-6 lÇn

 

 

 

 

 

 

2 lÇn

 

14’

 

3x15m

3x15m

3x25m

3-4 lÇn

 

4'

1 lÇn

 

 

5’

- Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn.

- Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn.

- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp.

+ Nhãm I: Bµi TD

* * * * * * * *

* * * * * * * *

*

- Nhãm II: Ch¹y ng¾n

* * * * * * *

* * * * * * *

*

GV cho nhãm n÷ vµ nam tËp riªng néi dung sau ®ã 2 nhãm ®æi nhiÖm vô tËp luyÖn.

 

 

- GV yªu cÇu 2-4 HS lªn thùc hiÖn. Líp theo dâi, nhËn xÐt.

 

 

- §éi h×nh tËp trung líp:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

 

Rót kinh nghiÖm giê d¹y:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 

1

 Người thực hiện: Phan Quang Thuận                                  Năm học 2017– 2018                                                                                                               

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiết 4. Ôn TĐN: Tập đọc nhạc số 1. HBH: Nụ cười
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU