Tiet 7

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:58:39 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn:7 Tieát: 7 NS: Baøi 6: THÖÏC HAØNH: QUAN SAÙT VAØ VEÕ AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Döïng ñöôïc aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng 2. Kyõ naêng: - Veõ ñöôc ï aûnh trong caùc tröôøng hôïp: + Vaät vaø aûnh song song cuøng chieàu + Vaät vaø aûnh cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng vaø ngöôïc chieàu - Xaùc ñònh ñöôïc vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng laø khoaûng khoâng gian maø maét ta quan saùt ñöôcï qua göông phaúng. 3.Thaùi ñoä : - Reøn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 

 Tuaàn:7
Tieát: 7
NS:                      Baøi 6: THÖÏC HAØNH: QUAN SAÙT VAØ VEÕ AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT
     TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
- Döïng ñöôïc aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng
2. Kyõ naêng:
- Veõ ñöôc ï aûnh  trong caùc tröôøng hôïp:
     + Vaät vaø aûnh song song cuøng chieàu
     + Vaät vaø aûnh cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng vaø ngöôïc chieàu
- Xaùc ñònh ñöôïc vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng laø khoaûng khoâng gian maø maét ta quan saùt ñöôcï qua göông phaúng.
3.Thaùi ñoä : 
- Reøn luyeän tính caån thaän , tæ mæ, trung thöïc trong khi veõ aûnh. .
II. CHUAÅN BÒ: 
1. Giaùo vieân:
            - Giaùo aùn leân lôùp
           - Thöôùc thaúng, compa
2. Hoïc Sinh:
           - Thöôùc thaúng, compa, buùt chì.
           - Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh.
III. TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
 
NOÄI DUNG
TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc thöïc haønh  -  (25 phuùt )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Kieåm tra :
- Neâu tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.
+ Cho 1 ñieåm saùng S ñaët tröôùc 1 göông phaúng caùch göông 3 cm. Haõy aùp duïng tính chaát cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ñeå veõ aûnh S’ cuûa S qua göông ?
GV goïi HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt ,cho ñieåm.
- Veõ aûnh cuûa S taïo bôûi göông baèng caùch aùp duïng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng (5.2.b)
* Toå chöùc thöïc haønh (chia nhoùm)  :
- GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa nhoùm, kieåm tra maãu baùo caùo.
 
Hoïc sinh ñöôïc goïi traû lôøi
 
 
 
(Hình veõ)
 
 
 
 
- HS söûa baøi taäp vaø veõ aûnh
 
 
 
- HS trình maãu baùo caùo vaø duïng cuï chuaån bò.
 


 
 

 
 
 
 
C1:
a. song song
   vuoâng goùc
b. Hình veõ :
AB song song vôùi göông:
   B                      B’
 
 
   A                     A’
 
 
AB vuoâng goùc vôùi göông:
 
  A     B       B’      A’
 
 
 
- Phaân phoái duïng cuï cho caùc nhoùm HS
- GV neâu hai nhieäm vuï cuûa baøi thöïc haønh. Noùi roõ noäi dung thöù hai (xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông) hoïc sinh chöa ñöôïc hoïc ôû baøi hoïc tröôùc.
=> HS phaûi chuù yù töï quan saùt
 Yeâu caàu: 
- Ñoïc caâu C1 SGK vaø thöïc hieän .
- Boá trí thí nghieåm
- Tieán haønh TN vaø traû lôøi C1
- Veõ laïi vò trí cuûa buùt chì vaø aûnh qua göông vaøo maãu baùo caùo .
 
- GV : yeâu caàu HS nhaän xeùt aûnh A’B’ luùc naøy nhö theá naøo so vôùi vaät.
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nhaän duïng cuï thí nghieäm.
- Chuù yù nghe höôùng daãn cuûa GV
 
 
 
 
 
 
+ 1 HS ñoïc caâu C1 , HS coøn laïi laéng nghe suy nghó.
- Boá trí Thí nghieäm .
- Veõ laïi vò trí cuûa buùt chì vaø göông vaøo maãu baùo caùo .
a. Aûnh song song vaø cuøng chieàu vôùi vaät.
b. Aûnh cuøng phöông, ngöôïc chieàu vôùi vaät
 
Hoaït ñoäng 2: Döïng aûnh cuûa vaät qua göông phaúng(12 phuùt )
2. Xaùc ñònh vuøng nhìn thaùy cuûa göông phaúng:
( Khoâng baét buoäc )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeâu caàu:
- Ñoïc caâu C2 ­SGK 
- Höôùng daãn caû lôùp veà caùch ñaùnh daáu vuøng nhìn thaáy (Vuøng quan saùt ñöôïc) cuûa göông
Löu yù vôùi hoïc sinh :  Vò trí ngöôøi ngoài, vò trí göông laø coá ñònh .
+ Maét nhìn saùng traùi => HS ñaùnh daáu
+ Maét nhìn saùng phaûi => HS ñaùnh daáu
GV yeâu caàu hoïc sinh tieán haønh TN nhö caâu C3 vaø traû lôøi.
  Yeâu caàu:
       Ñoïc caâu C4
GV höôùng daãn:
Hs ñoïc caâu C2, thu thaäp thoâng tin qua taøi lieäu .
 
 
 
- Hoïc sinh laøm TN
- HS ñaùnh daáu vuøng quan saùt ñöôïc
- HS tieán haønh TN nhö C3:
+ Ñeå göông xa ra
+ Ñaùnh daáu vuøng quan saùt ñöôïc (theo höôùng daãn cuûa Gv)
    + So saùnh vuøng quan saùt ñöôïc khi di chuyeån göông.
HS laøm theo yeâu caàu:
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Caùch döïng aûnh cuûa vaät qua göông phaúng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Veõ aûnh A’ cuûa ñieåm saùng A vaø veõ aûnh B’ cuûa ñieåm saùng B, sau ñoù noái A’ vôùi B’ ta ñöôïc aûnh A’B’ cuûa vaät AB.
 
   + Xaùc ñònh aûnh cuûa M, N qua göông baèng tính chaát ñoái xöùng.
    +  Neáu tia phaûn xaï tôùi maét => nhìn thaáy aûnh khoâng tôùi maét => khoâng thaáy aûnh
Gv yeâu caàu caù nhaân hoïc sinh töï laøm baøi theo taøi lieäu SGK, laàn löôïc traû lôøi vaøo maãu baùo caùo chuaån bò saün.
-  Trong khi hoïc sinh thöïc haønh Gv kieåm tra ñoân ñoác hoïc, giuùp ñôõ nhoùm hoïc sinh laøm chaäm .
- Vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch cuûa maét tröôùc göông phaúng.
 
Yeâu caàu hs veõ aûnh cuûa ñieåm saùng qua göông phaúng baèng hai caùch:
 
- Vaän duïng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.
 
 
 
- Vaän duïng tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.
 
 
 
 
- Döïng aûnh cuûa vaät saùng AB qua göông phaúng.
 
- HS xaùc trong hai M & N ñieåm naøo naèm trong vuøng thaáy ñöôïc cuûa maét.
 
C3: Giaûm
C4: - Khoaûng caùch giöõa maét vaø göông phaúng caøng nhoû thì vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng caøng lôùn vaø ngöôïc laïi.
 
 
 
 
 
- HS leân baûng veõ
 
 
 
Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt -  (5 phuùt )
 
- Gv thu caùc baûn baùo caùo
- Yeâu caàu caùc nhoùm hs thu doïn duïng cuï, veä sinh, vaø kieåm tra laïi .
- Goùp baûng baùo caùo cho gv
- Thu doïn duïng cuï thöïc haønh. 
 
 


 
 

 
Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát thöïc haønh qua, söï chuaån bò, thaùi ñoä, yù thöùc cuûa caù nhaân, nhoùm .
- Tuyeân döông toå, caù nhaân hoïc sinh coù thao taùc ñuùng nhanh goïn. YÙù thöùc toát. Pheâ bình hoïc sinh lô laø trong thöïc haønh, laøm qua loa…..
 
- Laéng nghe gv nhaän xeùt
  Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn veà nhaø - (3 phuùt )
 
 
- Xem laïi caùch veõ aûnh cuûa moät vaät qua göông phaúng trong hai tröông hôïp.
- Chuaån bò baøi 7: “ Göông caàu loài”
+ Aûnh taïo bôûi göông caàu loài laø aûnh gì?
+ So saùnh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài vaø göông phaúng?
 
 
 
 
 
 


Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_7.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
tdwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 20:58:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử Tiet 7

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tuần 7 - tiết 7
  Âm nhạc 6
  Tuần 7 - tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 0

 • GAMT 7 TIẾT 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • GDCD 7 Tiết 7
  GD công dân 7
  GDCD 7 Tiết 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2010

  Xem: 28

 • sinh 7 tiet 7
  Ngữ văn
  sinh 7 tiet 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2008

  Xem: 8

 • Tiết 7-bài 7
  Địa lý 7
  Tiết 7-bài 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

  Xem: 23

 • CN 7 Tiet 7
  Rơ ông Ha Tuân
  CN 7 Tiet 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Rơ ông Ha Tuân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2012

  Xem: 0

 • TUAN 7 TIET 7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 7 TIET 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2012

  Xem: 5

 • mt 7 tiet 7
  Mỹ thuật 7
  mt 7 tiet 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2013

  Xem: 6