Tiet 5

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
sdwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 8:58:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 5 Tiết : 5 NS: BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, kh,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 5, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 5, doc, 1 trang, 0.18 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-5.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 5
Tiết : 5
NS:
BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến aảnh là bằng nhau.
Dựng được ảnh của vật qua gương phẳng.
2.Kỹ năng:
Vẽ được ảnh của điểm sáng qua gương và đựng được ảnh của vật sáng qua gương.
3.Thái độ:
Cẩn thận khi vẽ hình.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên:
Tranh vẽ giống như hình 5.1
Bảng phụ bài tập về nha.ø
2.Học sinh: Nhóm
Một gương phẳng , 1 tấm kính trong , 2 chun nến giống hệt nhau , 2 giá đỡ, 1 quẹt ga , 1 tờ giấy
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐIỀU KHIỂN CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình huống học tập ( ....7 phút


(Kiểm tra:
Yêu cầu :
- Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?
- Bài tập 4.1 SBT
GV đánh giá – ghi điểm
( Tổ chức tình huống học tập:
Treo tranh và yêu cầu HS đọc phần đặt vấn đề đầu bài.Vì sao lại có hình ảnh cái tháp bị lộn ngược trở lại ?
Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc trên
HS làm theo yêu cầu GV
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới
- Góc phản xạ bằng góc tới.
HS quan sát và đặt vấn đề tại sao như ?
( Thảo luận nhóm )

Hoạt động 2: Nghiên cứu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng ( .... phút

I-Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
Thí nghiệm

1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không ?

Kết Luận 1 : Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo
2.Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không ?
Kết luận 2: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng 3.So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
Kết luận 3: khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
 Yêu cầu :
- Nêu dụng cụ thí nghiệm
- Bố trí thí nghiệm.
- Quan sát trong gương.

Từ đó làm theo yêu cầu C1:
- Gọi HS dự đoán

- Làm thế nào để kiểm tra được dự đoán ?
( Có thể để cho HS làm và thấy không hứng được ảnh )

- Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không ?
- Ảnh không hứng được trên màn gọi là ảnh gì ?
- Yêu cầu hoàn thành kết luận
GV hướng dẫn HS thay pin bằng 1 cây nến đang cháy, thay tấm gương soi bằng tấm kính trong.
- Em có quan sát ảnh của 1 cây nến qua tấm kính không ?
- Em hãy đưa cây nến thứ 2 vào đúng vị trí của cây nến thứ 1
- Ảnh của cây nến như thế nào so với vật ?
- Yêu hoàn thành kết luận.
- Khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với khoảng cách từ vật đến gương ?
Từ các thí nghiệm trên ta có thể chốt lại :
- Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là gì ?
- Yêu cầu HS ghi nhớ kiến thức này.

Chuyển ý:
- Vì sao ta lại nhìn thấy được ảnh và ảnh đó lại là ảnh ảo?
- Ảnh của vật mà chúng ta vừa nghiên cứu ở trên được tạo thành như thế nào?
HS làm theo yêu cầu GV
- HS bố trí thí nghiệm.
- Thấy ảnh giống vật :Aûnh của chiếc pin và viên phấn trong gương.
C1: Dự đoán:
+ Kích thước ảnh so với vật.
+ So sánh khoảng cách từ ảnh đến gương với khoảng cách từ vật đến gương.
- HS có thể nêu phương án : Lấy

 


 Tuaàn : 5         

Tieát : 5   

NS:

  BAØI 5: AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG

I.MUÏC TIEÂU:

1.Kieán thöùc:

       Neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm chung veà aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, ñoù laø aûnh aûo, coù kích thöôùc baèng vaät, khoaûng caùch töø göông ñeán vaät vaø ñeán aaûnh laø baèng nhau.

       Döïng ñöôïc aûnh cuûa vaät qua göông phaúng.

2.Kyõ naêng:

       Veõ ñöôïc aûnh cuûa ñieåm saùng qua göông vaø ñöïng ñöôïc aûnh cuûa vaät saùng qua göông.

3.Thaùi ñoä:

       Caån thaän khi veõ hình.

II.CHUAÅN BÒ

1.Giaùo vieân:

       Tranh veõ gioáng nhö hình 5.1

        Baûng phuï baøi taäp veà nha.ø

2.Hoïc sinh: Nhoùm

        Moät göông phaúng , 1 taám kính trong , 2 chun neán gioáng heät nhau , 2 giaù ñôõ, 1 queït ga , 1 tôø giaáy

III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

ÑIEÀU KHIEÅN CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp  ....7 phuùt

Kieåm tra:

Yeâu caàu :

- Phaùt bieåu ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ?

- Baøi taäp 4.1 SBT

GV ñaùnh giaù – ghi ñieåm

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp:

       Treo tranh vaø yeâu caàu HS ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà ñaàu baøi.Vì sao laïi coù hình aûnh caùi thaùp bò loän ngöôïc trôû laïi ?

         Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta giaûi ñaùp thaéc maéc treân

 

 

HS laøm theo yeâu caàu GV

  - Tia phaûn xaï naèm trong cuøng maët phaúng vôùi tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa göông ôû ñieåm tôùi

   -   Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi.

 

 

HS quan saùt vaø ñaët vaán ñeà taïi sao nhö theá ?

Thaûo luaän nhoùm )

Hoaït ñoäng 2: Nghieân cöùu tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng .... phuùt

I-Tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng

 Yeâu caàu :

HS laøm theo yeâu caàu GV

 

 


:

   Thí nghieäm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng coù höùng ñöôïc treân maøn chaén khoâng ?

 

        

    Keát Luaän 1 : AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén goïi laø aûnh aûo

 

2.Ñoä lôùn cuûa aûnh coù baèng ñoä lôùn cuûa vaät khoâng ?

 

 

 

 

 

 

 

 

     Keát luaän 2: Ñoä lôùn cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng baèng

        - Neâu duïng cuï thí nghieäm

        - Boá trí thí nghieäm.

        - Quan saùt trong göông.

 

 

 

 

 

Töø ñoù laøm theo yeâu caàu C1:

        - Goïi HS döï ñoaùn

 

 

 

 

        - Laøm theá naøo ñeå kieåm tra ñöôïc döï ñoaùn ?

( Coù theå ñeå cho HS laøm vaø thaáy khoâng höùng ñöôïc aûnh

 

  - AÛnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng coù höùng ñöôïc treân maøn chaén khoâng ?

       - AÛnh khoâng höùng ñöôïc treân maøn goïi laø aûnh gì ?

       - Yeâu caàu hoaøn thaønh keát luaän

 

 

 

 

GV höôùng daãn HS thay pin baèng 1 caây neán ñang chaùy, thay taám göông soi baèng taám kính trong.

- Em coù quan saùt aûnh cuûa 1 caây neán qua taám kính khoâng ?

 

- Em haõy ñöa caây neán thöù 2 vaøo ñuùng vò trí cuûa caây neán thöù 1

 

 

- AÛnh cuûa caây neán nhö theá naøo so vôùi vaät ?

- Yeâu hoaøn thaønh keát luaän.

 

    - HS boá trí thí nghieäm.

    - Thaáy aûnh gioáng vaät :Aûnh cuûa chieác pin vaø vieân phaán trong göông.

 

 

 

 

C1: Döï ñoaùn:

      + Kích thöôùc aûnh so vôùi vaät.

     So saùnh khoaûng caùch töø aûnh ñeán göông vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán göông.

- HS coù theå  neâu phöông aùn : Laáy maøn chaén höùng aûnh

( Khoâng höùng ñöôïc aûnh )

 

- AÛnh naøy khoâng höùng ñöôïc treân maøn.

 

 

AÛnh aûo

- Hoaøn thaønh phaàn keát luaän

 

 

 

 

 

 

HS theo doõi

 

 

 

- Quan saùt thaáy aûnh cuûa caây neán

 

- HS Thöïc hieän

 

 

 

- AÛnh cuûa neán baèng vaät

- HS hoaøn thaønh keát luaän 

 

 

 

 


3.So saùnh khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông vaø khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông.

     Keát luaän 3: khoaûng caùch töø moät ñieåm cuûa vaät ñeán göông baèng khoaûng caùch töø aûnh cuûa ñieåm ñoù ñeán göông.

 

- Khoaûng caùch töø  aûnh ñeán göông nhö theá naøo so vôùi khoaûng caùch töø vaät ñeán göông ?

 

 

 

Töø caùc thí nghieäm treân ta coù theå choát laïi :

     -   Tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng laø gì ?

 

    - Yeâu caàu HS ghi nhôù kieán thöùc naøy.

 

 

 

 

     Chuyeån yù:

Vì sao ta laïi nhìn thaáy ñöôïc aûnh vaø aûnh ñoù laïi laø aûnh aûo?

   - AÛnh cuûa vaät maø chuùng ta vöøa nghieân cöùu ôû treân ñöôïc taïo thaønh nhö theá naøo?

 

- Laáy taám kính ra vaø ñaùnh daáu vò trí cuûa 2 caây neán, duøng thöôùc kieåm tra

 

- Baèng nhau

 

 

 

 

  + AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng laø aûnh aûo, vì khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén

  + Ñoä lôùn cuûa aûnh baèng ñoä lôùn cuûa vaät

    + Khoaûng caùch töø aûnh ñeán göông baèng khoaûng caùch töø vaät ñeán göông .

 

Hoaït ñoäng 3: Giaûi thích söï taïo thaønh aûnh bôûi göông phaúng  .... phuùt

II-Giaûi thích söï taïo thaønh aûnh bôûi göông phaúng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yeâu caàu :

   -  Ñoïc  C4 trong SGK.

   - Yeâu caàu cuûa ñeà baøi laø gì ?

   - Höôùng daãn kyõ caùc böôùc cho HS:

   Böôùc 1: Veõ S' ñoái xöùng vôùi S qua göông.

(SS' vuoâng goùc vôùi göông taïi H

        SH = HS'  )

  Böôùc 2: Veõ 2 tia phaûn xaï öùng vôùi 2 tia tôùi SI vaø SK

  Böôùc 3: Keùo daøi 2 tia phaûn xaï gaëp nhau taïi S'

  Böôùc 4: Ñaùnh daáu vò trí ñaët maét ñeå nhìn thaáy aûnh S'

   

- Vì sao ta nhìn thaáy aûnh S' maø khoâng höùng ñöôïc aûnh ñoù treân maøn chaén ?

 

HS laøm theo yeâu GV

- Hoaït ñoäng nhoùm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân

    C4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì caùc tia phaûn xaï loït vaøo maét coù ñöôøng keùo daøi ñi qua aûnh S'

 

 


 

 

 

- Yeâu caàu hoaøn thaønh keát luaän.

 

 

 

   - Yeâu caàu ñoïc thoâng tin SGK.

 

     Chuyeån yù :Tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ñöôïc vaän duïng nhö theá naøo trong khi veõ hình ?

- Hoaøn thaønh keát luaän: Ta nhìn thaáy aûnh aûo S' vì caùc tia phaûn xaï loït vaøo maét coù ñöôøng keùo daøi ñi qua aûnh S'

     - AÛnh cuûa moät vaät laø taäp hôïp aûnh cuûa taát caû caùc ñieåm treân vaät .

Hoaït ñoäng 4: Vaän duïng  - Cuûng coá   .... phuùt

III- Vaän duïng :

    C5:

Vaän duïng:

Yeâu caàu:

   - Ñoïc caâu C5. 

   - Goïi HS leân baûng veõ.

GV höôùng daãn hoaøn thaønh caâu C5:

   - Keû AA vaø BB  vuoâng goùc vôùi maët göông roài laáy AH = HA vaø BK = KB

   - Yeâu caàu neâu giaûi thích ôû ñaàu baøi

 

 

Cuûng coá :

   - Neâu caùc tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.

- Yeâu caàu ñoïc muïc: “ Coù theå em chöa bieát”

HS Laøm theo yeâu caàu GV

          

 

HS leân baûng veõ

 

 

 

 

    C6: Chaân thaùp ôû saùt ñaát, ñænh thaùp ôû xa ñaát, neân aûnh cuûa ñænh thaùp cuõng ôû xa ñaát vaø ôû phía beân kia cuûa göông (döôùi maët nöôùc)

- HS ñoïc phaàn ghi nhôù.

 

-Ñoïc muïc naøy

Hoaït ñoäng 5 : Daën doø    .... phuùt

-         Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.

-         Veõ laïi caùc hình ñaõ hoïc.

-         Laøm baøi taäp 5.1 , 5.2

-         Hoïc thuoäc ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng, tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, xem laïi caùch veõ aûnh qua göông pha73ng.

-         Tieát sau laøm baøi taäp.

 

PHUÏ TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 


       THOÂNG TIN THAM KHAÛO

       Caùc cöûa hieäu caét toùc ngöôøi ta ñaët göông phaûn xaï ôû vaùch töôøng phía tröôùc vaø vaùch töôøng phía sau song song nhau ñeå khaùch ngoài coù theå quan saùt phía sau gaùy cuûa mình

       Neáu caùc göông khoâng thaät söï baèng phaúng thì aûnh cuûa vaät qua göông seõ bò bieán daïng. Maët ngöôøi qua göông nhö theá seõ daøi ra , ngaén ñi troâng thaät ngoä nghónh. Ngöôøi ta duøng tính chaát naøy ñeå laøm caùc "nhaø cöôøi ". Ngöôøi ta boá trí nhieàu loïai göông khaùc nhau xung quanh töôøng .  Böôùc vaøo caên nhaø naøy , em thaáy ngöôøi cuûa mình bò bieán daïng troâng raát ngoä nghónh hoaëc kì quaùi !

     GIAÛI BAØI TAÄP

      5.1 - Choïn C

      5.2 - a. Veõ SS’ Vuoâng goùc vôùi göông vaø SH = HS’

               b. Veõ SI, SK vaø caùc phaùp tuyeán IN1 vaøKN2. Sau ñoù veõ I=I’ ta coù hai tia phaûn xaï IR1 vaø KR2, keùo daøi gaëp nhau ôû ñuùng ñieåm S’ veõ theo caùch a

      5.3 - AA’ vuoâng goùc vôùi göông, AH = A’H, BB’ Vuoâng goùc vôùi göông, BK =B’K

AB vaø A’B’ gaëp nhau ôû I treân maët göông. Goùc taïo bôûi aûnh A’B’  vaø maët göông baúng 600 . chæ caàn veõ ñuùng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN