tiet 7

giáo án Thể dục 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
kgm7vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/5/2010 11:15:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 04 Thể dục 6 Tiết: 07 : ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN I/ Mục tiêu bài học: 1. Kiết thức : -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tậpđội hình đội ngũ. Thực hiện theo đúng bài tập:Tập hợp hàng dọ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử tiet 7, Giáo Án Thể Dục 6 , Giáo án điện tử tiet 7, doc, 1 trang, 0.04 M, Thể dục 6 chia sẽ bởi Các Nguyễn Thanh đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

tiet-7.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 04 Thể dục 6
Tiết: 07 : ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiết thức :
-Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện các bài tậpđội hình đội ngũ.
Thực hiện theo đúng bài tập:Tập hợp hàng dọc, dóng hành, điểm số ;tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, quay phải quay trái quay sau……
-Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung 9 động tác; vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình,toàn thân, nhảy và điều hòa
Thực hiên cơ bản đúng bài tập.Vân dụng để tạp hàng ngày.
-Biết cách thực hiện ; Thở một cách hợp lí, một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, chạy bền trên địa hình tự nhiên, một số động tác hồi tĩnh sau khgi chạy
2. Kĩ năng: Lăng nghe GV phân tích nội dung bài học, quan sát GV làm mẫu và thực hiện đúng theo chỉ dẫn của GV.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong gời học, nhiệt tình tham gia và thực hiện nội dung bài học.
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên : Còi, sân bãi, đường chạy.
Học sinh: Trang phục thể thao, vệ sinh sân bãi.
III/ Các hoạt động dạy và học:
Bài cũ: (2 phút)
- Gọi 2 em lên thực hiện ba động tác : Nhảy và điều hoà.
2. Bài Mới :
Hoạt đông GV
Hoạt động HS
Nội dung chính

Hoạt động 1 : (8 phút)
- GV điều khiển HS khởi động.
- Quan sát và sửa sai
Hoạt động 2 : (13 phút)
- Oân lại những nội dung HS còn yếu.
- GV làm mẩu và quan sát HS thực hiện

- Tập hợp 4 hàng ngang.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
- Nghiêm túc thực hiện, và chia ra từng tổ tập. Sau đó ráp đội hình thành một lớp.
x x x x x x x x x x
Tổ 1 Tổ 2
x x x x x x x x x x
Tổ 3 Tổ 4
1.Khởi động :
-Xoay các khớp : Cổ, Vai, Khuỷu tay, Cánh tay, Hông, Khớp gói, Cổ tay – Cổ chân.
- Chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, Gót chạm mông, Đá lăng ra trước, Đá sang ngang.

2. ĐHĐN:
+ Oân lại tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dàn hàng ngang, dồn hàng, dóng hàng.
+ Giậm chân tại chổ, đi đều, đi đều vòng bên trái – phải.


Hoạtđộng3 :(12 phút)
GV cho HS ôn lại 9 động tác.
Quan sát nhắc nhở.
Hoạt động 4 : (5 phút)
GV hướng dẩn HS cách chạy bền.
Quan sát nhắ nhở.
Hoạt động 5 : (3 phút)
- GV điều khiểm lớp thả lỏng.
- Quan sát nhắc nhở.

- Chú ý lăng nghe và thực hiện.
- Chia nhóm thực hiện.
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
GV
Nghiêm túc thực hiện không đùa giởn.

- Tập hợp 4 hang ngang.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
 3. Bài TD :
Oân lại 9 động tác : Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, văn mình, phối hợp, nhảy, điều hoà.
4. Chạy bền :
Chạy vòng số 8.
Xung quanh sân trường.
5. Thả lỏng:
- Hít thở sâu.
- Rủ tay chân.
- Thả lỏng các khớp.

 3. Cũng cố dặn dò : (2 phút)
GV gọi 2 em HS lên thực hiện 9 động tác đả học, GV và HS nhận xét.
IV. Rút kinh nghiệm :


 


Tuaàn 04                                                                                                         Theå duïc 6

                         Tieát: 07 : ĐHĐN BÀI TD – CHẠY BỀN

 

I/ Muïc tieâu baøi hoïc:    

      1. Kieát thöùc :

         -Bieát caùc khaåu leänh vaø caùch thöïc hieän caùc baøi taäpñoäi hình ñoäi nguõ.

           Thöïc hieän theo ñuùng baøi taäp:Taäp hôïp haøng doïc, doùng haønh, ñieåm soá ;taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, quay phaûi quay traùi quay sau……

          -Bieát teân vaø caùch thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung 9 ñoäng taùc; vöôn thôû, tay, ngöïc, chaân, buïng, vaën mình,toaøn thaân, nhaûy vaø ñieàu hoøa

           Thöïc hieân cô baûn ñuùng baøi taäp.Vaân duïng ñeå taïp haøng ngaøy.

         -Bieát caùch thöïc hieän ; Thôû moät caùch hôïp lí, moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät chaïy, chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân, moät soá ñoäng taùc hoài tónh sau khgi chaïy

     2. Kó naêng: Laêng nghe GV phaân tích noäi dung baøi hoïc, quan saùt GV laøm maãu vaø thöïc hieän ñuùng theo chæ daãn cuûa GV.

     3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc trong gôøi hoïc, nhieät tình tham gia vaø thöïc hieän noäi dung baøi hoïc.

II/ Chuaån bò:

-          Giaùo vieân : Coøi, saân baõi, ñöôøng chaïy.

-          Hoïc sinh: Trang phuïc theå thao, veä sinh saân baõi.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:

  1. Baøi cuõ: (2 phuùt)

               -  Goïi 2 em leân thöïc hieän ba ñoäng taùc : Nhaûy vaø ñieàu hoaø.

        2.  Baøi Môùi :

 

Hoaït ñoâng GV

Hoaït ñoäng HS

Noäi dung chính

Hoaït ñoäng 1 : (8 phuùt)

- GV ñieàu khieån HS khôûi ñoäng.

- Quan saùt vaø söûa sai

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2 : (13 phuùt)

- Oân laïi nhöõng noäi dung HS coøn yeáu.

- GV laøm maåu vaø quan saùt HS thöïc hieän

 

 

- Taäp hôïp 4 haøng ngang.

   x    x     x     x     x    x

   x    x     x     x     x    x

   x    x     x     x     x    x

   x    x     x     x     x    x

                   GV

 

 

- Nghieâm tuùc thöïc hieän, vaø chia ra töøng toå taäp. Sau ñoù raùp ñoäi hình thaønh moät lôùp.

x x x x x             x x x x x

    Toå 1                   Toå 2

 

x x x x x            x x x x x

    Toå 3                   Toå 4

 

 

1.Khôûi ñoäng :

-Xoay caùc khôùp : Coå, Vai, Khuyûu tay, Caùnh tay, Hoâng, Khôùp goùi, Coå tay – Coå chaân.

- Chaïy böôùc nhoû, Naâng cao ñuøi, Goùt chaïm moâng, Ñaù laêng ra tröôùc, Ñaù sang ngang.

 

2. ÑHÑN:

+ Oân laïi taäp hôïp haøng ngang, haøng doïc, daøn haøng ngang, doàn haøng, doùng haøng.

+ Giaäm chaân taïi choå, ñi ñeàu, ñi ñeàu voøng beân traùi – phaûi.


 

Hoaïtñoäng3 :(12 phuùt)

GV cho HS oân laïi 9 ñoäng taùc.

 

Quan saùt nhaéc nhôû.

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 4 : (5 phuùt)

GV höôùng daån HS caùch chaïy beàn.

Quan saùt nhaé nhôû.

 

Hoaït ñoäng 5 : (3 phuùt)

- GV ñieàu khieåm lôùp thaû loûng.

- Quan saùt nhaéc nhôû.

 

- Chuù yù laêng nghe vaø thöïc hieän.

- Chia nhoùm thöïc hieän.

         x      x      x    x

          x      x      x    x

          x      x      x    x

          x      x      x    x

           x      x      x     x

                     GV

 

 

Nghieâm tuùc thöïc hieän khoâng ñuøa giôûn.

 

 

 

- Taäp hôïp 4 hang ngang.

   x    x     x     x     x    x

   x    x     x     x     x    x

   x    x     x     x     x    x

   x    x     x     x     x    x

                   GV

 

 3. Baøi TD :

Oân laïi 9 ñoäng taùc : Vöôn thôû, tay, ngöïc, chaân, buïng, vaên mình, phoái hôïp, nhaûy, ñieàu hoaø.

 

 

 

 

 

 

 

4. Chaïy beàn :

Chaïy voøng soá 8.

Xung quanh saân tröôøng.

 

 

5. Thaû loûng:

- Hít thôû saâu.

- Ruû tay chaân.

- Thaû loûng caùc khôùp.

          3. Cuõng coá daën doø : (2 phuùt)

                GV goïi 2 em HS leân thöïc hieän 9 ñoäng taùc ñaû hoïc, GV vaø HS nhaän xeùt.

  IV. Ruùt kinh nghieäm :

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về tiet 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự