Tieu pham An toan giao thong giáo án Lớp 5

  Đánh giá    Viết đánh giá
 2882       464      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
s1yutq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/17/2008 5:56:21 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
464
Lần tải
2882

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Trường tiểu học khánh hải
Tiểu phẩm dự thi ATGT
đội đèn xanh
Đi bộ không dễ
Nhân vật:
Bà mẹ
Hồng
Học sinh nam
Người đi đường
Một nhóm học sinh
(Bà mẹ đang chuẩn bị đưa con đi học)
Bà mẹ: Hồng ơi! Con chuẩn bị cặp sách xong chưa để mẹ chở con đi học nào.
Hồng: Con chuẩn bị xong rồi mẹ ạ! Nhưng mà...
Bà mẹ: Nhưng mà làm sao?
Hồng: Hôm nay con muốn được đi bộ đến trường.
Bà mẹ: Không được đâu con ạ! Con mới học lớp 1, không nên đi bộ một mình, đường đông xe cộ lắm, không biết cách đi rất dễ xảy ra tai nạn.
Hồng: Đi bộ thì có gì là khó hả mẹ?
Bà mẹ: Đi bộ không khó nhưng đi như thế nào để đảm bảo an toàn mới là khó con ạ!
Hồng: Con thấy nhiều bạn ngày nào cũng đi bộ đến trường nhưng có bạn nào bị làm sao đâu. Ngày nào đi học, con cũng phải ngồi sau xe của mẹ. Chẳng được vui đùa như các bạn.
Bà mẹ: Thôi được rồi, vậy thì hôm nay mẹ cho con tập đi bộ đến trường cho quen.
Hồng( vẻ vui mừng):
- Ôi thích quá! Con chào mẹ, con đi học đây ạ.
Bà mẹ: Khoan đã, nghe mẹ dặn.
Hồng: Mẹ dặn gì con ạ!
Bà mẹ: Khi đi đường con phải đi cẩn thận, đi về bên tay phải của mình, và điều đáng chú ý là con không được nô đùa chạy nhảy trên đường đi, con nhớ chưa?
Hồng: Con nhớ rồi, con đi ngay đây mẹ ạ!
( Hồng chạy đi, bà mẹ đứng nhìn theo)
Bà mẹ: Này...
Hồng( Nói vọng từ xa): Con nhớ rồi mẹ ạ... Đi về bên tay phải , không được nô đùa chạy nhảy. ( Hồng vừa đi vừa hát: chim ca líu lo... hoa như đón chào...)
Hồng: Ôi! Đã tới trường rồi, đi bộ thật là thích, mình chẳng bị làm sao cả, thế mà mẹ cứ lo.
( Hồng đi vào phía trong sân khấu)
( Trống tan trường... mọi học sinh ùa ra)
Nhóm học sinh: Các cậu ơi, tan học rồi chúng mình đi về đi.
Nhóm học sinh: Các cậu này, chúng mình phải đi gọn vào phía bên phải, không được dàn hàng ngang trên đường.
- ừ, đúng đấy!
(Hồng từ phía cổng trường chạy ra nhìn xung quanh)
Hồng: ( Nói một mình)
Đi về bên phải
Không được chảy nhảy
Mình phải về ngay
Kẻo mẹ đang chờ.
( Hồng bước đi mấy bước thì nhìn thấy một chú chuồn chuồn)
Hồng: Ôi! Một chú chuồn chuồn mầu đỏ đẹp quá! Mình phải bắt chú về làm máy bay mới được.
( Hồng đuổi theo để bắt và xô vào xe của một anh học sinh, cả 2 cùng ngã)
HS, Hồng: !
HS : Đi đứng cái kiểu gì vậy?
( HS Quay sang nâng chiếc diều): Ôi chiếc diều của tôi, vừa mới mua xong.
Hồng: ( Vừa khóc vừa nói): Hu! Hu ! Anh làm rách áo của em rồi này.
HS : Rách áo là còn may đấy. Sao bên phải đường phía bên kia không đi lại đi trái đường.
Hồng : Em không đi trái đường.

 


Tr­êng tiÓu häc kh¸nh h¶i

 

TiÓu phÈm dù thi ATGT

®éi ®Ìn xanh

 

§i bé kh«ng dÔ

 

Nh©n vËt:

Bµ mÑ

Hång

Häc sinh nam

Ng­êi ®i ®­êng

Mét nhãm häc sinh

(Bµ mÑ ®ang chuÈn bÞ ®­a con ®i häc)

Bµ mÑ: Hång ¬i! Con chuÈn bÞ cÆp s¸ch xong ch­a ®Ó mÑ chë con ®i häc nµo.

Hång: Con chuÈn bÞ xong råi mÑ ¹! Nh­ng mµ...

Bµ mÑ: Nh­ng mµ lµm sao?

Hång: H«m nay con muèn ®­îc ®i bé ®Õn tr­êng.

Bµ mÑ: Kh«ng ®­îc ®©u con ¹! Con míi häc líp 1, kh«ng nªn ®i bé mét m×nh, ®­êng ®«ng xe cé l¾m, kh«ng biÕt c¸ch ®i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.

Hång: §i bé th× cã g× lµ khã h¶ mÑ?

Bµ mÑ: §i bé kh«ng khã nh­ng ®i nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn míi lµ khã con ¹!

Hång: Con thÊy nhiÒu b¹n ngµy nµo còng ®i bé ®Õn  tr­êng nh­ng cã b¹n nµo bÞ lµm sao ®©u. Ngµy nµo ®i häc, con còng ph¶i ngåi sau xe cña mÑ. Ch¼ng ®­îc vui ®ïa nh­ c¸c b¹n.

1

 


Bµ mÑ: Th«i ®­îc råi, vËy th× h«m nay mÑ cho con tËp ®i bé ®Õn tr­êng cho quen.

Hång( vÎ vui mõng):

- ¤i thÝch qu¸! Con chµo mÑ,  con ®i häc ®©y ¹.

Bµ mÑ: Khoan ®·,  nghe mÑ dÆn.

Hång: MÑ dÆn g× con ¹!

Bµ mÑ: Khi ®i ®­êng con ph¶i ®i cÈn thËn, ®i vÒ bªn tay ph¶i cña m×nh, vµ ®iÒu ®¸ng chó ý lµ con kh«ng ®­îc n« ®ïa ch¹y nh¶y trªn ®­êng ®i, con nhí ch­a?

Hång: Con nhí råi, con ®i ngay ®©y mÑ ¹!

( Hång ch¹y ®i, bµ mÑ ®øng nh×n theo)

Bµ mÑ: Nµy...

Hång( Nãi väng tõ xa): Con nhí råi mÑ ¹... §i vÒ bªn tay ph¶i , kh«ng ®­îc n« ®ïa ch¹y nh¶y. ( Hång võa ®i võa h¸t: chim ca lÝu lo... hoa nh­ ®ãn chµo...)

Hång: ¤i! §· tíi tr­êng råi, ®i bé thËt lµ thÝch, m×nh ch¼ng bÞ lµm sao c¶, thÕ mµ mÑ cø lo.

( Hång ®i vµo phÝa trong s©n khÊu)

( Trèng tan tr­êng... mäi häc sinh ïa ra)

Nhãm häc sinh: C¸c cËu ¬i, tan häc råi chóng m×nh ®i vÒ ®i.

Nhãm häc sinh: C¸c cËu nµy, chóng m×nh ph¶i ®i gän vµo phÝa bªn ph¶i, kh«ng ®­îc dµn hµng ngang trªn ®­êng.

- õ, ®óng ®Êy!

(Hång tõ phÝa cæng tr­êng ch¹y ra nh×n xung quanh)

Hång: ( Nãi mét m×nh) 

1

 


§i vÒ bªn ph¶i

Kh«ng ®­îc ch¶y nh¶y

M×nh ph¶i ngay

KÎo mÑ ®ang chê.

  ( Hång b­íc ®i mÊy b­íc th× nh×n thÊy mét chó chuån chuån)

Hång: ¤i! Mét chó chuån chuån mÇu ®á ®Ñp qu¸! M×nh ph¶i b¾t chó vÒ lµm m¸y bay míi ®­îc.

( Hång ®uæi theo ®Ó b¾t vµ x« vµo xe cña mét anh häc sinh, c¶ 2 cïng  ng·)

 HS, Hång: èi!

 HS : §i ®øng c¸i kiÓu g× vËy?

( HS Quay sang n©ng chiÕc diÒu): ¤i chiÕc diÒu cña t«i, võa míi mua xong.

Hång: ( Võa khãc võa nãi): Hu! Hu ! Anh lµm r¸ch ¸o cña em råi nµy.

HS : R¸ch ¸o lµ cßn may ®Êy. Sao bªn ph¶i ®­êng phÝa bªn kia kh«ng ®i l¹i ®i tr¸i ®­êng.

Hång : Em kh«ng ®i tr¸i ®­êng.

HS : Kh«ng ®i tr¸i ®­êng sao l¹i ë bªn nµy

Hång : Em chØ sang bªn ®©y ®Ó b¾t con chuån chuån.

HS : Chuån chuån sao kh«ng vÒ nhµ mµ b¾t, l¹i b¾t ë ®©y. Lµm g·y diÒu cña ng­êi ta råi ®©y nµy, ®Òn ®i.

Hång : H­, h­ ! Em chØ ®Þnh b¾t con chuån chuån, chø kh«ng ®Þnh x« vµo anh.

HS : §å b­íng bØnh, kh«ng thÌm nãi n÷a. §Òn diÒu cho ng­êi ta råi míi ®­îc ®i.

Hång : Hu! Hu!..

( Võa lóc ®ã mét ng­êi ®i ®­êng xuÊt hiÖn)

1

 


N§§ : Nµy! Sao ch¸u l¹i b¾t n¹t em nhá thÕ ?

HS : Em nµy ®i tr¸i ®­êng, x« vµo xe cña ch¸u, lµm g·y chiÕc diÒu ch¸u võa míi mua.

N§§: ChÕt! Khi ®i ®­êng ch¸u ph¶i ®i vÒ bªn ph¶i chø, sao l¹i ®i tr¸i ®­êng?

Hång: Ch¸u vÉn ®i bªn ph¶i ®­êng, ch¸u chØ ®Þnh sang bªn nµy b¾t con chuån chuån mét tý th«i ¹.

§ : Vµ chuån chuån th× bay mÊt, cßn ch¸u th× x« ph¶i anh ®óng kh«ng?

Hång: D¹… V©ng ¹!

HS : §· ®i tr¸i ®­êng l¹i cßn nh¶y lªn chåm chåm, ai mµ tr¸nh ®­îc.

N§§: Nh­ thÕ lµ ch¸u sai råi, khi ®i trªn ®­êng ngoµi viÖc ®i ®óng phÇn ®­êng, ch¸u cßn ph¶i ®i nghiªm chØnh, kh«ng ®­îc ch¹y nh¶y, ®ïa trªn ®­êng ®i, kh«ng ®­îc sang ®­êng tuú tiÖn. Nh­ vËy míi ®¶m b¶o an toµn ch¸u ¹.

Hång : ¤i! ®i bé, ch¼ng dÔ chót nµo c¶.

N§§: Ai b¶o ch¸u ®i bé lµ dÔ, ®i bé còng ph¶i cã nguyªn t¾c ®Êy. Ch¸u cßn nhá, ch­a hiÓu râ luËt lÖ giao th«ng, nªn ®Ó ng­êi lín chë ®i häc lµ an toµn nhÊt.

Hång : V©ng, ch¸u nhí råi ¹!

HS: ThÊy ch­a! C« b¶o em ®Òn diÒu cho ch¸u ®i.

N§§ : ( Quay sang phÝa anh HS ) Ch¸u ¹! C« nghÜ chiÕc diÒu nµy buéc l¹i, vÉn cßn cã thÓ dïng ®­îc. Ch¸u lín h¬n, ch¸u ph¶i th«ng c¶m víi em, v× em cßn nhá ch­a hiÓu hÕt vÒ luËt lÖ giao th«ng, ch¼ng may em nh­ thÕ, ch¸u ph¶i gi¶i thÝch cho em , kh«ng ®­îc m¾ng má,qu¸t th¸o em, râ ch­a?

        HS: Ch¸u cã qu¸t th¸o em ®©u…

 N§§: õ, nÕu  thÕ th× tèt, cßn b¶n th©n ch¸u, khi ®i xe ®¹p kh«ng nªn mang theo nh÷ng thø cång kÒnh hay d©y dî l»ng nh»ng nh­ thÕ nµy rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n ch¸u nhí ch­a?

1

 


HS : D¹, Ch¸u nhí råi ¹.

N§§ : Th«i, b©y giê ch¸u xin lçi anh ®i råi cßn vÒ.

Hång : Em xin lçi anh ¹!

HS : Anh còng xin lçi v× ®· trãt nÆng lêi víi em.

N§ § : Th«i 2 ch¸u vÒ ®i kÎo muén.

Hång, HS  : Chóng ch¸u c¶m ¬n ¹.

N§§ : C« chµo c¸c ch¸u, mong c¸c ch¸u h·y thùc hiÖn tèt luËt ATGT.

Hång, HS: V©ng, chóng ch¸u nhí råi ¹!

N§§: C¸c ch¸u nhí g× nµo?

Hång, HS:

Chóng ch¸u ph¶i  nhí:

Mçi khi ra ®­êng

Lu«n ®i bªn ph¶i,

Kh«ng ®ïa , ch¹y nh¶y

§¶m b¶o an toµn

Míi lµ trß ngoan.

TÊt c¶:

An toµn giao th«ng lµ h¹nh phóc cña mäi nhµ!

 

        T¸c gi¶ kÞch b¶n

        

 

  ThÞnh ThÞ Thu HiÒn

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tieu-pham-An-toan-giao-thong.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN