Tiet 7

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
tdwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 8:58:39 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần:7 Tiết: 7 NS: Bài 6: THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 2. Kỹ năng: - Vẽ đươc ï ảnh trong các,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 7, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 7, doc, 1 trang, 0.06 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-7.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần:7
Tiết: 7
NS: Bài 6: THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT
TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
2. Kỹ năng:
- Vẽ đươc ï ảnh trong các trường hợp:
+ Vật và ảnh song song cùng chiều
+ Vật và ảnh cùng nằm trên một đường thẳng và ngược chiều
- Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng là khoảng không gian mà mắt ta quan sát đươcï qua gương phẳng.
3.Thái độ :
- Rèn luyện tính cẩn thận , tỉ mỉ, trung thực trong khi vẽ ảnh. .
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giáo án lên lớp
- Thước thẳng, compa
2. Học Sinh:
- Thước thẳng, compa, bút chì.
- Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
III. TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
TRỢ GIÚP CỦA GV
HỌAT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức thực hành - (25 phút )


C1:
a. song song
vuông góc
. Hình vẽ :
AB song song với gương:
B B’
A A’
AB vuông góc với gương:
A B B’ A’

* Kiểm tra :
- Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
+ Cho 1 điểm sáng S đặt trước 1 gương phẳng cách gương 3 cm. Hãy áp dụng tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh S’ của S qua gương ?
GV gọi HS khác nhận xét, GV nhận xét ,cho điểm.
- Vẽ ảnh của S tạo bởi gương bằng cách áp dụng định luật phản xạ ánh sáng (5.2.b)
* Tổ chức thực hành (chia nhóm) :
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của nhóm, kiểm tra mẫu báo cáo.
- Phân phối dụng cụ cho các nhóm HS
- GV nêu hai nhiệm vụ của bài thực hành. Nói rõ nội dung thứ hai (xác định vùng nhìn thấy của gương) học sinh chưa được học ở bài học trước.
=> HS phải chú ý tự quan sát
Yêu cầu:
- Đọc câu C1 SGK và thực hiện .
- Bố trí thí nghiểm
- Tiến hành TN và trả lời C1
- Vẽ lại vị trí của bút chì và ảnh qua gương vào mẫu báo cáo .
- GV : yêu cầu HS nhận xét ảnh A’B’ lúc này như thế nào so với vật.

Học sinh được gọi trả lời
(Hình vẽ)
- HS sửa bài tập và vẽ ảnh
- HS trình mẫu báo cáo và dụng cụ chuẩn bị.
- HS nhận dụng cụ thí nghiệm.
- Chú ý nghe hướng dẫn của GV
+ 1 HS đọc câu C1 , HS còn lại lắng nghe suy nghĩ.
- Bố trí Thí nghiệm .
- Vẽ lại vị trí của bút chì và gương vào mẫu báo cáo .
a. Aûnh song song và cùng chiều với vật.
. Aûnh cùng phương, ngược chiều với vật

Hoạt động 2: Dựng ảnh của vật qua gương phẳng(12 phút )

2. Xác định vùng nhìn tháy của gương phẳng:
( Không bắt buộc )
* Cách dựng ảnh của vật qua gương phẳng:
- Vẽ ảnh A’ của điểm sáng A và vẽ ảnh B’ của điểm sáng B, sau đó nối A’ với B’ ta được ảnh A’B’ của vật AB.
 Yêu cầu:
- Đọc câu C2 SGK
- Hướng dẫn cả lớp về cách đánh dấu vùng nhìn thấy (Vùng quan sát được) của gương
Lưu ý với học sinh : Vị trí người ngồi, vị trí gương là cố định .
+ Mắt nhìn sáng trái => HS đánh dấu
+ Mắt nhìn sáng phải => HS đánh dấu
GV yêu cầu học sinh tiến hành TN như câu C3 và trả lời.
Yêu cầu:
Đọc câu C4
GV hướng dẫn:
+ Xác định ảnh của M, N qua gương bằng tính chất đối xứng.
+ Nếu tia phản xạ tới mắt => nhìn thấy ảnh không tới mắt => không thấy ảnh
Gv yêu cầu cá nhân học sinh tự làm bài theo tài liệu SGK, lần lược trả lời vào mẫu báo cáo chuẩn bị

 


 

 

 Tuaàn:7

Tieát: 7

NS:                      Baøi 6: THÖÏC HAØNH: QUAN SAÙT VAØ VEÕ AÛNH CUÛA MOÄT VAÄT

     TAÏO BÔÛI GÖÔNG PHAÚNG

I. MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc:

- Döïng ñöôïc aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng

2. Kyõ naêng:

- Veõ ñöôc ï aûnh  trong caùc tröôøng hôïp:

     + Vaät vaø aûnh song song cuøng chieàu

     + Vaät vaø aûnh cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng vaø ngöôïc chieàu

- Xaùc ñònh ñöôïc vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng laø khoaûng khoâng gian maø maét ta quan saùt ñöôcï qua göông phaúng.

3.Thaùi ñoä : 

- Reøn luyeän tính caån thaän , tæ mæ, trung thöïc trong khi veõ aûnh. .

II. CHUAÅN BÒ: 

1. Giaùo vieân:

            - Giaùo aùn leân lôùp

           - Thöôùc thaúng, compa

2. Hoïc Sinh:

           - Thöôùc thaúng, compa, buùt chì.

           - Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh.

III. TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

 

NOÄI DUNG

TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV

HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc thöïc haønh  -  (25 phuùt )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kieåm tra :

- Neâu tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.

+ Cho 1 ñieåm saùng S ñaët tröôùc 1 göông phaúng caùch göông 3 cm. Haõy aùp duïng tính chaát cuûa aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ñeå veõ aûnh S’ cuûa S qua göông ?

GV goïi HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt ,cho ñieåm.

- Veõ aûnh cuûa S taïo bôûi göông baèng caùch aùp duïng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng (5.2.b)

* Toå chöùc thöïc haønh (chia nhoùm)  :

- GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa nhoùm, kieåm tra maãu baùo caùo.

 

Hoïc sinh ñöôïc goïi traû lôøi

 

 

 

(Hình veõ)

 

 

 

 

- HS söûa baøi taäp vaø veõ aûnh

 

 

 

- HS trình maãu baùo caùo vaø duïng cuï chuaån bò.

 


 

 

 

 

 

 

C1:

a. song song

   vuoâng goùc

b. Hình veõ :

AB song song vôùi göông:

   B                      B’

 

 

   A                     A’

 

 

AB vuoâng goùc vôùi göông:

 

  A     B       B      A’

 

 

 

- Phaân phoái duïng cuï cho caùc nhoùm HS

- GV neâu hai nhieäm vuï cuûa baøi thöïc haønh. Noùi roõ noäi dung thöù hai (xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông) hoïc sinh chöa ñöôïc hoïc ôû baøi hoïc tröôùc.

=> HS phaûi chuù yù töï quan saùt

 Yeâu caàu: 

- Ñoïc caâu C1 SGK vaø thöïc hieän .

- Boá trí thí nghieåm

- Tieán haønh TN vaø traû lôøi C1

- Veõ laïi vò trí cuûa buùt chì vaø aûnh qua göông vaøo maãu baùo caùo .

 

- GV : yeâu caàu HS nhaän xeùt aûnh A’B’ luùc naøy nhö theá naøo so vôùi vaät.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhaän duïng cuï thí nghieäm.

- Chuù yù nghe höôùng daãn cuûa GV

 

 

 

 

 

 

+ 1 HS ñoïc caâu C1 , HS coøn laïi laéng nghe suy nghó.

- Boá trí Thí nghieäm .

- Veõ laïi vò trí cuûa buùt chì vaø göông vaøo maãu baùo caùo .

a. Aûnh song song vaø cuøng chieàu vôùi vaät.

b. Aûnh cuøng phöông, ngöôïc chieàu vôùi vaät

 

Hoaït ñoäng 2: Döïng aûnh cuûa vaät qua göông phaúng(12 phuùt )

2. Xaùc ñònh vuøng nhìn thaùy cuûa göông phaúng:

( Khoâng baét buoäc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeâu caàu:

- Ñoïc caâu C2 ­SGK 

- Höôùng daãn caû lôùp veà caùch ñaùnh daáu vuøng nhìn thaáy (Vuøng quan saùt ñöôïc) cuûa göông

Löu yù vôùi hoïc sinh :  Vò trí ngöôøi ngoài, vò trí göông laø coá ñònh .

+ Maét nhìn saùng traùi => HS ñaùnh daáu

+ Maét nhìn saùng phaûi => HS ñaùnh daáu

GV yeâu caàu hoïc sinh tieán haønh TN nhö caâu C3 vaø traû lôøi.

  Yeâu caàu:

       Ñoïc caâu C4

GV höôùng daãn:

Hs ñoïc caâu C2, thu thaäp thoâng tin qua taøi lieäu .

 

 

 

- Hoïc sinh laøm TN

- HS ñaùnh daáu vuøng quan saùt ñöôïc

- HS tieán haønh TN nhö C3:

+ Ñeå göông xa ra

+ Ñaùnh daáu vuøng quan saùt ñöôïc (theo höôùng daãn cuûa Gv)

    + So saùnh vuøng quan saùt ñöôïc khi di chuyeån göông.

HS laøm theo yeâu caàu:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Caùch döïng aûnh cuûa vaät qua göông phaúng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Veõ aûnh A cuûa ñieåm saùng A vaø veõ aûnh B cuûa ñieåm saùng B, sau ñoù noái A vôùi B ta ñöôïc aûnh AB cuûa vaät AB.

 

   + Xaùc ñònh aûnh cuûa M, N qua göông baèng tính chaát ñoái xöùng.

    +  Neáu tia phaûn xaï tôùi maét => nhìn thaáy aûnh khoâng tôùi maét => khoâng thaáy aûnh

Gv yeâu caàu caù nhaân hoïc sinh töï laøm baøi theo taøi lieäu SGK, laàn löôïc traû lôøi vaøo maãu baùo caùo chuaån bò saün.

-  Trong khi hoïc sinh thöïc haønh Gv kieåm tra ñoân ñoác hoïc, giuùp ñôõ nhoùm hoïc sinh laøm chaäm .

- Vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch cuûa maét tröôùc göông phaúng.

 

Yeâu caàu hs veõ aûnh cuûa ñieåm saùng qua göông phaúng baèng hai caùch:

 

- Vaän duïng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng.

 

 

 

- Vaän duïng tính chaát cuûa aûnh taïo bôûi göông phaúng.

 

 

 

 

- Döïng aûnh cuûa vaät saùng AB qua göông phaúng.

 

- HS xaùc trong hai M & N ñieåm naøo naèm trong vuøng thaáy ñöôïc cuûa maét.

 

C3: Giaûm

C4: - Khoaûng caùch giöõa maét vaø göông phaúng caøng nhoû thì vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng caøng lôùn vaø ngöôïc laïi.

 

 

 

 

 

- HS leân baûng veõ

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt -  (5 phuùt )

 

- Gv thu caùc baûn baùo caùo

- Yeâu caàu caùc nhoùm hs thu doïn duïng cuï, veä sinh, vaø kieåm tra laïi .

- Goùp baûng baùo caùo cho gv

- Thu doïn duïng cuï thöïc haønh. 

 

 


 

 

 

Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát thöïc haønh qua, söï chuaån bò, thaùi ñoä, yù thöùc cuûa caù nhaân, nhoùm .

- Tuyeân döông toå, caù nhaân hoïc sinh coù thao taùc ñuùng nhanh goïn. YÙù thöùc toát. Pheâ bình hoïc sinh lô laø trong thöïc haønh, laøm qua loa…..

 

- Laéng nghe gv nhaän xeùt

  Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn veà nhaø - (3 phuùt )

 

 

- Xem laïi caùch veõ aûnh cuûa moät vaät qua göông phaúng trong hai tröông hôïp.

- Chuaån bò baøi 7: “ Göông caàu loài

+ Aûnh taïo bôûi göông caàu loài laø aûnh gì?

+ So saùnh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài vaø göông phaúng?

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN