Tiet 9

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-04-02 21:00:02 Tác giả Tuấn Dương Văn loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn 9 Tieát 9 Baøi 8: GÖÔNG CAÀU LOÕM NS: I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm. - Neâu ñöôïc öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh chuøm tia phaûn xaï taäp trung vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi chuøm tia tôùi phaân kì thaønh chuøm tia phaûn xaï song song. 2. Kyõ naêng: - Laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 

 Tuaàn 9
Tieát 9                                             Baøi 8: GÖÔNG CAÀU LOÕM
NS:          
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
-  Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm.
-  Neâu ñöôïc öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh chuøm tia phaûn xaï taäp trung vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi chuøm tia tôùi phaân kì thaønh chuøm tia phaûn xaï song song.
2. Kyõ naêng:
-   Laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài.
3. Thaùi ñoä : 
-  Hôïp taøc, nghieâm tuùc trong hoaït ñoäng nhoùm.
II. CHUAÅN BÒ:
             1.Giaùo vieân:
                          - Giaùo aùn leân lôùp
                          -  Moät chieác ñeøn pin.
2.. Nhoùm HS:
-  Moät göông caàu loõm coù giaù ñôõ thaúng ñöùng, moät göông phaúng coù cuøng ñöôøng kính.
-  Moät mieáng kính trong loõm .
-  Hai vieân pin,
-  Màn chaén coù giaù ñôõ di chuyeån ñöôïc.
III. CÁC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
 
NOÄI DUNG
HOẠT ĐỘNG CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS
 
HÑ1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp    -  ( 7  phuùt )
 
 
 
 
 
 
 
Kieåm tra :
Caâu 1: Neâu ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loài?
Caâu 2: Neâu öùng duïng chính cuûa göông caàu loài?.Töø ñoù giaûi thích vì sao treân xe maùy ngöôøi ta thöôøng laép moät göông caàu loài ôû phía tröôùc ngöôøi laùi xe ?
- Goïi HS nhaän xeùt-Giaùo vieân nhaän xeùt-Cho ñieåm.
Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp: Nhö SGK
 
 
  HS ñöôïc goïi traû lôøi
 
 Caâu 2: Giaûi thích: Vuøng  nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng. Vì vaäy giuùp ngöôøi laùi xe nhìn ñöôïc khoaûng roäng hôn ôû phía sau
  - HS coøn laïi theo doõi, laéng nghe vaø nhaän xeùt.
 
HS döï ñoaùn:
HÑ2:  AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài  - (15 phuùt )
 


 
 

I. AÛnh taïo bôûi göông caàu  loõm:
Thí nghieäm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän: Ñaët moät vaät gaàn saùt göông caàu loõm, nhìn vaøo göông ta thaáy moät aûnh aûo lôùn hôn vaät.
 
 
 Chia lôùp laøm 4 nhoùm
Yeâu caàu:
-  Boá trí TN nhö hình 8.1
- Quan saùt aûnh cuûa caây neán taïo bôûi göông caàu loõm.( ñaët caây neán saùt göông )
-  Sau ñoù di chuyeån töø töø caây neán ra xa göông sao cho khoâng nhìn thaáy aûnh ñoù nöõa.
-  Töø ñoù traû lôøi C1.
Yeâu caàu:
-  Ñoïc caâu C2
-  Moâ taû caùch boá trí thí nghieäm.
-  Tieán haønh TN theo nhoùm
-  Traû lôøi C2

 
Töø ñoù yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän?
 
 
 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu:
-  Boá trí TN nhö hình 8.1
- Quan saùt aûnh cuûa caây neán taïo bôûi göông caàu loõm.( ñaët caây neán saùt göông )
-  Sau ñoù di chuyeån töø töø caây neán ra xa göông sao cho khoâng nhìn thaáy aûnh ñoù nöõa.
C1.AÛnh aûo, aûnh lôùn hôn so vôùi caây neán
 
HS laøm theo yeâu caàu:
-  Ñoïc caâu C2
-  Duøng 1 vieân pin, göông phaúng vaø göông caàu loõm cuøng kích thöôùc. Ñaët vieân pin tröôùc göông phaúng roài quan saùt aûnh, sau ñoù thay göông caàu loõm vaøo vò trí göông phaúng roài quan saùt aûnh.
-  Tieán haønh TN theo nhoùm
C2: Aûnh taïo bôûi göông caàu loõm lôùn hôn ôû göông phaúng.
 
 
- Hoaøn thaønh keát luaän:
+ Ñaët moät vaät saùt göông caàu loõm, nhìn vaøo göông thaáy moät aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén vaø lôùn hôn vaät.Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật
 
 
HÑ3: Nghieân cöùu söï phaûn xaï aùnh saùng treân göông caàu loõm  - (10 phuùt )
II. Söï phaûn xaï aùnh saùng treân göông caàu loõm 
1. Ñoái vôùi chuøm tôí song song
Thí nghieäm
 
 
 
 
 
 
 
Keát luaän:
- Göông caàu loõm coù taùc duïng bieán ñoåi moät
 
 
 
 
Yeâu caàu:
-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK
-  Quan saùt TN Giao vieân laøm
-  Traû lôøi C3
 

 
 
 
 
HS laøm theo yeâu caàu:
-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK
-  Quan saùt TN Giao vieân laøm
- C3:Chuøm tia phaûn xaï treân göông caàu loõm hoäi tuï taïi moät ñieåm ôû tröôùc göông
 
Hoïc sinh coøn laïi laéng nghe, nhaän xeùt
 
Hs ñieàn töø thích vaøo oâ troáng
Keát luaän:
Chieáu moät chuøm tia tôùi song song leân moät göông caàu loõm , ta thu ñöôïc moät chuøm tia phaûn xaï
 


 
 

chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm.
 
 
 
 
 
 
2. Ñoái vôùi chuøm tia tôùi  phaân kì
Thí nghieäm
 
 
 
Keát luaän:
- Göông caàu loõm coù taùc duïng bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song.
-  Töø ñoù yeâu caàu caù nhaân hs ñieàn töø thích hôïp vaøo choå troáng ñeå hoaøn thaønh caâu keát luaän => GV thoáng nhaát  caâu traû lôøi ñuùng.
        Cho HS thaûo luaän nhoùm nhoû vaø traû lôøi caâu hoûi C4.
        Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi
 
 
=> GV thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng
 
Yeâu caàu:
-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK
-  Quan saùt TN Giao vieân laøm
-  Ruùt ra keát luaän
 
               - GV choát laïi
 
 
 
 
 
- Öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø gì?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
* Tích hợp bảo vệ môi trường:
- Mặt trời là môt nguồn năng lượng. Sử dụng năng lượng Mặt Trời là một yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch ( tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường)
- Môt cách sử dụng năng lượng Mặt trời đó là : Sử dụng gương  cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng Mặt Trời vào một điểm ( để nấu nước, nấu chảy kim loại…)
hoäi tuï taïi moät ñieåm ôû tröôùc göông
Hs ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi C4
C4: Aùnh saùnh maët trôøi tôùi göông coi nhö laø chuøm tia tôùi song song, cho chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï taïi moät ñieåm  tröôùc göông. Aùnh saùng MT coù nhieät naêng neân vaät ñeå choå ñieåm saùng hoäi tuï seõ noùng leân.
HS laøm theo yeâu caàu:
-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK
-  Quan saùt TN Giao vieân laøm
Keát luaän :
- Moät nguoàn saùng  nhoû S nhoû ñaët tröôùc göông caàu loõm ôû vò trí thích hôïp , coù theå cho 1 chuøm tia phaûn xaï song song
 
 
 
 
- Laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song.
 
 
 
 
 
-  HS lắng nghe
HÑ4: Vaän duïng  - Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø ( 10 phuùt )
III. Vaän duïng :
Tìm hieåu ñeøn pin
 
 
 
 
 
Vaän duïng:  
- Yeâu caàu hs ñoïc SGK tìm hieåu ñeøn pin
-  GV tieán haønh nhö SGK
- Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu C6, C7
 
 
.
 
 
 
-  HS quan saùt
C6 : Nhôø coù göông caàu loõm trong pha ñeøn pin neân khi xoay pha ñeøn ñeán vò trí thích hôïp seõ thu ñöôïc 1 chuøm saùng phaûn xaï song song, aùnh saùng seõ truyeàn ñi
xa ít bò hao huït naêng löôïng, neân vaãn saùng roõ.
 


 
 

 
 
 
Cuûõng coá:
+  Aûnh cuûa vaät qua göông caàu loõm coù tính chaát gì ?
+ Ñaët vaät ôû vò trí naøo tröôùc göông caàu loõm thì cho aûnh aûo ?
+ Öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø gì?
 
 
Höôùng daãn veà nha:ø
-  Hoïc baøi trong taäp ghi
-  Laøm baøi taäp 8.1-8.8 SBT tr 21, 22.
- Chuaån bò baøi 9: “ Toång keát chöông I: Quang hoïc”
+ Laøm tröôùc phaàn töï kieåm tra vaøo taäp.( boû caâu 7 )
+ Vaän duïng caùch veõ aûnh qua göông phaúng vaø caùch veõ tia phaûn xaï ñeå laøm C1.
+ Vaän duïng tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, göông caàu loài, göông caàu loõm ñeå laøm C2.
+ Vaän duïng ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng traû lôøi C3.
+ Chuaån bò tröôùc troø chôi oâ chöõ.
C7:  Ra xa göông
 
- AÛnh aûo, lôùn hôn vaät
 
- Vaät ôû gaàn göông
 
- Laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song.
 
 
GIAÛI BAØI TAÄP SBT :
      8.1. Xeáp caùc göông phaúng nhoû theo hình moät choûm caàu, maët phaûn xaï taïo thaønh maët loõm cuûa göông caàu. Höôùng göông caàu loõm laép raùp naøy veà phía maët trôøi. Ñieàu chænh cho choã saùng hoäi tuï ñuùng vaøo thuyeàn giaëc
      8.2 .  Maët loõm cuûa muoãng, vung noài …
      8.3 . Ta bieát aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài beù hôn aûnh cuûa vaät ñoù taïo bôûi göông phaúng:
                                                                     A1B1 > AB        (1)
                Maët khaùc ta laïi bieát aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loõm laïi lôùn hôn aûnh taïo bôûi göông phaúng
                                                                     A2B2 > AB        (2)
 
                  So saùnh (1) vaø (2) suy ra :                A2B2   >    AB      >     A1B1
                  Nghóa laø :         :                A2B2      >         A1B1
         8.4.B        8.5. B           8.6.D         8.7. B                   8.8.D
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nguồn:Tuấn Dương Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tiet 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_9.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
1dwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-04-02 21:00:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử Tiet 9

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Tiết 17 - Tiết 9
  Tiếng Anh
  Tiết 17 - Tiết 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2009

  Xem: 18

 • tiết 9 hóa 9
  Hóa học
  tiết 9 hóa 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2013

  Xem: 0

 • Bài 9 - Tiết 9
  Địa lý 9
  Bài 9 - Tiết 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2011

  Xem: 0

 • TUẦN 9 TIẾT 9
  Thái Hữu Thức
  TUẦN 9 TIẾT 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thái Hữu Thức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2012

  Xem: 0

 • Tuần 9- Tiết 9
  Giáo án
  Tuần 9- Tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • anh 9 tiet 9
  Võ Thị Kim Sen
  anh 9 tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Võ Thị Kim Sen

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2012

  Xem: 0

 • hoa 9 tiet 9
  Hóa học
  hoa 9 tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • tuần 9 tiết 9
  Âm nhạc 7
  tuần 9 tiết 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • hoa 9 tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 4

 • GA 9 tiet 9
  Âm nhạc 6
  GA 9 tiet 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2013

  Xem: 0