TKB SỐ 3 GIẢM CÔNG NGHỆ 2017-2018

Đăng ngày 10/13/2017 9:18:46 AM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Ngọc Hồ Duy | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án TKB SỐ 3 GIẢM CÔNG NGHỆ 2017-2018, Giáo án khác. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng giáo án TKB SỐ 3 GIẢM CÔNG NGHỆ 2017-2018 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án TKB SỐ 3 GIẢM CÔNG NGHỆ 2017-2018 trong danh mục Giáo án khác được chia sẽ bởi bạn Ngọc Hồ Duy đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào mục Giáo án khác , có 6 page, thuộc định dạng .xls, cùng chuyên mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Trường THCS Quang Trung Năm học 2017-2018 Học kỳ 1 THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 THỨTIẾT 6A (Hiền) 6B (Ngân) 6C (Duyên) 7A (Đồng) 7B (Nga) 7C (Chung) 8A (Việt) 8B (Bằng S) 8C (Vy) 9A (Đôn) 9B (Hoàn) 9C (Thương) 21ChCờ - HiềnChCờ - NgânChCờ - DuyênChCờ - ĐồngChCờ - NgaChCờ - ChungChCờ - ViệtChCờ - Bằng SChCờ - VyChCờ - ĐônChCờ - HoànChCờ - Thương 2TD - HuânNNgữ 2 - DuyênToán 2 - NgânSHĐ+HĐNGLLSHĐ+HĐNGLLSHĐ+HĐNGLLHoá - ViệtVăn - PhươngToán - VyToán - HoànSinh - Bằng SVăn - Bích 3Toán 2 - NgânTD - https://nslide.com/giao-an/tkb-so-3-giam-cong-nghe-2017-2018.7u2v0q.html

Nội dung

"Trường THCS Quang Trung
Năm học 2017-2018
Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 16 tháng 10 năm 2017

THỨ TIẾT "6A
(Hiền)" "6B
(Ngân)" "6C
(Duyên)" "7A
(Đồng)" "7B
(Nga)" "7C
(Chung)" "8A
(Việt)" "8B
(Bằng S)" "8C
(Vy)" "9A
(Đôn)" "9B
(Hoàn)" "9C
(Thương)"
2 1 ChCờ - Hiền ChCờ - Ngân ChCờ - Duyên ChCờ - Đồng ChCờ - Nga ChCờ - Chung ChCờ - Việt ChCờ - Bằng S ChCờ - Vy ChCờ - Đôn ChCờ - Hoàn ChCờ - Thương
2 TD - Huân NNgữ 2 - Duyên Toán 2 - Ngân SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL Hoá - Việt Văn - Phương Toán - Vy Toán - Hoàn Sinh - Bằng S Văn - Bích
3 Toán 2 - Ngân TD - Huân NNgữ 2 - Duyên CNghệ - Hoàn Văn - Phương Toán - Vy Hoá - Thương GDCD - Bằng S Văn - Bích
4 NNgữ 2 - Ngọc Toán 2 - Ngân TD - Huân NNgữ - Duyên Toán - Vy NNgữ - Chung Văn - Bích CNghệ - Thương Toán - Hoàn
5 Văn - Bích Hoá - Thương Toán - Hoàn
3 1 NNgữ 2 - Nga Toán 2 - Châu Lí 2 - Nghị Sinh - Bằng S tin - Nguyên Địa - Thúy Toán - Hoàn Văn - Bích NNgữ - Chung
2 Văn 2 - Hường NNgữ 2 - Nga Toán 2 - Châu Địa - Thúy Sử - BHít CNghệ - Nghị Toán - Hoàn Văn - Bích GDCD - Bằng S
3 Toán 2 - Châu Văn 2 - Hường NNgữ 2 - Nga tin - Nguyên Lý - Nghị Sử - BHít Văn - Bích Sinh - Bằng S Toán - Hoàn
4 Sử - BHít Địa - Thúy tin - Nguyên NNgữ - Chung Toán - Hoàn Văn - Bích
5
4 1 Toán 2 - Ngân Văn 2 - T Hương TD - Huân Toán - Vy NNgữ - Duyên Sử - BHít Sử - Đôn NNgữ - Chung Lý - Nghị
2 Văn 2 - T Hương TD - Huân Toán 2 - Ngân NNgữ - Duyên Toán - Vy Văn - Phương Lý - Nghị tin - Nguyên NNgữ - Chung
3 NNgữ 2 - Ngọc Toán 2 - Ngân NNgữ 2 - Duyên Sử - BHít Toán - Vy Văn - Phương Địa - Hiên Lý - Nghị Sử - Đôn
4 TD - Huân NNgữ 2 - Duyên Văn 2 - T Hương Văn - Phương Sử - BHít NNgữ - Chung tin - Nguyên Sử - Đôn Địa - Hiên
5 NNgữ - Chung Địa - Hiên tin - Nguyên
5 1 Toán 2 - Châu TD - Minh Văn 2 - Hường Lý - Nghị Hoá - Việt NNgữ - Chung Sinh - Hiền Toán - Hoàn CNghệ - Thương
2 TD - Minh Lí 2 - Nghị Văn 2 - Hường Hoá - Việt Nhạc - Thọ tin - Nguyên Hoá - Thương Toán - Hoàn Sinh - Hiền
3 Lí 2 - Nghị Toán 2 - Châu TD - Minh Sinh - Bằng S GDCD - Thọ Hoá - Việt Toán - Hoàn tin - Nguyên Hoá - Thương
4 Nhạc - Thọ Sinh - Bằng S Lý - Nghị CNghệ - Thương NNgữ - Chung Toán - Hoàn
5 GDCD - Thọ CNghệ - Nghị Sinh - Bằng S
6 1 Lí 2 - Nghị Toán 2 - Ngân Văn 2 - T Hương NNgữ - Duyên tin - Nguyên Toán - Vy Văn - Bích Địa - Hiên MT - Đồng
2 Toán 2 - Ngân Văn 2 - T Hương Lí 2 - Vy Văn - Phương NNgữ - Duyên GDCD - Thọ MT - Đồng Lý - Nghị Văn - Bích
3 Văn 2 - T Hương Lí 2 - Nghị Toán 2 - Ngân Toán - Vy NNgữ - Duyên Văn - Phương Địa - Hiên Văn - Bích tin - Nguyên
4 SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL SHĐ+HĐNGLL tin - Nguyên Văn - Phương Nhạc - Thọ Lý - Nghị Văn - Bích Địa - Hiên
5 tin - Nguyên MT - Đồng Lý - Nghị
7 1 K6 Tuần chẵn K7 Ngược lại Toán 2 - Châu Văn 2 - Hường NNgữ 2 - Nga Toán - Vy Văn - Phương Hoá - Việt GDCD - Bằng S Văn - Bích Sinh - Hiền
2 SHĐ Văn 2 - Hường Toán 2 - Châu TD - Minh Toán - Vy Sinh - Bằng S Văn - Phương Sinh - Hiền Hoá - Thương Văn - Bích
3 Tuần lẻ TD - Minh NNgữ 2 - Nga Toán 2 - Châu Văn - Phương Hoá - Việt Toán - Vy Văn - Bích Toán - Hoàn Hoá - Thương
4 HĐNGLL NNgữ 2 - Nga TD - Minh Toán 2 - Châu Văn - Phương Toán - Vy Sinh - Bằng S SHL - Đôn SHL - Hoàn SHL - Thương
5 SHL - Việt SHL - Bằng S SHL - Vy