Giáo Án Mỹ Thuật 6:Tiết 9 Mt6

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
wq7hzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-11-08 09:29:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngµy so¹n: 24/9/2013 Ngµy d¹y: 27/9/2013 (6B) /9/2013 (6A) TiÕt 8 - Bµi 8 VÏ trang trÝ C¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ I/ Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: HS biÕt mét sè c¸ch s¾p xÕp bè côc trong tr

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngµy so¹n: 24/9/2013
Ngµy d¹y:   27/9/2013 (6B)
     /9/2013 (6A)
 
TiÕt 8 - Bµi 8
VÏ trang trÝ
C¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ
 
I/ Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc: HS biÕt mét sè c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ, nhËn biÕt ®­îc vÎ ®Ñp trong trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông.  
2. Kü n¨ng: HS ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông, ph©n tÝch ®­îc vÎ ®Ñp cña bµi trang trÝ th«ng qua c¸ch bè côc, h×nh m¶ng, ®­êng nÐt, häa tiÕt, mµu s¾c.BiÕt c¸ch lµm bµi vÏ trang trÝ h×nh c¬ b¶n. BiÐt vËn dông c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ vµo trang trÝ cuéc sèng hµng ngµy. 
3. Th¸i ®é:  HS thªm yªu quÝ ®å vËt, ®å dïng tù nhiªn, yªu thÝch mµu s¾c trong trang trÝ.
II/ ChuÈn bÞ cña GV - HS
1/ §å dïng d¹y häc:
a. GV:
- Mét sè ®å dïng (Êm chÐn, kh¨n ) cã ho¹ tiÕt trang trÝ
- H×nh vÏ phãng to tõ SGK, mét sè bµi T2 cña HS líp tr­íc.
b. HS: GiÊy, bót, vë, tÈy, mµu ...
2/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:  PP trùc quan, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm ...
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc : 1’
2. KiÓm tra : 4’ 
- §DHT.
- Thu bµi vÏ cña häc sinh lÊy ®iÓm 15’
3. Bµi míi :
- Giíi thiÖu bµi: 1’
 Lµm ®Ñp thªm cho cuéc sèng lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña con ng­êi.Ngµy nay nhu cÇu Êy l¹i cµng trë nªn cÇn thiÕt.V× thÕ trang trÝ øng dông trë nªn phæ biÕn h¬n trong c¸ch sö dông c¸c häa tiÕt trang trÝ cho c¸c vËt dông hµng ngµy.
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung
■ Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu thÕ nµo lµ c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ : 15’
▲ GV cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh trang trÝ néi ngo¹i thÊt, trang trÝ héi tr­êng, trang trÝ kh¨n, lä hoa, chËu c¶nh ..
H: Em hiÓu trang trÝ lµ g× ?
- C¸ch s¾p xÕp bè côc trong c¸c bµi trªn ®· ®­îc ch­a ? T¹i sao chóng ta ph¶i s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ ?
● HS th¶o luËn nhãm (3’) tr¶ lêi
   HS nhãm kh¸c NX bæ sung.
▲ GVKL -> ChuyÓn môc II
- Giíi thiÖu mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ (H2 - 90 Sgk)
H: HS nh¾c l¹i c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ.
 
 
 
■ Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn c¸ch trang trÝ c¸c h×nh c¬ b¶n: 10’
▲GV :
H: H×nh c¬ b¶n lµ nh÷ng h×nh nµo?
- Cho H/s quan s¸t mét sè bµi trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông:         O ,
● HS quan s¸t vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông ?
- HS tr¶ lêi -> HS kh¸c BS -> GV chèt l¹i 
▲ GV :
H: Muèn vÏ ®­îc mét bµi th¬ T2 c¬ b¶n tr­íc hÕt ta ph¶i lµm g× ?
- GV ®Æt c¸c c©u hái gîi ý HS tr¶ lêi ®Ó t×m ra c¸ch vÏ bµi T2)
● HS tù t×m ra c¸ch trang trÝ h×nh c¬ b¶n theo nhiÒu c¸ch.  
▲ GV dïng h×nh minh ho¹ GT -> KL, NhÊn m¹nh thªm phÇn l­u ý cho HS hiÓu.
● Khi trang trÝ cÇn l­u ý: M¶ng h×nh to, nhá h¸c nhau phï hîp víi kho¶ng trèng cña nÒn.
- C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau th× t« mµu gièng nhau, mµu s¾c ®Ëm nh¹t hµi hoµ, hîp lÝ.
- Cho HS quan s¸t mét sè bµi trang trÝ cña HS líp tr­íc vµ NX vÒ c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ.
■ Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi: 10’
▲ GV ®iÒu khiÓn tæ chøc cho HS tù t×m vµ t¹o ho¹ tiÕt ­a thÝch ®Ó s¾p xÕp bè côc trong bµi T2 h×nh vu«ng.
- §éng viªn vµ HD söa sai cho HS.
- HS vÏ bµi.
■ Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh : 3’
▲ GV tæ chøc cho HS d¸n bµi lªn b¶ng, ph©n nhãm nhËn xÐt bµi cña b¹n vÒ ho¹ tiÕt, c¸ch s¾p xÕp bè côc, mµu s¾c ?
H: Nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh mét bµi vÏ trang trÝ ? * HS tr¶ lêi -> GV chèt l¹i.
I/ ThÕ nµo lµ c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ. 
- Trang trÝ: Lµm ®Ñp, t¹o cho mäi vËt ®Ñp vµ hÊp dÉn.
- Mét bµi trang trÝ ®Ñp ph¶i s¾p xÕp c¸c h×nh m¶ng, ho¹ tiÕt, ®­êng nÐt, ®Ëm nh¹t, mµu s¾c sao cho thuËn m¾t vµ hîp lÝ
 
 
 
II/ Mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong T2:
- Mét sè quy luËt s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ.
+ §èi xøng
+ Xen kÏ
+ Nh¾c l¹i
+ M¶ng h×nh kh«ng ®Òu
III/ C¸ch lµm bµi trang trÝ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- KÎ c¸c trôc ®èi xøng.
- T×m bè côc ( c¸c m¶ng h×nh chÝnh, phô cña ho¹ tiÕt vµ m¶ng trèng cña nÒn).
- T×m chän ho¹ tiÕt vµo m¶ng, vÏ ho¹ tiÕt vµo m¶ng.
- T« mµu (t« mµu ho¹ tiÕt vµ mµu nÒn theo ý thÝch sao cho bµi trang trÝ ®Ñp, hµi hoµ, hîp lÝ).
 
 
 
 
 
 
IV/ Thùc hµnh:
T×m vµ s¾p xÕp häa tiÕt vµo bµi trang trÝ 1h×nh vu«ng
           ( T« mµu  theo ý thÝch)
 
 4. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ : 1’
- Hoµn thµnh bµi vÏ, lµm bµi tËp trong Sgk - 92. ChuÈn bÞ bµi sau
( S¬ l­îc mÜ thuËt thêi Lý)

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiết 9 mt6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet_8.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tiết 9 mt6
  Mỹ thuật 6
  Tiết 9 mt6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 11

 • Tiet 9-MT6
  Ngữ văn
  Tiet 9-MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 0

 • tiet 9, mt6
  Mỹ thuật 9
  tiet 9, mt6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2011

  Xem: 0

 • mt6 tuần 9,tiết 9
  Mỹ thuật 6
  mt6 tuần 9,tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2012

  Xem: 14

 • TUAN 9 TIET 9 MT6
  Giáo án khác
  TUAN 9 TIET 9 MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2015

  Xem: 0