Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)

- Tên giáo viên : Mai Thị Thanh Tâm - Tên giáo viên : Nguyễn Bỉnh - Tên giáo viên : Nguyễn Công Sứ - Tên giáo viên : Nguyễn Đình Chiến
- Chủ nhiệm : 7A2 - Chủ nhiệm : 7A4 - Chủ nhiệm : 9A2 - Chủ nhiệm : 6A1
- Số tiết dạy : 18 - Số tiết dạy : 14 - Số tiết dạy : 18 - Số tiết dạy : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1 SÁNG S1 9A2 SÁNG S1 6A1 6A1 9A3 9A3
S2 S2 6A3 S2 9A2 9A1 9A1 S2 9A4 9A3 9A4
S3 9A2 S3 6A3 6A3 S3 9A2 9A2 9A1 S3 6A1 9A4 6A2 6A1
S4 9A2 S4 6A3 6A4 6A4 S4 9A2 S4 6A2 6A2 6A1
S5 9A1 9A1 S5 6A4 6A4 S5 9A1 9A2 S5 9A3 6A2 9A4 6A1
CHIỀU C1 8A3 7A2 7A2 CHIỀU C1 CHIỀU C1 8A1 CHIỀU C1
C2 7A1 7A2 7A1 C2 7A4 C2 8A1 C2
C3 8A3 7A1 C3 7A4 7A4 7A4 C3 8A2 C3
C4 7A2 8A3 8A3 C4 C4 8A2 8A2 8A1 C4
C5 7A2 7A1 7A2 C5 7A4 7A4 C5 8A1 8A2 C5Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)

- Tên giáo viên : Nguyễn Lê Hạnh Nhi - Tên giáo viên : Trần Thị Ái Hiệp - Tên giáo viên : Đặng Quang Đua - Tên giáo viên : Nguyễn Trung Trực
- Chủ nhiệm : 8A5 - Chủ nhiệm : - Chủ nhiệm : - Chủ nhiệm :
- Số tiết dạy : 18 - Số tiết dạy : 18 - Số tiết dạy : 4 - Số tiết dạy : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1 6A2 6A4 6A2 SÁNG S1 6A1 SÁNG S1 9A4
S2 S2 6A1 6A3 6A1 S2 S2 9A2 9A2
S3 S3 S3 6A4 6A2 S3 9A4
S4 S4 6A4 S4 S4
S5 S5 6A3 S5 6A3 S5
CHIỀU C1 8A4 7A3 7A5 CHIỀU C1 8A1 8A5 CHIỀU C1 CHIỀU C1 8A3 8A4 8A4 8A5 8A1
C2 8A4 8A5 8A4 7A5 C2 8A2 8A4 8A3 C2 C2 8A5 8A2 8A3 8A1
C3 8A5 8A4 7A5 8A5 C3 8A1 C3 C3 8A3 8A2 8A1
C4 8A5 7A3 7A3 C4 8A4 8A5 C4 C4 8A2 8A4
C5 8A5 7A5 7A3 8A5 C5 8A3 8A2 C5 C5 8A5


Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)

- Tên giáo viên : Phạm Minh Sơn - Tên giáo viên : Nguyễn Thị Thanh Huy - Tên giáo viên : Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tên giáo viên : Nguyễn Thị Yến Ngọc
- Chủ nhiệm : 9A3 - Chủ nhiệm : - Chủ nhiệm : - Chủ nhiệm :
- Số tiết dạy : 15 - Số tiết dạy : 18 - Số tiết dạy : 18 - Số tiết dạy : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 9A3 9A2 9A1 9A1 SÁNG S1 9A2 9A4 SÁNG S1 6A3 6A1 SÁNG S1
S2 9A4 9A3 9A3 9A3 S2 9A1 9A2 9A4 S2 6A4 6A2 S2 9A3
S3 S3 9A3 S3 S3 9A4 9A1 9A1
S4 9A1 S4 9A1 S4 6A3 6A2 S4 9A4 9A3
S5 9A3 S5 9A3 S5 6A1 6A4 S5 9A2
nguon VI OLET