Tiết 9 mt6 giáo án Mỹ thuật 6

  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xq7hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 9:29:39 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
5

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn: 24/9/2013
Ngày dạy: 27/9/2013 (6B)
/9/2013 (6A)
Tiết 8 - Bài 8
Vẽ trang trí
Cách sắp xếp bố cục trong trang trí


I/ Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: HS biết một số cách sắp xếp bố cục trong trang trí, nhận biết được vẻ đẹp trong trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng.
2. Kỹ năng: HS phân biệt được sự khác nhau giữa trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng, phân tích được vẻ đẹp của bài trang trí thông qua cách bố cục, hình mảng, đường nét, họa tiết, màu sắc.Biết cách làm bài vẽ trang trí hình cơ bản. Biét vận dụng cách sắp xếp trong trang trí vào trang trí cuộc sống hàng ngày.
3. Thái độ: HS thêm yêu quí đồ vật, đồ dùng tự nhiên, yêu thích màu sắc trong trang trí.
II/ Chuẩn bị của GV - HS
1/ Đồ dùng dạy học:
a. GV:
- Một số đồ dùng (ấm chén, khăn ) có hoạ tiết trang trí
- Hình vẽ phóng to từ SGK, một số bài T2 của HS lớp trước.
. HS: Giấy, bút, vở, tẩy, màu ...
2/ Phương pháp dạy học: PP trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm ...
III/ Các hoạt động dạy - học
1. định tổ chức :
2. Kiểm tra :
- ĐDHT.
- Thu bài vẽ của học sinh lấy điểm
3. Bài mới :
- Giới thiệu bài:
Làm đẹp thêm cho cuộc sống là một trong những nhu cầu không thể thiếu của con người.Ngày nay nhu cầu ấy lại càng trở nên cần thiết.Vì thế trang trí ứng dụng trở nên phổ biến hơn trong cách sử dụng các họa tiết trang trí cho các vật dụng hàng ngày.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

■ Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là cách sắp xếp trong trang trí :
▲ GV cho HS quan sát một số bức tranh trang trí nội ngoại thất, trang trí hội trường, trang trí khăn, lọ hoa, chậu cảnh ..
H: Em hiểu trang trí là gì ?
- Cách sắp xếp bố cục trong các bài trên đã được chưa ? Tại sao chúng ta phải sắp xếp bố cục trong trang trí ?
● HS thảo luận nhóm (3’) trả lời
HS nhóm khác NX bổ sung.
▲ GVKL -> Chuyển mục II
- Giới thiệu một vài cách sắp xếp trong trang trí (H2 - 90 Sgk)
H: HS nhắc lại cách sắp xếp bố cục trong trang trí.
■ Hoạt động 2. Hướng dẫn cách trang trí các hình cơ bản:
▲GV :
H: Hình cơ bản là những hình nào?
- Cho H/s quan sát một số bài trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng: O ,
● HS quan sát và so sánh sự giống và khác nhau giữa trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng ?
- HS trả lời -> HS khác BS -> GV chốt lại
▲ GV :
H: Muốn vẽ được một bài thơ T2 cơ bản trước hết ta phải làm gì ?
- GV đặt các câu hỏi gợi ý HS trả lời để tìm ra cách vẽ bài T2)
● HS tự tìm ra cách trang trí hình cơ bản theo nhiều cách.
▲ GV dùng hình minh hoạ GT -> KL, Nhấn mạnh thêm phần lưu ý cho HS hiểu.
● Khi trang trí cần lưu ý

Ngµy so¹n: 24/9/2013

Ngµy d¹y:   27/9/2013 (6B)

     /9/2013 (6A)

 

TiÕt 8 - Bµi 8

VÏ trang trÝ

C¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ

 

I/ Môc tiªu bµi häc

1. KiÕn thøc: HS biÕt mét sè c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ, nhËn biÕt ®­îc vÎ ®Ñp trong trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông.  

2. Kü n¨ng: HS ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông, ph©n tÝch ®­îc vÎ ®Ñp cña bµi trang trÝ th«ng qua c¸ch bè côc, h×nh m¶ng, ®­êng nÐt, häa tiÕt, mµu s¾c.BiÕt c¸ch lµm bµi vÏ trang trÝ h×nh c¬ b¶n. BiÐt vËn dông c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ vµo trang trÝ cuéc sèng hµng ngµy. 

3. Th¸i ®é:  HS thªm yªu quÝ ®å vËt, ®å dïng tù nhiªn, yªu thÝch mµu s¾c trong trang trÝ.

II/ ChuÈn bÞ cña GV - HS

1/ §å dïng d¹y häc:

a. GV:

- Mét sè ®å dïng (Êm chÐn, kh¨n ) cã ho¹ tiÕt trang trÝ

- H×nh vÏ phãng to tõ SGK, mét sè bµi T2 cña HS líp tr­íc.

b. HS: GiÊy, bót, vë, tÈy, mµu ...

2/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:  PP trùc quan, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm ...

III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc

1. æn ®Þnh tæ chøc : 1

2. KiÓm tra : 4 

- §DHT.

- Thu bµi vÏ cña häc sinh lÊy ®iÓm 15

3. Bµi míi :

- Giíi thiÖu bµi: 1

 Lµm ®Ñp thªm cho cuéc sèng lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña con ng­êi.Ngµy nay nhu cÇu Êyi cµng trë nªn cÇn thiÕt.V× thÕ trang trÝ øng dông trë nªn phæ biÕn h¬n trong c¸ch sö dông c¸c häa tiÕt trang trÝ cho c¸c vËt dông hµng ngµy.

 

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu thÕ nµo lµ c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ : 15

▲ GV cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh trang trÝ néi ngo¹i thÊt, trang trÝ héi tr­êng, trang trÝ kh¨n, lä hoa, chËu c¶nh ..

H: Em hiÓu trang trÝ lµ g× ?

- C¸ch s¾p xÕp bè côc trong c¸c bµi trªn ®· ®­îc ch­a ? T¹i sao chóng ta ph¶i s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ ?

● HS th¶o luËn nhãm (3’) tr¶ lêi

   HS nhãm kh¸c NX bæ sung.

▲ GVKL -> ChuyÓn môc II

- Giíi thiÖu mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ (H2 - 90 Sgk)

H: HS nh¾c l¹i c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ.

 

 

 

Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn c¸ch trang trÝ c¸c h×nh c¬ b¶n: 10

▲GV :

H: H×nh c¬ b¶n lµ nh÷ng h×nh nµo?

- Cho H/s quan s¸t mét sè bµi trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông:         O ,

● HS quan s¸t vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông ?

- HS tr¶ lêi -> HS kh¸c BS -> GV chèt l¹i 

▲ GV :

H: Muèn vÏ ®­îc mét bµi th¬ T2 c¬ b¶n tr­íc hÕt ta ph¶i lµm g× ?

- GV ®Æt c¸c c©u hái gîi ý HS tr¶ lêi ®Ó t×m ra c¸ch vÏ bµi T2)

● HS tù t×m ra c¸ch trang trÝ h×nh c¬ b¶n theo nhiÒu c¸ch.  

▲ GV dïng h×nh minh ho¹ GT -> KL, NhÊn m¹nh thªm phÇn l­u ý cho HS hiÓu.

● Khi trang trÝ cÇn l­u ý: M¶ng h×nh to, nhá h¸c nhau phï hîp víi kho¶ng trèng cña nÒn.

- C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau th× t« mµu gièng nhau, mµu s¾c ®Ëm nh¹t hµi hoµ, hîp lÝ.

- Cho HS quan s¸t mét sè bµi trang trÝ cña HS líp tr­íc vµ NX vÒ c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ.

Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi: 10

▲ GV ®iÒu khiÓn tæ chøc cho HS tù t×m vµ t¹o ho¹ tiÕt ­a thÝch ®Ó s¾p xÕp bè côc trong bµi T2 h×nh vu«ng.

- §éng viªn vµ HD söa sai cho HS.

- HS vÏ bµi.

Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh : 3

▲ GV tæ chøc cho HS d¸n bµi lªn b¶ng, ph©n nhãm nhËn xÐt bµi cña b¹n vÒ ho¹ tiÕt, c¸ch s¾p xÕp bè côc, mµu s¾c ?

H: Nªu c¸c b­íc tiÕn hµnh mét bµi vÏ trang trÝ ? * HS tr¶ lêi -> GV chèt l¹i.

I/ ThÕ nµo lµ c¸ch s¾p xÕp trong trang trÝ. 

- Trang trÝ: Lµm ®Ñp, t¹o cho mäi vËt ®Ñp vµ hÊp dÉn.

- Mét bµi trang trÝ ®Ñp ph¶i s¾p xÕp c¸c h×nh m¶ng, ho¹ tiÕt, ®­êng nÐt, ®Ëm nh¹t, mµu s¾c sao cho thuËn m¾t vµ hîp lÝ

 

 

 

II/ Mét vµi c¸ch s¾p xÕp trong T2:

- Mét sè quy luËt s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ.

+ §èi xøng

+ Xen kÏ

+ Nh¾c l¹i

+ M¶ng h×nh kh«ng ®Òu

III/ C¸ch lµm bµi trang trÝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KÎ c¸c trôc ®èi xøng.

- T×m bè côc ( c¸c m¶ng h×nh chÝnh, phô cña ho¹ tiÕt vµ m¶ng trèng cña nÒn).

- T×m chän ho¹ tiÕt vµo m¶ng, vÏ ho¹ tiÕt vµo m¶ng.

- T« mµu (t« mµu ho¹ tiÕt vµ mµu nÒn theo ý thÝch sao cho bµi trang trÝ ®Ñp, hµi hoµ, hîp lÝ).

 

 

 

 

 

 

IV/ Thùc hµnh:

T×m vµ s¾p xÕp häa tiÕt vµo bµi trang trÝ 1h×nh vu«ng

           ( T« mµu  theo ý thÝch)

 

 4. H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ : 1

- Hoµn thµnh bµi vÏ, lµm bµi tËp trong Sgk - 92. ChuÈn bÞ bµi sau

( S¬ l­îc mÜ thuËt thêi Lý)

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-9-mt6.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)