Tieu pham An toan giao thong (Tuấn Vũ Mạnh)

Đăng ngày 10/17/2008 5:56:21 PM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Tuấn Vũ Mạnh | Lần tải: 2882 | Lần xem: 4104 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Tr­êng tiÓu häc kh¸nh h¶i

 

TiÓu phÈm dù thi ATGT

®éi ®Ìn xanh

 

§i bé kh«ng dÔ

 

Nh©n vËt:

Bµ mÑ

Hång

Häc sinh nam

Ng­êi ®i ®­êng

Mét nhãm häc sinh

(Bµ mÑ ®ang chuÈn bÞ ®­a con ®i häc)

Bµ mÑ: Hång ¬i! Con chuÈn bÞ cÆp s¸ch xong ch­a ®Ó mÑ chë con ®i häc nµo.

Hång: Con chuÈn bÞ xong råi mÑ ¹! Nh­ng mµ...

Bµ mÑ: Nh­ng mµ lµm sao?

Hång: H«m nay con muèn ®­îc ®i bé ®Õn tr­êng.

Bµ mÑ: Kh«ng ®­îc ®©u con ¹! Con míi häc líp 1, kh«ng nªn ®i bé mét m×nh, ®­êng ®«ng xe cé l¾m, kh«ng biÕt c¸ch ®i rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n.

Hång: §i bé th× cã g× lµ khã h¶ mÑ?

Bµ mÑ: §i bé kh«ng khã nh­ng ®i nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn míi lµ khã con ¹!

Hång: Con thÊy nhiÒu b¹n ngµy nµo còng ®i bé ®Õn  tr­êng nh­ng cã b¹n nµo bÞ lµm sao ®©u. Ngµy nµo ®i häc, con còng ph¶i ngåi sau xe cña mÑ. Ch¼ng ®­îc vui ®ïa nh­ c¸c b¹n.

1

 


Bµ mÑ: Th«i ®­îc råi, vËy th× h«m nay mÑ cho con tËp ®i bé ®Õn tr­êng cho quen.

Hång( vÎ vui mõng):

- ¤i thÝch qu¸! Con chµo mÑ,  con ®i häc ®©y ¹.

Bµ mÑ: Khoan ®·,  nghe mÑ dÆn.

Hång: MÑ dÆn g× con ¹!

Bµ mÑ: Khi ®i ®­êng con ph¶i ®i cÈn thËn, ®i vÒ bªn tay ph¶i cña m×nh, vµ ®iÒu ®¸ng chó ý lµ con kh«ng ®­îc n« ®ïa ch¹y nh¶y trªn ®­êng ®i, con nhí ch­a?

Hång: Con nhí råi, con ®i ngay ®©y mÑ ¹!

( Hång ch¹y ®i, bµ mÑ ®øng nh×n theo)

Bµ mÑ: Nµy...

Hång( Nãi väng tõ xa): Con nhí råi mÑ ¹... §i vÒ bªn tay ph¶i , kh«ng ®­îc n« ®ïa ch¹y nh¶y. ( Hång võa ®i võa h¸t: chim ca lÝu lo... hoa nh­ ®ãn chµo...)

Hång: ¤i! §· tíi tr­êng råi, ®i bé thËt lµ thÝch, m×nh ch¼ng bÞ lµm sao c¶, thÕ mµ mÑ cø lo.

( Hång ®i vµo phÝa trong s©n khÊu)

( Trèng tan tr­êng... mäi häc sinh ïa ra)

Nhãm häc sinh: C¸c cËu ¬i, tan häc råi chóng m×nh ®i vÒ ®i.

Nhãm häc sinh: C¸c cËu nµy, chóng m×nh ph¶i ®i gän vµo phÝa bªn ph¶i, kh«ng ®­îc dµn hµng ngang trªn ®­êng.

- õ, ®óng ®Êy!

(Hång tõ phÝa cæng tr­êng ch¹y ra nh×n xung quanh)

Hång: ( Nãi mét m×nh) 

1

 


§i vÒ bªn ph¶i

Kh«ng ®­îc ch¶y nh¶y

M×nh ph¶i ngay

KÎo mÑ ®ang chê.

  ( Hång b­íc ®i mÊy b­íc th× nh×n thÊy mét chó chuån chuån)

Hång: ¤i! Mét chó chuån chuån mÇu ®á ®Ñp qu¸! M×nh ph¶i b¾t chó vÒ lµm m¸y bay míi ®­îc.

( Hång ®uæi theo ®Ó b¾t vµ x« vµo xe cña mét anh häc sinh, c¶ 2 cïng  ng·)

 HS, Hång: èi!

 HS : §i ®øng c¸i kiÓu g× vËy?

( HS Quay sang n©ng chiÕc diÒu): ¤i chiÕc diÒu cña t«i, võa míi mua xong.

Hång: ( Võa khãc võa nãi): Hu! Hu ! Anh lµm r¸ch ¸o cña em råi nµy.

HS : R¸ch ¸o lµ cßn may ®Êy. Sao bªn ph¶i ®­êng phÝa bªn kia kh«ng ®i l¹i ®i tr¸i ®­êng.

Hång : Em kh«ng ®i tr¸i ®­êng.

HS : Kh«ng ®i tr¸i ®­êng sao l¹i ë bªn nµy

Hång : Em chØ sang bªn ®©y ®Ó b¾t con chuån chuån.

HS : Chuån chuån sao kh«ng vÒ nhµ mµ b¾t, l¹i b¾t ë ®©y. Lµm g·y diÒu cña ng­êi ta råi ®©y nµy, ®Òn ®i.

Hång : H­, h­ ! Em chØ ®Þnh b¾t con chuån chuån, chø kh«ng ®Þnh x« vµo anh.

HS : §å b­íng bØnh, kh«ng thÌm nãi n÷a. §Òn diÒu cho ng­êi ta råi míi ®­îc ®i.

Hång : Hu! Hu!..

( Võa lóc ®ã mét ng­êi ®i ®­êng xuÊt hiÖn)

1

 


N§§ : Nµy! Sao ch¸u l¹i b¾t n¹t em nhá thÕ ?

HS : Em nµy ®i tr¸i ®­êng, x« vµo xe cña ch¸u, lµm g·y chiÕc diÒu ch¸u võa míi mua.

N§§: ChÕt! Khi ®i ®­êng ch¸u ph¶i ®i vÒ bªn ph¶i chø, sao l¹i ®i tr¸i ®­êng?

Hång: Ch¸u vÉn ®i bªn ph¶i ®­êng, ch¸u chØ ®Þnh sang bªn nµy b¾t con chuån chuån mét tý th«i ¹.

§ : Vµ chuån chuån th× bay mÊt, cßn ch¸u th× x« ph¶i anh ®óng kh«ng?

Hång: D¹… V©ng ¹!

HS : §· ®i tr¸i ®­êng l¹i cßn nh¶y lªn chåm chåm, ai mµ tr¸nh ®­îc.

N§§: Nh­ thÕ lµ ch¸u sai råi, khi ®i trªn ®­êng ngoµi viÖc ®i ®óng phÇn ®­êng, ch¸u cßn ph¶i ®i nghiªm chØnh, kh«ng ®­îc ch¹y nh¶y, ®ïa trªn ®­êng ®i, kh«ng ®­îc sang ®­êng tuú tiÖn. Nh­ vËy míi ®¶m b¶o an toµn ch¸u ¹.

Hång : ¤i! ®i bé, ch¼ng dÔ chót nµo c¶.

N§§: Ai b¶o ch¸u ®i bé lµ dÔ, ®i bé còng ph¶i cã nguyªn t¾c ®Êy. Ch¸u cßn nhá, ch­a hiÓu râ luËt lÖ giao th«ng, nªn ®Ó ng­êi lín chë ®i häc lµ an toµn nhÊt.

Hång : V©ng, ch¸u nhí råi ¹!

HS: ThÊy ch­a! C« b¶o em ®Òn diÒu cho ch¸u ®i.

N§§ : ( Quay sang phÝa anh HS ) Ch¸u ¹! C« nghÜ chiÕc diÒu nµy buéc l¹i, vÉn cßn cã thÓ dïng ®­îc. Ch¸u lín h¬n, ch¸u ph¶i th«ng c¶m víi em, v× em cßn nhá ch­a hiÓu hÕt vÒ luËt lÖ giao th«ng, ch¼ng may em nh­ thÕ, ch¸u ph¶i gi¶i thÝch cho em , kh«ng ®­îc m¾ng má,qu¸t th¸o em, râ ch­a?

        HS: Ch¸u cã qu¸t th¸o em ®©u…

 N§§: õ, nÕu  thÕ th× tèt, cßn b¶n th©n ch¸u, khi ®i xe ®¹p kh«ng nªn mang theo nh÷ng thø cång kÒnh hay d©y dî l»ng nh»ng nh­ thÕ nµy rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n ch¸u nhí ch­a?

1

 


HS : D¹, Ch¸u nhí råi ¹.

N§§ : Th«i, b©y giê ch¸u xin lçi anh ®i råi cßn vÒ.

Hång : Em xin lçi anh ¹!

HS : Anh còng xin lçi v× ®· trãt nÆng lêi víi em.

N§ § : Th«i 2 ch¸u vÒ ®i kÎo muén.

Hång, HS  : Chóng ch¸u c¶m ¬n ¹.

N§§ : C« chµo c¸c ch¸u, mong c¸c ch¸u h·y thùc hiÖn tèt luËt ATGT.

Hång, HS: V©ng, chóng ch¸u nhí råi ¹!

N§§: C¸c ch¸u nhí g× nµo?

Hång, HS:

Chóng ch¸u ph¶i  nhí:

Mçi khi ra ®­êng

Lu«n ®i bªn ph¶i,

Kh«ng ®ïa , ch¹y nh¶y

§¶m b¶o an toµn

Míi lµ trß ngoan.

TÊt c¶:

An toµn giao th«ng lµ h¹nh phóc cña mäi nhµ!

 

        T¸c gi¶ kÞch b¶n

        

 

  ThÞnh ThÞ Thu HiÒn

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Tieu pham An toan giao thong, Lớp 5. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả giáo án Tieu pham An toan giao thong .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Tieu pham An toan giao thong thuộc thể loại Lớp 5 được giới thiệu bởi thành viên Tuấn Vũ Mạnh tới các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Lớp 5 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Trường tiểu học khánh hải Tiểu phẩm dự thi ATGT đội đèn xanh Đi bộ ko dễ Nhân vật: Bà mẹ Hồng Học sinh nam Người đi đường Một nhóm học sinh (Bà mẹ đang sẵn sàng đưa con đi học) Bà mẹ: Hồng ơi! Con sẵn sàng cặp sách xong chưa để mẹ chở con đi học nào, bên cạnh đó Hồng: Con sẵn sàng xong rồi mẹ ạ! Nhưng mà, ngoài ra Bà mẹ: Nhưng mà làm sao? Hồng: Hôm nay con muốn được đi bộ tới trường,còn cho biết thêm Bà mẹ: Không được đâu con ạ! Con https://nslide.com/giao-an/tieu-pham-an-toan-giao-thong.s1yutq.html