trắc nghiệm toán 12

giáo án điện tử Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       8      0
Ngày đăng 2016-11-06 21:56:11 Tác giả giỏi huỳnh văn loại .docx kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I Môn Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)  Mãđề thi 847 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:.......................................................................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
 
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
 
 
Mã đề thi 847
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
 
Câu 1: Hàm số có bao nhiêu cực trị ?
A. 3 B. không có cực trị C. 2 D. 1
Câu 2: Trong các hàm số sau hàm số nào có cực đại, cực tiểu và ?
A.  B.
C.  D.
Câu 3: Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại A, . Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng một góc . Ta có bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 4: Hàm số có cực đại cực tiểu khi và chỉ khi:
A.  B. mọi m
C.  D. không có giá trị nào của
Câu 5: Cho hàm số . Giá trị biểu thức bằng:
A. 0 B. 8 C. Một số khác D.
Câu 6: Hàm số có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng có phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 7: Cho hàm số . Hàm số này:
A. Nghịch biến trên khoảng
B. Đồng biến trên khoảng
C. Nghịch biến trên khoảng
D. Đồng biến trên khoảng
Câu 8: Đồ thị hàm số có:
A. Tiệm cận đứng  B. Tiệm cận đứng
C. Tiệm cận ngang D. Tiệm cận ngang
Câu 9: Cho hàm số có đồ thị (C). Tìm câu trả lời sai:
A. Hàm số luôn đồng biến trên R
B. Trên (C) tồn tại 2 điểm A, B sao cho 2 tiếp tuyến của (C) tại A và B vuông góc với nhau.
C. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 1 có phương trình
D. (C) chỉ cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.
Câu 10: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh sau:
A. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên
C. Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.
D. Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.
Câu 11: Phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
A.  B.  C.  D.
Câu 12: Cho hình chóp có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và . Độ dài đường cao OH của hình chóp là:
A.  B.  C.  D.
Câu 13: Hàm số có đồ thị (H). M là điểm bất kì thuộc (H). Khi đó tích cách khoảng cách từ M tới hai tiệm cận của (H) bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 14: Chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 2a, mặt bên tạo với đáy góc . Ta có thể tích khối chóp là:
A.  B.  C.  D.
Câu 15: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ có phương trình là:
A.  B.  C.  D.
Câu 16: Trong các hàm số sau, hàm số nào chỉ có 1 cực đại mà không có cực tiểu?
A.  B.  C.  D.
Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A.  B.  C.  D.
Câu 18: Hàm số đạt cực đại, cực tiểu lần lượt tại . Khi đó, ta có bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 19: Cho hàm số . Hàm số này:
A. Đạt cực tiểu tại x = 3 B. Đạt cực tiểu tại x = 1.
C. Đạt cực đại tại x = -1 D. Đạt cực đại tại x = 3.
Câu 20: Hàm số :
A. nhận điểm làm điểm cực đại. B. Nhận điểm làm điểm cực tiểu
C. Nhận điểm làm điểm cực tiểu. D. Nhận điểm làm điểm cực đại.
Câu 21: Cho hình chóp đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc . Thể tích khối chóp đã cho bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A.  B.  C.  D. không tồn tạ
Câu 23: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên
A.  B.
C.  D.
Câu 24: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a, , . Thể tích của tứ diện bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 25: Cho hàm số . Hàm số này:
A. Đồng biến trên R B. Nghịch biến trên khoảng
C. Chỉ nghịch biến trên  D. Nghịch biến trên
Câu 26: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. Kết quả khác B.  C.  D.
Câu 27: Cho hàm số . Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
C. Hàm số luôn nghịch biến trên R
D. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.
Câu 28: Hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 2 B. 0 C. 3 D. _
Câu 29: Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số là:
A. Một kết quả khác B.  C.  D.
Câu 30: Hàm số đạt cực trị bằng 2 tại x = 2 khi và chỉ khi”
A.  B.  C.  D.
Câu 31: Đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số tại điểm . Khi đó, ta có:
A.  B.  C.  D.
Câu 32: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 4 B. -1 C. 0 D. -
Câu 33: Hình chóp S.ABC có M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC. Khi đó, ta có tỉ số thể tích bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 34: Hình hộp ABCD. A’B’C’D’ có đáy là hình thoi, hai mặt chéo ACC’A’ và đều vuông góc với mặt phẳng đáy, hai mặt này có diện tích lần lượt bằng và cắt nhau theo một đoạn thẳng có độ dài bằng 10m. Khi đó, thể tích hình hộp đã cho là:
A.  B.  C.  D.
Câu 35: Khối lăng trụ có thể tích là V, trung điểm lần lượt là I, J, K. Khi đó ta có thể tích khối tứ diện bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 36: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
A.  B.  C.  D.
Câu 37: Cho hàm số (C). Trong các tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất thì hệ số góc của tiếp tuyến đó bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 38: Cho tứ diện đều cạnh
A. Thể tích khối tứ diện đó bằng:
A.  B.
C.  D.
Câu 39: Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm O, cạnh a, . Biết . Kết luận nào đây sai:
A.  B. đối xứng nhau qua (SNQ)
C.  D.
Câu 40: Chóp tứ giác đều   cạnh đáy bằng a, mặt bên tạo với đáy góc . Ta có khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC bằng:
A.  B.  C. kết quả khác D. _
Câu 41: Hàm số luôn nghịch biến trên từng đoạn xác định của nó khi và chỉ khi:
A.  B.  C.  D.
Câu 42: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo bằng . Thể tích khối lập phương đó bằng:
A. 27 B. 9 C. 24 D. 8
Câu 43: Hình chóp S.ABC có các mặt SBC và ABC là tam giác đều cạnh a,  . Khi đó, khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) bằng:
A.  B. a C.  D.
Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, . Thể tích của khối chóp này bằng:
A.  B.  C.  D. Một kết quả khá
Câu 45: Hình chóp tứ giác S.ABCD; M, N, P, Q lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Khi đó, ta có tỷ số thể tích bằng:
A. Kết quả khác B.  C.  D.
Câu 46: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt là . Khi đó, thể tích hình hộp trên bằng:
A.  B.  C.  D.
Câu 47: Cho hàm số . Hàm số có 2 cực đại và 1 cực tiểu khi và chỉ khi:
A.  B.  C.  D.
Câu 48: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 khi và chỉ khi:
A. m = -2 B.  C. Kết quả khác D.
Câu 49: Tổng các giá trị cực trị của hàm số: bằng:
A. -14 B. kết quả khác C. -25 D. 1
Câu 50: Chóp tam giác S.ABC có đường cao bằng 10 và các cạnh đáy bằng 7, 8, 9. Thể tích khối chóp đó bằng:
A. 40 B.  C. 50 D.
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
 
Sưu tầm: Đinh Tiến Nguyện                                                Trang 1/5 - Mã đề thi 847


Nguồn:giỏi huỳnh văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử trắc nghiệm toán 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngDINHTIENNGUYENHK1_THPT_Viet_Duc.docx[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4d7o0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-11-06 21:56:11
Loại file
docx
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
8
giáo án điện tử trắc nghiệm toán 12

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • toán 12 trắc nghiệm
  Lưu trữ tạm thời
  toán 12 trắc nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2008

  Xem: 81

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2008

  Xem: 64

 • Trắc nghiẹm Toán 12
  Hình học 10
  Trắc nghiẹm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2010

  Xem: 0

 • Toán trắc nghiệm 12
  Toán học 12
  Toán trắc nghiệm 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Toán trắc nghiệm 12
  Toán học 12
  Toán trắc nghiệm 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2008

  Xem: 68

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2008

  Xem: 95

 • trac nghiem toan 12
  Giải tích 12
  trac nghiem toan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2008

  Xem: 70

 • trắc nghiệm toán 12
  Giải tích 12
  trắc nghiệm toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 1