Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 6A1 - Tên lớp : 6A2
- Chủ nhiệm : Nguyễn Đình Chiến - Chủ nhiệm : Nguyễn Phương Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Sinh học Toán Vật lí GDCD Ngữ văn SÁNG S1 Chào cờ Thể dục Công nghệ Sinh học Ngoại ngữ Toán
S2 Toán Thể dục Công nghệ Sinh học Âm nhạc Ngữ văn S2 Ngữ văn Công nghệ Toán Vật lí GDCD Ngữ văn
S3 Toán Toán Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ S3 Lịch Sử Sinh học Tin học Thể dục Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ Công nghệ Tin học Thể dục Lịch Sử S4 Mỹ thuật Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Địa Lí
S5 Mỹ thuật Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn SHL S5 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Tin học SHL
CHIỀU C1 CHIỀU C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5



Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 6A3 - Tên lớp : 6A4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Nga - Chủ nhiệm : Trần Văn Đông
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Toán Tin học Âm nhạc Tin học Lịch Sử SÁNG S1 Chào cờ Công nghệ Ngữ văn Thể dục Thể dục Toán
S2 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Thể dục Thể dục Ngoại ngữ S2 Địa Lí Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
S3 Mỹ thuật Ngữ văn Địa Lí Sinh học Ngữ văn S3 Toán Ngoại ngữ Công nghệ GDCD Ngoại ngữ
S4 Toán Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán S4 Lịch Sử Âm nhạc Vật lí Tin học Mỹ thuật
S5 Toán Công nghệ Vật lí GDCD SHL S5 Ngữ văn Sinh học Tin học Sinh học SHL
CHIỀU C1 CHIỀU C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5



Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 7A1 - Tên lớp : 7A2
- Chủ nhiệm : Võ Thị Tuyết Trinh - Chủ nhiệm : Mai Thị Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Địa Lí Công nghệ Ngữ văn Sinh học Toán Toán CHIỀU C1 Ngữ văn Toán Âm nhạc Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí
C2 Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Toán C2 Ngữ văn Toán Địa Lí Sinh học Thể dục Ngữ văn
C3 Ngữ văn Tin học Âm nhạc GDCD Thể dục Ngoại ngữ C3 Toán Lịch Sử Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Tin học
C4 Toán Lịch Sử Sinh học Thể dục Ngữ văn Tin học C4 Tin học Công nghệ Mỹ thuật GDCD Công nghệ Toán
C5 Chào cờ Mỹ thuật Địa Lí Công nghệ SHL C5 Chào cờ Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ SHL



Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 7A3 - Tên lớp : 7A4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Dung - Chủ nhiệm : Nguyễn Bỉnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Toán Lịch Sử Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Tin học CHIỀU C1 Tin học Tin học Địa Lí Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn
C2 Tin học Công nghệ Ngữ văn Vật lí Sinh học Địa Lí C2 Lịch Sử Lịch Sử Mỹ thuật GDCD Âm nhạc Ngữ văn
C3 Lịch Sử Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục Công nghệ Ngữ văn C3 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Địa Lí
C4 Ngoại ngữ Thể dục Toán Sinh học Toán Ngoại ngữ C4 Toán Toán Thể dục Vật lí Ngoại ngữ Toán
C5 Chào cờ Toán Ngữ văn Địa Lí SHL C5 Chào cờ Toán Ngữ văn Thể dục SHL


Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 7A5 - Tên lớp : 8A1
- Chủ nhiệm : Lê Thị Mỹ Kiều - Chủ nhiệm : Phạm Thị Thùy Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Lịch Sử Vật lí Mỹ thuật Ngoại ngữ Sinh học Lịch Sử CHIỀU C1 Ngoại ngữ Mỹ thuật Hóa học Tin học Địa Lí Tin học
C2 Toán Tin học Sinh học Ngữ văn Địa Lí Toán C2 Toán Toán Âm nhạc Vật lí Ngoại ng
nguon VI OLET