tqh

Đăng ngày 5/29/2010 3:30:53 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Quang Lê Trọng | Lần tải: 9 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 0.11 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

së gi¸o dôc & ®µo t¹o tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Quèc Häc
thõa thiªn huÕ n¨m häc 2003-2004
---------------------- h­íng dÉn chÊm ®Ò chÝnh thøc m«n to¸n
-----------------------------------------------------
Bµi I: ( 2,5 ®iÓm).
1/. M cã nghÜa khi :  0,25 ®
   0,25 ®
2/. M = 0,25 ®
= 0,25 ®
* NÕu - 1 > 0 , hay x > 2 th× :
M = = 0,25 ®
* NÕu - 1 < 0 , hay 1 x < 2 th× :
M = = 0,25 ®
VËy, M = 
3/. Víi x > 2 ta cã M = .
Muèn M nguyªn khi x > 2, x Z 2 (2 - x) 2 - x = 1 ; 2 - x = 2. 0,25 ®
* 2 - x = 1 x = 1 (lo¹i) 0,25 ®
* 2 - x = -1 x = 3 M = - 2
* 2 - x = 2 x = 0 (lo¹i) 0,25 ®
* 2 - x = -2 x = 4 M = - 1.
VËy, víi x = 3 ; x = 4 biÓu thøc M cã gi¸ trÞ nguyªn. 0,25 ®

Bµi II: ( 2 ®iÓm).
1/. (D’ ) cã d¹ng y = ax + b. 0,25 ®
. V× (D’ )// (D) a = -1 0,25 ®
. M(0; m) (D’) m = a.0 + b
 b = m. 0,25 ®
VËy, ph­¬ng tr×nh cña (D’) lµ y = - x + m. 0,25 ®
2). Sè giao ®iÓm cña (D’) vµ (P) chÝnh lµ sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (D’).
Víi (P) : y = x2 vµ (D’): y = - x + m , ta cã ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña cña (D’) vµ (P) lµ: x2 = - x + m x2 + x - m = 0 (1) 0,25 ®
= 1 + 4m
* > 0 1 + 4m > 0 m > . VËy, víi m > ph­¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt, suy ra (D’) vµ (P) c¾t nhau t¹i hai ®iÓm kh¸c nhau. 0,25 ®
* < 0 1 + 4m < 0 m < . VËy, víi m < ph­¬ng tr×nh (1) v« nghiÖm , suy ra (D’) vµ (P) kh«ng cã ®iÓm chung. 0,25 ®
* = 0 1 + 4m = 0 m = . VËy, víi m = ph­¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm kÐp, suy ra (D’) vµ (P) tiÕp xóc nhau. 0,25 ®
Bµi III: (2,5 ®iÓm).
1/. (1 ®). Gi¶i ph­¬ng tr×nh x2 - - 20 = 0.
Ph­¬ng tr×nh x2 - - 20 = 0 t­¬ng ®­¬ng víi c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh:
(1) ; (2) 0,25 ®
HÖ (1) cã hai nghiÖm lµ x1 = 5 , x2 = - 4 . x2 = - 4 < 0 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x 0 nªn bÞ lo¹i. VËy (1) chØ cã mét nghiÖm lµ x1 = 5. 0,25 ®
HÖ (2) cã hai nghiÖm lµ x3 = 4 , x4 = - 5 . x3 = 4 > 0 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x 0 nªn bÞ lo¹i. VËy (2) chØ cã mét nghiÖm lµ x4 = - 5. 0,25 ®
VËy, ph­¬ng tr×nh ®· cho chØ cã hai nghiÖm : x1 = 5 , x4 = - 5. 0,25 ®
2/. Gi¶ sö ph­¬ng tr×nh x2 + px + q = 0 cã hai nghiÖm nguyªn x1, x2. Theo ®Þnh lý Viet, ta cã:
x1 + x2 = -p
x1x2 = q 0,25 ®
Do ®ã p + q + 1 = x1x2 - (x1 + x2) + 1 = 2003
hay ( x1 - 1 ) ( x2 - 1 ) = 2003. 0,50 ®
V× 2003 lµ sè nguyªn tè, gi¶ sö x1 > x2 , ta nhËn ®­îc :
a/. x1 - 1 = 2003 x1 = 2004
x2 - 1 = 1 x2 = 2
 p = - 2006 , q = 4008. 0,25 ®
b/. x1 - 1 = - 1 x1 = 0
x2 - 1 = - 2003 x2 = - 2002
 p = 2002 , q = 0. 0,25 ®
Tõ ®ã, ta cã c¸c ph­¬ng tr×nh bËc hai d¹ng x2 + px + q = 0 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n :
x2 - 2006x + 4008 = 0
x2 + 2002x = 0 0,25 ®
Bµi IV: (3 ®iÓm).


1/. H×nh vÏ ®óng, râ : 0,25 ®
Trong (O1) ta cã: BDM = ABC (cïng ch¾n BM )
Trong (O2) ta cã : CDM = ACB.
ta cã: BAC + BDC = BAC + ABC + ACB = 1800 0,50 ®
 ABDC néi tiÕp
 D n»m trªn (O). 0,25 ®
2/. Tia DM c¾t (O) ë I. Ta chøng minh I lµ ®iÓm cè ®Þnh.
Ta cã IAB = IDB (cïng ch¾n BI )
IDB = ABC
 IAB = ABC AI // BC. 0,50 ®

 V× A, B, C cè ®Þnh, (O) cè ®Þnh I cè ®Þnh. 0,25 ®
3/. Khi ABC ®Òu AO BC.
§­êng th¼ng AI song song víi BC t¹i A chÝnh lµ tiÕp tuyÕn cña (O) t¹i A (v× AI vu«ng gãc víi ®­êng kÝnh t¹i mét ®iÓm trªn ®­êng trßn ) I A. 0,25 ®
Do ®ã tia DM ®i qua A hay D, M, A th¼ng hµng. 0,25 ®
ABM ADB (g-g) 0,25 ®
  AM . AD = AB2 = = 3R2. 0,25 ®
Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt: Khi M thay ®æi trªn BC ( M B, C ) th× tÝch AM . AD kh«ng ®æi vµ lu«n lu«n b»ng 3R2. 0,25 ®
--------------------------------------------------------------------------
Ghi chó:
- NÕu thÝ sinh gi¶i ®óng theo c¸ch kh¸c víi ®¸p ¸n, th× ng­êi chÊm cho ®iÓm theo sè ®iÓm quy ®Þnh dµnh cho c©u (hay phÇn) ®ã.
- Tæ chÊm th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt viÖc vËn dông HDC.
- §iÓm toµn bµi lµ tæng ®iÓm cña tÊt c¶ c¸c phÇn céng l¹i, kh«ng quy trßn ®iÓm toµn bµi.
-----------------------------------------------------------------------------

giáo án liên quan


Xem thêm