tqh

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
t7rqvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
5/29/2010 3:30:53 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

së gi¸o dôc & ®µo t¹o tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Quèc Häc thõa thiªn huÕ n¨m häc 2003-2004 ---------------------- h­íng dÉn chÊm ®Ò chÝnh thøc m«n to¸n ------------------------------------------------,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử tqh, Giáo Án , Giáo án điện tử tqh, doc, 1 trang, 0.11 M, chia sẽ bởi Quang Lê Trọng đã có 9 download

 
LINK DOWNLOAD

tqh.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

së gi¸o dôc & ®µo t¹o tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Quèc Häc
thõa thiªn huÕ n¨m häc 2003-2004
---------------------- h­íng dÉn chÊm ®Ò chÝnh thøc m«n to¸n
-----------------------------------------------------
Bµi I: ( 2,5 ®iÓm).
1/. M cã nghÜa khi :  0,25 ®
   0,25 ®
2/. M = 0,25 ®
= 0,25 ®
* NÕu - 1 > 0 , hay x > 2 th× :
M = = 0,25 ®
* NÕu - 1 < 0 , hay 1 x < 2 th× :
M = = 0,25 ®
VËy, M = 
3/. Víi x > 2 ta cã M = .
Muèn M nguyªn khi x > 2, x Z 2 (2 - x) 2 - x = 1 ; 2 - x = 2. 0,25 ®
* 2 - x = 1 x = 1 (lo¹i) 0,25 ®
* 2 - x = -1 x = 3 M = - 2
* 2 - x = 2 x = 0 (lo¹i) 0,25 ®
* 2 - x = -2 x = 4 M = - 1.
VËy, víi x = 3 ; x = 4 biÓu thøc M cã gi¸ trÞ nguyªn. 0,25 ®
Bµi II: ( 2 ®iÓm).
1/. (D’ ) cã d¹ng y = ax + b. 0,25 ®
. V× (D’ )// (D) a = -1 0,25 ®
. M(0; m) (D’) m = a.0 +
 b = m. 0,25 ®
VËy, ph­¬ng tr×nh cña (D’) lµ y = - x + m. 0,25 ®
2). Sè giao ®iÓm cña (D’) vµ (P) chÝnh lµ sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (D’).
Víi (P) : y = x2 vµ (D’): y = - x + m , ta cã ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña cña (D’) vµ (P) lµ: x2 = - x + m x2 + x - m = 0 (1) 0,25 ®
= 1 + 4m
* > 0 1 + 4m > 0 m > . VËy, víi m > ph­¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt, suy ra (D’) vµ (P) c¾t nhau t¹i hai ®iÓm kh¸c nhau. 0,25 ®
* < 0 1 + 4m < 0 m < . VËy, víi m < ph­¬ng tr×nh (1) v« nghiÖm , suy ra (D’) vµ (P) kh«ng cã ®iÓm chung. 0,25 ®
* = 0 1 + 4m = 0 m = . VËy, víi m = ph­¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm kÐp, suy ra (D’) vµ (P) tiÕp xóc nhau. 0,25 ®
Bµi III: (2,5 ®iÓm).
1/. (1 ®). Gi¶i ph­¬ng tr×nh x2 - - 20 = 0.
Ph­¬ng tr×nh x2 - - 20 = 0 t­¬ng ®­¬ng víi c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh:
(1) ; (2) 0,25 ®
HÖ (1) cã hai nghiÖm lµ x1 = 5 , x2 = - 4 . x2 = - 4 < 0 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x 0 nªn bÞ lo¹i. VËy (1) chØ cã mét nghiÖm lµ x1 = 5. 0,25 ®
HÖ (2) cã hai nghiÖm lµ x3 = 4 , x4 = - 5 . x3 = 4 > 0 kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x 0 nªn bÞ lo¹i. VËy (2) chØ cã mét nghiÖm lµ x4 = - 5. 0,25 ®
VËy, ph­¬ng tr×nh ®· cho chØ cã hai nghiÖm : x1 = 5 , x4 = - 5. 0,25 ®
2/. Gi¶ sö ph­¬ng tr×nh x2 + px + q = 0 cã hai nghiÖm nguyªn x1, x2. Theo ®Þnh lý Viet, ta cã:
x1 + x2 = -p
x1x2 = q 0,25 ®
Do ®ã p + q + 1 = x1x2 - (x1 + x2) + 1 = 2003
hay ( x1 - 1 ) ( x2 - 1 ) = 2003. 0,50 ®
V× 2003 lµ sè nguyªn tè, gi¶ sö x1 > x2 , ta nhËn ®­îc :
a/. x1 - 1 = 2003 x1 = 2004
x2 - 1 = 1 x2 = 2
 p = - 2006 , q = 4008. 0,25 ®
/. x1 - 1 = - 1 x1 = 0
x2 - 1 = - 2003 x2 = - 2002
 p = 2002 , q = 0. 0,25 ®
Tõ ®ã, ta cã c¸c ph­¬ng tr×nh bËc hai d¹ng x2 + px + q = 0 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n :
x2 - 2006x + 4008 = 0
x2 + 2002x = 0 0,25 ®
Bµi IV: (3 ®iÓm).
1/. H×nh vÏ ®óng, râ : 0,25 ®
Trong (O1) ta cã: BDM = ABC (cïng ch¾n BM )
Trong (O2) ta cã : CDM = ACB.
ta cã: BAC + BDC = BAC + ABC + ACB = 1800 0,50 ®
 ABDC néi tiÕp
 D n»m trªn (O). 0,25 ®
2/. Tia DM c¾t (O) ë I. Ta chøng minh I lµ ®iÓm cè ®Þnh.
Ta cã IAB = IDB (cïng ch¾n BI )
IDB = ABC
 IAB = ABC AI // BC. 0,50 ®

 V× A, B, C cè ®Þnh, (O) cè ®Þnh I cè ®Þnh. 0,25 ®
3/. Khi ABC ®Òu AO BC.
§­êng th¼ng AI song song víi BC t¹i A chÝnh lµ tiÕp tuyÕn cña (O) t¹i A (v× AI vu«ng gãc víi ®­êng kÝnh t¹i mét ®iÓm trªn ®­êng trßn ) I A. 0,25 ®
Do ®ã tia DM ®i qua A hay D, M, A th¼ng hµng. 0,25 ®
ABM ADB (g-g) 0,25 ®
  AM . AD = AB2 = = 3R2. 0,25 ®
Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt: Khi M thay ®æi trªn BC ( M B, C ) th× tÝch AM . AD kh«ng ®æi vµ lu«n lu«n b»ng 3R2. 0,25 ®
--------------------------------------------------------------------------
Ghi chó:
- NÕu thÝ sinh gi¶i ®óng theo c¸ch kh¸c víi ®¸p ¸n, th× ng­êi chÊm cho ®iÓm theo sè ®iÓm quy ®Þnh dµnh cho c©u (hay phÇn) ®ã.
- Tæ chÊm th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt viÖc vËn dông HDC.
- §iÓm toµn bµi lµ tæng ®iÓm cña tÊt c¶ c¸c phÇn céng l¹i, kh«ng quy trßn ®iÓm toµn bµi.
-----------------------------------------------------------------------------

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về tqh
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • tqh
  Nhà toán học Việt Nam

  tqh

  Giáo án điện tử Nhà toán học Việt Nam

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN