Toán học 4. - toan 20162017 doc

  • 19/08/2019 07:34:01
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.97 M, số trang : 1 ,tên toan 20162017 doc

Chi tiết

NS: Kế hoạch bài dạy
ND: :
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Biết cách giải bài toán về “Tìm hai số khi biết () hiệu & tỉ số của hai số đó”
được bài toán về “Tìm hai số khi biết () hiệu & tỉ số của hai số đó” BT1,2,4
* HS HTT: được bài toán về “Tìm hai số khi biết() hiệu & tỉ số của hai số đó”BT3
GD chính xác
II.CHUẨN BỊ:
HS:Vở BT
GV:
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Khởi động:
Bài cũ:
GV yêu cầu HS tính :
6 2 3
--- : ---- ; ---- x 12
5 3 4
GV nhận xét
Bài mới:
Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1
HS đọc yêu cầu đề bài
Cho HS làm vào
KQ:
3 11 12 11 23
---- + ---- = ---- + ----- = -----
5 20 20 20 20
.....
Nhận xét
củng cố các phép tính phân số
Bài tập 2:
HS đọc yêu cầu đề bài
Cho HS làm vào vở
KQ:
180
- Sửa bài -Nhận xét
củng cố giải bài toán có lời văn
Bài tập3
HS đọc yêu cầu đề bài
Cho HS làm vào vở
KQ:
45 tô
- Sửa bài -Nhận xét
củng cố cách giải bài toán “ tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số
Bài tập4
HS đọc yêu cầu đề bài
Cho HS làm vào vở
KQ:
10
- Sửa bài -Nhận xét
củng cố cách giải bài toán “ tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số
Hoạt động củng cố:
Chia lớp thành 2 đội thi chọn nhanh kêt quả đúng
BT5
Câu B
Nhận xét tuyên dương
Hoạt động tổng két đánh giá:
xét tiết học


HS
HS nhận xétHS đọc yêu cầu đề bài

HS làm

Nhận xét

HS đọc yêu cầu đề bài
HS làm

Nhận xétHS HTT hiện
HS đọc yêu cầu đề bài
HS làm

Nhận xétHS đọc yêu cầu đề bài
HS làm

Nhận xét
2 đội thi

Nhận xét

Lắng nghe

NS: Kế hoạch bài dạy
ND: :
BÀI: TỈ LỆ BẢN ĐỒ

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Bước đầu nhận biết ý nghĩa & hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì
ra được một đơn vị độ dài thu nhỏ trên bản đồ ứng với độ dài thật trên mặt đất là bao nhiêu? BT1,2
* HS HTT: ra được một đơn vị độ dài thu nhỏ trên bản đồ ứng với độ dài thật trên mặt đất là bao nhiêu?
GD chính xác
II.CHUẨN BỊ:
GV:Bản đồ Thế giới, bản đồ Việt Nam, bản đồ một số tỉnh, thành phố…
HS:Vở
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Khởi động:
Bài mới:
Giới thiệu:
Hoạt động1: Giới thiệu tỉ lệ bản đồ
GV đưa một số bản đồ : Bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1 : 10 000 000, bản đồ thành phố Hà Nội có ghi tỉ lệ 1 : 500 000… & nói: “Các tỉ lệ 1 : 10 000 000, 1 : 500 000 ghi trên các bản đồ gọi là tỉ lệ bản đồ”
Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 000 cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ mười triệu lần, chẳng hạn: Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1cm x 10 000 000 = 10 000 000cm hay 100 km.
Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 000 có thể viết dưới dạng phân số tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1 đơn vị (cm, dm, m…) & mẫu số cho biết độ dài tương ứng là 10 000 000 đơn vị (10 000 000 cm, 10 000 000dm, 10 000 000m…)
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1
HS đọc yêu cầu đề bài
Hướng dẫn
Cho HS nêu miệng
KQ:

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ