Tiet 9

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
1dwz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
4/2/2018 9:00:02 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 9 Tiết 9 Bài 8: GƯƠNG CẦU LÕM NS: I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm. - Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi m,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tiet 9, Giáo Án , Giáo án điện tử Tiet 9, doc, 1 trang, 0.11 M, chia sẽ bởi Tuấn Dương Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Tiet-9.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 9
Tiết 9 Bài 8: GƯƠNG CẦU LÕM
NS:
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song.
2. Kỹ năng:
- Làm thí nghiệm để xác định tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi.
3. Thái độ :
- Hợp tàc, nghiêm túc trong hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Giáo án lên lớp
- Một chiếc đèn pin.
2.. Nhóm HS:
- Một gương cầu lõm có giá đỡ thẳng đứng, một gương phẳng có cùng đường kính.
- Một miếng kính trong lõm .
- Hai viên pin,
- Màn chắn có giá đỡ di chuyển được.
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỘNG CỦA GV
HỌAT ĐỘNG CỦA HS


HĐ1: Kiểm tra - Tổ chức tình huống học tập - ( 7 phút ) Kiểm tra :
Câu 1: Nêu đặc điểm của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi?
Câu 2: Nêu ứng dụng chính của gương cầu lồi?.Từ đó giải thích vì sao trên xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe ?
- Gọi HS nhận xét-Giáo viên nhận xét-Cho điểm.
Tổ chức tình huống học tập: Như SGK

HS được gọi trả lời

Câu 2: Giải thích: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. Vì vậy giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở phía sau
- HS còn lại theo dõi, lắng nghe và nhận xét.
HS dự đoán:

HĐ2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi - (15 phút )

I. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm:
Thí nghiệm:
Kết luận: Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương ta thấy một ảnh ảo lớn hơn vật.
 Chia lớp làm 4 nhóm
Yêu cầu:
- Bố trí TN như hình 8.1
- Quan sát ảnh của cây nến tạo bởi gương cầu lõm.( đặt cây nến sát gương )
- Sau đó di chuyển từ từ cây nến ra xa gương sao cho không nhìn thấy ảnh đó nữa.
- Từ đó trả lời C1.
Yêu cầu:
- Đọc câu C2
- Mô tả cách bố trí thí nghiệm.
- Tiến hành TN theo nhóm
- Trả lời C2

Từ đó yêu cầu HS rút ra kết luận?

HS làm theo yêu cầu:
- Bố trí TN như hình 8.1
- Quan sát ảnh của cây nến tạo bởi gương cầu lõm.( đặt cây nến sát gương )
- Sau đó di chuyển từ từ cây nến ra xa gương sao cho không nhìn thấy ảnh đó nữa.
C1.Ảnh ảo, ảnh lớn hơn so với cây nến
HS làm theo yêu cầu:
- Đọc câu C2
- Dùng 1 viên pin, gương phẳng và gương cầu lõm cùng kích thước. Đặt viên pin trước gương phẳng rồi quan sát ảnh, sau đó thay gương cầu lõm vào vị trí gương phẳng rồi quan sát ảnh.
- Tiến hành TN theo nhóm
C2: Aûnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ở gương phẳng.
- Hoàn thành kết luận:
+ Đặt một vật sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

HĐ3: Nghiên cứu sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm - (10 phút )

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
1. Đối với chùm tơí song song
Thí nghiệm
Kết luận:
- Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.
2. Đối với chùm tia tới phân kì
Thí nghiệm
Kết luận:
- Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.

Yêu cầu:
- Đọc thí nghiệm trong SGK
- Quan sát TN Giao viên làm
- Trả lời C3

- Từ đó yêu cầu cá nhân

 


 

 

 Tuaàn 9

Tieát 9                                             Baøi 8: GÖÔNG CAÀU LOÕM

NS:          

I. MUÏC TIEÂU:

1. Kieán thöùc:

-  Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm.

-  Neâu ñöôïc öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh chuøm tia phaûn xaï taäp trung vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi chuøm tia tôùi phaân kì thaønh chuøm tia phaûn xaï song song.

2. Kyõ naêng:

-   Laøm thí nghieäm ñeå xaùc ñònh tính chaát aûnh cuûa vaät qua göông caàu loài.

3. Thaùi ñoä : 

-  Hôïp taøc, nghieâm tuùc trong hoaït ñoäng nhoùm.

II. CHUAÅN BÒ:

             1.Giaùo vieân:

                          - Giaùo aùn leân lôùp

                          -  Moät chieác ñeøn pin.

2.. Nhoùm HS:

-  Moät göông caàu loõm coù giaù ñôõ thaúng ñöùng, moät göông phaúng coù cuøng ñöôøng kính.

-  Moät mieáng kính trong loõm .

-  Hai vieân pin,

-  Màn chaén coù giaù ñôõ di chuyeån ñöôïc.

III. CÁC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

 

NOÄI DUNG

HOẠT ĐỘNG CUÛA GV

HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS

 

HÑ1: Kieåm tra - Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp    -  ( 7  phuùt )

 

 

 

 

 

 

 

Kieåm tra :

Caâu 1: Neâu ñaëc ñieåm cuûa aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loài?

Caâu 2: Neâu öùng duïng chính cuûa göông caàu loài?.Töø ñoù giaûi thích vì sao treân xe maùy ngöôøi ta thöôøng laép moät göông caàu loài ôû phía tröôùc ngöôøi laùi xe ?

- Goïi HS nhaän xeùt-Giaùo vieân nhaän xeùt-Cho ñieåm.

Toå chöùc tình huoáng hoïc taäp: Nhö SGK

 

 

  HS ñöôïc goïi traû lôøi

 

 Caâu 2: Giaûi thích: Vuøng  nhìn thaáy cuûa göông caàu loài roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng. Vì vaäy giuùp ngöôøi laùi xe nhìn ñöôïc khoaûng roäng hôn ôû phía sau

  - HS coøn laïi theo doõi, laéng nghe vaø nhaän xeùt.

 

HS döï ñoaùn:

HÑ2AÛnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài  - (15 phuùt )

 


 

 

I. AÛnh taïo bôûi göông caàu  loõm:

Thí nghieäm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän: Ñaët moät vaät gaàn saùt göông caàu loõm, nhìn vaøo göông ta thaáy moät aûnh aûo lôùn hôn vaät.

 

 

 Chia lôùp laøm 4 nhoùm

Yeâu caàu:

Boá trí TN nhö hình 8.1

- Quan saùt aûnh cuûa caây neán taïo bôûi göông caàu loõm.( ñaët caây neán saùt göông )

-  Sau ñoù di chuyeån töø töø caây neán ra xa göông sao cho khoâng nhìn thaáy aûnh ñoù nöõa.

-  Töø ñoù traû lôøi C1.

Yeâu caàu:

-  Ñoïc caâu C2

-  Moâ taû caùch boá trí thí nghieäm.

-  Tieán haønh TN theo nhoùm

-  Traû lôøi C2

 

Töø ñoù yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän?

 

 

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu:

Boá trí TN nhö hình 8.1

- Quan saùt aûnh cuûa caây neán taïo bôûi göông caàu loõm.( ñaët caây neán saùt göông )

-  Sau ñoù di chuyeån töø töø caây neán ra xa göông sao cho khoâng nhìn thaáy aûnh ñoù nöõa.

C1.AÛnh aûo, aûnh lôùn hôn so vôùi caây neán

 

HS laøm theo yeâu caàu:

-  Ñoïc caâu C2

-  Duøng 1 vieân pin, göông phaúng vaø göông caàu loõm cuøng kích thöôùc. Ñaët vieân pin tröôùc göông phaúng roài quan saùt aûnh, sau ñoù thay göông caàu loõm vaøo vò trí göông phaúng roài quan saùt aûnh.

-  Tieán haønh TN theo nhoùm

C2: Aûnh taïo bôûi göông caàu loõm lôùn hôn ôû göông phaúng.

 

 

- Hoaøn thaønh keát luaän:

+ Ñaët moät vaät saùt göông caàu loõm, nhìn vaøo göông thaáy moät aûnh aûo khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén vaø lôùn hôn vaät.Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

 

 

HÑ3: Nghieân cöùu söï phaûn xaï aùnh saùng treân göông caàu loõm  - (10 phuùt )

II. Söï phaûn xaï aùnh saùng treân göông caàu loõm 

1. Ñoái vôùi chuøm tôí song song

Thí nghieäm

 

 

 

 

 

 

 

Keát luaän:

- Göông caàu loõm coù taùc duïng bieán ñoåi moät

 

 

 

 

Yeâu caàu:

-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK

-  Quan saùt TN Giao vieân laøm

-  Traû lôøi C3

 

 

 

 

 

HS laøm theo yeâu caàu:

-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK

-  Quan saùt TN Giao vieân laøm

- C3:Chuøm tia phaûn xaï treân göông caàu loõm hoäi tuï taïi moät ñieåm ôû tröôùc göông

 

Hoïc sinh coøn laïi laéng nghe, nhaän xeùt

 

Hs ñieàn töø thích vaøo oâ troáng

Keát luaän:

Chieáu moät chuøm tia tôùi song song leân moät göông caàu loõm , ta thu ñöôïc moät chuøm tia phaûn xaï

 


 

 

chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm.

 

 

 

 

 

 

2. Ñoái vôùi chuøm tia tôùi  phaân kì

Thí nghieäm

 

 

 

Keát luaän:

- Göông caàu loõm coù taùc duïng bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song.

-  Töø ñoù yeâu caàu caù nhaân hs ñieàn töø thích hôïp vaøo choå troáng ñeå hoaøn thaønh caâu keát luaän => GV thoáng nhaát  caâu traû lôøi ñuùng.

        Cho HS thaûo luaän nhoùm nhoû vaø traû lôøi caâu hoûi C4.

        Goïi ñaïi dieän nhoùm traû lôøi

 

 

=> GV thoáng nhaát caâu traû lôøi ñuùng

 

Yeâu caàu:

-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK

-  Quan saùt TN Giao vieân laøm

-  Ruùt ra keát luaän

 

               - GV choát laïi

 

 

 

 

 

- Öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø gì?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

* Tích hợp bảo vệ môi trường:

- Mặt trời là môt nguồn năng lượng. Sử dụng năng lượng Mặt Trời là một yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch ( tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường)

- Môt cách sử dụng năng lượng Mặt trời đó là : Sử dụng gương  cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng Mặt Trời vào một điểm ( để nấu nước, nấu chảy kim loại…)

hoäi tuï taïi moät ñieåm ôû tröôùc göông

Hs ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi C4

C4: Aùnh saùnh maët trôøi tôùi göông coi nhö laø chuøm tia tôùi song song, cho chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï taïi moät ñieåm  tröôùc göông. Aùnh saùng MT coù nhieät naêng neân vaät ñeå choå ñieåm saùng hoäi tuï seõ noùng leân.

HS laøm theo yeâu caàu:

-  Ñoïc thí nghieäm trong SGK

-  Quan saùt TN Giao vieân laøm

Keát luaän :

- Moät nguoàn saùng  nhoû S nhoû ñaët tröôùc göông caàu loõm ôû vò trí thích hôïp , coù theå cho 1 chuøm tia phaûn xaï song song

 

 

 

 

- Laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song.

 

 

 

 

 

-  HS lắng nghe

HÑ4: Vaän duïng  - Cuûng coá – Höôùng daãn veà nhaø ( 10 phuùt )

III. Vaän duïng :

Tìm hieåu ñeøn pin

 

 

 

 

 

Vaän duïng:  

- Yeâu caàu hs ñoïc SGK tìm hieåu ñeøn pin

-  GV tieán haønh nhö SGK

- Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi caâu C6, C7

 

 

.

 

 

 

-  HS quan saùt

C6 : Nhôø coù göông caàu loõm trong pha ñeøn pin neân khi xoay pha ñeøn ñeán vò trí thích hôïp seõ thu ñöôïc 1 chuøm saùng phaûn xaï song song, aùnh saùng seõ truyeàn ñi

xa ít bò hao huït naêng löôïng, neân vaãn saùng roõ.

 


 

 

 

 

 

Cuûõng coá:

Aûnh cuûa vaät qua göông caàu loõm coù tính chaát gì ?

+ Ñaët vaät ôû vò trí naøo tröôùc göông caàu loõm thì cho aûnh aûo ?

+ Öùng duïng chính cuûa göông caàu loõm laø gì?

  •  

 

Höôùng daãn veà nha:ø

Hoïc baøi trong taäp ghi

-  Laøm baøi taäp 8.1-8.8 SBT tr 21, 22.

- Chuaån bò baøi 9: “ Toång keát chöông I: Quang hoïc”

+ Laøm tröôùc phaàn töï kieåm tra vaøo taäp.( boû caâu 7 )

+ Vaän duïng caùch veõ aûnh qua göông phaúng vaø caùch veõ tia phaûn xaï ñeå laøm C1.

+ Vaän duïng tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng, göông caàu loài, göông caàu loõm ñeå laøm C2.

+ Vaän duïng ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng traû lôøi C3.

+ Chuaån bò tröôùc troø chôi oâ chöõ.

C7:  Ra xa göông

 

- AÛnh aûo, lôùn hôn vaät

 

- Vaät ôû gaàn göông

 

- Laø coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi song song thaønh moät chuøm tia phaûn xaï hoäi tuï vaøo moät ñieåm, hoaëc coù theå bieán ñoåi moät chuøm tia tôùi phaân kì thaønh moät chuøm tia phaûn xaï song song.

 

 

GIAÛI BAØI TAÄP SBT :

      8.1. Xeáp caùc göông phaúng nhoû theo hình moät choûm caàu, maët phaûn xaï taïo thaønh maët loõm cuûa göông caàu. Höôùng göông caàu loõm laép raùp naøy veà phía maët trôøi. Ñieàu chænh cho choã saùng hoäi tuï ñuùng vaøo thuyeàn giaëc

      8.2 .  Maët loõm cuûa muoãng, vung noài …

      8.3 . Ta bieát aûnh aûo cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài beù hôn aûnh cuûa vaät ñoù taïo bôûi göông phaúng:

                                                                     A1B1 > AB        (1)

                Maët khaùc ta laïi bieát aûnh aûo taïo bôûi göông caàu loõm laïi lôùn hôn aûnh taïo bôûi göông phaúng

                                                                     A2B2 > AB        (2)

 

                  So saùnh (1) vaø (2) suy ra :                A2B2   >    AB      >     A1B1

                  Nghóa laø :         :                A2B2      >         A1B1

         8.4.B        8.5. B           8.6.D         8.7. B                   8.8.D

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tiet 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN