Tiet 8

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zdwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 8:59:15 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 8 Tiết 8 NS: Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI I. MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi. - Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 8, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 8, doc, 1 trang, 0.09 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-8.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 8
Tiết 8
NS: Bài 7: GƯƠNG CẦU LỒI
I. MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.
2/ Kỹ năng:
- Nêu được ứng dụng của gương cầu lồi trong đời sống.
3/ Thái độ :
- Hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
- Giáo án lên lớp
- Thía, muỗng canh bằnh inox, kính xe máy, 1 cái đèn pin.
2. Học sinh: Nhóm:
- Một gương cầu lồi, một gương phẳng có cùng kích thước.
- Một miếng kính trong lồi , 2 chân nến, diêm đốt nến, 2 viên pin.
III. TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
TRỢ GIÚP CỦA GV
HỌAT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình huống học tập ( 10 phút )


a. Kiểm tra :
- Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?
+ Vì sao biết ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo ?
+ Hãy áp dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng vẽ ảnh của vật AB song song với gương phẳng.
GV gọi HS khác nhận xét-GV nhận xét – cho điểm.
. Tổ chức tình huống học tập: Cho hs quan sát 1 số vật nhẵn bóng như :Thìa, muỗng canh bằng inox, kính xe máy và nhận xét về độ lớn của ảnh so với vật.
- GV giới thiệu : mặt ngoài của muỗng là gương cầu lồi, mặt trong là gương cầu lõm, bài học hôm nay ta xét ảnh cho bởi gương cầu lồi.
Một học sinh trả lời:
- Ảnh là ảnh ảo
- Kích thước của ảnh bằng kích thước của vật
- Khoảng cách từ ảnh đến gường bằng khoảng cách từ vật đến gương.
 Vì ảnh không hứng được trên màn chắn

- Hs quan sát mặt trong, mặt ngoài của các đồ vật và trả lời câu hỏi của gv .

Hoạt động 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi - (15 phút )

I. Aûnh của vật tạo bởi gương cầu lồi :
Quan sát:
Thí nghịêm kiểm tra

Kết luận : Aûnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
Yêu cầu:
Đọc câu C1
Tiến hành TN
Trả lời C1
Yêu cầu:
Đọc nội dung sgk
Nêu phương án TN kiểm tra
Tiến hành TN
Rút ra kết luận

* Chú ý : Đặt vật cách 2 gương với cùng một khoảng cách.
- Gọi đại diện nhóm trả lời.
=> giáo viên thống nhất câu trả lời đúng
=> yêu cầu hs ghi kết luận
HS làm theo yêu cầu:
C1:
- Aûnh ảo không hứng được trên màn.
- Aûnh nhỏ hơn vật
HS làm theo yêu cầu:
- Đặt hai cây nến đang cháy trước hai gương – đưa màn chắn ra phía sau gương
Ghi kết luận SGK
1. ảnh ảo
2. nhỏ
Các nhóm khác nhận xét

Hoạt động 3: Xác định vùng nhìn thấy của gương cầu lồi - (10 phút )

II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi
Thí nghiệm
Kết luận: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Yêu cầu đọc nội dung phần thí nghiệm.
GV hướng dẫn:
- Đặt gương phẳng thẳng đứng tại một vị trí trên bàn. Dùng hai viên pin đánh dấu vùng quan sát được (thị trường) của gương cầu tại biên phải và biên trái (H1)
- Giữ nguyên vị trí quan sát mắt, thay gương phẳng bằng gương cầu lồi tại vị trí trên (H2)

- Có còn quan sát được hai viên pin không ?
- Yêu cầu HS trả lời C2?
- Từ đó yêu cầu hs rút ra kết luận (hs làm việc cá nhân)

- Hs đọc nội dung phần thí nghiệm
- HS lắng nghe
- Không còn nhìn thấy nữa
C2: Bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn của gương phẳng có cùng kích

 


 

 

 Tuaàn 8

Tieát 8

NS:                                                 Baøi 7: GÖÔNG CAÀU LOÀI

I. MUÏC TIEÂU:

1/ Kieán thöùc:

                       - Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài.

                      - Neâu ñöôïc öùng duïng chính cuûa göông caàu loài laø taïo ra vuøng nhìn thaáy roäng.

2/ Kyõ naêng:

- Neâu  ñöôïc öùng duïng cuûa göông caàu loài trong ñôøi soáng.

3/ Thaùi ñoä : 

- Hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.

II. CHUAÅN BÒ

  1. Giaùo vieân:

- Giaùo aùn leân  lôùp

- Thía, muoãng canh baènh inox, kính xe maùy, 1 caùi ñeøn pin.

2. Hoïc sinh: Nhoùm:

- Moät göông caàu loài, moät göông phaúng coù cuøng kích thöôùc.

- Moät mieáng kính trong loài , 2 chaân neán, dieâm ñoát neán, 2 vieân pin.

III. TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

NOÄI DUNG

2.      TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV

HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS

Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ( 10 phuùt )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kieåm tra :

- Neâu tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ?

 

 

    + Vì sao bieát aûnh cuûa vaät qua göông phaúng laø aûnh aûo ?

 

 

 

+ Haõy aùp duïng tính chaát aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng veõ aûnh cuûa vaät AB song song vôùi göông phaúng.

GV goïi HS khaùc nhaän xeùt-GV nhaän xeùt – cho ñieåm.

b. Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp: Cho hs quan saùt 1 soá vaät nhaün boùng nhö :Thìa, muoãng canh baèng inox, kính xe maùy vaø nhaän xeùt veà ñoä lôùn cuûa aûnh so vôùi vaät.

Moät hoïc sinh traû lôøi:

- AÛnh laø aûnh aûo

- Kích thöôùc cuûa aûnh baèng kích thöôùc cuûa vaät

- Khoaûng caùch töø aûnh ñeán göôøng baèng khoaûng caùch töø vaät ñeán göông.

Vì aûnh khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs quan saùt maët trong, maët ngoaøi cuûa caùc ñoà vaät vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa gv .

 


 

 

 

 

 

 

- GV giôùi thieäu : maët ngoaøi cuûa muoãng laø göông caàu loài, maët trong laø göông caàu loõm, baøi hoïc hoâm nay ta xeùt aûnh cho bôûi göông caàu loài.

 

Hoaït ñoäng 2: AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài  - (15 phuùt )

I. Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông caàu loài :

   Quan saùt:

 

Thí nghòeâm kieåm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän : Aûnh cuûa  moät vaät taïo bôûi  göông caàu loài laø aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén vaø nhoû hôn vaät.

Yeâu caàu:

       Ñoïc caâu C1

       Tieán haønh TN

       Traû lôøi C1

Yeâu caàu:

       Ñoïc noäi dung sgk

       Neâu phöông aùn TN kieåm tra

       Tieán haønh TN

       Ruùt ra keát luaän

 

 

 

* Chuù yù : Ñaët vaät caùch 2 göông vôùi cuøng moät khoaûng caùch.

- Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.

=> giaùo vieân thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng

=> yeâu caàu hs ghi keát luaän

HS laøm theo yeâu caàu:

C1:

- Aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn.

- Aûnh nhoû hôn vaät

HS laøm theo yeâu caàu:

 

- Ñaët hai caây neán ñang chaùy tröôùc hai göông – ñöa maøn chaén ra phía sau göông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi keát luaän SGK

1. aûnh aûo

2. nhoû

Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt

Hoaït  ñoäng 3: Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài  - (10 phuùt )

 


 

 

II. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài 

Thí nghieäm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän: Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc.

 

 

Yeâu caàu ñoïc noäi dung phaàn thí nghieäm.

GV höôùng daãn:

- Ñaët göông phaúng thaúng ñöùng taïi moät vò trí treân baøn. Duøng hai vieân pin ñaùnh daáu vuøng quan saùt ñöôïc (thò tröôøng) cuûa göông caàu taïi bieân phaûi vaø bieân traùi (H1)

- Giöõ nguyeân vò trí quan saùt maét, thay göông phaúng baèng göông caàu loài taïi vò trí treân (H2)

 

- Coù coøn quan saùt ñöôïc hai vieân pin khoâng ?

- Yeâu caàu HS traû lôøi C2?

- Töø ñoù yeâu caàu hs ruùt ra keát luaän (hs laøm vieäc caù nhaân)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

- Hs ñoïc noäi dung phaàn thí nghieäm

 

 

 

- HS laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khoâng coøn nhìn thaáy nöõa

C2: Beà roäng vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc

- Hoaøn thaønh keát luaän

Hoaït ñoäng 4Vaän duïng  - Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø (10   phuùt )

III. Vaän duïng :

C3: Vuøng  nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng. Vì vaäy giuùp ngöôøi laùi xe nhìn ñöôïc khoaûng roäng hôn ôû phía sau.

C4: Ngöôøi laùi xe nhìn thaáy trong göông caàu loài xe coä vaø ngöôøi bò caùc vaät caûng beân ñöôøng che khuaát, traùnh ñöôïc tai naïn.

 

 

 

Yeâu caàu:

       Ñoïc , quan saùt hình 7.4 vaø traû lôøi caâu C3, C4

 

 

 

 

 

 

            - GV choát laïi

 

Cuûng coá:

- Neâu tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài ?

- Vuøng nhín thaáy cuûa göông caàu loài roäng coù ích lôïi gì cho ngöôøi laùi xe?

 

 

- Hs ñoïc yeâu caâu C3, C4

 

Caû lôùp thaûo luaän => nhaän xeùt caâu traû lôøi ñuùng.

 

 

 

 

- HS ghi vôû

 

 

- HS ñöôïc goïi traû lôøi

 

- Giuùp ngöôøi laùi xe quan saùt ñöôïc caùc vaät caûn, xe coä, con ngöôøi ...ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng quanh co maø maét ngöôøi khoâng quan saùt tröïc tieáp ñöôïc.

 


 

 

 

 

 

 

- Cho hoïc sinh tìm hieåu phaàn “coù theå em chöa bieát “cuoái baøi. HD hs veõ tia phaûn xaï cuûa hai tia tôùi ñeán hai meùp göông baèng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ?

Höôùng daãn veà nhaø:

- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 7.1-7.4 SBT trang 8,9.

- Chuaån bò baøi 8: “Göông caàu loõm

+ Aûnh taïo bôûi göông caåu loõm laø aûnh gì vaø coù ñoä lôùn nhö theá naøo so vôùi vaät?

+ Chieáu chuøm tia tôùi song song tôùi göông caàu loõm cho chuøm tia phaûn xaï nhö theá naøo?

+ Chieáu chuøm tia tôùi phaân kì tôùi göông caàu loõm cho chuøm tia phaûn xaï nhö theá naøo?

+ Tìm hieåu caáu taïo cuûa ñeøn pin vaø göông caàu loõm öùng duïng ôû boä phaän naøo cuûa ñeøn?

 

 

Hs : Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát

- 2 hoïc sinh leân baûng veõ tia phaûn xaï.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN