TRAC NGHIEM TOAN 12

giáo án điện tử Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2008-05-04 15:42:53 Tác giả Tiến Phạm Hồng loại .doc kích thước 0.48 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o trµ vinh §Ò kiÓm on tap . Tr­êng THPT nguyÔn ®¸ng Khèi : 12 Thêi gian : 45’. Ngµy: 3 / 11 / 2007. C©u 1 : Cho haøm soá y = x4 -2x2 + 2. Tìm meänh ñeà ñuùng A. Haøm soá taêng treâ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o trµ vinh
 
§Ò kiÓm on tap .
Tr­êng THPT nguyÔn ®¸ng
 
Khèi : 12
 
 
Thêi gian : 45’.
 
 
Ngµy: 3 / 11 / 2007.

 
C©u 1 :
Cho haøm soá y = x4 -2x2 + 2. Tìm meänh ñeà ñuùng
A.
Haøm soá taêng treân ( 2; 5)
B.
Haøm soá giaûm treân (0; 2)
C.
Haøm soá giaûm treân (-2; 0)
D.
Haøm soá taêng treân (-1; 1)
C©u 2 :
Giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá treân [-1; 2] laø:
A.
1
B.
-2
C.
-1
D.
2
C©u 3 :
Cho (C): . Keát luaän
A.
(C) loõm treân U
B.
(C) loài treân U
C.
(C) loài treân , loõm treân
D.
(C) coù moät ñieåm uoán
C©u 4 :
Giaù trò lôùn nhaát  vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá y =  - x3 + 3x2 – 1 treân [1; 3] laø:
A.
1 vaø 3
B.
-1 vaø 3
C.
1 vaø -3
D.
1 vaø -1
C©u 5 :
Haøm soá coù bao nhieâu ñieåm cöïc trò?
A.
2
B.
1
C.
3
D.
0
C©u 6 :
Cho ñoà thò (C): y = x4 – 2x2 + 1. Phương trình tieáp tuyeán vôùi (C) taïi ñieåm cöïc ñaïi laø:
A.
x = 1
B.
x = 0
C.
y = 0
D.
y = 1
C©u 7 :
Giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá laø:
A.
4
B.
2
C.
1
D.

C©u 8 :
Ñoà thò (C): coù soá tieäm caän laø:
A.
1
B.
4
C.
3
D.
2
C©u 9 :
Giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá y = 1 + 8x – 2x2 laø :
A.
7
B.
9
C.
24
D.
-23
C©u 10 :
Tìm m deå phương trình : x3 + 3x2 – 9x + m = 0 coù 3 nghieäm phaân bieät
A.
-5
B.

C.

D.
-27
C©u 11 :
Phöông trình caùc tieäm caän cuûa ñoà thò haøm soá:
A.
y = 5x + 1 vaø y =
B.
5x + 1 vaø 2x – 3 = 0
C.
y = 5x + 1 vaø x =
D.
y = 2x – 3 vaø x =
C©u 12 :
Haøm soá naøo sau ñaây nghòch bieán treân (1; 3) ?
A.

B.

C.

D.

C©u 13 :
Haøm soá
A.
Ñaït cöïc trò taïi x = -1
B.
Khoâng coù cöïc trò
C.
Coù moät cöïc ñaïi vaø moät cöïc tieåu
D.
Coù hôn hai cöïc trò
C©u 14 :
Cho (C): . Tìm meänh ñeà sai:
Trang 1

 


A.
(C) coù moät tieäm caän xieân vaø moït tieäm caän ñöùng
B.
Haøm soá coù cöïc ñaït, cöïc tieåu
C.
I(2; 2) laø taâm ñoái xöùng cuûa ñoà thò
D.
Moïi tieáp tuyeán cuûa ñoà thò(C) ñeàu ñi qua I(2; 2)
C©u 15 :
Cho baûng bieán thieân:

Baûng bieán thieân treân laø cuûa haøm soá naøo ?
A.

B.

C.

D.

C©u 16 :
Cho (C): y = - x3 + 3x2 – 2 . Phương trình tiếp tuyến cuûa (C) taïi ñieåm uoán cuûa (C) laø :
A.
y = –3x + 3
B.
y = –3x – 3
C.
y = 3x + 3
D.
y = 3x – 3
C©u 17 :
Haøm soá coù taäp xaùc ñònh laø:
A.

B.

C.

D.

C©u 18 :
Cho (C): y = (x + 1)3. Keát luaän:
A.
(C) loõm treân
B.
(C) loài treân
C.
(C) loài treân
D.
(C) loõm treân
C©u 19 :
Ñoà thò (C): coù tieäm caän xieân laø:
A.
y = x + 3
B.
y = x + 4
C.
y = x + 2
D.
y = x + 1
C©u 20 :
Ñoà thò (C): qua ñieåm naøo sau ñaây?
A.

B.

C.

D.

C©u 21 :
Cho haøm soá y = f(x) coù ñaïo haøm taïi x0. Tìm meänh ñeà ñuùng
A.
Haøm soá ñaït cöïc trò taïi x0 thì f’(x0) = 0
B.
f’(x0) = 0 thì haøm soá ñaït cöïc trò taïi x0
C.
Haøm soá ñaït cöïc trò taïi xo thì f(x0) = 0
D.
Haøm soá ñaït cöïc trò taïi x0 thì f(x) ñoåi daáu khi qua x­0
C©u 22 :
Cho haøm soá : y (1 – m)x4 – mx2 +2m – 1 . Tìm m ñeå ñoà thò haøm soá coù ñuùng 1 cöïc trò
A.
m
B.
m > 1
C.
m 1
D.

C©u 23 :
Cho (C): . Tìm meänh ñeà ñuùng
A.
(C) coù tieäm caän xieân
B.
(C) coù moät ñieåm uoán
C.
(C) laø ñöôøng cong loài
D.
(C) taêng treân caùc khoaûng maø noù xaùc ñònh
C©u 24 :
Khoaûng nghòch bieán cuûa haøm soá y = x3 - 4x2 + 4x laø :
A.

B.

C.

D.

C©u 25 :
Haøm soá coù cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu khi m thoûa
A.
- 2
B.
- 1
C.

D.
m 2
C©u 26 :
Haøm soá coù taäp xaùc ñònh laø:
Trang 1

 


A.

B.

C.

D.

C©u 27 :
Haøm soá y = - x4 + 2x2 + 3 coù bao nhieâu ñieåm cöïc tieåu
A.
2
B.
1
C.
3
D.
0
C©u 28 :
Ñieåm cöïc ñaïi cuûa (C): laø:
A.

B.

C.

D.

C©u 29 :
Haøm soá y = (m + 1)x3 + (m + 1)x2 – 2x + 2 giaûm trong khi m thoûa:
A.

B.

C.

D.

C©u 30 :
Ñoà thò (C): y = x3 + 1 coù taâm ñoái xöùng laø:
A.
(1; 2)
B.
(1; 0)
C.
(0; 1)
D.
(-1; 0)
***** Heát *****
 
 
Giaùo vieân  soaïn ñeà : Löõ Ngoïc Haûi
Trang 1

 M«n HaiToan (§Ò sè 1)

L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai:   
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : 
 
01

28

 
 
02

29

 
 
03

30

 
 
04

 
 
 
 
05

 
 
 
 
06

 
 
 
 
07

 
 
 
 
08

 
 
 
 
09

 
 
 
 
10

 
 
 
 
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
17

 
 
 
 
18

 
 
 
 
19

 
 
 
 
20

 
 
 
 
21

 
 
 
 
22

 
 
 
 
23

 
 
 
 
24

 
 
 
 
25

 
 
 
 
26

 
 
 
 
27

 
 
 
 

Trang 1

 


phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : HaiToan
§Ò sè : 1

 
01

28

 
 
02

29

 
 
03

30

 
 
04

 
 
 
 
05

 
 
 
 
06

 
 
 
 
07

 
 
 
 
08

 
 
 
 
09

 
 
 
 
10

 
 
 
 
11

 
 
 
 
12

 
 
 
 
13

 
 
 
 
14

 
 
 
 
15

 
 
 
 
16

 
 
 
 
17

 
 
 
 
18

 
 
 
 
19

 
 
 
 
20

 
 
 
 
21

 
 
 
 
22

 
 
 
 
23

 
 
 
 
24

 
 
 
 
25

 
 
 
 
26

 
 
 
 
27

 
 
 
 

Trang 1

 


 
Trang 1

 


Nguồn:Tiến Phạm Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử TRAC NGHIEM TOAN 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngtracnghiem12.doc[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4kpstq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-05-04 15:42:53
Loại file
doc
Dung lượng
0.48 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử TRAC NGHIEM TOAN 12

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Toán trắc nghiệm 12
  Toán học 12
  Toán trắc nghiệm 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Toán trắc nghiệm 12
  Toán học 12
  Toán trắc nghiệm 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • toán 12 trắc nghiệm
  Lưu trữ tạm thời
  toán 12 trắc nghiệm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 0

 • Trắc nghiẹm Toán 12
  Hình học 10
  Trắc nghiẹm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2010

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2008

  Xem: 81

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2008

  Xem: 64

 • TRAC NGHIEM TOAN 12
  Giải tích 12
  TRAC NGHIEM TOAN 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2008

  Xem: 173

 • trac nghiem toan 12
  Giải tích 12
  trac nghiem toan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2008

  Xem: 70

 • trắc nghiệm toán 12
  Giải tích 12
  trắc nghiệm toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 1

 • Trắc nghiệm Toán 12
  Giải tích 12
  Trắc nghiệm Toán 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2008

  Xem: 95