Ngày soạn: 01 / 04 / 2019

Ngày dạy : 08 / 04 / 2019  

             Đại số:

 

§3.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a) Kiến thức:  Hiểu được thế nào là một bất phương trình bậc nhất, nêu được quy tắc chuyển vế nhân để biến đổi hai bất phương trình tương đương từ đó biết cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình có thể đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức vừa học để giải các bài tập ở sách giáo khoa.

c) Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác đặc biệt khi nhân hay chia 2 vế của bất phương trình với cùng một số.

2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

+  Phát triển năng tự học;

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

+ Phát triển năng lực tính toán; sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Chuẩn bị một số nội dung ở bảng phụ .

2. HS: Nắm chắc 2 tính chất liên hệ giữa thứ tự và hai phép tính cộng, nhân

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài ( khởi động ): ( 1 phút )

  a) Ổn định tổ chức và kiểm tra sĩ số lớp.

  b) Kiểm tra bài cũ:

  c) Dẫn dắt vào bài: Trong chương III các em đã biết, trong một đẳng thức có chứa biến ta gọi đó là phương trình và đã biết cách giải. Bài học hôm nay các em sẽ học trong một bất đẳng thức có chứa biến thì gọi là gì? Cách giải chúng ra sao?

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Mở đầu ( 10 phút )

Mục tiêu: Hiểu được thế nào là một bất phương trình bậc nhất

- Yêu cầu hs đọc bài toán

Gv : Chọn ẩn số

- vậy số tiền nam phải trả và mua 1 cái bút và x quyển vở là bao nhiêu?

H: Hãy lập hệ thức giữa số tiền Nam phải trả và số tiền Nam có.

Gv giới thiệu hệ thức

1. Mở đầu

Bài toán (sgk)

 

 

 

 

 

1

Giáo viên thực hiện: Cao Quốc Kiệt


2200.x + 4000 25000 là 1 bất pt 1 ẩn , ẩn ở bất pt này là x .

Hs: hoạt động theo nhóm , mỗi đội kt 1 số

 

 

?1

Hoạt động 2: Tập nghiệm của bất phương trình ( 18 phút )

Mục tiêu: Học sinh hiểu được thế nào là nghiệm, tập nghiệm của một bất phương trình. Biết biểu diễn tập nghiệm của một bất phương trình.

- Giới thiệu : Tập hợp tất cả các nghiệm của 1 bpt đgl tập nghiệm của bpt.

- Giải bpt là tìm tập nghiệm của bpt đó .

H: Hãy chỉ ra vài nghiệm cụ thể của bpt và tập nghiệm của bpt đó .

Lưu ý: Để biểu thị điểm 5 không thuộc tập hợp nghiệm của bpt phải dùng ngoặc đơn “ ( bề lõm của ngoặc quay về phần trục số nhận được .

- Hướng dẫn hs hoàn thành ?3,?4

 

2. tập nghiệm của bất phương trình

Vd1

Tập nghiệm của  bất pt  x > 5 được kí hiệu là

 

Vd2: Tập nghiệm của bất phương trình

x 7 được kí hiệu là

?3

?4

Hoạt động 3: Bất phương trình tương đương ( 15 phút )

Mục tiêu: Hiểu thế nào là hai bất phương trình tương đương.

-Thế nào là hai phương trình tương đương?

- Tương tự như vậy , hai bất phương trình tương đương là 2 bpt có cùng 1 tập nghiệm .

 

 

3. Bất phương trình tương đương

* hai bpt tương đương là 2 bpt có cùng tập nghiệm .

Vd

  x > 5 và 5 < x là 2 bất phương trình tương đương và kí hiệu là  x > 5 5 < x.

* Hướng dẫn về nhà: ( 1 phút )

Làm bài 15, 16/sgk; bài 31,32,33,35/sbt

Đọc trước bài bpt bậc nhất 1 ẩn

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

1

Giáo viên thực hiện: Cao Quốc Kiệt


 

Ngày soạn: 01 / 04 / 2019

Ngày dạy : 08 / 04 / 2019 

             Đại số:

 

§4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a) Kiến thức: Hiểu được thế nào là một bất phương trình bậc nhất một ẩn, nêu được quy tắc chuyển vế nhân để biến đổi hai bất phương trình tương đương từ đó biết cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình có thể đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức vừa học để giải các bài tập ở sgk.

c) Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác đặc biệt khi nhân hay chia 2 vế của bất phương trình với cùng một số.

2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

+  Phát triển năng tự học;

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

+ Phát triển năng lực tính toán; sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Chuẩn bị một số nội dung ở bảng phụ .

- HS: Nắm chắc 2 tính chất liên hệ giữa thứ tự và hai phép tính cộng, nhân

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài ( khởi động ): ( 7 phút )

  a) Ổn định tổ chức và kiểm tra sĩ số lớp.

  b) Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 Hs lên bảng trình bày.

  + Bài tập 18 (SGK)         ( Kq: 7+ (50:x) < 9 )

  + Bài tập 33 (SBT)         ( Kq: a/ Các số: -2; -1; 0; 1; 2)

  c) Dẫn dắt vào bài:c em đã học về định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải của nó. Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về định nghĩa và cách giải của bất phương trình bậc nhất một ẩn có gì giống và khác so với định nghĩa và cách giải ccủa phương trình bậc nhất một ẩn

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Định nghĩa (10 phút )

Mục tiêu: Hiểu được thế nào là một bất phương trình bậc nhất một ẩn

H: Hãy nhắc lại định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn .

Gv: tương tự , em hãy thử định nghĩa bất phương trình bậc nhất 1 ẩn .

1.Định nghĩa

Bất phương trình dạng ax + b < 0

( hoặc  ax + b > 0; ax + b 0;

ax + b 0 ) trong đó a và b là hai số cho trước a

1

Giáo viên thực hiện: Cao Quốc Kiệt


Gv: Nhấn mạnh lại định nghĩa.

Gv nhấn mạnh : ẩn x có bậc là bậc nhất và hệ số của ẩn ( hệ số a ) phải khác 0.

Gv: yêu cầu hs làm ?1( bảng phụ )

HS: Trả lời miệng

0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

dụ

a. 2c - 3 < 0

b. 5x - 15 0

Hoạt động 2: Hai quy tắc biến đổi bất phương trình ( 25 phút )

Mục tiêu: nêu được quy tắc chuyển vế nhân để biến đổi hai bất phương trình tương đương từ đó biết cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình có thể đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn.

H: Để giải pt ta thực hiện hai quy tắc biến đổi nào ? Hãy nêu lại các quy tắc đó .

GV: Để giải bpt , tức là tìm ra tập nghiệm của bpt ta cũng có hai quy tắc .

quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với 1 số . Sau đây chúng ta sẽ xét từng quy tắc .

Hs: Đọc quy tắc

GV: đặt vấn đề: “Khi giải một phương trình bậc nhất, ta đó dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để biến đổi thành các phương trình tương đương, vậy khi giải một bất phương trình, các quy tắc biến đổi bất phương trình tương đương là gì?

- Gv: trình bày như SGK và giới thiệu quy tắc chuyển vế

H: Nhận xét quy tắc này so với quy tắc chuyển vế trong biến đổi tương đương pt .

- GV: trình bày như sách giáo khoa và giới thiệu quy tắc nhân với một số.

GV trình bày vớ dụ 3, 4.

- GV: “ Hãy giải các bất phương trình sau, rồi biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phương trình trên trục số:

a) x – 1 > -5

b) – x + 1 < -7

c) – 0,5x > -9

d) - 2(x +1) < 5

2.Hai quy tắc biến đổi bất phương trình

 

 

 

 

a)quy tắc chuyển vế

(sgk)

Vớ dụ 1: SGK

Vớ dụ 2:

x + 3 18

 x 18 – 3

x 15

Tập nghiệm của bất phương trình

b) Quy tắc nhân với một số (SGK)

c) 3x < 2x – 5(b)

3x – 2x < -5

x < -5

Tập nghiệm của bất phương trình

* Dặn dò: Học thuộc bài và làm bài tập về nhà: ( 3 phút )

- Đọc mục 3, 4

- Bài tập 23, 24 , 25, 26 SGK/47

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

1

Giáo viên thực hiện: Cao Quốc Kiệt