Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKB HKI -2 TKB HKI -2
(Từ 12/10/2020) (Từ 12/10/2020)
- Tên lớp : 6A1 - Tên lớp : 6A2
- Chủ nhiệm : Nguyễn Đình Chiến - Chủ nhiệm : Nguyễn Phương Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Ngoại ngữ Âm nhạc Vật lí Tin học Ngữ văn SÁNG S1 Chào cờ Thể dục Toán Tin học Âm nhạc Toán
S2 Ngoại ngữ Sinh học Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn S2 Ngữ văn Toán Địa Lí Sinh học GDCD Toán
S3 Toán Toán Thể dục Thể dục Lịch Sử S3 Công nghệ Vật lí Lịch Sử Tin học Công nghệ
S4 Mỹ thuật Toán Ngữ văn Địa Lí Công nghệ S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Ngữ văn
S5 GDCD Công nghệ Toán Sinh học SHL S5 Mỹ thuật Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ SHL
CHIỀU C1 CHIỀU C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKB HKI -2 TKB HKI -2
(Từ 12/10/2020) (Từ 12/10/2020)
- Tên lớp : 6A3 - Tên lớp : 6A4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Nga - Chủ nhiệm : Trần Văn Đông
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Sinh học Thể dục Ngữ văn GDCD Âm nhạc SÁNG S1 Chào cờ Ngoại ngữ Tin học Sinh học Ngữ văn Toán
S2 Mỹ thuật Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Toán Toán S2 Ngoại ngữ Thể dục Thể dục Vật lí Tin học Công nghệ
S3 Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán S3 Toán Sinh học Địa Lí Ngoại ngữ Âm nhạc
S4 Công nghệ Thể dục Địa Lí Sinh học Ngữ văn S4 GDCD Công nghệ Ngữ văn Toán Mỹ thuật
S5 Toán Vật lí Lịch Sử Tin học SHL S5 Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Toán SHL
CHIỀU C1 CHIỀU C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKB HKI -2 TKB HKI -2
(Từ 12/10/2020) (Từ 12/10/2020)
- Tên lớp : 7A1 - Tên lớp : 7A2
- Chủ nhiệm : Võ Thị Tuyết Trinh - Chủ nhiệm : Mai Thị Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Toán Sinh học Toán Công nghệ Địa Lí Ngữ văn CHIỀU C1 Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD Mỹ thuật Tin học
C2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ C2 Ngữ văn Tin học Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C3 Tin học Ngữ văn Ngữ văn GDCD Thể dục Địa Lí C3 Địa Lí Sinh học Lịch Sử Công nghệ Công nghệ Toán
C4 Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn Âm nhạc Toán Tin học C4 Toán Ngữ văn Thể dục Vật lí Thể dục Toán
C5 Chào cờ Thể dục Vật lí Lịch Sử SHL C5 Chào cờ Địa Lí Âm nhạc Ngoại ngữ SHLTrường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKB HKI -2 TKB HKI -2
(Từ 12/10/2020) (Từ 12/10/2020)
- Tên lớp : 7A3 - Tên lớp : 7A4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Dung - Chủ nhiệm : Nguyễn Bỉnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Tin học Tin học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán CHIỀU C1 Sinh học Địa Lí Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ Địa Lí
C2 GDCD Địa Lí Toán Ngữ văn Địa Lí Thể dục C2 Tin học Lịch Sử Ngoại ngữ Âm nhạc Thể dục Tin học
C3 Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Âm nhạc Ngoại ngữ Công nghệ C3 GDCD Ngữ văn Sinh học Vật lí Mỹ thuật Thể dục
C4 Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử Công nghệ Lịch Sử Mỹ thuật C4 Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán
C5 Chào cờ Thể dục Ngữ văn Toán SHL C5 Chào cờ Ngoại ngữ Công nghệ Toán SHL


Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKB HKI -2 TKB HKI -2
(Từ 12/10/2020) (Từ 12/10/2020)
- Tên lớp : 7A5 - Tên lớp : 8A1
- Chủ nhiệm : Lê Thị Mỹ Kiều - Chủ nhiệm : Phạm Thị Thùy Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Địa Lí Mỹ thuật Vật lí Lịch Sử Ngoại ngữ Âm nhạc CHIỀU C1 Công nghệ Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học GDCD Ngữ văn
C2 Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử GDCD Công nghệ Địa Lí C2 Toán Công nghệ Thể dục Tin học Âm nhạc Lịch Sử
nguon VI OLET