Tiet 5

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:58:08 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.18 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn : 5 Tieát : 5 NS: BAØI 5: AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:  Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm chung veà aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, ñoù laø aûnh aûo, coù kích thöôùc baèng vaät, khoaûng caùch töø göông ñeán vaät vaø ñeán aaûnh laø baèng nhau.  Döïng ñöôïc aûnh cuûa vaät qua göông phaúng. 2.Kyõ naêng:  Veõ ñöôïc aûnh cuûa ñieåm saùng qua göông vaø ñöïng ñöôïc aûnh cuûa vaät saùng qua göông. 3.Thaùi ñoä:  Caån thaän khi veõ hình. II.CHUAÅ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 Tuaàn : 5         
Tieát : 5   
NS:
  BAØI 5: AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG
I.MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc:
       Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm chung veà aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, ñoù laø aûnh aûo, coù kích thöôùc baèng vaät, khoaûng caùch töø göông ñeán vaät vaø ñeán aaûnh laø baèng nhau.
       Döïng ñöôïc aûnh cuûa vaät qua göông phaúng.
2.Kyõ naêng:
       Veõ ñöôïc aûnh cuûa ñieåm saùng qua göông vaø ñöïng ñöôïc aûnh cuûa vaät saùng qua göông.
3.Thaùi ñoä:
       Caån thaän khi veõ hình.
II.CHUAÅN BÒ
1.Giaùo vieân:
       Tranh veõ gioáng nhö hình 5.1
        Baûng phuï baøi taäp veà nha.ø
2.Hoïc sinh: Nhoùm
        Moät göông phaúng , 1 taám kính trong , 2 chun neán gioáng heät nhau , 2 giaù ñôõ, 1 queït ga , 1 tôø giaáy
III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp   ....7 phuùt

Kieåm tra:
Yeâu caàu :
- Phaùt bieåu ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ?
- Baøi taäp 4.1 SBT
GV ñaùnh giaù – ghi ñieåm
 Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:
       Treo tranh vaø yeâu caàu HS ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà ñaàu baøi.Vì sao laïi coù hình aûnh caùi thaùp bò loän ngöôïc trôû laïi ?
         Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta giaûi ñaùp thaéc maéc treân
 
 
HS laøm theo yeâu caàu GV
  - Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa göông ôû ñieåm tôùi
   -   Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi.
 
 
HS quan saùt vaø ñaët vaán ñeà taïi sao nhö theá ?
(  Thaûo luaän nhoùm )
Hoaït ñoäng 2: Nghieân cöùu tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng  .... phuùt
I-Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng
 Yeâu caàu :
HS laøm theo yeâu caàu GV

 
 


:
   Thí nghieäm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng coù höùng ñöôïc treân maøn chaén khoâng ?
 
        
    Keát Luaän 1 : AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén goïi laø aûnh aûo
 
2.Ñoä lôùn cuûa aûnh coù baèng ñoä lôùn cuûa vaät khoâng ?
 
 
 
 
 
 
 
 
     Keát luaän 2: Ñoä lôùn cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng baèng
        - Neâu duïng cuï thí nghieäm
        - Boá trí thí nghieäm.
        - Quan saùt trong göông.
 
 
 
 
 
Töø ñoù laøm theo yeâu caàu C1:
        - Goïi HS döï ñoaùn
 
 
 
 
        - Laøm theá naøo ñeå kieåm tra ñöôïc döï ñoaùn ?
( Coù theå ñeå cho HS laøm vaø thaáy khoâng höùng ñöôïc aûnh ) 
 
  - AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng coù höùng ñöôïc treân maøn chaén khoâng ?
       - AÛnh khoâng höùng ñöôïc treân maøn goïi laø aûnh gì ?
       - Yeâu caàu hoaøn thaønh keát luaän
 
 
 
 
GV höôùng daãn HS thay pin baèng 1 caây neán ñang chaùy, thay taám göông soi baèng taám kính trong.
- Em coù quan saùt aûnh cuûa 1 caây neán qua taám kính khoâng ?
 
- Em haõy ñöa caây neán thöù 2 vaøo ñuùng vò trí cuûa caây neán thöù 1
 
 
- AÛnh cuûa caây neán nhö theá naøo so vôùi vaät ?
- Yeâu hoaøn thaønh keát luaän.
 
    - HS boá trí thí nghieäm.
    - Thaáy aûnh gioáng vaät :Aûnh cuûa chieác pin vaø vieân phaán trong göông.
 
 
 
 
C1: Döï ñoaùn:
      + Kích thöôùc aûnh so vôùi vaät.
     +  So saùnh khoaûng caùch töø aûnh ñeán göông vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán göông.
- HS coù theå  neâu phöông aùn : Laáy maøn chaén höùng aûnh
( Khoâng höùng ñöôïc aûnh )
 
- AÛnh naøy khoâng höùng ñöôïc treân maøn.
 
 
-  AÛnh aûo
- Hoaøn thaønh phaàn keát luaän
 
 
 
 
 
 
HS theo doõi
 
 
 
- Quan saùt thaáy aûnh cuûa caây neán
 
- HS Thöïc hieän
 
 
 
- AÛnh cuûa neán baèng vaät
- HS hoaøn thaønh keát luaän 
 
 

 
 


3.So saùnh khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông vaø khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông.
     Keát luaän 3: khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông baèng khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông.
 
- Khoaûng caùch töø  aûnh ñeán göông nhö theá naøo so vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán göông ?
 
 
 
Töø caùc thí nghieäm treân ta coù theå choát laïi :
     -   Tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng laø gì ?
 
    - Yeâu caàu HS ghi nhôù kieán thöùc naøy.
 
 
 
 
     Chuyeån yù:
-  Vì sao ta laïi nhìn thaáy ñöôïc aûnh vaø aûnh ñoù laïi laø aûnh aûo?
   - AÛnh cuûa vaät maø chuùng ta vöøa nghieân cöùu ôû treân ñöôïc taïo thaønh nhö theá naøo?
 
- Laáy taám kính ra vaø ñaùnh daáu vò trí cuûa 2 caây neán, duøng thöôùc kieåm tra
 
- Baèng nhau
 
 
 
 
  + AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng laø aûnh aûo, vì khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén
  + Ñoä lôùn cuûa aûnh baèng ñoä lôùn cuûa vaät
    + Khoaûng caùch töø aûnh ñeán göông baèng khoaûng caùch töø vaät ñeán göông .
 
Hoaït ñoäng 3: Giaûi thích söï taïo thaønh aûnh bôûi göông phaúng   .... phuùt
II-Giaûi thích söï taïo thaønh aûnh bôûi göông phaúng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yeâu caàu :
   -  Ñoïc  C4 trong SGK.
   - Yeâu caàu cuûa ñeà baøi laø gì ?
   - Höôùng daãn kyõ caùc böôùc cho HS:
   Böôùc 1: Veõ S' ñoái xöùng vôùi S qua göông.
(SS' vuoâng goùc vôùi göông taïi H
        SH = HS'  )
  Böôùc 2: Veõ 2 tia phaûn xaï öùng vôùi 2 tia tôùi SI vaø SK
  Böôùc 3: Keùo daøi 2 tia phaûn xaï gaëp nhau taïi S'
  Böôùc 4: Ñaùnh daáu vò trí ñaët maét ñeå nhìn thaáy aûnh S'
   
- Vì sao ta nhìn thaáy aûnh S' maø khoâng höùng ñöôïc aûnh ñoù treân maøn chaén ?
 
HS laøm theo yeâu GV
- Hoaït ñoäng nhoùm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân
    C4:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Vì caùc tia phaûn xaï loït vaøo maét coù ñöôøng keùo daøi ñi qua aûnh S'

 
 


 
 
 
- Yeâu caàu hoaøn thaønh keát luaän.
 
 
 
   - Yeâu caàu ñoïc thoâng tin SGK.
 
     Chuyeån yù :Tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ñöôïc vaän duïng nhö theá naøo trong khi veõ hình ?
- Hoaøn thaønh keát luaän: Ta nhìn thaáy aûnh aûo S' vì caùc tia phaûn xaï loït vaøo maét coù ñöôøng keùo daøi ñi qua aûnh S'
     - AÛnh cuûa moät vaät laø taäp hôïp aûnh cuûa taát caû caùc ñieåm treân vaät .
Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng  - Cuûng coá   .... phuùt
III- Vaän duïng :
    C5:
 Vaän duïng:
Yeâu caàu:
   - Ñoïc caâu C5. 
   - Goïi HS leân baûng veõ.
GV höôùng daãn hoaøn thaønh caâu C5:
   - Keû AA’ vaø BB’  vuoâng goùc vôùi maët göông roài laáy AH = HA vaø BK = KB’
   - Yeâu caàu neâu giaûi thích ôû ñaàu baøi
 
 
 Cuûng coá :
   - Neâu caùc tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.
- Yeâu caàu ñoïc muïc: “ Coù theå em chöa bieát”
HS Laøm theo yeâu caàu GV
          
 
-  HS leân baûng veõ
 
 
 
 
    C6: Chaân thaùp ôû saùt ñaát, ñænh thaùp ôû xa ñaát, neân aûnh cuûa ñænh thaùp cuõng ôû xa ñaát vaø ôû phía beân kia cuûa göông (döôùi maët nöôùc)
- HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
 
-Ñoïc muïc naøy
Hoaït ñoäng 5 : Daën doø    .... phuùt
-         Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.
-         Veõ laïi caùc hình ñaõ hoïc.
-         Laøm baøi taäp 5.1 , 5.2
-         Hoïc thuoäc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng, tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, xem laïi caùch veõ aûnh qua göông pha73ng.
-         Tieát sau laøm baøi taäp.
 

PHUÏ TRANG
 
 
 
 
 
 
 
 


        THOÂNG TIN THAM KHAÛO
       Caùc cöûa hieäu caét toùc ngöôøi ta ñaët göông phaûn xaï ôû vaùch töôøng phía tröôùc vaø vaùch töôøng phía sau song song nhau ñeå khaùch ngoài coù theå quan saùt phía sau gaùy cuûa mình
       Neáu caùc göông khoâng thaät söï baèng phaúng thì aûnh cuûa vaät qua göông seõ bò bieán daïng. Maët ngöôøi qua göông nhö theá seõ daøi ra , ngaén ñi troâng thaät ngoä nghónh. Ngöôøi ta duøng tính chaát naøy ñeå laøm caùc "nhaø cöôøi ". Ngöôøi ta boá trí nhieàu loïai göông khaùc nhau xung quanh töôøng .  Böôùc vaøo caên nhaø naøy , em thaáy ngöôøi cuûa mình bò bieán daïng troâng raát ngoä nghónh hoaëc kì quaùi !
      GIAÛI BAØI TAÄP
      5.1 - Choïn C
      5.2 - a. Veõ SS’ Vuoâng goùc vôùi göông vaø SH = HS’
               b. Veõ SI, SK vaø caùc phaùp tuyeán IN1 vaøKN2. Sau ñoù veõ I=I’ ta coù hai tia phaûn xaï IR1 vaø KR2, keùo daøi gaëp nhau ôû ñuùng ñieåm S’ veõ theo caùch a
      5.3 - AA’ vuoâng goùc vôùi göông, AH = A’H, BB’ Vuoâng goùc vôùi göông, BK =B’K
AB vaø A’B’ gaëp nhau ôû I treân maët göông. Goùc taïo bôûi aûnh A’B’  vaø maët göông baúng 600 . chæ caàn veõ ñuùng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_5.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
sdwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 20:58:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử Tiet 5

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 7
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 0

 • Tuần 5 tiết 5
  Âm nhạc 9
  Tuần 5 tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2013

  Xem: 10

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 6
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 25

 • tuần 5 tiết 5
  Âm nhạc 8
  tuần 5 tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 5

 • Bài 5 tiet 5
  Toán học 10
  Bài 5 tiet 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0

 • Tuấn 5- Tiết 5
  Giáo án
  Tuấn 5- Tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 0

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 7
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 30

 • KH 5 TIẾT 5
  Khoa học
  KH 5 TIẾT 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2010

  Xem: 0

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 6
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 0

 • Tuần 5 - tiết 5
  Âm nhạc 6
  Tuần 5 - tiết 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 1