Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 6A1 - Tên lớp : 6A2
- Chủ nhiệm : Nguyễn Đình Chiến - Chủ nhiệm : Nguyễn Phương Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Ngoại ngữ SÁNG S1 Chào cờ Thể dục Tin học Âm nhạc Tin học Ngữ văn
S2 Mỹ thuật Địa Lí Tin học GDCD Tin học Công nghệ S2 Ngữ văn GDCD Lịch Sử Sinh học Mỹ thuật Thể dục
S3 Toán Ngữ văn Công nghệ Thể dục Toán S3 Công nghệ Ngữ văn Toán Vật lí Ngoại ngữ
S4 Thể dục Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ Toán S4 Toán Ngữ văn Toán Sinh học Địa Lí
S5 Lịch Sử Sinh học Ngữ văn Ngữ văn SHL S5 Ngoại ngữ Toán Công nghệ Ngoại ngữ SHL
CHIỀU C1 CHIỀU C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 6A3 - Tên lớp : 6A4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Nga - Chủ nhiệm : Trần Văn Đông
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học GDCD Thể dục Công nghệ SÁNG S1 Chào cờ GDCD Ngoại ngữ Tin học Mỹ thuật Thể dục
S2 Thể dục Toán Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ S2 Ngữ văn Thể dục Sinh học Địa Lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S3 Lịch Sử Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán S3 Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ
S4 Toán Sinh học Công nghệ Ngữ văn Mỹ thuật S4 Công nghệ Toán Tin học Âm nhạc Toán
S5 Địa Lí Vật lí Tin học Âm nhạc SHL S5 Toán Toán Ngữ văn Sinh học SHL
CHIỀU C1 CHIỀU C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 7A1 - Tên lớp : 7A2
- Chủ nhiệm : Võ Thị Tuyết Trinh - Chủ nhiệm : Mai Thị Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Ngữ văn Sinh học Âm nhạc Lịch Sử Vật lí Địa Lí CHIỀU C1 Tin học Công nghệ Tin học Toán Lịch Sử Toán
C2 Tin học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Toán C2 Thể dục Địa Lí Công nghệ Toán Thể dục Âm nhạc
C3 Thể dục Mỹ thuật Công nghệ Ngữ văn Sinh học Toán C3 Sinh học Sinh học Ngữ văn GDCD Vật lí Địa Lí
C4 Ngoại ngữ Tin học Lịch Sử Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ C4 Toán Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Mỹ thuật Ngữ văn
C5 Chào cờ Toán GDCD Thể dục SHL C5 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ SHLTrường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 7A3 - Tên lớp : 7A4
- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Dung - Chủ nhiệm : Nguyễn Bỉnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Toán Âm nhạc CHIỀU C1 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Ngữ văn Tin học
C2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Tin học C2 Lịch Sử Toán Tin học Vật lí Mỹ thuật Thể dục
C3 Mỹ thuật Công nghệ Lịch Sử Vật lí Địa Lí Ngoại ngữ C3 Toán Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Thể dục Toán
C4 Sinh học Thể dục Công nghệ Toán Thể dục Toán C4 Địa Lí Sinh học Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Địa Lí
C5 Chào cờ Tin học Toán Ngữ văn SHL C5 Chào cờ Công nghệ Ngữ văn Âm nhạc SHL


Trường THCS Nhơn Thọ Trường THCS Nhơn Thọ
TKBHKI-20-21 TKBHKI-20-21
(Từ 05/09/2020) (Từ 05/09/2020)
- Tên lớp : 7A5 - Tên lớp : 8A1
- Chủ nhiệm : Lê Thị Mỹ Kiều - Chủ nhiệm : Phạm Thị Thùy Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁNG S1 SÁNG S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
CHIỀU C1 Mỹ thuật Lịch Sử Lịch Sử Vật lí Địa Lí Toán CHIỀU C1 Toán Mỹ thuật Hóa học Tin học Ngoại ngữ Vật lí
C2 Ngữ văn Sinh học Âm nhạc GDCD Sinh học Toán C2 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Địa Lí Công n
nguon VI OLET