Giáo Án Thể Dục 6:Tiet 7

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kgm7vq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-11-05 23:15:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuaàn 04 Theå duïc 6 Tieát: 07 : ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN I/ Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieát thöùc : -Bieát caùc khaåu leänh vaø caùch thöïc hieän caùc baøi taäpñoäi hình ñoäi nguõ. Thöïc hieän theo ñu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuaàn 04                                                                                                         Theå duïc 6
                         Tieát: 07 : ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN
 
I/ Muïc tieâu baøi hoïc:    
      1. Kieát thöùc :
         -Bieát caùc khaåu leänh vaø caùch thöïc hieän caùc baøi taäpñoäi hình ñoäi nguõ.
           Thöïc hieän theo ñuùng baøi taäp:Taäp hôïp haøng doïc, doùng haønh, ñieåm soá ;taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, quay phaûi quay traùi quay sau……
          -Bieát teân vaø caùch thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung 9 ñoäng taùc; vöôn thôû, tay, ngöïc, chaân, buïng, vaën mình,toaøn thaân, nhaûy vaø ñieàu hoøa
           Thöïc hieân cô baûn ñuùng baøi taäp.Vaân duïng ñeå taïp haøng ngaøy.
         -Bieát caùch thöïc hieän ; Thôû moät caùch hôïp lí, moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät chaïy, chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân, moät soá ñoäng taùc hoài tónh sau khgi chaïy
     2. Kó naêng: Laêng nghe GV phaân tích noäi dung baøi hoïc, quan saùt GV laøm maãu vaø thöïc hieän ñuùng theo chæ daãn cuûa GV.
     3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc trong gôøi hoïc, nhieät tình tham gia vaø thöïc hieän noäi dung baøi hoïc.
II/ Chuaån bò:
-          Giaùo vieân : Coøi, saân baõi, ñöôøng chaïy.
-          Hoïc sinh: Trang phuïc theå thao, veä sinh saân baõi.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Baøi cuõ: (2 phuùt)
               -  Goïi 2 em leân thöïc hieän ba ñoäng taùc : Nhaûy vaø ñieàu hoaø.
        2.  Baøi Môùi :
 
Hoaït ñoâng GV
Hoaït ñoäng HS
Noäi dung chính
Hoaït ñoäng 1 : (8 phuùt)
- GV ñieàu khieån HS khôûi ñoäng.
- Quan saùt vaø söûa sai
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 2 : (13 phuùt)
- Oân laïi nhöõng noäi dung HS coøn yeáu.
- GV laøm maåu vaø quan saùt HS thöïc hieän
 
 
- Taäp hôïp 4 haøng ngang.
   x    x     x     x     x    x
   x    x     x     x     x    x
   x    x     x     x     x    x
   x    x     x     x     x    x
                   GV
 
 
- Nghieâm tuùc thöïc hieän, vaø chia ra töøng toå taäp. Sau ñoù raùp ñoäi hình thaønh moät lôùp.
x x x x x             x x x x x
    Toå 1                   Toå 2
 
x x x x x            x x x x x
    Toå 3                   Toå 4
 
 
1.Khôûi ñoäng :
-Xoay caùc khôùp : Coå, Vai, Khuyûu tay, Caùnh tay, Hoâng, Khôùp goùi, Coå tay – Coå chaân.
- Chaïy böôùc nhoû, Naâng cao ñuøi, Goùt chaïm moâng, Ñaù laêng ra tröôùc, Ñaù sang ngang.
 
2. ÑHÑN:
+ Oân laïi taäp hôïp haøng ngang, haøng doïc, daøn haøng ngang, doàn haøng, doùng haøng.
+ Giaäm chaân taïi choå, ñi ñeàu, ñi ñeàu voøng beân traùi – phaûi.

 
Hoaïtñoäng3 :(12 phuùt)
GV cho HS oân laïi 9 ñoäng taùc.
 
Quan saùt nhaéc nhôû.
 
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 4 : (5 phuùt)
GV höôùng daån HS caùch chaïy beàn.
Quan saùt nhaé nhôû.
 
Hoaït ñoäng 5 : (3 phuùt)
- GV ñieàu khieåm lôùp thaû loûng.
- Quan saùt nhaéc nhôû.
 
- Chuù yù laêng nghe vaø thöïc hieän.
- Chia nhoùm thöïc hieän.
         x      x      x    x
          x      x      x    x
          x      x      x    x
          x      x      x    x
           x      x      x     x
                     GV
 
 
Nghieâm tuùc thöïc hieän khoâng ñuøa giôûn.
 
 
 
- Taäp hôïp 4 hang ngang.
   x    x     x     x     x    x
   x    x     x     x     x    x
   x    x     x     x     x    x
   x    x     x     x     x    x
                   GV
 
 3. Baøi TD :
Oân laïi 9 ñoäng taùc : Vöôn thôû, tay, ngöïc, chaân, buïng, vaên mình, phoái hôïp, nhaûy, ñieàu hoaø.
 
 
 
 
 
 
 
4. Chaïy beàn :
Chaïy voøng soá 8.
Xung quanh saân tröôøng.
 
 
5. Thaû loûng:
- Hít thôû saâu.
- Ruû tay chaân.
- Thaû loûng caùc khôùp.
          3. Cuõng coá daën doø : (2 phuùt)
                GV goïi 2 em HS leân thöïc hieän 9 ñoäng taùc ñaû hoïc, GV vaø HS nhaän xeùt.
  IV. Ruùt kinh nghieäm :
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử tiet 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_TUAN_04_LOP6_07.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • AN 7 tiet 7
  Âm nhạc
  AN 7 tiet 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2013

  Xem: 4

 • Đại 7 - Tiết 7
  Đại số 7
  Đại 7 - Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2009

  Xem: 49

 • Sinh 7 Tiet 7
  Sinh học
  Sinh 7 Tiet 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2014

  Xem: 4

 • Tin 7 tiết 7
  Mầm non
  Tin 7 tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2011

  Xem: 10

 • Bài 7 - tiết 7
  Địa lý 9
  Bài 7 - tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2013

  Xem: 8

 • tiết 7 lớp 7
  Âm nhạc 7
  tiết 7 lớp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2009

  Xem: 71

 • Văn 7 : Tiết 7
  Ngữ văn 7
  Văn 7 : Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2014

  Xem: 0

 • Tuần 7- Tiết 7
  Giáo án khác
  Tuần 7- Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2015

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 7

 • CN 7 Tiet 7
  Công nghệ
  CN 7 Tiet 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2012

  Xem: 7