Giáo Án:Tiet 4

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rdwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 20:57:36
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuaàn : 4 Tieát : 4 NS: BAØI 4 : ÑÒNH LUAÄT PHAÛN XAÏ AÙNH SAÙNG I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Nhaän bieát ñöôïc tia tôùi, tia phaûn xaï, goùc tôùi, goùc phaûn xaï, phaùp tuyeán ñoái vôùi söï phaûn x

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuaàn : 4    
Tieát : 4    
NS:
BAØI 4 : ÑÒNH LUAÄT PHAÛN XAÏ AÙNH SAÙNG
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
       Nhaän bieát ñöôïc tia tôùi, tia phaûn xaï, goùc tôùi, goùc phaûn xaï, phaùp tuyeán ñoái vôùi söï phaûn xaï aùnh saùng bôûi göông phaúng.
       Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng .
       Neâu ñöôïc ví duï veà hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng.
       Veõ ñöôïc tia phaûn xaï khi bieát tröôùc tia tôùi ñoái vôùi göông phaúng vaø ngöôïc laïi, theo caùch aùp duïng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.
2.Kyõ naêng:
       Chæ ra ñöôïcf treân hình veõ tia tôùi, tia phaûn xaï, goùc tôùi, goùc phaûn xaï.
       Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp khi bieát tia tôùi veõ tia phaûn xaï vaø ngöôïc laïi baèng 2 caùch: döïng phaùp tuyeán; döïng goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi hoaëc ngöôïc laïi.
3.Thaùi ñoä:
       Reøn luyeän tính caån thaän , tæ mæ, trung thöïc trong khi ño ñaït vaø veõ hình .
II.CHUAÅN BÒ
1.Giaùo vieân:
       Tranh veõ hieän töôïng nhaät thöïc , nguyeät thöïc
2.Hoïc sinh: Nhoùm
       Moät thöôùc ño ñoä, 1 göông phaúng coù giaù ñôõ thaúng ñöùng , 1 chuøm saùng heïp song song , tôø giaáy daùn treân maët phaúng naèm ngang
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp   .... phuùt
 
Kieåm tra:
Yeâu caàu :
 HS1: Theá naøo laø boùng toái, boùng nöûa toái ?
 
 
 
 
 
 
HS2:- Hieän töïông nhaät thöïc , nguyeät thöïc xaûy ra khi naøo ?
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
 
- Vuøng hoaøn toaøn khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn saùng tôùi
- Vuøng chæ nhaän ñöôïc moät phaàn aùnh saùng töø nguoàn saùng tôùi
HS2:- Hieän töôïng nhaät thöïc xaûy ra khi Maët Traêng ôû giöõa Maët Trôøi vaø Traùi Ñaát
- Hieän töôïng nguyeät  thöïc xaûy ra khi Traùi Ñaát ôû giöõa Maët Trôøi vaø Maët Traêng.


 
 
GV ñaùnh giaù – ghi ñieåm
 
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
    Yeâu caàu HS laøm thí nghieäm theo SGK:  Phaûi ñeå ñeøn pin theo höôùng naøo ñeå veät saùng ñeán ñuùng moät ñieåm A cho tröôùc treân töôøng.
 
 
 

 
Hình 4.1
 
  HS suy nghó –thaûo luaän –Thöïc Hieän
Hoaït ñoäng 2: Sô boä ñöa ra khaùi nieäm göông phaúng   .... phuùt
I-Göông phaúng :
  Quan saùt:
 
 
 -  Hình moät vaät quan saùt ñöôïc trong göông goïi laø aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu:
-     Caàm göông leân soi.
-     Hieän töôïng gì trong göông ?
 
       Giaùo vieân thoâng tin: Hình moät vaät quan saùt ñöôïc trong göông goïi laø aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông
     Yeâu caàu: Thaûo luaän
        - Nhaän xeùt xem göông phaúng coù ñaëc ñieåm gì ?
( Cho moät vaøi HS sôø leân göông xem noù coù ñaëc ñieåm gì ?)
 
 
 
        - Yeâu caàu thaûo luaän hoaøn thaønh C1
    Chuyeån yù:Ngöôøi ta ñaõ duøng göông phaúng naøy ñeå tìm ra ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng nhö theá naøo ?
HS laøm theo yeâu caàu GV
-  Caàm göông leân soi.
- Nhìn thaáy aûnh cuûa mình qua göông
 
 
HS thaûo luaän:
    +   Duøng tay sôø leân göông.
    + Nhaän xeùt: Phaúng, nhaün boùng
-Göông phaúng laø moät phaàn cuûa maët phaúng,nhaün boùng coù theå soi aûnh cuûa caùc vaät .
      VD : maët nöôùc yeân tónh, baûn kim loaïi nhaün boùng , gaïch men
    C1: Maët kính cöûa soå maët nöôùc….
 
 
Hoaït ñoäng 3: Tìm quy laät veà söï ñoåi höôùng cuûa tia saùng khi gaëp göông phaúng   .... phuùt
II-Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng:
     Thí nghieäm
 
 
 
 Yeâu caàu:
-     Xaùc ñònh duïng cuï thí nghieäm.
-     Boá trí thí nghieäm.
(GV höôùng daãn )
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
  -Göông phaúng,nguoàn saùng,tôø giaáy chuaån bò saün.
- HS boá trí thí nghieäm theo höôùng daãn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng naøo?
 
 
 
 
 
    Keát luaän : Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán
 
 
 
2-Phöông cuûa tia phaûn xaï quan heä theá naøo vôùi phöông cuûa tia tôùi ?
 
 
 
 
 
 
 
  Keát luaän: Goùc phaûn xaï luoân luoân baèng goùc tôùi
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        Ñaët vaán ñeà:Chieáu tia saùng ñeán göông thì noù seõ tieáp tuïc ñi nhö theá naøo ?
 
-  Chæ ra tia tôùi vaø tia phaûn xaï.
 
- Hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng laø hieän töôïng gì ?
- Yeâu caàu tieán haønh thí nghieäm vaø traû lôøi C2
    + Tia phaûn xaï naèm trong maët phaúng naøo ?
   +  Tia tôùi thay ñoåi thì tia phaûn xaï ra sao ?
    +   Theá naøo laø ñöôøng phaùp tuyeán ?
   +   Töø ñoù ruùt ra keát luaän.
 
 
 
 
 
      Ñaët vaán ñeà: Khi ta thay ñoåi phöông cuûa tia tôùi SI thì tia phaûn xaï IR seõ thay ñoåi nhö theá naøo ?
Yeâu caàu:
     - Xaùc ñònh moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc phaûn xaï nhö theá naøo ?
     - Thí nghieäm kieåm chöùng :
( HS hoaït ñoäng nhoùm )
      + Ñaïi dieän nhoùm leân baûng ñieàn keát quaû.
      + Nhaän xeùt cheùo.
      +  Töø ñoù ruùt ra keát luaän
 - Thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän trong moâi tröôøng naøo ?
- Hai keát luaän treân coù ñuùng vôùi moâi tröôøng khaùc khoâng ?
        Giaùo vieân thoâng baùo : Caùc keát luaän treân cuõng ñuùng vôùi caùc moâi tröôøng trong suoát khaùc.
 
 
 
 
 
HS döï ñoaùn :
  - Tia saùng haét laïi.
  - Tia saùng truyeàn thaúng.
-  SI : Tia tôùi.
  - IR :Tia phaûn xaï.
  - HS döïa vaøo thoâng tin SGK.
 
 
 
C2 : Maët phaúng cuûa tôø giaáy
 
- Thay ñoåi theo.
 
- IN laø phaùp tuyeán vuoâng goùc vôùi göông taïi ñieåm tôùi.
 
 
 
 
 
- HS coù theå döï ñoaùn
 
 
- Hoaït ñoäng nhoùm
    + Nhoùm 1:Ño goùc 600
    + Nhoùm 2:Ño goùc 450
    + Nhoùm 3:Ño goùc 300
 - HS laøm theo yeâu caàu:
Goùc tôùi i
Goùc phaûn xaï i’
600
450
300
600
450
300
 
- Hoaøn thaønh caâu keát luaän
- Moâi tröôøng khoâng khí
 
 
 


 
 
3 - Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.
     - Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa göông ôû ñieåm tôùi
   - Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi
 
4-Bieåu dieãn göông phaúng vaø caùc tia saùng treân hình veõ
 
 
 
 
 
- I : Ñieåm tôùi.
- SI: Tia tôùi.
- IR:Tia phaûn xaï.
- IN : Ñöôøng Phaùp tuyeán.
- SIN = i goùc tôùi
- NIR = i’ goùc tôùi
- Qua hai thí nghieäm treân ta bieát gì veà ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ?
 
 
 
 
 
 
 Löu yù :
   - Goùc tôùi laø goùc hôïp bôûi tia tôùi vaø phaùp tuyeán.
  - Goùc phaûn xaï laø goùc hôïp bôûi tia phaûn xaï vaø phaùp tuyeán.
 - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän veõ hình caâu C3
 
 
 
 
 
- Phaùt bieåu ñònh luaät vaø ghi vôû
 
 
 
 
 
 
 
- Vaän duïng ñònh luaät vöøa hoïc ñeå traû lôøi C3 ( 3 HS leân baûng)
   C3 :Gioáng nhö hình beân
 
 
 
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng – Cuûng coá     .... phuùt
III-Vaän duïng
C4:
Vaän duïng:
Yeâu caàu :
  -  Ñoïc ñeà.
  -  Goïi HS leân baûng.
  - HS khaùc nhaän xeùt.
 
( GV coù theå höôùng daãn cho HS yeáu )
Caâu b:Daønh cho HS Gioûi
 Cuûng coá :
    Caâu 1:Maët phaúng naøo trong caùc maët phaúng sau ñöôïc xem laø göông phaúng :
A.  Maët kính.
B. Maët moät taám kim loaïi nhaün  boùng.
C. Maët nöôùc phaúng laëng.
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
 
- Theå hieän gioáng hình beân
 
 
 
 
 
 
Caâu 2: Khi tia tôùi hôïp vôùi phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi moät goùc i = 300 thì tia phaûn xaï hôïp vôùi phaùp tuyeán taïi ñeåm tôùi moät goùc bao nhieâu ?
A . i’ = 600        
B . i’ = 450


 
D. Caû a,b,c ñeàu ñuùng.
 
C . i’ = 300
D . Moät giaù trò khaùc
 
Hoaït ñoäng 5: Daën doø     .... phuùt
    Hoïc thuoäc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.Veõ hình.
     Hoïc baøi, taäp veõ laïi caùc hình ñaõ hoïc
     Laøm baøi taäp 4.1 – 4.3
     Chuaån bò baøi 5 “ AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ”:
             + Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.
                         +   Khoaûng caùch giöõa aûnh vaø vaät ra sao.

 
PHUÏ TRANG
                                
 THOÂNG TIN THAM KHAÛO
          Göông phaûn xaï cöùu sinh treo ôû coå phi coâng laùi maùy bay chieán ñaáu ñöôïc duøng phaùt tín hieäu caáp cöùu khi gaëp naïn, aùnh saùng töø maët trôøi phaûn xaï qua göông chieáu thaúng tôùi maùy bay cöùu hoä , nhôø vaäy ngöôøi ta phaùt hieän ñöôïc vò trí cuûa phi coâng gaëp naïn . phöông tieän thoâ sô naøy höõu hieäu hôn voâ tuyeán ñieän vì khoù bò phaùt hieän .
 GIAÛI BAØI TAÄP SBT :
      4.1 .Veõ phaùp tuyeán IN roài veõ caùc goùc. Goùc phaûn xaï i=i’ = 600     
      4.2 . Choïn A 
      4.3 .
          a. Döïa vaøo ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ñeå veõ
          b. Veõ IR
                    Phaùp tuyeán IN chia ñoâi goùc SIR thaønh hai goùc i vaø i’ ; veõ maët göông vuoâng goùc vôùi phaùp tuyeán IN
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_4.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuan 4 Tiet 4
  Công nghệ
  Tuan 4 Tiet 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2012

  Xem: 0

 • Tuấn 4- Tiết 4
  Giáo án khác
  Tuấn 4- Tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 16

 • tuần 4 tiết 4
  Âm nhạc 7
  tuần 4 tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • TUAN 4 TIET 4
  Mỹ thuật 6
  TUAN 4 TIET 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2014

  Xem: 0

 • tiet 4 bai 4
  Lịch sử 6
  tiet 4 bai 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2010

  Xem: 26

 • Tuần 4 - tiết 4
  Âm nhạc 6
  Tuần 4 - tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 19

 • tiết 1 -4
  Đại số 9
  tiết 1 -4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2018

  Xem: 0

 • DS Tiet 4
  Toán 8
  DS Tiet 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2011

  Xem: 9

 • Tiết 3,4
  Vật lý 6
  Tiết 3,4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2009

  Xem: 16

 • VL8 tiết 4
  Vật lý 8
  VL8 tiết 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2011

  Xem: 0

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU