Tiet 8

giáo án Toán học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       13      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
e2h9tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/23/2009 4:22:35 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
13
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 8 CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU  Ngày soạn:12/09/08 Ngày dạy:15/09/08 A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được các phép toán so sánh, công việc giao tiếp giữa người và máy tính -Biết đ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 8, Giáo Án Toán Học 8 , Giáo án điện tử Tiet 8, doc, 1 trang, 0.07 M, Toán học 8 chia sẽ bởi Huân Nguyễn Danh đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-8.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 8
CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Ngày soạn:12/09/08
Ngày dạy:15/09/08
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Học sinh nắm được các phép toán so sánh, công việc giao tiếp giữa người và máy tính
-Biết được cách thực hiện các phép toán với kiểu dữ liệu số.
2. Kỹ năng: Phân biệt được các kiểu dữ liệu số trên ngôn ngữ lập trình so với kiểu dữ liệu số trong ngôn ngữ toán học.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh khi tạo lập chương trình máy tính.
B. PHƯƠNG PHÁP:
C. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Nội dung, máy tính, giáo án điện tử.
2. Học sinh: Xem trước nội dung của bài.
D. TIẾN TRÌNH:
I. Ổn định tổ chức:
II. Bài cũ: Không kiểm tra
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Để phân biệt được một số phép toán trên ngôn ngữ lập trình và các phép toán trong toán học chúng có những qui ước biểu diễn trong các bài toán như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu rõ vấn đề đó.
2. Triển khai bài:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức

Hoạt động 1: GV: trong toán học em đã học những phép so sánh nào? viết kí hiệu?
GV: Giới thiệu kí hiệu các phép toán so sánh trong Pascal
Hãy so sánh các ký hiệu của các phép toán trong Pascal có gì giống nhau và khác nhau trong toán học
3.Các phép so sánh
Kí hiệu
Phép so sánh

=
Bằng


Khác


Nhỏ hơn

<=
Nhỏ hơn hoặc bằng


Lớn hơn

>=
Lớn hơn hoặc bằng

 Hoạt động 2: Giáo viên giới thiệu giao tiếp người và máy.
GV: Thế nào là giao tiếp giữa người và máy tính? Lấy ví dụ về Hoạt động giao tiếp giữa người và máy tính?
HS: trả lời
GV: phân tích trong Pascal: Thông báo kết quả tính toán là yêu cầu đầu tiên của mọi chương trình. Ví dụ, câu lệnh Pascal dưới đây
write(`Dien tich hinh tron la `,X);
cho biết diện tích hình tròn:

Ví dụ, chương trình yêu cầu nhập năm sinh từ bàn phím. Em cần gõ một số tự nhiên ứng với năm sinh. Sau khi nhấn phím Enter để xác nhận, chương trình sẽ tiếp tục hoạt động.

Gv: Có hai chế độ tạm ngừng của chương trình: Tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất định (Delay(…))và tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím( Readln).
Khi đó ta cần nháy chuột vào Đồng ý để thoát khỏi phần mềm hoặc nháy vào Huỷ lệnh để chương trình tiếp tục như bình thường.
4.Giao tiếp người - máy tính
-Thông báo kết quả tính toán
-Nhập dữ liệu
-Tạm ngừng chương trình
-Tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất định (Delay(…))
-Tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím( Readln).
-Hộp thoại
GV: lấy ví dụ: Khi ta muốn thoát khỏi một chương trình đang chạy, chương trình có thể đưa ra hộp thoại có dạng sau:


IV

Gi¸o ¸n Tin häc tù chän 8 - Tr­êng THCS Liªn LËp

TiÕt 8

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ D LIỆU

Ngày soạn:12/09/08

Ngày dạy:15/09/08  

A.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Häc sinh n¾m ®­îc c¸c phÐp to¸n so s¸nh, c«ng viÖc giao tiÕp gi÷a ng­êi vµ m¸y tÝnh

-BiÕt ®­îc c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n víi kiÓu d÷ liÖu sè.

2. Kỹ năng: Ph©n biÖt ®­îc c¸c kiÓu d÷ liÖu sè trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh so víi kiÓu d÷ liÖu sè trong ng«n ng÷ to¸n häc.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh khi tạo lập ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh.

B. PHƯƠNG PHÁP:

C. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Nội dung, máy tính, giáo án điện tử.

2. Học sinh: Xem trước nội dung của bài.

D. TIẾN TRÌNH:

I. Ổn định tổ chức:

II. Bài cũ: Kh«ng kiÓm tra

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề: §Ó ph©n biÖt ®­îc mét sè phÐp to¸n trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh vµ c¸c phÐp to¸n trong to¸n häc chóng cã nh÷ng qui ­íc biÓu diÔn trong c¸c bµi to¸n nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em t×m hiÓu râ vÊn ®Ò ®ã.

2. Triển khai bài:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Ho¹t ®éng 1: GV: trong to¸n häc em ®· häc nh÷ng phÐp so s¸nh nµo? viÕt kÝ hiÖu?

GV: Giíi thiÖu kÝ hiÖu c¸c phÐp to¸n so s¸nh trong Pascal

H·y so s¸nh c¸c ký hiÖu cña c¸c phÐp to¸n trong Pascal cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau trong to¸n häc

 

3.C¸c phÐp so s¸nh

KÝ hiÖu

PhÐp so s¸nh

=

B»ng

<>

Kh¸c

<

Nhá h¬n

<=

Nhá h¬n hoÆc b»ng

>

Lín h¬n

>=

Lín h¬n hoÆc b»ng

 

 Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn giíi thiÖu giao tiÕp ng­êi vµ m¸y.

GV: ThÕ nµo lµ giao tiÕp gi÷a ng­êi vµ m¸y tÝnh? LÊy vÝ dô vÒ Ho¹t ®éng giao tiÕp gi÷a ng­êi vµ m¸y tÝnh?

HS: tr¶ lêi

GV: ph©n tÝch trong Pascal: Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸n lµ yªu cÇu ®Çu tiªn cña mäi ch­¬ng tr×nh. VÝ dô, c©u lÖnh Pascal d­íi ®©y

write('Dien tich hinh tron la ',X);

cho biÕt diÖn tÝch h×nh trßn:

VÝ dô, ch­¬ng tr×nh yªu cÇu nhËp n¨m sinh tõ bµn phÝm. Em cÇn gâ mét sè tù nhiªn øng víi n¨m sinh. Sau khi nhÊn phÝm Enter ®Ó x¸c nhËn, ch­¬ng tr×nh sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng.

Gv: Cã hai chÕ ®é t¹m ngõng cña ch­¬ng tr×nh: T¹m ngõng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (Delay(…))vµ t¹m ngõng cho ®Õn khi ng­êi dïng nhÊn phÝm( Readln).

 

Khi ®ã ta cÇn nh¸y chuét vµo §ång ý ®Ó tho¸t khái phÇn mÒm hoÆc nh¸y vµo Huû lÖnh ®Ó ch­¬ng tr×nh tiÕp tôc nh­ b×nh th­êng.

4.Giao tiÕp ng­êi - m¸y tÝnh

-Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸n

 

 

 

 

 

 

 

 

-NhËp d÷ liÖu

 

 

 

 

 

-T¹m ngõng ch­¬ng tr×nh

-T¹m ngõng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (Delay(…))

-T¹m ngõng cho ®Õn khi ng­êi dïng nhÊn phÝm( Readln).

-Hép tho¹i

GV: lÊy vÝ dô: Khi ta muèn tho¸t khái mét ch­¬ng tr×nh ®ang ch¹y, ch­¬ng tr×nh cã thÓ ®­a ra hép tho¹i cã d¹ng sau:

IV. cñng cè:

1.H·y nªu Ýt nhÊt hai kiÓu d÷ liÖu vµ mét phÐp to¸n cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn mét kiÓu d÷ liÖu, nh­ng phÐp to¸n ®ã kh«ng cã nghÜa trªn kiÓu d÷ liÖu kia.

2.Cho d·y ch÷ sè 2010. D·y ch÷ sè ®ã cã thÓ thuéc kiÓu d÷ liÖu nµo?

V. dÆn dß:

-Häc thuéc ghi nhí, bµi cò

-Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK vµ SBT

-ChuÈn bÞ bt tiÕt sau thùc hµnh

 

 

1

GV so¹n:NguyÔn Danh Hu©n

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự