tieu luan khoa hoc cbql ve nang cao chat luong hoc sinh ban tru giáo án Hóa học 9

Đăng ngày 1/14/2012 8:29:01 AM | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.44 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Để đáp ứng nhu cầu về con người, nguồn nhân lực quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chúng ta cần phải tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu gia đình và lòng tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, hiếu học, có chí lập nghiệp.
Đại hội Đảng ĐCSVN lần thứ VIII, IX đã nhận thức sâu sắc: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển với mục tiêu: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Nguồn lực con người được coi là nguồn lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững.
Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, do đó con người phải được đào tạo có chất lượng từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành để có một trình độ tri thức cao, đáp ứng nền “kinh tế tri thức” của xã hội hiện đại. Để đào tạo và phát triển con người, Đảng ta xác định: Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, thế hệ trẻ ngày nay cần phải được học hành để có kiến thức và năng lực tốt, có thái độ đúng đắn, vừa có khả năng hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Mục tiêu phát triển giáo dục Việt Nam trong Dự thảo chiến lược giáo dục đến năm 2020 là phấn đấu xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, làm nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế; nền giáo dục này phải đào tạo được những con người Việt Nam có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể lực tốt, có bản lĩnh, trung thực, có ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.
Trung học cơ sở là bậc học nối tiếp của bậc tiểu học. Đây là bậc học bắt buộc cho trẻ em trong độ tuổi từ 11- 14 tuổi, là lứa tuổi đang có sự thay đổi lớn về tâm, sinh lý, muốn tập làm người lớn trong khi năng lực chưa đáp ứng được với nhu cầu. Cho nên bậc học này có một vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ, nhân cách cũng như thể lực của trẻ giai đoạn kế tiếp.
Đặc điểm của học sinh Trung học cơ sở là nhân cách đang được phát triển. Vì thế, nội dung giáo dục bậc học này của nước ta cũng được xây dựng gồm tri thức, kỹ năng trên tất cả các lĩnh vực: Tự nhiên, xã hội, thẩm mĩ, thể chất... phù hợp với xu thế phát triển của con người. Có như vậy, nền giáo dục nước ta mới hội nhập với nền giáo dục thế giới, góp phần tạo nên những con người lao động mới có trình độ về văn hoá, khoa học kĩ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, của nhân loại.
Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó rất chú trọng giáo dục vùng cao, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy mà nhiều mô hình trường học mới ra đời, trong đó có mô hình trường PTDTNT và trường Bán trú dân nuôi. Vì lẽ đó mà nhiều nhà trường vùng cao đã có nhiều học sinh bán trú do nhân dân đóng góp để nuôi các em trong thời gian học tập tại trường. Mô hình này bước đầu đang đem lại những hiệu quả nhất định, số học sinh bán trú ngày càng tăng lên.
Trường PTDTBT THCS xã Trung Lèng Hồ - Huyện Bát Xát trong những năm gần đây có số học sinh bán trú ngày càng tăng. Các em đều là những học sinh nhà ở xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vận động đuợc các em đi học và xuống ở bán trú là cả một kì tích của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và chính quyền địa phương. Đa số các em có sự nhận thức chậm và trình độ văn hoá không bằng các học sinh ở trung tâm xã nhưng

Sponsor Documents