THỜI KHÓA BIỂU TKBHKI-20-21 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2020

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5
2 S 1 Chào cờ-Chiến Chào cờ-P.Dung Chào cờ-Nga Chào cờ-Đông
2 Ngữ văn-Ba Lịch Sử-Lan Ngoại ngữ-T.Dung Mỹ thuật-Đông
3 Ngữ văn-Ba Ngữ văn-P.Dung Toán-Bỉnh Ngoại ngữ-Khánh
4 Ngoại ngữ-T.Dung Toán-Chiến Toán-Bỉnh Sinh học-Thủy
5 Sinh học-Thủy Ngoại ngữ-T.Dung Ngữ văn-Ba Toán-Bỉnh
C 1 Ngữ văn-Thương Toán-Tâm GDCD-Lan Sinh học-Ngọc Toán-Nhi
2 Ngữ văn-Thương Toán-Tâm Sinh học-Ngọc GDCD-Lan Địa Lí-Kiều
3 Ngoại ngữ-T.Dung Ngữ văn-Thương Toán-Nhi Toán-Bỉnh Sinh học-Ngọc
4 Toán-Tâm Sinh học-Ngọc Ngoại ngữ-T.Dung Địa Lí-Kiều Tin học-Trinh
5 Chào cờ-Trinh Chào cờ-Tâm Chào cờ-T.Dung Chào cờ-Bỉnh Chào cờ-Kiều
3 S 1 Thể dục-Hậu Toán-Chiến Vật lí-Đua Sinh học-Thủy
2 Vật lí-Đua Toán-Chiến Thể dục-Hậu Âm nhạc-Nam
3 Toán-Chiến Địa Lí-Nga Sinh học-Thủy Toán-Bỉnh
4 Sinh học-Thủy Âm nhạc-Nam Ngữ văn-Ba Toán-Bỉnh
5 Ngữ văn-Ba Sinh học-Thủy Toán-Bỉnh Địa Lí-Nga
C 1 Ngữ văn-Thương Lịch Sử-Sự Tin học-Trinh Ngoại ngữ-Tuyết Công nghệ-Châu
2 Toán-Tâm Tin học-Trinh Công nghệ-Châu Toán-Bỉnh Lịch Sử-Sự
3 Toán-Tâm Thể dục-Hậu Toán-Nhi Toán-Bỉnh Địa Lí-Kiều
4 Tin học-Trinh Toán-Tâm Lịch Sử-Sự Địa Lí-Kiều Ngoại ngữ-Tuyết
5 Mỹ thuật-Đông Thể dục-Hậu
4 S 1 Ngoại ngữ-T.Dung Toán-Chiến Thể dục-Hậu Công nghệ-Sương
2 Toán-Chiến Công nghệ-Sương Ngoại ngữ-T.Dung Thể dục-Hậu
3 Toán-Chiến Ngoại ngữ-T.Dung GDCD-Sự Ngoại ngữ-Khánh
4 Công nghệ-Sương Thể dục-Hậu Lịch Sử-Lan GDCD-Sự
5 Lịch Sử-Lan Ngữ văn-P.Dung Công nghệ-Sương Ngữ văn-Cẩn
C 1 Âm nhạc-Nam Lịch Sử-Sự Mỹ thuật-Đông Ngoại ngữ-Tuyết Sinh học-Ngọc
2 Mỹ thuật-Đông Sinh học-Ngọc Ngữ văn-Cẩn Âm nhạc-Nam Toán-Nhi
3 Sinh học-Ngọc Ngoại ngữ-Tuyết Ngữ văn-Cẩn Thể dục-Hậu Lịch Sử-Sự
4 Công nghệ-Châu Mỹ thuật-Đông Thể dục-Hậu Sinh học-Ngọc Ngoại ngữ-Tuyết
5 Lịch Sử-Sự Thể dục-Hậu Công nghệ-Châu Ngữ văn-Cẩn
5 S 1 Tin học-Hiệp Công nghệ-Sương Sinh học-Thủy Ngữ văn-Cẩn
2 Công nghệ-Sương Sinh học-Thủy Âm nhạc-Nam Tin học-Hiệp
3
4
5
C 1 Lịch Sử-Sự GDCD-Lan Địa Lí-Kiều Vật lí-Sơn Công nghệ-Châu
2 Thể dục-Hậu Địa Lí-Kiều Toán-Nhi Lịch Sử-Sự Vật lí-Sơn
3 Vật lí-Sơn Công nghệ-Châu Toán-Nhi Thể dục-Hậu GDCD-Lan
4 GDCD-Lan Vật lí-Sơn Ngữ văn-Cẩn Công nghệ-Châu Ngoại ngữ-Tuyết
5 Công nghệ-Châu Ngoại ngữ-Tuyết Vật lí-Sơn Ngữ văn-Cẩn
6 S 1 Âm nhạc-Nam Thể dục-Hậu Ngữ văn-Ba Ngữ văn-Cẩn
2 Thể dục-Hậu Ngoại ngữ-T.Dung Ngữ văn-Ba Ngữ văn-Cẩn
3 Ngữ văn-Ba Tin học-Hiệp Ngoại ngữ-T.Dung Thể dục-Hậu
4 GDCD-Sự Vật lí-Đua Địa Lí-Nga Tin học-Hiệp
5 Ngoại ngữ-T.Dung GDCD-Sự Tin học-Hiệp Vật lí-Đua
C 1 Địa Lí-Kiều Ngoại ngữ-Tuyết Âm nhạc-Nam Công nghệ-Châu Toán-Nhi
2 Ngữ văn-Thương Công nghệ-Châu Sinh học-Ngọc Ngoại ngữ-Tuyết Toán-Nhi
3 Ngoại ngữ-T.Dung Ngữ văn-Thương Thể dục-Hậu Ngữ văn-Cẩn Âm nhạc-Nam
4 Sinh học-Ngọc Ngữ văn-Thương Tin học-Trinh Ngữ văn-Cẩn Thể dục-Hậu
5 Thể dục-Hậu Âm nhạc-Nam Ngoại ngữ-T.Dung Tin học-Trinh Ngữ văn-Cẩn
7 S 1 Mỹ thuật-Đông Tin học-Hiệp Toán-Bỉnh Công nghệ-Sương
2 Tin học-Hiệp Ngữ văn-P.Dung Công nghệ-Sương Toán-Bỉnh
3 Địa Lí-Nga Ngữ văn-P.Dung Mỹ thuật-Đông Ngoại ngữ-Khánh
4 Toán-Chiến Mỹ thuật-Đông Tin học-Hiệp Lịch Sử-Lan
5 SHL-Chiến SHL-P.Dung SHL-Nga SHL-Đông
C 1 Tin học-Trinh Toán-Tâm Địa Lí-Kiều Lịch Sử-Sự Ngữ văn-Cẩn
2 Toán-Tâm Địa Lí-Kiều Lịch Sử-Sự Tin học-Trinh Ngữ văn-Cẩn
3 Địa Lí-Kiều Ngữ văn-Thương Ngoại ngữ-T.Dung Ngữ văn-Cẩn Tin học-Trinh
4 Ngoại ngữ-T.Dung Tin học-Trinh Ngữ văn-Cẩn Toán-Bỉnh Mỹ thuật-Đông
5 SHL-Trinh SHL-Tâm SHL-T.Dung SHL-Bỉnh SHL-Kiều
", ngày 24 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG"

©Prosoft.com.vn Trang 1
Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4
2 S 1 Chào cờ-H.Dung Chào cờ-Sứ Chào cờ-Sơn Chào cờ-Lan
2 Địa Lí-Nga Toán-Sứ Lịch Sử-H.Dung Toán-Chiến
3 Toán-Sứ Ngoại ngữ-T.Dung GDCD-Lan Công nghệ-Sơn
4 Vật lí-Sơn Ngữ văn-P.Dung Ngoại ngữ-Khánh Lịch Sử-H.Dung
5 Công nghệ-Sơn Ngữ văn-P.Dung Toán-Chiến Ngoại ngữ-Khánh
C 1 Toán-Sứ Sinh học-Sương Công nghệ-Trực Ngữ văn-Nho Địa Lí-Kiều
2 Ngoại ngữ-Khánh Toán-Sứ Sinh học-Sương Lịch Sử-H.Dung Công nghệ-Trực
3 Sinh học-Sương Lịch Sử-H.Dung Ngoại ngữ-Khánh Công nghệ-Trực Ngữ văn-Ba Ngữ văn-Nho
4 Ngữ văn-Ba Ngoại ngữ-Khánh Ngữ văn-Thương Vật lí-Trực Sin
nguon VI OLET