Tiet 4

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rdwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 8:57:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 4 Tiết : 4 NS: BÀI 4 : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng. Phá,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 4, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 4, doc, 1 trang, 0.20 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-4.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 4
Tiết : 4
NS:
BÀI 4 : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng .
Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.
Vẽ được tia phản xạ khi biết trước tia tới đối với gương phẳng và ngược lại, theo cách áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.
2.Kỹ năng:
Chỉ ra đượcf trên hình vẽ tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ.
Giải được các bài tập khi biết tia tới vẽ tia phản xạ và ngược lại bằng 2 cách: dựng pháp tuyến; dựng góc phản xạ bằng góc tới hoặc ngược lại.
3.Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận , tỉ mỉ, trung thực trong khi đo đạt và vẽ hình .
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
Tranh vẽ hiện tượng nhật thực , nguyệt thực
2.Học sinh: Nhóm
Một thước đo độ, 1 gương phẳng có giá đỡ thẳng đứng , 1 chùm sáng hẹp song song , tờ giấy dán trên mặt phẳng nằm ngang
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình huống học tập ( .... phút


(Kiểm tra:
Yêu cầu :
HS1: Thế nào là bóng tối, bóng nửa tối ?
HS2:- Hiện tựơng nhật thực , nguyệt thực xảy ra khi nào ?
GV đánh giá – ghi điểm
( Tổ chức tình huống học tập:
Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo SGK: Phải để đèn pin theo hướng nào để vệt sáng đến đúng một điểm A cho trước trên tường.
Hình 4.1

HS làm theo yêu cầu GV

- Vùng hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới
- Vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng tới
HS2:- Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất
- Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
HS suy nghĩ –thảo luận –Thực Hiện

Hoạt động 2: Sơ bộ đưa ra khái niệm gương phẳng ( .... phút

I-Gương phẳng :
Quan sát:
- Hình một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương


Yêu cầu:
Cầm gương lên soi.
Hiện tượng gì trong gương ?
Giáo viên thông tin: Hình một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương
Yêu cầu: Thảo luận
- Nhận xét xem gương phẳng có đặc điểm gì ?
( Cho một vài HS sờ lên gương xem nó có đặc điểm gì ?)


- Yêu cầu thảo luận hoàn thành C1
Chuyển ý:Người ta đã dùng gương phẳng này để tìm ra định luật phản xạ ánh sáng như thế nào ?
HS làm theo yêu cầu GV
- Cầm gương lên soi.
- Nhìn thấy ảnh của mình qua gương
HS thảo luận:
+ Dùng tay sờ lên gương.
+ Nhận xét: Phẳng, nhẵn bóng
-Gương phẳng là một phần của mặt phẳng,nhẵn bóng có thể soi ảnh của các vật .
VD : mặt nước yên tĩnh, bản kim loại nhẵn bóng , gạch men
C1: Mặt kính cửa sổ mặt nước….

Hoạt động 3: Tìm quy lật về sự đổi hướng của tia sáng khi gặp gương phẳng ( .... phút

II-Định luật phản xạ ánh sáng:
Thí nghiệm
1-Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?

Kết luận : Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến
2-Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới ?

Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới
3 - Định luật phản xạ ánh sáng.
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới
- Góc phản xạ bằng góc tới
4-Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ

- I : Điểm tới.
- SI:

 


Tuaàn : 4    

Tieát : 4    

NS:

BAØI 4 : ÑÒNH LUAÄT PHAÛN XAÏ AÙNH SAÙNG

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

       Nhaän bieát ñöôïc tia tôùi, tia phaûn xaï, goùc tôùi, goùc phaûn xaï, phaùp tuyeán ñoái vôùi söï phaûn xaï aùnh saùng bôûi göông phaúng.

       Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng .

       Neâu ñöôïc ví duï veà hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng.

       Veõ ñöôïc tia phaûn xaï khi bieát tröôùc tia tôùi ñoái vôùi göông phaúng vaø ngöôïc laïi, theo caùch aùp duïng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.

2.Kyõ naêng:

       Chæ ra ñöôïcf treân hình veõ tia tôùi, tia phaûn xaï, goùc tôùi, goùc phaûn xaï.

       Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp khi bieát tia tôùi veõ tia phaûn xaï vaø ngöôïc laïi baèng 2 caùch: döïng phaùp tuyeán; döïng goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi hoaëc ngöôïc laïi.

3.Thaùi ñoä:

       Reøn luyeän tính caån thaän , tæ mæ, trung thöïc trong khi ño ñaït vaø veõ hình .

II.CHUAÅN BÒ

1.Giaùo vieân:

       Tranh veõ hieän töôïng nhaät thöïc , nguyeät thöïc

2.Hoïc sinh: Nhoùm

       Moät thöôùc ño ñoä, 1 göông phaúng coù giaù ñôõ thaúng ñöùng , 1 chuøm saùng heïp song song , tôø giaáy daùn treân maët phaúng naèm ngang

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  .... phuùt

 

Kieåm tra:

Yeâu caàu :

 HS1: Theá naøo laø boùng toái, boùng nöûa toái ?

 

 

 

 

 

 

HS2:- Hieän töïông nhaät thöïc , nguyeät thöïc xaûy ra khi naøo ?

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

 

- Vuøng hoaøn toaøn khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng tôùi

- Vuøng chæ nhaän ñöôïc moät phaàn aùnh saùng töø nguoàn saùng tôùi

HS2:- Hieän töôïng nhaät thöïc xaûy ra khi Maët Traêng ôû giöõa Maët Trôøi vaø Traùi Ñaát

- Hieän töôïng nguyeät  thöïc xaûy ra khi Traùi Ñaát ôû giöõa Maët Trôøi vaø Maët Traêng.


 

 

GV ñaùnh giaù – ghi ñieåm

 

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

    Yeâu caàu HS laøm thí nghieäm theo SGK:  Phaûi ñeå ñeøn pin theo höôùng naøo ñeå veät saùng ñeán ñuùng moät ñieåm A cho tröôùc treân töôøng.

 

 

 

 

Hình 4.1

 

  HS suy nghó –thaûo luaän –Thöïc Hieän

Hoaït ñoäng 2: Sô boä ñöa ra khaùi nieäm göông phaúng  .... phuùt

I-Göông phaúng :

  Quan saùt:

 

 

 -  Hình moät vaät quan saùt ñöôïc trong göông goïi laø aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông

 

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu:

-     Caàm göông leân soi.

-     Hieän töôïng gì trong göông ?

 

       Giaùo vieân thoâng tin: Hình moät vaät quan saùt ñöôïc trong göông goïi laø aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông

     Yeâu caàu: Thaûo luaän

        - Nhaän xeùt xem göông phaúng coù ñaëc ñieåm gì ?

( Cho moät vaøi HS sôø leân göông xem noù coù ñaëc ñieåm gì ?)

 

 

 

        - Yeâu caàu thaûo luaän hoaøn thaønh C1

    Chuyeån yù:Ngöôøi ta ñaõ duøng göông phaúng naøy ñeå tìm ra ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng nhö theá naøo ?

HS laøm theo yeâu caàu GV

-  Caàm göông leân soi.

- Nhìn thaáy aûnh cuûa mình qua göông

 

 

HS thaûo luaän:

    +   Duøng tay sôø leân göông.

    + Nhaän xeùt: Phaúng, nhaün boùng

-Göông phaúng laø moät phaàn cuûa maët phaúng,nhaün boùng coù theå soi aûnh cuûa caùc vaät .

      VD : maët nöôùc yeân tónh, baûn kim loaïi nhaün boùng , gaïch men

    C1: Maët kính cöûa soå maët nöôùc….

 

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm quy laät veà söï ñoåi höôùng cuûa tia saùng khi gaëp göông phaúng  .... phuùt

II-Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng:

     Thí nghieäm

 

 

 

 Yeâu caàu:

-     Xaùc ñònh duïng cuï thí nghieäm.

-     Boá trí thí nghieäm.

(GV höôùng daãn )

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

  -Göông phaúng,nguoàn saùng,tôø giaáy chuaån bò saün.

- HS boá trí thí nghieäm theo höôùng daãn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng naøo?

 

 

 

 

 

    Keát luaän : Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán

 

 

 

2-Phöông cuûa tia phaûn xaï quan heä theá naøo vôùi phöông cuûa tia tôùi ?

 

 

 

 

 

 

 

  Keát luaän: Goùc phaûn xaï luoân luoân baèng goùc tôùi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ñaët vaán ñeà:Chieáu tia saùng ñeán göông thì noù seõ tieáp tuïc ñi nhö theá naøo ?

 

-  Chæ ra tia tôùi vaø tia phaûn xaï.

 

- Hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng laø hieän töôïng gì ?

- Yeâu caàu tieán haønh thí nghieäm vaø traû lôøi C2

    + Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng naøo ?

   Tia tôùi thay ñoåi thì tia phaûn xaï ra sao ?

    +   Theá naøo laø ñöôøng phaùp tuyeán ?

   +   Töø ñoù ruùt ra keát luaän.

 

 

 

 

 

      Ñaët vaán ñeà: Khi ta thay ñoåi phöông cuûa tia tôùi SI thì tia phaûn xaï IR seõ thay ñoåi nhö theá naøo ?

Yeâu caàu:

     - Xaùc ñònh moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc phaûn xaï nhö theá naøo ?

     - Thí nghieäm kieåm chöùng :

( HS hoaït ñoäng nhoùm )

      + Ñaïi dieän nhoùm leân baûng ñieàn keát quaû.

      + Nhaän xeùt cheùo.

      +  Töø ñoù ruùt ra keát luaän

 - Thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän trong moâi tröôøng naøo ?

- Hai keát luaän treân coù ñuùng vôùi moâi tröôøng khaùc khoâng ?

        Giaùo vieân thoâng baùo : Caùc keát luaän treân cuõng ñuùng vôùi caùc moâi tröôøng trong suoát khaùc.

 

 

 

 

 

HS döï ñoaùn :

  - Tia saùng haét laïi.

  - Tia saùng truyeàn thaúng.

-  SI : Tia tôùi.

  - IR :Tia phaûn xaï.

  - HS döïa vaøo thoâng tin SGK.

 

 

 

C2 : Maët phaúng cuûa tôø giaáy

 

- Thay ñoåi theo.

 

- IN laø phaùp tuyeán vuoâng goùc vôùi göông taïi ñieåm tôùi.

 

 

 

 

 

- HS coù theå döï ñoaùn

 

 

- Hoaït ñoäng nhoùm

    + Nhoùm 1:Ño goùc 600

    + Nhoùm 2:Ño goùc 450

    + Nhoùm 3:Ño goùc 300

 - HS laøm theo yeâu caàu:

Goùc tôùi i

Goùc phaûn xaï i

600

450

300

600

450

300

 

- Hoaøn thaønh caâu keát luaän

- Moâi tröôøng khoâng khí

 

 

 


 

 

3 - Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.

     - Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa göông ôû ñieåm tôùi

   - Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi

 

4-Bieåu dieãn göông phaúng vaø caùc tia saùng treân hình veõ

 

 

 

 

 

- I : Ñieåm tôùi.

- SI: Tia tôùi.

- IR:Tia phaûn xaï.

- IN : Ñöôøng Phaùp tuyeán.

- SIN = i goùc tôùi

- NIR = i goùc tôùi

- Qua hai thí nghieäm treân ta bieát gì veà ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ?

 

 

 

 

 

 

Löu yù :

   - Goùc tôùi laø goùc hôïp bôûi tia tôùi vaø phaùp tuyeán.

  - Goùc phaûn xaï laø goùc hôïp bôûi tia phaûn xaï vaø phaùp tuyeán.

 - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän veõ hình caâu C3

 

 

 

 

 

- Phaùt bieåu ñònh luaät vaø ghi vôû

 

 

 

 

 

 

 

- Vaän duïng ñònh luaät vöøa hoïc ñeå traû lôøi C3 ( 3 HS leân baûng)

   C3 :Gioáng nhö hình beân

 

 

 

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng – Cuûng coá    .... phuùt

III-Vaän duïng

C4:

Vaän duïng:

Yeâu caàu :

  -  Ñoïc ñeà.

  -  Goïi HS leân baûng.

  - HS khaùc nhaän xeùt.

 

( GV coù theå höôùng daãn cho HS yeáu )

Caâu b:Daønh cho HS Gioûi

Cuûng coá :

    Caâu 1:Maët phaúng naøo trong caùc maët phaúng sau ñöôïc xem laø göông phaúng :

A.  Maët kính.

B. Maët moät taám kim loaïi nhaün  boùng.

C. Maët nöôùc phaúng laëng.

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

 

- Theå hieän gioáng hình beân

 

 

 

 

 

 

Caâu 2: Khi tia tôùi hôïp vôùi phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi moät goùc i = 300 thì tia phaûn xaï hôïp vôùi phaùp tuyeán taïi ñeåm tôùi moät goùc bao nhieâu ?

A . i = 600        

B . i = 450


 

D. Caû a,b,c ñeàu ñuùng.

 

C . i = 300

D . Moät giaù trò khaùc

 

Hoaït ñoäng 5: Daën doø    .... phuùt

    Hoïc thuoäc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.Veõ hình.

     Hoïc baøi, taäp veõ laïi caùc hình ñaõ hoïc

     Laøm baøi taäp 4.1 – 4.3

     Chuaån bò baøi 5AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng:

             + Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.

                         +   Khoaûng caùch giöõa aûnh vaø vaät ra sao.

 

PHUÏ TRANG

                                

THOÂNG TIN THAM KHAÛO

          Göông phaûn xaï cöùu sinh treo ôû coå phi coâng laùi maùy bay chieán ñaáu ñöôïc duøng phaùt tín hieäu caáp cöùu khi gaëp naïn, aùnh saùng töø maët trôøi phaûn xaï qua göông chieáu thaúng tôùi maùy bay cöùu hoä , nhôø vaäy ngöôøi ta phaùt hieän ñöôïc vò trí cuûa phi coâng gaëp naïn . phöông tieän thoâ sô naøy höõu hieäu hôn voâ tuyeán ñieän vì khoù bò phaùt hieän .

GIAÛI BAØI TAÄP SBT :

      4.1 .Veõ phaùp tuyeán IN roài veõ caùc goùc. Goùc phaûn xaï i=i’ = 600     

      4.2 . Choïn A 

      4.3 .

          a. Döïa vaøo ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ñeå veõ

          b. Veõ IR

                    Phaùp tuyeán IN chia ñoâi goùc SIR thaønh hai goùc i vaø i’ ; veõ maët göông vuoâng goùc vôùi phaùp tuyeán IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN