toan tuan 32-35

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 2 Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       6      0
Ngày đăng 2011-04-07 17:26:01 Tác giả Hậu Nguyễn Phúc loại .doc kích thước 1.18 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2 Giaùo aùn Lôùp 2 Min caLÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN 31 HOÏC KYØ II LÔÙP : 2/4 Thöù/ ngaøy Tieát Moân daïy Teân baøi daïy Hai 05/04/2010 31 89 90 151 31 Ñaïo ñöùc Taäp ñoïc Ta

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

Min caLÒCH BAÙO GIAÛNG                                  TUAÀN 31
HOÏC KYØ II
LÔÙP : 2/4
 
Thöù/ ngaøy
Tieát
Moân daïy
Teân baøi daïy
Hai
05/04/2010
31
89
90
151
31
Ñaïo ñöùc
Taäp ñoïc
Taäp ñoïc
Toaùn
Haùt
Baûo veä loaøi vaät coù ích (TT)
Chieác reã ña troøn`
Chieác reã ña troøn (TT)
Luyeän taäp
Hoïc baøi:
Ba
06/04/2010
61
31
152
31
61
Chính taû
TNXH
Toaùn
Keå chuyeän
Theå duïc
Vieät Nam coù Baùc
Maët Trôøi
Pheùp tröø khoâng nhôù trong PV 1000
Chieác reã ña troøn
 

07/04/2010
91
153
31
31
Taäp ñoïc
Toaùn
Luyeän töø
Myõ thuaät
Caây vaø hoa beân laêng Baùc
Luyeän taäp
Töø ngöõ veà Baùc Hoà, daáu chaám…
Veõ trang trí, Trang trí hình vuoâng
Naêm
08/04/2010
154
31
62
Toaùn
Taäp vieát
Theå duïc
Luyeän taäp chung
Chöõ hoa N kieåu 2
Saùu
09/04/2010
31
155
31
31
Taäp laøm vaên
Toaùn
Chính taû
Thuû coâng
Ñaùp lôøi khen ngôïi, taû ngaén veà Baùc
Tieàn Vieät Nam
Caây vaø hoa beân laêng Baùc
Laøm con Böôùm
 
 
GVCN
 
 
 
 
  Leâ Thò Gaønh
 
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

Min caLÒCH BAÙO GIAÛNG                                  TUAÀN 31
HOÏC KYØ II
LÔÙP : 2/4
 
Thöù/ ngaøy
Tieát
Moân daïy
Teân baøi daïy
Hai
05/04/2010
31
89
90
151
31
Ñaïo ñöùc
Taäp ñoïc
Taäp ñoïc
Toaùn
Haùt
Baûo veä loaøi vaät coù ích (TT)
Chieác reã ña troøn`
Chieác reã ña troøn (TT)
Luyeän taäp
Hoïc baøi:
Ba
06/04/2010
61
31
152
31
61
Chính taû
TNXH
Toaùn
Keå chuyeän
Theå duïc
Vieät Nam coù Baùc
Maët Trôøi
Pheùp tröø khoâng nhôù trong PV 1000
Chieác reã ña troøn
 

07/04/2010
91
153
31
31
Taäp ñoïc
Toaùn
Luyeän töø
Myõ thuaät
Caây vaø hoa beân laêng Baùc
Luyeän taäp
Töø ngöõ veà Baùc Hoà, daáu chaám…
Veõ trang trí, Trang trí hình vuoâng
Naêm
08/04/2010
154
31
62
Toaùn
Taäp vieát
Theå duïc
Luyeän taäp chung
Chöõ hoa N kieåu 2
Saùu
09/04/2010
31
155
31
31
Taäp laøm vaên
Toaùn
Chính taû
Thuû coâng
Ñaùp lôøi khen ngôïi, taû ngaén veà Baùc
Tieàn Vieät Nam
Caây vaø hoa beân laêng Baùc
Laøm con Böôùm
 
 
GVCN
 
 
 
 
  Leâ Thò Gaønh
 
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

Ngaøy soaïn: 04/04/2010
Ngaøy daïy: 05/04/2010
MOÂN: ÑAÏO ÑÖÙC
TIEÁT 30: BAÛO VEÄ LOAØI VAÄT COÙ ÍCH (TT)
I. Muïc tieâu Kieán thöùc:
-         Kể được một số lợi ích của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người.
-         Neâu ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå baûo veä loaøi vaät coù ích.
-         Yeâu quyù vaø bieát laøm nhöõng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng ñeå baûo veä loaøi vaät coù ích ôû nhaø, ôû tröôøng vaø ôû nôi coâng coäng.
-         Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng tham gia baûo veä loaøi vaät coù ích.
Kyõ naêng:
-         Phaân bieät haønh vi ñuùng hoaëc sai ñoái vôùi caùc loaøi vaät coù ích.
-         Bieát baûo veä loaøi vaät coù ích trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
Thaùi ñoä:
-         Yeâu quyù caùc loaøi vaät.
-         Ñoàng tình vôùi nhöõng ai bieát yeâu quyù, baûo veä caùc loaøi vaät coù ích.
-         Khoâng ñoàng tình, pheâ bình nhöõng haønh ñoäng sai traùi laøm toån haïi ñeán caùc loaøi vaät.
II. Chuaån bò -          GV: Phieáu thaûo luaän nhoùm.
-          HS: Tranh aûnh veà 1 con vaät maø em thích.
III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. OÅn ñònh lôùp (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Baûo veä loaøi vaät coù ích (tieát 1)
-         Ñoái vôùi caùc loaøi vaät coù ích, caùc em neân vaø khoâng neânlaøm gì?
 
 
-         Keå teân vaø neâu lôïi ích cuûa 1 soá loaøi vaät maø em bieát?
-         GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi
-         Haùt
 
-         Ñoái vôùi caùc loaøi vaät coù ích em seõ yeâu thöông vaø baûo veä chuùng, khoâng neân treâu choïc hoaëc ñaùnh ñaäp chuùng.
-         HS neâu, baïn nhaän xeùt.
 
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

Giôùi thieäu: (1’) -         Baûo veä loaøi vaät coù ích (tieát 2)
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Xöû lyù tình huoáng
-         Chia nhoùm HS, yeâu caàu caùc baïn trong nhoùm thaûo luaän vôùi nhau tìm caùch öùng xöû vôùi tình huoáng ñöôïc giao sau ñoù saém vai ñoùng laïi tình huoáng vaø caùch öùng xöû ñöôïc choïn tröôùc lôùp.
 
 
Tình huoáng 1: Minh ñang hoïc baøi thì Cöôøng ñeán ruû ñi baén chim.
 
 
Tình huoáng 2: Vöøa ñeán giôø Haø phaûi giuùp meï cho gaø aên thì hai baïn Ngoïc vaø Traâm sang ruû Haø ñeán nhaø Mai xem boä quaàn aùo môùi cuûa Mai.
Tình huoáng 3: Treân ñöôøng ñi hoïc veà. Lan nhìn thaáy moät con meøo con bò ngaõ xuoáng raõnh nöôùc.
 
Tình huoáng 4: Con lôïn nhaø em môùi ñeû ra moät ñaøn lôïn con.
 
-         Keát luaän: Moãi tình huoáng coù caùch öùng xöû khaùc nhau nhöng phaûi luoân theå hieän ñöôïc tình yeâu ñoái vôùi caùc loaøi vaät coù ích.
 Hoaït ñoäng 2: Lieân heä thöïc teá.
-          Yeâu caàu HS keå moät vaøi vieäc laøm cuï theå em ñaõ laøm hoaëc chöùng kieán veà baûo veä loaøi vaät coù ích.
 
-          Khen ngôïi caùc em ñaõ bieát baûo veä loaøi vaät coù ích.
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
 
 
-         Thöïc haønh hoaït ñoäng theo nhoùm sau ñoù caùc nhoùm trình baøy saém vai tröôùc lôùp. Sau moãi nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø neâu caùch xöû lí khaùc neáu caàn.
-         Minh khuyeân Cöôøng khoâng neân baén chim vì chim baét saâu baûo veä muøa maøng vaø tieáp tuïc hoïc baøi.
-         Haø caàn cho gaø aên xong môùi ñi cuøng caùc baïn hoaëc töø choái ñi vì coøn phaûi cho gaø aên.
-         Lan caàn vôùt con meøo leân mang veà nhaø chaêm soùc vaø tìm xem noù laø meøo nhaø ai ñeå traû laïi cho chuû
-         Em caàn cuøng gia ñình chaêm soùc ñaøn lôïn ñeå chuùng khoeû maïnh hay aên, choùng lôùn.
 
 
 
 
-         Moät soá HS keå tröôùc lôùp. Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt veà haønh vi ñöôïc neâu.
 
 
 
 
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

-         Chuaån bò: OÂn taäp HKII.
 
MOÂN: TAÄP ÑOÏC
TIEÁT 89: CHIEÁC REÃ ÑA TROØN
I. Muïc tieâu
Kieán thöùc:
-          Bieát nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø cuïm töø roõ yù; ñoïc roõ lôøi nhaân vaät trong baøi.
-          Hieåu ND: Baùc Hoà coù tình thöông bao la ñoái vôùi moï ngöôøi, moïi vaät. (traû lôøi ñöôïc caùc CH 1, 2, 3, 4) HS khaù gioûi traû lôøi ñöôïc CH 5.
Kyõ naêng:
-          Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø môùi: thöôøng leä, taàn ngaàn, chuù caàn vuï, thaéc maéc.
-          Hieåu noäi dung caâu chuyeän: Baùc Hoà coù tình thöông bao la ñoái vôùi moïi ngöôøi, moïi vaät. Moät chieác reã ña rôi xuoáng ñaát Baùc cuõng muoán troàng laïi cho reã caây moïc thaønh caây. Khi troàng caùi reã, Baùc cuõng nghó caùch troàng theá naøo ñeå sau naøy coù choã vui chôi cho caùc chaùu thieáu nhi.
Thaùi ñoä:
-          Ham thích moân hoïc.
II. Chuaån bò
-          GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Baûng phuï ghi töø, caâu caàn luyeän ñoïc.
-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh lôùp: 1’
2. Baøi cuõ (3’) Chaùu nhôù Baùc Hoà.
-         Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô Chaùu nhôù Baùc Hoà vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung cuûa baøi.
-         Noäi dung baøi thô noùi gì?
-         Nhaän xeùt cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         GV treo tranh minh hoaï vaø hoûi: Böùc tranh veõ caûnh gì?
-         Muoán bieát Baùc Hoà vaø chuù caàn vuï noùi chuyeän gì veà chieác reã ña, chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi taäp ñoïc Chieác reã ña troøn.
-         Haùt
 
-         3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu.
-         HS döôùi lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
 
 
-         Baùc Hoà vaø chuù caàn vuï ñang noùi chuyeän veà moät caùi reã caây.
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
-         a) Ñoïc maãu
-         GV ñoïc maãu toaøn baøi. Gioïng ngöôøi keå chaäm raõi. Gioïng Baùc oân toàn dòu daøng. Gioïng chuù caàn vuï ngaïc nhieân.
-         Goïi HS ñoïc chuù giaûi. GV coù theå giaûi thích theâm nghóa caùc töø naøy vaø nhöõng töø khaùc maø HS khoâng hieåu.
-         b) Luyeän phaùt aâm
-         Toå chöùc cho HS luyeän phaùt aâm caùc töø sau:
+ ngoaèn ngoeøo, reã ña nhoû, vöôøn, taàn ngaàn, cuoán, voøng troøn, kheõ cöôøi, …
-         Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn.
c) Luyeän ñoïc ñoaïn
-         Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn, sau ñoù ñaët caâu hoûi: Caâu chuyeän naøy coù theå chia thaønh maáy ñoaïn. Töøng ñoaïn töø ñaâu ñeán ñaâu?
 
 
 
-         Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1.
-         Yeâu caàu HS luyeän ngaét gioïng caâu vaên thöù 2 cuûa ñoaïn.
 
 
-         Goïi 1 HS ñoïc laïi ñoaïn 1.
-         Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2.
-         Höôùng daãn HS caùch ngaét gioïng caâu vaên daøi.
 
 
 
 
-         Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 2.
-         Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 3.
-         Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
 
 
 
 
-         Theo doõi, laéng nghe GV ñoïc maãu.
 
 
 
 
 
 
-         Nghe GV ñoïc maãu vaø ñoïc laïi caùc töø beân.
 
 
-         Moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc caû baøi theo hình thöùc noái tieáp.
-         Caâu chuyeän coù theå chia thaønh 3 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: Buoåi sôùm hoâm aáy … moïc tieáp nheù!
+ Ñoaïn 2: Theo lôøi Baùc … Roài chuù seõ bieát.
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
-         1 HS khaù ñoïc baøi.
-         Luyeän ngaét gioïng caâu:
Ñeán gaàn caây ña,/ Baùc chôït thaáy moät chieác reã ña nhoû/ vaø daøi ngoaèn ngoeøo/ naèm treân maët ñaát.//
-         1 HS ñoïc baøi.
-         1 HS khaù ñoïc baøi.
-         Luyeän ngaét gioïng caâu vaên:
Noùi roài, Baùc cuoän  chieác reã thaønh moät voøng troøn/ vaø baûo chuù caàn vuï buoäc noù töïa vaøo hai caùi coïc,/ sau ñoù môùi vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát.//
-         1 HS ñoïc baøi.
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

-         Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.
 
-         d) Thi ñoïc`
-         e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi theo vai (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Baùc Hoà, vai chuù caàn vuï).
-         Keát luaän: Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu bao la cho caùc chaùu thieáu nhi, cho moïi vaät xung quanh Baùc.
-         Chuaån bò baøi sau: Caây vaø hoa beân laêng Baùc.
-         Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3. (Ñoïc 2 voøng)
-         Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.
 
 
 
 
 
 
MOÂN: TAÄP ÑOÏC
TIEÁT 90: CHIEÁC REÃ ÑA TROØN (TT) 
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh lôùp (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
-         Chieác reã ña troøn (tieát 1).
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         Chieác reã ña troøn (tieát 2).
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi
-          Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi.
-          Thaáy chieác reã ña naèm treân maët ñaát Baùc baûo chuù caàn vuï laøm gì?
-          Chuù caàn vuï troàng chieác reã ña ntn?
 
-          Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï troàng chieác reã ña ntn?
 
 
 
-         Haùt
 
-         HS ñoïc baøi.
 
 
 
 
 
 
-         Baùc baûo chuù caàn vuï troàng cho chieác reã moïc tieáp.
-         Chuù xôùi ñaát, vuøi chieác reã xuoáng.
-         Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï cuoän chieác reã thaønh moät voøng troøn, buoäc töïa vaøo hai caùi coïc sau ñoù vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát.
-         Chieác reã ña trôû thaønh moät caây ña con coù voøng laø troøn.
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

-          Chieác reã ña aáy trôû thaønh moät caây ña coù hình daùng theá naøo?
-          Caùc baïn nhoû thích chôi troøgì beân caây ña?
 
 
-          Goïi HS ñoïc caâu hoûi 5.( HS khaù gioûi)
-          Caùc con haõy noùi 1 caâu veà tình caûm cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi thieáu nhi, veà thaùi ñoä cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi moïi vaät xung quanh.
 
 
 
 
 
 
-          Nhaän xeùt, söûa loãi caâu cho HS, neáu coù.
-          Khen nhöõng HS noùi toát.
 
 
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi theo vai (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Baùc Hoà, vai chuù caàn vuï).
-         Keát luaän: Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu bao la cho caùc chaùu thieáu nhi, cho moïi vaät xung quanh Baùc.
-         Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau: Caây vaø hoa beân laêng Baùc.
 
-         Caùc baïn vaøo thaêm nhaø Baùc thích chui qua laïi voøng laù troøn ñöôïc taïo neân töø reã ña.
-         Ñoïc baøi trong SGK.
-         HS suy nghó vaø noái tieáp nhau phaùt bieåu:
+ Baùc Hoà raát yeâu quyù thieáu nhi./ Baùc Hoà luoân nghó ñeán thieáu nhi./ Baùc raát quan taâm ñeán thieáu nhi/…
+ Baùc luoân thöông coû caây, hoa laù./ Baùc luoân naâng niu töøng vaät./ Baùc quan taâm ñeán moïi vaät xung quanh./…
 
 
 
 
 
- Ñoïc baøi theo yeâu caàu.
 
 
 
 
 
 
 
MOÂN: TOAÙN
TIEÁT 151: LUYEÄN TAÄP
I. Muïc tieâu
Kieán thöùc:
-          Bieát caùch laøm tính coäng (khoâng nhôù) caùc soá trong phaïm vi 1000, coäng coù nhôù trong phaïm vi 100.
-          Bieát giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn.
-          Bieát tính chu vi hình tam giaùc.
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

-          HS laøm ñöôïc BT1, BT2 (coät 1, coät 3) BT4, BT5 (HS khaù gioûi laøm coät 2 BT2,BT3).
Kyõ naêng:
-          Tính ñuùng, nhanh, chính xaùc.
Thaùi ñoä:
-          Ham thích moân hoïc.
II. Chuaån bò
-          GV: Baûng phuï.
-          HS: Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh lôùp (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Pheùp coäng (khoâng nhôù) trong phaïm vi 1000.
-         Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau:
Ñaët tính vaø tính:
a)  456 + 123 ; 547 + 311
b) 234 + 644 ; 735 + 142
c) 568 + 421 ; 781 + 118
- Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         Luyeän taäp.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp.
Baøi 1:
-         Yeâu caàu HS töï laøm baøi, goïi 1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp.
-         Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2: HS khaù gioûi coät 2
-         Yeâu caàu HS töï ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính.
-         Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3: HS khaù gioûi
-         Yeâu caàu HS quan saùt hình veõ trong SGK, sau ñoù TLCH:
+ Hình naøo ñöôïc khoanh vaøo ¼ soá con vaät?
-         Haùt
 
 
-         3HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp. Baïn nhaän xeùt.
 
 
-         HS ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Söûa baøi, baïn nhaän xeùt.
 
-         HS quan saùt hình veõ trong SGK
 
+ Hình a ñöôïc khoanh vaøo ¼ soá con vaät.
+ Vì hình a coù taát caû 8 con voi, ñaõ khoanh vaøo 2 con voi.
+ Hình b ñaõ khoanh vaøo moät phaàn ba soá con vaät vì hình b coù taát caû 12 con thoû, ñaõ khoanh troøn vaøo 4 con thoû.
 
-         Con gaáu naëng 210 kg, con sö töû naëng hôn con gaáu 18 kg. Hoûi con sö töû naëng bao nhieâu kg?
                210 kg
Gaáu:    I I
Sö töû:  I I18 kg  I
                             ? kg
 
 
-         Thöïc hieän pheùp coäng: 210 + 18
 
-         1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
                          Baøi giaûi
            Sö töû naëng laø:
                 210 + 18 = 228 ( kg )
                 Ñaùp soá: 228 kg.
 
-         Tính chu vi hình cuûa tam giaùc.
-         Chu vi cuûa moät hình tam giaùc baèng toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ñoù.
-         Caïnh AB daøi 300cm,caïnh BC daøi 400cm, caïnh CA daøi 200cm
-         Chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø: 300cm + 400cm + 200cm = 900cm.
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

 
+ Vì sao em bieát ñieàu ñoù?
 
+ Hình b ñaõ khoanh vaøo moät phaàn maáy soá con vaät? Vì sao em bieát ñieàu ñoù?
 
-         Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 4:
-         Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
 
 
-         Giuùp HS phaân tích ñeà toaùn vaø veõ sô ñoà:
+ Con gaáu naëng bao nhieâu kg?
+ Con sö töû naëng ntn so vôùi con gaáu?( Vì con sö töû naëng hôn con gaáu neân ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá caân naëng cuûa sö töû caàn veõ daøi hôn ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá caân naëng cuûa gaáu).
+ Ñeå tính soá caân naëng cuûa sö töû, ta thöïc hieän pheùp tính gì?
-         Yeâu caàu HS vieát lôøi giaûi baøi toaùn.
 
 
-         Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
 
 
 Hoaït ñoäng 2: Thi ñua.
-          Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
-          Haõy neâu caùch tính chu vi cuûa hình tam giaùc?
 
 
-          Yeâu caàu HS neâu ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC.
-          Vaäy chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø bao nhieâu cm?
-          Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën  doø (3’)
-         Nhaän xeùt tieát hoïc.
-         Chuaån bò: Pheùp tröø (khoâng nhôù) trong phaïm vi 1000.
 
 
 
-           
-           
Ngaøy soaïn: 05/04/2010
Ngaøy daïy: 06/04/2010
MOÂN: CHÍNH TAÛ
TIEÁT 61: VIEÄT NAM COÙ BAÙC
I. Muïc tieâu
Kieán thöùc:
-          Nghe vieát ñuùng baøi chính taû, trình baøy ñuùng baøi thô luïc baùt VN coù Baùc.
-          Laøm ñöôïc BT2 hoaëc BT (3) a/b, hoaëc BT CT phöông ngöõ do GV soaïn.
Kyõ naêng:
-          Bieát caùch vieát hoa caùc danh töø rieâng.
-          Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/gi vaø daáu hoûi/daáu ngaõ.
Thaùi ñoä:
-          Ham thích moân hoïc.
II. Chuaån bò
-          GV: Baøi thô Thaêm nhaø Baùc, cheùp saün vaøo baûng phuï. Baøi taäp 3 vieát vaøo giaáy to vaø buùt daï.
-          HS: Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. OÅn ñònh lôùp (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Chaùu nhôù Baùc Hoà.
-         Goïi 5 HS leân baûng ñaët caâu coù töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng c h/tr hoaëc töø chöùa tieáng coù vaàn eât/eâch.
-         Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa baøi taäp 3, SGK trang 106.
-         Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng.
-         Nhaän xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi
Giôùi thieäu: (1’)
-         Haùt
 
-         Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
 
 
 
 
 
 
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Tröôøng TH Thò Traán Laáp Voø 2   Giaùo aùn Lôùp 2

-         Giôø Chính taû naøy caùc con seõ nghe ñoïc vaø vieát laïi baøi Vieät Nam coù Baùc. Ñaây laø moät baøi thô raát hay veà Baùc Hoà cuûa nhaø thô Leâ Anh Xuaân.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû
a) Ghi nhôù noäi dung
-         GV ñoïc toaøn baøi thô.
-         Goïi 2 HS ñoïc laïi baøi.
-         Baøi thô noùi veà ai?
-         Coâng lao cuûa Baùc Hoà ñöôïc so saùnh vôùi gì?
 
 
-         Nhaân daân ta yeâu quyù vaø kính troïng Baùc Hoà ntn?
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
-         Baøi thô caù maáy doøng thô?
-         Ñaây laø theå thô gì? Vì sao con bieát?
 
 
-         Caùc chöõ ñaàu doøng ñöôïc vieát ntn?
 
 
 
-         Ngoaøi caùc chöõ ñaàu doøng thô, trong baøi chuùng ta coøn phaûi vieát hoa nhöõng chöõ naøo?
 
 
c) Höôùng daãn vieát töø khoù
-         Yeâu caàu HS ñoïc caùc tieáng khoù vieát.
 
 
-         Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy.
-          
-         Chænh söûa loãi cho nhöõng HS vieát sai chính taû.
d) Vieát chính taû
-         GV ñoïc baøi cho HS vieát.
-         Theo doõi baøi trong SGK.
 
 
 
 
 
-         Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
-         2 HS ñoïc laïi baøi.
-         Baøi thô noùi veà Baùc Hoà.
-         Coâng lao cuûa Baùc Hoà ñöôïc so saùnh vôùi non nöôùc, trôøi maây vaø ñænh Tröôøng Sôn.
-         Nhaân daân ta coi Baùc laø Vieät Nam, Vieät Nam laø Baùc.
 
-         Baøi thô coù 6 doøng thô.
-         Ñaây laø theå thô luïc baùt vì doøng ñaàu coù 6 tieáng, doøng sau coù 8 tieáng.
-         Caùc chöõ ñaàu doøng thì phaûi vieát hoa, chöõ ôû doøng 6 tieáng luøi vaøo 1 oâ, chöõ ôû doøng 8 tieáng vieát saùt leà.
-         Vieát hoa caùc chöõ Vieät Nam, Tröôøng Sôn vì laø teân rieâng. Vieát hoa chöõ Baùc ñeå theå hieän söï kính troïng vôùi Baùc.
 
-         Tìm vaø ñoïc caùc töø ngöõ: non nöôùc, Tröôøng Sôn, nghìn naêm, luïc baùt.
-         2 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp.
 
 
 
 
 
Gv: Leâ Thò Gaønh -1- Naêm hoïc 2009 - 2010


Nguồn:Hậu Nguyễn Phúc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử toan tuan 32-35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_Tong_Hop_TUAN_31__35.doc[1.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wvvuwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-04-07 17:26:01
Loại file
doc
Dung lượng
1.18 M
Trang
1
Lần tải
7
Lần xem
6
giáo án điện tử toan tuan 32-35

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Toán tuần 32-35
  Toán học
  Toán tuần 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 0

 • toan tuan 32-35
  Toán học 2
  toan tuan 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2011

  Xem: 7

 • TUẦN 32-35
  Giáo án
  TUẦN 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 32 -35
  Giáo án
  TUẦN 32 -35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • tuan 32- 35
  Công nghệ 6
  tuan 32- 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 147

 • TUẦN 31,32,35
  Toán học
  TUẦN 31,32,35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2012

  Xem: 8

 • Tuần 32,35,36
  Hóa học 9
  Tuần 32,35,36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2012

  Xem: 0

 • giaoanhoanhao tuàn 32..35
  Tập đọc 2
  giaoanhoanhao tuàn 32..35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2010

  Xem: 149

 • giáo án Linh ( tuần 32- 35 )
  Toán học
  giáo án Linh ( tuần 32- 35 )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2014

  Xem: 0

 • Lớp 3 tuần 32 dến 35
  Lớp 3
  Lớp 3 tuần 32 dến 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2014

  Xem: 0