Tiet 8

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:59:15 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn 8 Tieát 8 NS: Baøi 7: GÖÔNG CAÀU LOÀI I. MUÏC TIEÂU: 1/ Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài. - Neâu ñöôïc öùng duïng chính cuûa göông caàu loài laø taïo ra vuøng nhìn thaáy roäng. 2/ Kyõ naêng: - Neâu ñöôïc öùng duïng cuûa göông caàu loài trong ñôøi soáng. 3/ Thaùi ñoä : - Hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: - Giaùo aùn leân lôùp - Thía, muoãng canh baènh inox, kính xe maùy, 1 caùi ñeøn pin. 2. Hoïc sin

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 

 Tuaàn 8
Tieát 8
NS:                                                 Baøi 7: GÖÔNG CAÀU LOÀI
I. MUÏC TIEÂU:
1/ Kieán thöùc:
                       - Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài.
                      - Neâu ñöôïc öùng duïng chính cuûa göông caàu loài laø taïo ra vuøng nhìn thaáy roäng.
2/ Kyõ naêng:
- Neâu  ñöôïc öùng duïng cuûa göông caàu loài trong ñôøi soáng.
3/ Thaùi ñoä : 
- Hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
II. CHUAÅN BÒ: 
Giaùo vieân:
- Giaùo aùn leân  lôùp
- Thía, muoãng canh baènh inox, kính xe maùy, 1 caùi ñeøn pin.
2. Hoïc sinh: Nhoùm:
- Moät göông caàu loài, moät göông phaúng coù cuøng kích thöôùc.
- Moät mieáng kính trong loài , 2 chaân neán, dieâm ñoát neán, 2 vieân pin.
III. TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
NOÄI DUNG
2.      TRÔÏ GIUÙP CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp ( 10 phuùt )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Kieåm tra :
- Neâu tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng ?
 
 
    + Vì sao bieát aûnh cuûa vaät qua göông phaúng laø aûnh aûo ?
 
 
 
+ Haõy aùp duïng tính chaát aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng veõ aûnh cuûa vaät AB song song vôùi göông phaúng.
GV goïi HS khaùc nhaän xeùt-GV nhaän xeùt – cho ñieåm.
b. Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp: Cho hs quan saùt 1 soá vaät nhaün boùng nhö :Thìa, muoãng canh baèng inox, kính xe maùy vaø nhaän xeùt veà ñoä lôùn cuûa aûnh so vôùi vaät.
Moät hoïc sinh traû lôøi:
- AÛnh laø aûnh aûo
- Kích thöôùc cuûa aûnh baèng kích thöôùc cuûa vaät
- Khoaûng caùch töø aûnh ñeán göôøng baèng khoaûng caùch töø vaät ñeán göông.
 Vì aûnh khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hs quan saùt maët trong, maët ngoaøi cuûa caùc ñoà vaät vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa gv .
 


 
 

 
 
 
 
- GV giôùi thieäu : maët ngoaøi cuûa muoãng laø göông caàu loài, maët trong laø göông caàu loõm, baøi hoïc hoâm nay ta xeùt aûnh cho bôûi göông caàu loài.
 
Hoaït ñoäng 2: AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài  - (15 phuùt )
I. Aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông caàu loài :
   Quan saùt:
 
Thí nghòeâm kieåm tra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän : Aûnh cuûa  moät vaät taïo bôûi  göông caàu loài laø aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén vaø nhoû hôn vaät.
Yeâu caàu:
       Ñoïc caâu C1
       Tieán haønh TN
       Traû lôøi C1
Yeâu caàu:
       Ñoïc noäi dung sgk
       Neâu phöông aùn TN kieåm tra
       Tieán haønh TN
       Ruùt ra keát luaän
 
 

 
* Chuù yù : Ñaët vaät caùch 2 göông vôùi cuøng moät khoaûng caùch.
- Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
=> giaùo vieân thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng
=> yeâu caàu hs ghi keát luaän
HS laøm theo yeâu caàu:
C1:
- Aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn.
- Aûnh nhoû hôn vaät
HS laøm theo yeâu caàu:
 
- Ñaët hai caây neán ñang chaùy tröôùc hai göông – ñöa maøn chaén ra phía sau göông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi keát luaän SGK
1. aûnh aûo
2. nhoû
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt
Hoaït  ñoäng 3: Xaùc ñònh vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài  - (10 phuùt )
 


 
 

II. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài 
Thí nghieäm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän: Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc.
 
 
Yeâu caàu ñoïc noäi dung phaàn thí nghieäm.
GV höôùng daãn:
- Ñaët göông phaúng thaúng ñöùng taïi moät vò trí treân baøn. Duøng hai vieân pin ñaùnh daáu vuøng quan saùt ñöôïc (thò tröôøng) cuûa göông caàu taïi bieân phaûi vaø bieân traùi (H1)
- Giöõ nguyeân vò trí quan saùt maét, thay göông phaúng baèng göông caàu loài taïi vò trí treân (H2)

 
- Coù coøn quan saùt ñöôïc hai vieân pin khoâng ?
- Yeâu caàu HS traû lôøi C2?
- Töø ñoù yeâu caàu hs ruùt ra keát luaän (hs laøm vieäc caù nhaân)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
- Hs ñoïc noäi dung phaàn thí nghieäm
 
 
 
- HS laéng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Khoâng coøn nhìn thaáy nöõa
C2: Beà roäng vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc
- Hoaøn thaønh keát luaän
Hoaït ñoäng 4:  Vaän duïng  - Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø (10   phuùt )
III. Vaän duïng :
C3: Vuøng  nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng. Vì vaäy giuùp ngöôøi laùi xe nhìn ñöôïc khoaûng roäng hôn ôû phía sau.
C4: Ngöôøi laùi xe nhìn thaáy trong göông caàu loài xe coä vaø ngöôøi bò caùc vaät caûng beân ñöôøng che khuaát, traùnh ñöôïc tai naïn.
 
 
 
Yeâu caàu:
       Ñoïc , quan saùt hình 7.4 vaø traû lôøi caâu C3, C4
 
 
 
 
 
 
            - GV choát laïi
 
Cuûng coá:
- Neâu tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài ?
- Vuøng nhín thaáy cuûa göông caàu loài roäng coù ích lôïi gì cho ngöôøi laùi xe?
 
 
- Hs ñoïc yeâu caâu C3, C4
 
Caû lôùp thaûo luaän => nhaän xeùt caâu traû lôøi ñuùng.
 
 
 
 
- HS ghi vôû
 
 
- HS ñöôïc goïi traû lôøi
 
- Giuùp ngöôøi laùi xe quan saùt ñöôïc caùc vaät caûn, xe coä, con ngöôøi ...ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng quanh co maø maét ngöôøi khoâng quan saùt tröïc tieáp ñöôïc.
 


 
 

 
 
 
 
- Cho hoïc sinh tìm hieåu phaàn “coù theå em chöa bieát “cuoái baøi. HD hs veõ tia phaûn xaï cuûa hai tia tôùi ñeán hai meùp göông baèng ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng ?
Höôùng daãn veà nhaø:
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 7.1-7.4 SBT trang 8,9.
- Chuaån bò baøi 8: “Göông caàu loõm”
+ Aûnh taïo bôûi göông caåu loõm laø aûnh gì vaø coù ñoä lôùn nhö theá naøo so vôùi vaät?
+ Chieáu chuøm tia tôùi song song tôùi göông caàu loõm cho chuøm tia phaûn xaï nhö theá naøo?
+ Chieáu chuøm tia tôùi phaân kì tôùi göông caàu loõm cho chuøm tia phaûn xaï nhö theá naøo?
+ Tìm hieåu caáu taïo cuûa ñeøn pin vaø göông caàu loõm öùng duïng ôû boä phaän naøo cuûa ñeøn?
 
 
Hs : Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát
- 2 hoïc sinh leân baûng veõ tia phaûn xaï.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_8.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zdwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 20:59:15
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử Tiet 8

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Hinh 8- Tiet 1->Tiet 8
  Toán học
  Hinh 8- Tiet 1->Tiet 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2008

  Xem: 13

 • Tin 8-Tiet 8
  Tin học 8
  Tin 8-Tiet 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2011

  Xem: 0

 • tiết 8 - toán 8
  Toán học 8
  tiết 8 - toán 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2010

  Xem: 0

 • li 8 - Tiết 8
  Vật lý 8
  li 8 - Tiết 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0

 • tiết 8 lớp 8
  Âm nhạc 7
  tiết 8 lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2009

  Xem: 25

 • Tuần 8- Tiết 8
  Giáo án khác
  Tuần 8- Tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 2

 • Dia 8-tiet 8
  Địa lý
  Dia 8-tiet 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2010

  Xem: 0

 • Tiết 8 GDCD 8
  GDCD 8
  Tiết 8 GDCD 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2011

  Xem: 18

 • Dia 8-tiet 8
  Địa lý
  Dia 8-tiet 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2010

  Xem: 7

 • Tuan 8- Tiết 8
  Địa lý 6
  Tuan 8- Tiết 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2010

  Xem: 0