Tieu pham An toan giao thong

Đăng ngày 10/17/2008 5:56:21 PM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Tuấn Vũ Mạnh | Lần tải: 2882 | Lần xem: 4107 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Tr­êng tiÓu häc kh¸nh h¶i

 

TiÓu phÈm dù thi ATGT

®éi ®Ìn xanh

 

§i bé kh«ng dÔ

 

Nh©n vËt:

Bµ mÑ

Hång

Häc sinh nam

Ng­êi ®i ®­êng

Mét nhãm häc sinh

(Bµ mÑ ®ang chuÈn bÞ ®­a con ®i häc)

Bµ mÑ: Hång ¬i! Con chuÈn bÞ cÆp s¸ch xong ch­a ®Ó mÑ chë con ®i häc nµo.

Hång: Con chuÈn bÞ xong råi mÑ ¹! Nh­ng mµ...

Bµ mÑ: Nh­ng mµ lµm sao?

Hång: H«m nay con muèn ®­îc ®i bé ®Õn tr­êng.

Bµ mÑ: Kh«ng ®­îc ®©u con ¹! Con míi häc líp 1, kh«ng nªn ®i bé mét m×nh, ®­êng ®«ng xe cé l¾m, kh«ng biÕt c¸ch ®i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.

Hång: §i bé th× cã g× lµ khã h¶ mÑ?

Bµ mÑ: §i bé kh«ng khã nh­ng ®i nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn míi lµ khã con ¹!

Hång: Con thÊy nhiÒu b¹n ngµy nµo còng ®i bé ®Õn  tr­êng nh­ng cã b¹n nµo bÞ lµm sao ®©u. Ngµy nµo ®i häc, con còng ph¶i ngåi sau xe cña mÑ. Ch¼ng ®­îc vui ®ïa nh­ c¸c b¹n.

1

 


Bµ mÑ: Th«i ®­îc råi, vËy th× h«m nay mÑ cho con tËp ®i bé ®Õn tr­êng cho quen.

Hång( vÎ vui mõng):

- ¤i thÝch qu¸! Con chµo mÑ,  con ®i häc ®©y ¹.

Bµ mÑ: Khoan ®·,  nghe mÑ dÆn.

Hång: MÑ dÆn g× con ¹!

Bµ mÑ: Khi ®i ®­êng con ph¶i ®i cÈn thËn, ®i vÒ bªn tay ph¶i cña m×nh, vµ ®iÒu ®¸ng chó ý lµ con kh«ng ®­îc n« ®ïa ch¹y nh¶y trªn ®­êng ®i, con nhí ch­a?

Hång: Con nhí råi, con ®i ngay ®©y mÑ ¹!

( Hång ch¹y ®i, bµ mÑ ®øng nh×n theo)

Bµ mÑ: Nµy...

Hång( Nãi väng tõ xa): Con nhí råi mÑ ¹... §i vÒ bªn tay ph¶i , kh«ng ®­îc n« ®ïa ch¹y nh¶y. ( Hång võa ®i võa h¸t: chim ca lÝu lo... hoa nh­ ®ãn chµo...)

Hång: ¤i! §· tíi tr­êng råi, ®i bé thËt lµ thÝch, m×nh ch¼ng bÞ lµm sao c¶, thÕ mµ mÑ cø lo.

( Hång ®i vµo phÝa trong s©n khÊu)

( Trèng tan tr­êng... mäi häc sinh ïa ra)

Nhãm häc sinh: C¸c cËu ¬i, tan häc råi chóng m×nh ®i vÒ ®i.

Nhãm häc sinh: C¸c cËu nµy, chóng m×nh ph¶i ®i gän vµo phÝa bªn ph¶i, kh«ng ®­îc dµn hµng ngang trªn ®­êng.

- õ, ®óng ®Êy!

(Hång tõ phÝa cæng tr­êng ch¹y ra nh×n xung quanh)

Hång: ( Nãi mét m×nh) 

1

 


§i vÒ bªn ph¶i

Kh«ng ®­îc ch¶y nh¶y

M×nh ph¶i ngay

KÎo mÑ ®ang chê.

  ( Hång b­íc ®i mÊy b­íc th× nh×n thÊy mét chó chuån chuån)

Hång: ¤i! Mét chó chuån chuån mÇu ®á ®Ñp qu¸! M×nh ph¶i b¾t chó vÒ lµm m¸y bay míi ®­îc.

( Hång ®uæi theo ®Ó b¾t vµ x« vµo xe cña mét anh häc sinh, c¶ 2 cïng  ng·)

 HS, Hång: èi!

 HS : §i ®øng c¸i kiÓu g× vËy?

( HS Quay sang n©ng chiÕc diÒu): ¤i chiÕc diÒu cña t«i, võa míi mua xong.

Hång: ( Võa khãc võa nãi): Hu! Hu ! Anh lµm r¸ch ¸o cña em råi nµy.

HS : R¸ch ¸o lµ cßn may ®Êy. Sao bªn ph¶i ®­êng phÝa bªn kia kh«ng ®i l¹i ®i tr¸i ®­êng.

Hång : Em kh«ng ®i tr¸i ®­êng.

HS : Kh«ng ®i tr¸i ®­êng sao l¹i ë bªn nµy

Hång : Em chØ sang bªn ®©y ®Ó b¾t con chuån chuån.

HS : Chuån chuån sao kh«ng vÒ nhµ mµ b¾t, l¹i b¾t ë ®©y. Lµm g·y diÒu cña ng­êi ta råi ®©y nµy, ®Òn ®i.

Hång : H­, h­ ! Em chØ ®Þnh b¾t con chuån chuån, chø kh«ng ®Þnh x« vµo anh.

HS : §å b­íng bØnh, kh«ng thÌm nãi n÷a. §Òn diÒu cho ng­êi ta råi míi ®­îc ®i.

Hång : Hu! Hu!..

( Võa lóc ®ã mét ng­êi ®i ®­êng xuÊt hiÖn)

1

 


N§§ : Nµy! Sao ch¸u l¹i b¾t n¹t em nhá thÕ ?

HS : Em nµy ®i tr¸i ®­êng, x« vµo xe cña ch¸u, lµm g·y chiÕc diÒu ch¸u võa míi mua.

N§§: ChÕt! Khi ®i ®­êng ch¸u ph¶i ®i vÒ bªn ph¶i chø, sao l¹i ®i tr¸i ®­êng?

Hång: Ch¸u vÉn ®i bªn ph¶i ®­êng, ch¸u chØ ®Þnh sang bªn nµy b¾t con chuån chuån mét tý th«i ¹.

§ : Vµ chuån chuån th× bay mÊt, cßn ch¸u th× x« ph¶i anh ®óng kh«ng?

Hång: D¹… V©ng ¹!

HS : §· ®i tr¸i ®­êng l¹i cßn nh¶y lªn chåm chåm, ai mµ tr¸nh ®­îc.

N§§: Nh­ thÕ lµ ch¸u sai råi, khi ®i trªn ®­êng ngoµi viÖc ®i ®óng phÇn ®­êng, ch¸u cßn ph¶i ®i nghiªm chØnh, kh«ng ®­îc ch¹y nh¶y, ®ïa trªn ®­êng ®i, kh«ng ®­îc sang ®­êng tuú tiÖn. Nh­ vËy míi ®¶m b¶o an toµn ch¸u ¹.

Hång : ¤i! ®i bé, ch¼ng dÔ chót nµo c¶.

N§§: Ai b¶o ch¸u ®i bé lµ dÔ, ®i bé còng ph¶i cã nguyªn t¾c ®Êy. Ch¸u cßn nhá, ch­a hiÓu râ luËt lÖ giao th«ng, nªn ®Ó ng­êi lín chë ®i häc lµ an toµn nhÊt.

Hång : V©ng, ch¸u nhí råi ¹!

HS: ThÊy ch­a! C« b¶o em ®Òn diÒu cho ch¸u ®i.

N§§ : ( Quay sang phÝa anh HS ) Ch¸u ¹! C« nghÜ chiÕc diÒu nµy buéc l¹i, vÉn cßn cã thÓ dïng ®­îc. Ch¸u lín h¬n, ch¸u ph¶i th«ng c¶m víi em, v× em cßn nhá ch­a hiÓu hÕt vÒ luËt lÖ giao th«ng, ch¼ng may em nh­ thÕ, ch¸u ph¶i gi¶i thÝch cho em , kh«ng ®­îc m¾ng má,qu¸t th¸o em, râ ch­a?

        HS: Ch¸u cã qu¸t th¸o em ®©u…

 N§§: õ, nÕu  thÕ th× tèt, cßn b¶n th©n ch¸u, khi ®i xe ®¹p kh«ng nªn mang theo nh÷ng thø cång kÒnh hay d©y dî l»ng nh»ng nh­ thÕ nµy rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n ch¸u nhí ch­a?

1

 


HS : D¹, Ch¸u nhí råi ¹.

N§§ : Th«i, b©y giê ch¸u xin lçi anh ®i råi cßn vÒ.

Hång : Em xin lçi anh ¹!

HS : Anh còng xin lçi v× ®· trãt nÆng lêi víi em.

N§ § : Th«i 2 ch¸u vÒ ®i kÎo muén.

Hång, HS  : Chóng ch¸u c¶m ¬n ¹.

N§§ : C« chµo c¸c ch¸u, mong c¸c ch¸u h·y thùc hiÖn tèt luËt ATGT.

Hång, HS: V©ng, chóng ch¸u nhí råi ¹!

N§§: C¸c ch¸u nhí g× nµo?

Hång, HS:

Chóng ch¸u ph¶i  nhí:

Mçi khi ra ®­êng

Lu«n ®i bªn ph¶i,

Kh«ng ®ïa , ch¹y nh¶y

§¶m b¶o an toµn

Míi lµ trß ngoan.

TÊt c¶:

An toµn giao th«ng lµ h¹nh phóc cña mäi nhµ!

 

        T¸c gi¶ kÞch b¶n

        

 

  ThÞnh ThÞ Thu HiÒn

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc