Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 

                                                                                   Ngµy so¹n:

                                                                                   Ngµy d¹y:

Chñ ®Ò 1: RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

( Chñ ®Ò b¸m s¸t- Thêi l­îng 10 tiÕt)

TuÇn 1- TiÕt 1

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- Vai trß, tÇm quan träng, t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét VB hoµn chØnh

- C¸ch thøc vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét VB tù sù

- BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt cã ®­îc ë bµi häc tù chän nµy ®Ó viÕt bµi v¨n tù sù  cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS: ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi

- GV giíi thiÖu vÒ chñ ®Ò vµ yªu cÇu cña chñ ®Ò

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

I) ¤n tËp c¸c ph­¬ng thøc: tù sù, miªu t¶ , biÓu c¶m

- GV cho HS «n l¹i mét sè VB tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

 ? H·y kÓ ra mét sè VB tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m mµ em ®· ®­îc häc ë ch­¬ng tr×nh Ng÷  v¨n líp 6, 7 vµ ®Çu n¨m líp 8?

 

 

 

 

- H·y nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm vµ c¸c thao t¸c chÝnh cña c¸c ph­¬ng thøc tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GV bæ sung vµ chèt l¹i

1- Tù sù

+ §Æc ®iÓm: KÓ ng­êi, kÓ viÖc

 + Thao t¸c: KÓ lµ chÝnh

2- Miªu t¶:

+ T¸i hiÖn sù vËt, hiÖn t­îng

 + Thao t¸c: Quan s¸t, liªn t­ëng, nhËn xÐt, so s¸nh

3- BiÓu c¶m:

+ §Æc ®iÓm: ThÓ hiÖn t×nh c¶m, th¸i ®é cña m×nh víi sù vËt, hiÖn t­îng...

+ Thao t¸c: Béc lé trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ý nghÜ, c¶m xóc cña nh©n vËt

- GV nhÊn m¹nh vµ chuyÓn ý

VËy c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m cã vai trß nh­ thÕ nµo trong v¨n tù sù, tiÕt sau ta t×m hiÓu tiÕp

 

 

 

 

 

- HS kÓ

VB “ Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn” ( trÝch “ DÕ mÌn phiªu l­u kÝ “ cña T« Hoµi

VB “ Sèng chÕt mÆc bay” cña Ph¹m Duy Tèn

VB “ T«i ®i häc “ cña Thanh TÞnh

...

- Th¶o luËn, «n l¹i vµ ph¸t biÓu

+ Tù sù: Tr×nh bµy chuçi sù viÖc cã më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa

Thao t¸c: KÓ lµ chÝnh

+ Miªu t¶: T¸i hiÖn l¹i sù viÖc, hiÖn t­îng

Thao t¸c: Quan s¸t, liªn t­ëng, so s¸nh, nhËn xÐt

+ BiÓu c¶m: ThÓ hiÖn t×nh c¶m, th¸i ®é cña m×nh víi sù vËt, hiÖn t­îng

Thao t¸c : Béc lé trùc tiÕp nh÷ng c¶m xóc cña chÝnh ng­êi viÕt hoÆc th«ng qua ý nghÜ, c¶m xóc cña c¸c nh©n vËt

- Nghe kÕt hîp tù ghi nh÷ng ý chÝnh

 

 

 4, Cñng cè: ( 2 phót)

          ? C¸c ph­¬ng thøc tù sù , miªu t¶, biÓu c¶m cã ®Æc ®iÓm g×? C¸c thao t¸c

             chÝnh cña c¸c ph­¬ng thøc ®ã? Cã khi nµo em thÊy trong mét VB chØ

             xuÊt hiÖn duy nhÊt mét ph­¬ng thøc biÓu ®¹t kh«ng? T¹i sao?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - Häc bµi, n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng thøc tù sù, miªu t¶ vµ biÓu

              c¶m ®· ®­îc häc

 

 

 

TuÇn 1- TiÕt 2

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- Vai trß cña c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù

- ThÊy ®­îc yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m th­êng xuÊt hiÖn qua mét sè dÊu hiÖu

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS: ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi ( 38 phót)

- GV  nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng thøc miªu t¶, biÓu c¶m tõ ®ã chuyÓn ý

    sang néi dung tiÕt thø hai ( 2 phót)

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 II) Vai trß cña c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù

? T¹i sao trong VB tù sù cÇn cã yÕu tè miªu t¶?

 

 

 

 

 1- YÕu tè miªu t¶ trong v¨n tù sù

? Qua c¸c VB tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®· häc, em thÊy yÕu tè miªu t¶ cã vai trß g× trong VB tù sù?

? Em th­êng thÊy nh÷ng yÕu tè miªu t¶ nµo xuÊt hiÖn trong v¨n tù sù?

 

 

- GV yªu cÇu HS lÊy VD cô thÓ ë c¸c VB ®· häc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GV bæ sung thªm vµ chèt l¹i

 * C¸c lo¹i miªu t¶

a.  Miªu t¶ nh©n vËt

 + Miªu t¶ ngo¹i h×nh: g­¬ng mÆt, d¸ng ng­êi, trang phôc

+ Miªu t¶ c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng: ViÖc lµm, lêi nãi...

+ Miªu t¶ tr¹ng th¸i t×nh c¶m vµ thÕ giíi néi t©m: Vui, buån, khæ ®au, h¹nh phóc...

Môc ®Ých: Kh¾c ho¹ thµnh c«ng ch©n dung nh©n vËt víi nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch riªng

 b. Miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn

c. Miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t

Môc ®Ých: Cèt truyÖn hay h¬n, hÊp dÉn h¬n, nh©n vËt hiÖn lªn cô thÓ sinh ®éng h¬n

? YÕu tè miªu t¶ th­êng ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng dÊu hiÖu nµo ë VB tù sù?

 

 

  GV chèt l¹i

* DÊu hiÖu

Miªu t¶ th­êng ®­îc thÓ nhiÖn qua nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ gîi t¶ vµ biÓu c¶m nh­ tõ l¸y t­îng h×nh, t­îng thanh; c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh, nh©n ho¸...

2- YÕu tè biÓu c¶m trong v¨n tù sù

? YÕu tè biÓu c¶m ®ãng vai trß g× trong v¨n tù sù?

 

 

? Trong VB tù sù, em thÊy yÕu tè biÓu c¶m th­êng ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

  GV chèt l¹i

+ BiÓu c¶m th«ng qua c¶m xóc cña chÝnh nhµ v¨n ®èi víi nh©n vËt, sù viÖc ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong VB

+ BiÓu c¶m th«ng qua ý nghÜ, c¶m xóc cña c¸c nh©n vËt

- GV bæ sung thªm

 ë h×nh thøc thø nhÊt : biÓu c¶m th«ng qua c¶m xóc cña chÝnh nhµ v¨n ®èi víi nh©n vËt, sù viÖc ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua tõng ng«i kÓ

Ng«i kÓ thø nhÊt: C¶m xóc cña nhµ v¨n th­êng lång vµo c¶m xóc cña nh©n vËt “t«i”

VD: VB “ Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn”

Ng«i kÓ thø ba: C¶m xóc cña nhµ v¨n th­êng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua lêi dÉn truyÖn

VD: VB “ Sèng chÕt mÆc bay”

? VÒ h×nh thøc, em thÊy yÕu tè biÓu c¶m th­êng xuÊt hiÖn qua nh÷ng dÊu hiÖu nµo trong VB tù sù?

  GV chèt l¹i

 + YÕu tè biÓu c¶m th­êng xuÊt hiÖn qua nh÷ng c©u c¶m th¸n, nh÷ng c©u hái tu tõ...

 

 

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

Nhê cã yÕu tè miªu t¶ mµ cã thÓ t¸i hiÖn c¶nh vËt, con ng­êi mét c¸ch cô thÓ, sinh ®éng trong kh«ng gian, thêi gian

 

 

- Tr¶ lêi

Gióp ng­êi kÓ kÓ l¹i mét c¸ch sinh ®éng c¶nh vËt, con ng­êi lµm cho c©u chuyÖn trë nªn sinh  ®«ng, hÊp dÉn

- Tr¶ lêi

+ Miªu t¶ nh©n vËt

+ Miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn

+ Miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t

HS lÊy VD cô thÓ

+ Miªu t¶ nh©n vËt: §o¹n v¨n miªu t¶ ngo¹i h×nh cña DÕ MÌn vµ DÕ Cho¾t trong VB “ Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn” cña T« Hoµi

+ Miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn: §o¹n v¨n ®Çu tiªn cña VB “ T«i ®i häc” cña Thanh TÞnh

+ Miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t: §o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh hé ®ª trong VB “Sèng chÕt mÆc bay “ cña Ph¹m Duy Tèn

- Nghe, kÕt hîp tù ghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

Qua c¸c tõ ng÷, h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ gîi t¶ vµ biÓu c¶m nh­ tõ l¸y t­îng h×nh, t­îng thanh, nghÖ thuËt so s¸nh, nh©n ho¸...

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ph¸t biÓu

BiÓu c¶m: ThÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m cña nhµ v¨n víi nh©n vËt, sù viÖc ®­îc kÓ

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

BiÓu c¶m th«ng qua hai h×nh thøc: trùc tiÕp qua c¶m xóc cña chÝnh nhµ v¨n víi nh©n vËt hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua c¶m xóc, ý nghÜ cña c¸c nh©n vËt

 

 

- Nghe, tù ghi

 

 

 

 

 

- Nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghÜ, tr¶ lêi

Qua nh÷ng c©u c¶m th¸n, nh÷ng c©u hái tu tõ...

 

 4, Cñng cè- LuyÖn tËp:  ( 5 phót)

             - GV cho HS ®äc mét sè ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu

                c¶m trong mét sè VB ®· häc.

 

            - GV l­u ý

             ViÖc sö dông yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m lµ rÊt cÇn thiÕt trong VB tù sù

              song ph¶i chän läc, kh«ng qua l¹m dông dÉn tíi l¹c thÓ lo¹i.

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c néi dung bµi häc, vËn dông viÕt 1 ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp

              víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

 

                             ...................................................................

TuÇn 2- TiÕt 3

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- ThÊy ®­îc c¸ch thøc vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét VB

   tù sù cïng c¸c b­íc thùc hiÖn

- Cã kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k×

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV  nh¾c l¹i kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ó chuyÓn néi dung bµi häc ( 2 phót)

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 III) RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

1- ViÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k×

? §Ó viÕt ®­îc ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k×, ta thùc hiÖn theo mÊy b­íc? Lµ nh÷ng b­íc nµo?

 

 

 

 

 

 

  GV chèt l¹i c¸c ý chÝnh cña mçi b­íc cho HS n¾m ®­îc

Thùc hiÖn theo 5 b­íc

+ X¸c ®Þnh nh©n vËt, sù viÖc ®Þnh kÓ

+ Lùa chän ng«i kÓ: Thø nhÊt hay thø ba

 + X¸c ®Þnh thø tù  kÓ: B¾t ®Çu tõ ®©u, diÔn ra nh­ thÕ nµo vµ kÕt thóc ra sao?

+ ViÕt thµnh ®o¹n víi c¸c yÕu tè: kÓ, miªu t¶, biÓu c¶m

* CÇn ph¶i n¾m v÷ng 5 b­íc thùc hiÖn khi viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n

? Bè côc mét bµi v¨n tù sù gåm mÊy phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo?

VËy c¸ch viÕt c¸c ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n nh­ thÕ nµo gêi sau ta häc tiÕp.

 

 

 

 

 

 

- Th¶o luËn nhãm, ph¸t biÓu

Thùc hiÖn theo 5 b­íc

+ X¸c ®Þnh nh©n vËt, sù viÖc

+ Lùa chän ng«i kÓ

+ X¸c ®Þnh thø tù kÓ

 

+ X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m sÏ viÕt

+ ViÕt thµnh ®o¹n víi c¸c yÕu tè : KÓ, t¶, biÓu c¶m

- Nghe, tù ghi nh÷ng th«ng tin chÝnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tr¶ lêi

Gåm 3 phÇn: Më bµi, th©n bµi, kÕt bµi

 

 

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             - GV cho HS nh¾c l¹i nh÷ng b­íc cÇn thùc hiÖn khi viÕt ®o¹n v¨n tù sù

                kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k× vµ x¸c ®Þnh trong nh÷ng b­íc ®ã

                b­íc nµo lµ quan träng nhÊt.

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c néi dung 5 b­íc trªn ®Ó vËn dông vµo viÖc viÕt c¸c ®o¹n v¨n

               tù sù bÊt k×.

 

 

                       ......................................................................

 

 

 

TuÇn 2- TiÕt 4

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- N¾m ®­îc c¸ch viÕt cô thÓ ®Ó viÕt c¸c ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV  nh¾c l¹i kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k× ®Ó chuyÓn néi dung bµi häc ( 2 phót)

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 III) RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m( tiÕp)

2- ViÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n

a. §o¹n më bµi

 - GV cho HS ho¹t ®éng nhãm t×m ra c¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi

 

 

 

 

  GV bæ sung vµ chèt l¹i mçi c¸ch cho HS

* C¸ch 1: Dïng ph­¬ng thøc tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ ®Ó giíi thiÖu sù viÖc, nh©n vËt vµ t×nh huèng x¶y ra c©u chuyÖn

VD: S¸ch “ Mét sè kiÕn thøc, kÜ n¨ng vµ bµi tËp n©ng cao - Ng÷ v¨n 8”

* C¸ch 2: Dïng ph­¬ngthøc tù sù lµ chÝnh cã kÕt hîp víi biÓu c¶m ®Ó nªu kÕt qu¶ cña sù viÖc hoÆc kÕt côc sè phËn cña nh©n vËt lªn tr­íc; sau ®ã dïng mét vµi c©u dÉn d¾t ®Ó quay vÒ tõ ®Çu diÔn biÕn cèt truyÖn

VD: S¸ch “ Mét sè.....”

* C¸ch 3: Dïng h×nh thøc miªu t¶ lµ chÝnh ®Ó dÉn d¾t vµo truyÖn

VD

* C¸ch 4: Dïng ph­¬ng thøc biÓu c¶m lµ chÝnh ®Ó dÉn d¾t vµo truyÖn ( th­êng dµnh cho nh÷ng c©u chuyÖn cã tÝnh chÊt håi t­ëng, hoµi niÖm)

VD: VB “ T«i ®i häc”

 b. Th©n bµi

 ? C¸ch viÕt c¸c ®o¹n th©n bµi nh­ thÕ nµo? YÕu tè nµo ®ãng vai trß chñ ®¹o?

 

 

 

  GV chèt

ViÕt c¸c ®o¹n th©n bµi: YÕu tè tù sù ®ãng vai trß chñ ®¹o ( cã sù viÖc, nh©n vËt); miªu t¶ vµ biÓu c¶m chØ ®­îc vËn dông khi cÇn thiÕt lµm t¨ng søc hÊp dÉn cho truyÖn

 c. KÕt bµi

 - Cho HS th¶o luËn nhãm, t×m ra c¸c c¸ch viÕt ®o¹n kÕt bµi

  GV bæ sung, chèt l¹i

C¸ch viÕt ®o¹n kÕt bµi

* C¸ch 1: Dïng ph­¬ng thøc tù sù kÕt hîp víi biÓu c¶m ®Ó nªu kÕt côc vµ c¶m nghÜ cña ng­êi trong cuéc ( Ng­êi kÓ chuyÖn hay mét nh©n vËt nµo ®ã)

* C¸ch 2: Dïng ph­¬ng thøc biÓu c¶m lµ chÝnh ®Ó bµy tá th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng­êi trong cuéc

* C¸ch 3: Dïng ph­¬ng thøc miªu t¶ lµ chÝnh ®an xen biÓu c¶m ®Ó kÕt thóc c©u chuyÖn

  ë mçi c¸ch, GV lÊy VD cô thÓ ®Ó HS häc tËp

 

 

 

 

 

 

 

- Th¶o luËn nhãm kÕt hîp tham kh¶o c¸c VB tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®· häc ®Ó nªu c¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi

- §¹i diÖn c¸c nhãm lÇn l­ît ph¸t biÓu vµ bæ sung cho nhau

 

 

- Nghe, kÕt hîp tù ghi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghÜ, ph¸t biÓu

YÕu tè tù sù ®ãng vai trß chñ ®¹o ( sù viÖc, nh©n vËt); miªu t¶ vµ biÓu c¶m chØ vËn dông khi cÇn thiÕt lµm t¨ng søc hÊp dÉn vµ sinh ®éng cho truyÖn

 

 

 

 

 

 

 

- Th¶o luËn nhãm, nªu c¸ch viÕt ®o¹n kÕt bµi

- Nghe kÕt hîp tù ghi bæ sung nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n

 

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             ? C¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi, th©n bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n tù sù kÕt hîp

                miªu t¶ vµ biÓu c¶m ? Trong bè côc nµy cã nhÊt thiÕt ®o¹n v¨n nµo

                cÇn ®­a yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo kh«ng?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸ch viÕt c¸c ®o¹n

            - VËn dông viÕt 1 ®o¹n më bµi bÊt k× cho 1 ®Ò TLV do em tù ®Æt

 

                     ......................................................................

TuÇn 3- TiÕt 5

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- Cñng cè vµ bæ sung kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù vµ bµi v¨n tù sù cã kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Ó thùc hµnh viÕt c¸c ®o¹n cô thÓ th«ng qua bµi tËp

- BiÕt ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®o¹n v¨n tù sù cã xen yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o, mét sè ®o¹n v¨n mÉu vµ mét sè bµi tËp

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: ( 5 phót)

                           -  Nªu c¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi.

3, Bµi míi ( 36 phót)

- GV nªu ng¾n gän néi dung cña tiÕt tr­íc ®Ó chuyÓn tÕp néi dung bµi häc

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 IV) VËn dông luyÖn tËp

 

1- Ph¸t hiÖn, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c yÕu tè trong ®o¹n v¨n

 - GV cho ®o¹n v¨n ng¾n ( ghi trªn b¶ng phô hoÆc m¸y chiÕu), yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi ®o¹n v¨n

- GV ph©n líp thµnh 2 nhãm, mçi nhãm thùc hiÖn yªu cÇu cña mét ®o¹n

a. §o¹n v¨n 1: Bµi tËp 1 ( S¸ch “ Mét sè kiÕn thøc kÜ n¨ng vµ bµi tËp n¨ng cao Ng÷ v¨n 8” )

C©u hái:

? §äc ®o¹n v¨n, theo em cã nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? Ph­¬ng thøc nµo lµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh? Ph­¬ng thøc nµo chØ ®ãng vai trß bæ trî?

 b. §o¹n v¨n 2: Bµi tËp 2- S¸ch ®· nªu

C©u hái:

? X¸c ®Þnh yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong ®o¹n v¨n tù sù trªn

- GV tæng kÕt chung vµ nªu yªu cÇu cÇn ®¹t ë mçi bµi tËp

Bµi tËp 1: §o¹n v¨n 1

+ §o¹n v¨n sö dông c¶ 3 ph­¬ng thøc biÓu ®¹t lµ tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

Tù sù: KÓ l¹i nh÷ng suy nghÜ, t©m tr¹ng cña ng­êi con khi mÑ ®i lµm vÒ muén

Miªu t¶: Kh«ng gian, thêi gian cña buæi tr­a hÌ vµ d¸ng vÎ cña ng­êi mÑ

BiÓu c¶m: Nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m cña ng­êi con víi mÑ ( béc lé trùc tiÕp)

+ Ph­¬ng thøc tù sù lµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh

+ Ph­¬ng thøc miªu t¶ chØ ®ãng vai trß bæ trî

Bµi tËp 2: §o¹n v¨n 2

+ YÕu tè miªu t¶: C¸c tõ ng÷ cã søc gîi h×nh ¶nh, mµu s¾c ®Ó lµm næi bËt c¶nh c©y cèi, nhµ cöa, biÓn c¶,.... ë vïng Hßn. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh­ so s¸nh, nh©n ho¸, ®¶o ng÷, liÖt kª...

+ YÕu tè biÓu c¶m: ThÓ hiÖn ë nh÷ng c©u cã ý nghÜa nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, béc lé th¸i ®é, t×nh c¶m víi c¶nh vËt thiªn nhiªn còng nh­ con ng­êi ë vïng Hßn

 

 

 

 

 

- §äc c¸c ®o¹n v¨n

 

 

 

- Suy nghÜ c©u hái ë cuèi ®o¹n v¨n cña nhãm m×nh ®­îcgiao

- Th¶o luËn nhãm, t×m ra h­íng tr¶ lêi vµ cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu

Bµi tËp 1: §o¹n v¨n 1

CÇn chØ râ sù thÓ hiÖn cña c¸c yÕu tè trong ®o¹n v¨n

Bµi tËp 2: §o¹n v¨n 2

Yªu cÇu t×m dÉn chøng cô thÓ ®Ó minh ho¹ cho c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- C¸c nhãm cã thÓ bæ sung, söa ch÷a cho nhau nÕu sai hoÆc ch­a ®Çy ®ñ

 

 

 

- Nghe kÕt hîp tù bæ sung, söa ch÷a vµo vë

 

 

 

 

 

 

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             ? Lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc trong mét ®o¹n v¨n sö dông nh÷ng

                ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc ®­îc sö dông

              trong mét ®o¹n v¨n

            - VËn dông viÕt 1 ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m, chØ ra

               nh÷ng yÕu tè cô thÓ ®­îc sö dông trong ®o¹n v¨n ®ã

 

                     ......................................................................

TuÇn 3- TiÕt 6

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- KÜ n¨ng thªm yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo ®o¹n v¨n tù sù sao cho ®o¹n v¨n sinh ®éng, hÊp dÉn

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o, mét sè ®o¹n v¨n mÉu vµ mét sè bµi tËp

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV nªu ng¾n gän néi dung cña tiÕt tr­íc ®Ó chuyÓn tiÕp néi dung bµi häc

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 IV) VËn dông luyÖn tËp ( tiÕp)

1- Ph¸t hiÖn, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c yÕu tè trong ®o¹n v¨n

2- Thªm yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo ®o¹n v¨n tù sù

- GV cho hai ®o¹n v¨n tù sù, yªu cÇu HS bæ sung thªm ph­¬ng thøc miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ó viÕt l¹i

- GV chia líp thµnh 2 nhãm- mçi nhãm mét ®o¹n

 a. §o¹n 1: Bµi tËp 3- Tr 43

b. §o¹n 2: Bµi tËp 3- Tr 48

 S¸ch “ Mét sè kiÕn thøc kÜ n¨ng vµ bµi tËp n©ng cao Ng÷ v¨n 8”

* GV gîi ý cho HS

a. §o¹n 1: Bµi tËp 3- Tr 43

+ Bæ sung yÕu tè miªu t¶: cã thÓ lµ khung c¶nh thiªn nhiªn ( n¾ng, giã, dßng s«ng, tiÕng c¸ ®íp måi); t¶ h×nh ¶nh ng­êi b¹n míi ( g­¬ng mÆt, n­íc da, m¸i tãc, trang phôc...)

YÕu tè miªu t¶ nµy cã thÓ t¸ch ra thµnh c¸c c©u v¨n ®éc lËp; cã thÓ xen kÏ vµo më réng thµnh phÇn cho nh÷ng c©u trÇn thuËt ®· cã s½n. Chó ý dïng c¸c tõ ng÷, h×nh ¶nh cã søc gîi t¶ cao

+ Bæ sung yÕu tè biÓu c¶m: th¸i ®é ng¹c nhiªn khi nh×n thÊy cËu bÐ; sù tß mß vÒ cËu bÐ l¹; nçi bùc m×nh khi ®¸nh r¬i hép måi...Cã thÓ dïng c©u c¶m, c©u hái ®Ó biÓu c¶m

b. §o¹n v¨n 2: Bµi tËp 3- Tr 48

+ VÒ h×nh thøc: viÕt l¹i ®o¹n v¨n cã nghÜa lµ ph¶i thay ®æi c¸ch diÔn ®¹t ( thªm bít c©u ch÷, ®æi kiÓu c©u, s¾p xÕp l¹i trËt tù c¸c c©u, c¸c ý...) lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n v¨n cã c¸ch viÕt thËt phong phó: tù sù ®an xen miªu t¶ vµ biÓu c¶m

+ VÒ néi dung: b¸m s¸t ®Ò tµi cña ®o¹n v¨n gèc, kh«ng tuú tiÖn thay ®æi ®Ò tµi

- GV nhËn xÐt chung kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña tõng nhãm trªn c¬ së phÇn tr×nh bµy cña HS vµ bæ sung, söa ch÷a nÕu HS lµm ch­a ®¹t

 

 

 

 

 

 

- §äc, quan s¸t 2 ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô hoÆc m¸y chiÕu

- Thùc hµnh theo nhãm ®­îc ph©n c«ng: nghe gîi ý, h­íng dÉn cña GV ®Ó lµm cho ®óng vµ hay

- §¹i diÖn mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n m×nh viÕt. C¸c HS kh¸c theo dâi vµ nhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe nhËn xÐt cña GV trªn c¬ së ®ã ph¸t huy hoÆc bæ sung, söa ch÷a

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             ? Khi thªm c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo ®o¹n v¨n tù sù cÇn l­u

               ý nh÷ng g× ?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - Xem l¹i c¸ch viÕt c¸c ®o¹n më bµi, th©n bµi, kÕt bµi

            - VËn dông viÕt 1 ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m víi ®Ò tµi

                sau: kÓ chuyÖn mét b¹n häc sinh ph¹m lçi.

 

                     ......................................................................

TuÇn 4- TiÕt 7

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- X©y dùng ®­îc c¸c ®o¹n  v¨n tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m. ChuyÓn nh÷ng c©u kÓ thµnh nh÷ng c©u kÓ cã xen miªu t¶ hoÆc biÓu c¶m

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng, thao t¸c vËn dông lÝ thuyÕt ®Ó thùc hµnh

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Sù kiÖn vµ nh©n vËt ®Ó cho HS luyÖn viÕt; mét sè c©u kÓ ®Ó cho HS chuyÓn ®æi

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV nªu ng¾n gän néi dung cña tiÕt tr­íc ®Ó chuyÓn tiÕp néi dung bµi häc

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 IV) VËn dông luyÖn tËp ( tiÕp)

3- X©y dùng ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m theo sù viÖc vµ nh©n vËt ®· cho

 - GV ra c¸c d÷ kiÖn ®Ó HS luyÖn viÕt theo 5 b­íc

Yªu cÇu: H·y chuyÓn nh÷ng c©u kÓ sau ®©y thµnh nh÷ng c©u kÓ cã ®an xen

yÕu tè miªu t¶ hoÆc yÕu tè biÓu c¶m

 a, T«i nh×n theo c¸i bãng cña th»ng bÐ ®ang khuÊt dÇn phÝa cuèi con ®­êng.

b, T«i ng­íc nh×n lªn, thÊy vßm ph­îng vÜ ®· në hoa tù bao giê.

c, Nghe tiÕng hß cña c« l¸i ®ß trong bãng chiÒu tµ, lßng t«i chît buån nhí quª

d, C« bÐ lÆng lÏ theo dâi c¸nh chim nhá trªn bÇu trêi

- GV gîi ý cho HS vÒ c¸ch chuyÓn

+ Bæ sung nh÷ng tõ ng÷ cã søc gîi t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c, ©m thanh, tr¹ng th¸i ((dïng ph­¬ng thøc miªu t¶ ); hoÆc bæ sung nh÷ng tõ ng÷, nh÷ng vÕ c©u béc lé t©m tr¹ng cña chñ thÓ ®­îc nãi tíi trong c©u ( dïng ph­¬ng thøc biÓu c¶m )

+ VÒ h×nh thøc: më réng thµnh phÇn c©u, bæ sung thªm vÕ c©u...

- GV chia líp thµnh 4 nhãm, giao cho mçi nhãm thùc hiÖn mét c©u theo yªu cÇu

- GV gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy bµi lµm cña nhãm m×nh

 

 

- GV nhËn xÐt chung kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña tõng nhãm vµ bæ sung cho hoµn chØnh

 

 

 

 

 

- HS ®äc kÜ yªu cÇu vµ néi dung tõng c©u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe gîi ý, h­íng dÉn cña GV

 

 

 

 

 

 

 

 

- TiÕn hµnh lµm theo nhãm ®· ®­îc ph©n c«ng

 

- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy bµi lµm cña nhãm m×nh

- C¸c nhãm kh¸c nghe, nhËn xÐt

 

- Nghe, tù söa ch÷a vµo bµi lµm cña m×nh

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             - GV ®äc cho HS nghe mét sè ®o¹n v¨n tù sù cã xen yÕu tè miªu t¶ vµ

                biÓu c¶m hay do GV s­u tÇm ®Ó HS häc tËp c¸ch viÕt

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - ChuyÓn c©u kÓ sau ®©y thµnh ®o¹n v¨n cã ®an xen yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu

               c¶m:

             H«m nay trong giê häc m«n Ng÷ v¨n, khi c« gi¸o kiÓm tra bµi cò t«i ®·

             kh«ng thuéc bµi.

 

                     ......................................................................

TuÇn 4- TiÕt 8

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- X©y dùng ®­îc c¸c ®o¹n  v¨n tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m. ChuyÓn nh÷ng c©u kÓ thµnh nh÷ng c©u kÓ cã xen miªu t¶ hoÆc biÓu c¶m

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng, thao t¸c vËn dông lÝ thuyÕt ®Ó thùc hµnh

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Sù kiÖn vµ nh©n vËt ®Ó cho HS luyÖn viÕt; mét sè c©u kÓ ®Ó cho HS chuyÓn ®æi

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: ( 3 phót )

               - Em h·y cho biÕt c¸ch viÕt ®o¹n më bµi trong bµi v¨n tù sù cã kÕt hîp

                 miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV nªu ng¾n gän néi dung cña tiÕt tr­íc ®Ó chuyÓn tiÕp néi dung bµi häc

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 IV) VËn dông luyÖn tËp ( tiÕp)

  4- ViÕt c¸c ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét dÒ bµi cô thÓ

 - GV ra ®Ò bµi cho HS luyÖn tËp

 §Ò bµi:

KÓ chuyÖn mét b¹n häc sinh ph¹m lçi

 

 Yªu cÇu: ViÕt phÇn më bµi vµ kÕt bµi cho ®Ò bµi trªn ( mçi phÇn Ýt nhÊt theo hai c¸ch ); nãi râ nh÷ng ph­¬ng thøc ®· sö dông trong tõng phÇn ®· viÕt

- GV h­íng dÉn, gîi ý cho HS

Tr­íc hÕt, c¸c em h·y h×nh dung cèt truyÖn víi nh©n vËt, sù viÖc vµ c¸c t×nh tiÕt chÝnh. Sau ®ã lùa chän nh÷ng chi tiÕt cÇn cã sù bæ trî cña yÕu tè miªu t¶ ( t¶ nh©n vËt, t¶ c¶nh thiªn nhiªn, c¶nh sinh ho¹t ) vµ yÕu tè biÓu c¶m ( c¶m xóc cña nh©n vËt, cña ng­êi kÓ )

+ Lùa chän ng«i kÓ cho thÝch hîp: ng«i thø ba

- GV gäi mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt: TËp trung vµo nh÷ng HS cã kÜ n¨ng viÕt cßn yÕu

- GV nhËn xÐt, söa ch÷a vµ ra yªu cÇu vÒ nhµ:

+ ViÕt c¸c ®o¹n phÇn th©n bµi ( chó ý x¸c ®Þnh chuyÖn sÏ kÓ vµ chó ý phÇn ®· h­íng dÉn ë trªn)

+ Chän mét trong c¸c ®o¹n më bµi vµ kÕt bµi ®· viÕt ë líp ®Ó ghÐp l¹i cho hoµn chØnh mét bµi v¨n

 

 

 

 

 

- HS ghi ®Ò bµi ®Ó luyÖn tËp vµ ®äc kÜ yªu cÇu mµ gi¸o viªn giao cho

 

 

 

 

 

 

- Nghe gîi ý, h­íng dÉn cña GV ®Ó lµm phÇn luyÖn tËp theo yªu cÇu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mét sè HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n cña m×nh; c¸c HS kh¸c nghe, nhËn xÐt ( bæ sung, söa ch÷a )

- Söa ch÷a vµo bµi lµm cña m×nh ( nÕu sai ) vµ nghe yªu cÇu vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             - GV ®­a ra mét ®o¹n v¨n më bµi vµ kÕt bµi ®· viÕt cña ®Ò bµi mµ HS võa

                luyÖn tËp ( ë b¶ng phô ) ®Ó HS häc tËp

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸ch viÕt c¸c ®o¹n v¨n trong tõng phÇn cña bµi v¨n tù sù

            - Lµm bµi tËp vÒ nhµ theo yªu cÇu

            - Xem l¹i phÇn lÝ thuyÕt ®Ó giê sau luyÖn tËp tiÕp.  

 

                     ......................................................................

 

TuÇn 5- TiÕt 9

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- TiÕp tôc cñng cè kiÕn thøc lÝ thuyÕt vÒ kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- TiÕp tôc rÌn c¸c kÜ n¨ng x©y dùng ®­îc c¸c ®o¹n v¨n tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : ®Ò bµi, bµi tËp ®Ó HS luyÖn tËp

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: ( 3 phót )

               - C¸ch viÕt ®o¹n th©n bµi nh­ thÕ nµo? YÕu tè nµo ®ãng vai trß chñ ®¹o?

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV nªu ng¾n gän néi dung cña tiÕt tr­íc ®Ó chuyÓn tiÕp néi dung bµi häc

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 IV) VËn dông luyÖn tËp ( tiÕp)

  4- ViÕt c¸c ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét dÒ bµi cô thÓ

 - GV ra ®Ò bµi thø hai cho HS luyÖn tËp

 §Ò bµi:

mét kØ niÖm s©u s¾c vµ xóc ®éng vÒ thÇy c« gi¸o cò cña em

 Yªu cÇu: ViÕt phÇn më bµi vµ kÕt bµi cho ®Ò bµi trªn ( mçi phÇn Ýt nhÊt theo hai c¸ch ); nãi râ nh÷ng ph­¬ng thøc ®· sö dông trong tõng phÇn ®· viÕt

- GV h­íng dÉn, gîi ý cho HS b»ng c¸ch ®Æt c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi

 ? ViÕt phÇn më bµi nh­ thÕ nµo?

 

 

- GV l­u ý cho HS: ph¶i chän kØ niÖm s©u s¾c vµ xóc ®éng ( ®Ó l¹i dÊu Ên ®Ëm nÐt trong kÝ øc, kh«ng phai mê); ®óng ®èi t­îng ( thÇy c« gi¸o cò )

PhÇn kÕt bµi cÇn viÕt nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

 

- GV gäi mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt: TËp trung vµo nh÷ng HS cã kÜ n¨ng viÕt cßn yÕu

- GV nhËn xÐt, söa ch÷a vµ ra yªu cÇu vÒ nhµ:

+ ViÕt c¸c ®o¹n phÇn th©n bµi ( chó ý x¸c ®Þnh chuyÖn sÏ kÓ vµ chó ý phÇn ®· h­íng dÉn ë trªn)

+ Chän mét trong c¸c ®o¹n më bµi vµ kÕt bµi ®· viÕt ë líp ®Ó ghÐp l¹i cho hoµn chØnh mét bµi v¨n

 

 

 

 

 

- HS ghi ®Ò bµi ®Ó luyÖn tËp vµ ®äc kÜ yªu cÇu mµ gi¸o viªn giao cho

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe gîi ý, h­íng dÉn cña GV ®Ó lµm phÇn luyÖn tËp theo yªu cÇu

- Tr¶ lêi

+ Giíi thiÖu vÒ thÇy c« gi¸o cò

+ KØ niÖm xóc ®éng nhÊt

 

 

 

 

- Tr¶ lêi

+ KÕt thóc c©u chuyÖn

+ C¶m xóc, suy nghÜ vÒ thÇy c« gi¸o hoÆc kØ niÖm ®ã

- TiÕn hµnh luyÖn viÕt vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh

- Mét sè HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n cña m×nh; c¸c HS kh¸c nghe, nhËn xÐt ( bæ sung, söa ch÷a )

- Söa ch÷a vµo bµi lµm cña m×nh ( nÕu sai ) vµ nghe yªu cÇu vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             - GV ®­a ra mét ®o¹n v¨n më bµi vµ kÕt bµi ®· viÕt cña ®Ò bµi mµ HS võa

                luyÖn tËp ( ë b¶ng phô ) ®Ó HS häc tËp

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸ch viÕt c¸c ®o¹n v¨n trong tõng phÇn cña bµi v¨n tù sù

            - Lµm bµi tËp vÒ nhµ theo yªu cÇu

            - ChuÈn bÞ ý kiÕn ®Ó tæng kÕt, rót kinh nghiÖm khi häc xong chñ ®Ò

               vµ giÊy ®Ó kiÓm tra kÕt thóc chñ ®Ò  

 

                     ......................................................................

 

 

 

 

 

TuÇn 5- TiÕt 10

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- ThÊy ®­îc ý nghÜa cña chñ ®Ò ®èi víi viÖc t¹o lËp c¸c ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- ThÊy ®­îc t¹i sao trong v¨n tù sù cÇn cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- VËn dông ®Ó viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông c¸c yªó tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : ®Ò bµi kiÓm tra kÕt thóc chñ ®Ò cïng ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

- HS:   GiÊy kiÓm tra

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò:

               - KÕt hîp khi tæng kÕt

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV nªu néi dung, yªu cÇu cña tiÕt häc

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 V) Tæng kÕt chñ ®Ò

- GV h­íng dÉn HS tæng kÕt, rót kinh nghiÖm vµ ®¸nh gi¸

? Chñ ®Ò nµy cã ý nghi· nh­ thÕ nµo? V× sao?

 

 

 

 

? VËy cã yÕu tè nµo lµ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng ®o¹n v¨n tù sù?

 

 

 

 

 

 

 

? YÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m cã vai trß g× trong VB tù sù?

 

 

 

 

  GV tæng kÕt l¹i

Muèn viÕt ®­îc c¸c ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m cÇn x¸c ®Þnh râ yÕu tè tù sù ( kÓ viÖc g×, nh©n vËt lµ ai? ). Tõ ®ã x©y dùng c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m víi sù viÖc, ®èi t­îng ®ã

 VI) Rót kinh nghiÖm

- GV nªu c©u hái ®Ó HS liªn hÖ víi viÖc viÕt v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m cña m×nh. Ch¼ng h¹n

? Khi viÕt c¸c ®o¹n v¨n, bµi v¨n tù sù, em ®· cã ý thøc ®­a yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo bµi viÕt cña m×nh ch­a? Khi ®­a c¸c yÕu tè ®ã vµo em thÊy ®o¹n v¨n, bµi v¨n cña m×nh nh­ thÕ nµo?

 VII) KiÓm tra ®¸nh gi¸

- GV cho HS lµm bµi kiÓm tra ng¾n kÕt thóc chñ ®Ò

 §Ò bµi:

Cho sù viÖc vµ nh©n vËt sau: em vµ b¹n n« nhau, ch¼ng may b¹n bÞ tai n¹n nhÑ

H·y viÕt mét ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

 

- GV l­u ý HS vËn dông c¸c kÜ n¨ng ®· häc vµo viÕt ®o¹n; chó ý thêi gian lµm bµi ®Ó viÕt ®o¹n cho phï hîp

 

 

 

 

- Tr¶ lêi

+ Gióp cho viÖc phèi hîp gi÷a c¸c ph­¬ng thøc biÕu ®¹t trong qu¸ tr×nh t¹o lËp VB lµm t¨ng hiÖu qu¶ diÔn ®¹t

+ V× Ýt cã VB nµo chØ dïng 1 ph­¬ng thøc biÓu ®¹t ®éc lËp

- Trao ®æi, ph¸t biÓu

+ Sù viÖc: gåm 1 hoÆc nhiÒu c¸c hµnh vi, hµnh ®éng...®· x¶y ra cÇn ®­îc kÓ l¹i mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c ®Ó ng­êi kh¸c cïng biÕt

+ Nh©n vËt chÝnh: lµ chñ thÓ cña hµnh ®éng hoÆc lµ 1 trong nh÷ng ng­êi chøng kiÕn sù viÖc ®· x¶y ra

 

- Tr¶ lêi

+ Lµm cho sù viÖc trë nªn dÔ hiÓu, hÊp dÉn vµ nh©n vËt chÝnh trë nªn gÇn gòi, sinh ®éng

+ Cã vai trß bæ trî cho sù viÖc vµ nh©n vËt chÝnh

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS tù liªn hÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chÐp ®Ò bµi vµo giÊy kiÓm tra, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò bµi

 

 

 

 

 

- HS tiÕn hµnh lµm bµi, chó ý vËn dông c¸c kÜ n¨ng ®· häc

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             - GV thu bµi vµ nh¾c nhë nh÷ng néi dung träng t©m cÇn nhí cña chñ ®Ò

                Yªu cÇu HS vËn dông vµo viÖc t¹o lËp VB trong c¸c tiÕt häc chÝnh khía

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸c kÜ n¨ng ®· ®­îc häc ë chñ ®Ò

            - Tù m×nh cho mét sù viÖc vµ nh©n vËt; sau ®ã viÕt thµnh ®o¹n hoÆc bµi

               v¨n tù  sù cã yÕu tè miªu t¶  vµ biÓu c¶m

 

  * Yªu cÇu vµ biÓu ®iÓm cho bµi kiÓm tra kÕt thóc chñ ®Ò

 1, Yªu cÇu

 a, VÒ néi dung

- KÓ l¹i ®­îc sù viÖc: nguyªn nh©n, diÔn biÕn vµ kÕt thóc; sö dông ng«i kÓ thÝch hîp ( ng«i thø nhÊt)

- YÕu tè tù sù: cã nh©n vËt chÝnh lµ m×nh vµ ng­êi b¹n; cã c¸c sù viÖc diÔn ra theo mét tr×nh tù ®· nªu ë trªn

- YÕu tè miªu t¶: t¶ nÐt mÆt, tr¹ng th¸i cña m×nh cña b¹n khi x¶y ra tai n¹n; t¶ quang c¶nh lóc x¶y ra tai n¹n...

- YÕu tè biÓu c¶m: nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m cña m×nh khi ®Ó x¶y ra sù viÖc ( ©n hËn, tiÕc nuèi, sî h·i...)

b. VÒ h×nh thøc

- §o¹n v¨n cã c©u më ®Çu giíi thiÖu sù viÖc; c¸c c©u nªu diÔn biÕn sù viÖc vµ c©u kÕt thóc sù viÖc

- Kh«ng m¾c hoÆc Ýt m¾c c¸c lçi vÒ chÝnh t¶, dïng tõ, diÔn ®¹t, viÕt c©u

 2, BiÓu ®iÓm

 - §iÓm giái: cho c¸c bµi ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu nªu trªn

 - §iÓm kh¸: cho c¸c bµi viÕt ®¸p øng ®­îc phÇn lín c¸c yªu cÇu nªu trªn, cßn cã vµi lçi nh­ng kh«ng c¬ b¶n

 - §iÓm trung b×nh: c¸c bµi viÕt cã yÕu tè tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m nh­ng cßn s¬ sµi, ch­a hÊp dÉn, hoÆc míi chØ cã 1 trong 2 yÕu tè miªu t¶ hoÆc biÓu c¶m

 - §iÓm yÕu, kÐm: cho c¸c bµi viÕt kh«ng ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ h×nh thøc ®· nªu.

 

                     ......................................................................

 

 

 

 

Chñ ®Ò 2

 HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò vÒ VHVN ®Çu thÕ kØ XX ( giai ®o¹n 1900-1945)

                            ( Chñ ®Ò b¸m s¸t- Thêi l­îng 10 tiÕt)

TuÇn 6- TiÕt 11

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- B­íc ®Çu n¾m ®­îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh VHVN tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945

- ThÊy ®­îc hoµn c¶nh x· héi míi ®· chi phèi ®Ó t¹o ra nÒn VH hiÖn ®¹i

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o: Cuèn “ LÞch sö VHVN ®Çu thÕ kØ XX” ( giai ®o¹n 1900-1945); “ V¨n häc 8” (cò)

- HS:  T×m hiÓu vÒ c¸c t¸c gi¶ thuéc giai ®o¹n v¨n häc nµy ë ch­¬ng tr×nh Ng÷ V¨n líp 7,8

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò:

               - KÕt hîp khi häc bµi

3, Bµi míi:

       - GV gi¬Ý thiÖu bµi

+ VÒ néi dung: giíi thiÖu môc ®Ých, ý nghÜa cña chñ ®Ò; t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh x· héi, v¨n ho¸, v¨n häc cña giai ®o¹n 1900-1945

+ VÒ h×nh thøc: Tæ chøc h­íng dÉn HS t×m hiÓu th«ng qua h×nh thøc thuyÕt tr×nh vµ vÊn ®¸p

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 I) §Æc ®iÓm chung cña V¨n häc VN

 1, C¸c thµnh phÇn cña v¨n häc VN

- GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu vÒ c¸c thµnh phÇn cña nÒn v¨n häc d©n téc

? Qua viÖc häc ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n tõ líp 6 ®Õn nay, em thÊy VHVN gåm mÊy thµnh phÇn? Lµ nh÷ng thµnh phÇn nµo?

? ë ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 6,7 em ®· ®­îc häc nh÷ng thÓ lo¹i nµo cña phÇn v¨n häc d©n gian? Cho VD?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Thµnh phÇn v¨n häc viÕt ra ®êi vµo thêi gian nµo ? gåm mÊy lo¹i chÝnh?

 

 

- H·y kÓ tªn mét sè v¨n b¶n ®· häc ®­îc viÕt b»ng ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m.

  GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh

V¨n häc VN gåm 2 thµnh phÇn: V¨n häc d©n gian vµ v¨n häc viÕt

+ V¨n häc d©n gian ra ®êi sím, tõ khi ch­a cã ch÷ viÕt, gåm nhiÒu thÓ lo¹i phong phó vÒ néi dung vµ h×nh thøc

V¨n häc viÕt ra ®êi vµo thÕ kØ X, buæi ®Çu ®­îc viÕt b»ng 2 thø ch÷ chÝnh lµ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m

 2, TiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña v¨n häc viÕt

- GV cung cÊp th«ng tin cho häc sinh vÒ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thµnh phÇn VH viÕt

LÞch sö VHVN tõ thÕ kØ X ®Õn nay chia lµm 3 thêi k× lín

+ Tõ thÕ kØ X ®Õn hÕt thÕ kØ XIX

+ Tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 8- 1945

+ Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 ®Õn nay

- GV l­u ý HS

Trong qu¸ tr×nh häc bé m«n Ng÷ v¨n, c¸c em kh«ng häc theo tiÕn tr×nh lÞch sö mµ theo h­íng tÝch hîp gi÷a c¸c ph©n m«n nhÊt lµ viÖc häc c¸c v¨n b¶n th­êng theo thÓ lo¹i cña phÇn TËp lµm v¨n. V× vËy khi häc 1 VB bÊt k× c¸c em ph¶i n¾m ®­îc thêi gian ra ®êi vµ bèi c¶nh lÞch sö cña thêi k× ®ã.

 

 

 

 

- Suy nghÜ, th¶o luËn ph¸t biÓu

VHVN gåm 2 thµnh phÇn: V¨n häc d©n gian vµ v¨n häc viÕt

 

- Tr¶ lêi

+ C¸c lo¹i truyÖn d©n gian nh­ truyÒn thuyÕt, cæ tÝch, truyÖn c­êi, ngô ng«n...

VÝ dô: TruyÒn thuyÕt “ Con Rång, ch¸u Tiªn”, “ B¸nh ch­ng, b¸nh giµy”

Cæ tÝch: “ Sä Dõa”, “ Th¹ch Sanh”...

TruyÖn c­êi: “ Treo biÓn” ...

Ngô ng«n: Ch©n , Tay , Tai, M¾t, MiÖng

+ Tôc ng÷

VÝ dô: Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ L§SX

            Tôc ng÷ vÒ con ng­êi vµ x· héi

+ Ca dao, d©n ca

VÝ dô: Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh c¶m gia ®×nh, t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc...

- Ph¸t biÓu

Ra ®êi vµo thÕ kØ X, gåm hai lo¹i chÝnh lµ v¨n häc viÕt b»ng ch÷ H¸n vµ v¨n häc viÕt b»ng ch÷ N«m

- VÝ dô: “ Sau phót chia li” cña §Æng TrÇn C«n vµ §oµn ThÞ §iÓm

“ B¸nh tr«i n­íc” cña Hå Xu©n H­¬ng

- Tù ghi nh÷ng ý chÝnh vµo vë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe vµ tù ghi nh÷ng th«ng tin chÝnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghe, ghi nhí

4, Cñng cè ( 2 phót)

              - H·y nh¾c l¹i c¸c thµnh phÇn vµ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña V¨n häc VN

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc cña tiÕt häc, nhÊt lµ phÇn l­u ý

            - Tù t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh x· héi vµ v¨n ho¸ cña giai ®o¹n nµy qua m«n

               LÞch sö vµ mét sè VB ®· häc

 

                                ..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 7 - TiÕt 12

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña v¨n häc VN giai ®o¹n 1900-1945

- ThÊy ®­îc t×nh h×nh x· héi, v¨n ho¸ vµ t×nh h×nh v¨n häc

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o: Cuèn “ LÞch sö VHVN ®Çu thÕ kØ XX” ( giai ®o¹n 1900-1945); “ V¨n häc 8” (cò)

- HS:  T×m hiÓu vÒ c¸c t¸c gi¶ thuéc giai ®o¹n v¨n häc nµy ë ch­¬ng tr×nh Ng÷ V¨n líp 7,8

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò:

               - KÕt hîp khi häc bµi

3, Bµi míi:

       - GV giíi thiÖu bµi

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 II) HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò cña v¨n häc ViÖt Nam

 1, T×nh h×nh x· héi, v¨n ho¸

- GV thuyÕt tr×nh cho HS thÊy ®­îc t×nh h×nh x· héi vµ v¨n ho¸ ( qua bµi kh¸i qu¸t- s¸ch V¨n häc líp 8 cò )

a. T×nh h×nh x· héi

+ M©u thuÉn gi÷a d©n téc ta víi thùc d©n Ph¸p; gi÷a n«ng d©n víi phong kiÕn trë nªn s©u s¾c, quyÕt liÖt

+ Cuèi thÕ kØ XIX, sau khi chiÕm xong n­íc ta, TD Ph¸p tiÕn hµnh khai th¸c thuéc ®Þa, biÕn n­íc ta tõ chÕ ®é phong kiÕn thµnh chÕ ®é TD nöa phong kiÕn

+ Sù thay ®æi vÒ x· héi ®· kÐo theo sù thay ®æi vÒ giai cÊp: giai cÊp phong kiÕn vÉn tån t¹i nh­ng mÊt ®Þa vÞ thèng trÞ XH; giai cÊp t­ s¶n ra ®êi nh­ng bÞ TD Ph¸p k×m h·m, chÌn Ðp; giai cÊp c«ng nh©n xuÊt hiÖn g¾n bã víi lîi Ých d©n téc vµ giµu kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng; giai cÊp n«ng d©n ngµy cµng bÞ bÇn cïng ho¸; tÇng líp tiÓu t­ s¶n thµnh thÞ ngµy mét ®«ng lªn

 

b. T×nh h×nh v¨n ho¸

+ NÒn v¨n ho¸ phong kiÕn cæ truyÒn bÞ nÒn v¨n ho¸ t­ s¶n hiÖn ®¹i ( v¨n ho¸ Ph¸p) nhanh chãng lÊn ¸t

+ ChÕ ®é thi cö ch÷ H¸n bÞ b·i bá ( bá thi h­¬ng ë B¾c k× n¨m 1915, ë Trung k× n¨m 1918)

+ TÇng líp trÝ thøc t©n häc ( T©y häc) thay thÕ tÇng líp Nho sÜ cò, trë thµnh ®éi qu©n chñ lùc lµm nªn bé mÆt v¨n ho¸ ViÖt Nam nöa ®Çu thÕ kØ XX

 

 

 

 

 

 

- Nghe vµ tù ghi nh÷ng th«ng tin chÝnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS liªn hÖ víi mét sè v¨n b¶n ®· häc nh­: “ L·o H¹c”- Nam Cao; “ Tøc n­íc vì bê”- trÝch “ T¾t ®Ìn”- Ng« TÊt Tè...

®Ó thÊy ng­êi n«ng d©n ®· bÞ bÇn cïng ho¸ nh­ thÕ nµo

4, Cñng cè ( 2 phót)

              - T×nh h×nh x· héi vµ v¨n ho¸ ë n­íc ta thêi k× nµy cã g× thay ®æi?

                 Nªu nh÷ng ®iÓm míi chñ yÕu?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc cña tiÕt häc, suy nghÜ xem t×nh h×nh x·

               héi vµ v¨n ho¸ cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo dÕn t×nh h×nh v¨n häc

            - Tù t×m ®äc tµi liÖu ®Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh v¨n häc ë giai ®o¹n nµy ( giê

               sau häc tiÕp)

 

                                ..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 8 - TiÕt 13

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

- TiÕp tôc thÊy ®­îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh v¨n häc VN tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng xem xÐt, tiÕp thu kiÕn thøc lÞch sö v¨n häc d©n téc ë d¹ng kh¸i qu¸t, tæng hîp. Tõ ®ã ®Þnh h­íng ®Ó t×m hiÓu c¸c t¸c gi¶, t¸c phÈm cña giai ®o¹n v¨n häc nµy

- §­îc  båi d­ìng lßng tù hµo vÒ lÞch sö v¨n häc d©n téc

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o: Cuèn “ LÞch sö VHVN ®Çu thÕ kØ XX” ( giai ®o¹n 1900-1945); “ V¨n häc 8” (cò)

- HS:  T×m hiÓu vÒ t×nh h×nh v¨n häc cña giai ®o¹n nµy qua c¸c tµi liÖu tham kh¶o

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: ( 5 phót)

               - Nªu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh x· héi VN giai ®o¹n 1900- 1945

3, Bµi míi: ( 35 phót)

       - GV giíi thiÖu chuyÓn tiÕp vµo bµi

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 II) HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò cña v¨n häc ViÖt Nam

 2- T×nh h×nh v¨n häc

 a, MÊy nÐt vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn

 

 - GV cung cÊp tµi liÖu cho HS. Gäi 1 HS ®äc môc nµy trong tµi liÖu

- GV h­íng dÉn HS tãm l­îc nh÷ng nÐt chÝnh ë mçi chÆng ®­êng ph¸t triÓn cña v¨n häc thêi k× nµy

- GV tæng kÕt l¹i

 * ChÆng ®­êng thø nhÊt: hai thËp kØ ®Çu thÕ kØ XX

+ Lµ chÆng ®­êng më ®Çu nªn ch­a cã nhiÒu thµnh tùu

? V× sao v¨n häc thêi k× nµy ch­a cã nhiÒu thµnh tùu?

+ V¨n häc chia lµm 2 khu vùc

V¨n häc hîp ph¸p: Th¬ v¨n cña T¶n §µ, Hå BiÓu Ch¸nh

VD: Bµi th¬ “ Muèn lµm th»ng Cuéi”- T¶n §µ; TruþÖn “ Cha con nghÜa nÆng” cña Hå BiÓu Ch¸nh

V¨n häc bÊt hîp ph¸p: v¨n häc yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng ( th¬ v¨n Phan Béi Ch©u, Phan Ch©u Trinh)

+ VÒ mÆt h×nh thøc: bé phËn v¨n häc nµy vÉn thuéc ph¹m trï v¨n häc trung ®¹i

 * ChÆng ®­êng thø hai: nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX

+ §©y lµ chÆng ®­êng giao thêi ®· nghiªng vÒ v¨n häc hiÖn ®¹i

+ V¨n häc bÊt hîp ph¸p: n¶y sinh thªm dßng v¨n häc yªu n­íc theo lèi c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ míi( c¸ch m¹ng v« s¶n) víi nh÷ng t¸c phÈm cña NguyÔn ¸i Quèc cã néi dung tiªn tiÕn, h×nh thøc hiÖn ®¹i

- GV yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè t¸c phÈm ®· häc cña NguyÔn ¸i Qó«c ë thêi k× nµy

+ V¨n häc hîp ph¸p: næi lªn hai ng«i sao s¸ng ë lÜnh vùc th¬ ca lµ T¶n §µ vµ TrÇn TuÊn Kh¶i

+ ë chÆng ®­êng nµy cã dÊu hiÖu ph©n chia hai khuynh h­íng s¸ng t¸c theo kiÓu l·ng m¹n vµ hiÖn thùc

 

 

 

 

 

- 1 HS ®äc tµi liÖu do GV cung cÊp

 

- C¸c HS lÇn l­ît tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh ë mçi chÆng ®­êng sau khi ®· nghe ®äc ë tµi liÖu

- Nghe vµ tù ghi nh÷ng th«ng tin chÝnh

 

 

 

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

+ Do hoµn c¶nh thuéc ®Þa

 

 

 

 

 

 

 

- HS liªn hÖ víi nh÷ng bµi th¬ sÏ ®­îc häc cña c¸c t¸c gi¶ ®· nªu

 

 

 

 

- Tù ghi tãm t¸t nh÷ng nÐt chÝnh vµo vë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhí l¹i vµ kÓ

VB “ Nh÷ng trß lè hay lµ Va- ren vµ Phan Béi Ch©u”- Ng÷ v¨n 7

 

 

 

- HS ph¸t hiÖn nh÷ng t¸c gi¶ tiªu biÓu cho mçi khuynh h­íng

+ Khuynh h­íng l·ng m¹n: T¶n §µ

+ Khuynh h­íng hiÖn thùc: Ph¹m Duy Tèn...

 

 

4, Cñng cè ( 3 phót)

              - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i nh÷ng ®iÓm næi bËt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn

                 V¨n häc ë 2 chÆng ®­êng ®· häc

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc cña tiÕt häc

            - Tù t×m ®äc tµi liÖu n¾m kÜ h¬n t×nh h×nh v¨n häc vµ c¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu

               cña hai chÆng ®­êng nµy.

 

                                ..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 9- TiÕt 14

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS cã thÓ

 - TiÕp tôc thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm næi bËt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n häc ë chÆng ®­êng thø ba: Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 30 c¸ch m¹ng th¸ng 8- 1945

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng xem xÐt, tiÕp thu kiÕn thøc lÞch sö v¨n häc d©n téc ë d¹ng kh¸i qu¸t, tæng hîp. Tõ ®ã ®Þnh h­íng ®Ó t×m hiÓu c¸c t¸c gi¶, t¸c phÈm cña giai ®o¹n v¨n häc nµy

- §­îc  båi d­ìng lßng tù hµo vÒ lÞch sö v¨n häc d©n téc

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o: Cuèn “ LÞch sö VHVN ®Çu thÕ kØ XX” ( giai ®o¹n 1900-1945); “ V¨n häc 8” (cò)

- HS:  T×m hiÓu vÒ t×nh h×nh v¨n häc cña giai ®o¹n nµy qua c¸c tµi liÖu tham kh¶o

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: Kh«ng

3, Bµi míi: ( 40 phót)

       - GV giíi thiÖu chuyÓn tiÕp vµo  bµi

 

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 II) HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò cña v¨n häc ViÖt Nam

 2- T×nh h×nh v¨n häc

 a, MÊy nÐt vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn

 * ChÆng ®­êng thø ba: Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 3 c¸ch m¹ng th¸ng 8- 1945

 ? ChÆng ®­êng thø ba cã g× ®Æc biÖt h¬n so víi 2 chÆng ®­êng tr­íc?

 

 

 

- GV bæ sung vµ tæng kÕt l¹i

+) Sù ph©n chia khu vùc, bé phËn, khuynh h­íng v¨n häc ®· râ rÖt h¬n

+ Cã v¨n häc hîp ph¸p vµ v¨n häc bÊt hîp ph¸p

+ Cã v¨n häc thuéc ý thøc hÖ t­ s¶n vµ v¨n häc thuéc ý thøc hÖ v« s¶n

+ Cã v¨n häc viÕt theo khuynh h­íng l·ng m¹n vµ v¨n häc viÕt theo khuynh h­íng hiÖn thùc

+) V¨n häc yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng : tiªu biÓu lµ th¬ Tè H÷u vµ Hå ChÝ Minh

+) V¨n häc viÕt theo khuynh h­íng hiÖn thùc: Nam Cao, Nguyªn Hång, Ng« TÊt Tè...

- GV yªu cÇu HS kÓ tªn c¸c v¨n b¶n ®· häc cña c¸c t¸c gi¶ ®· nªu ë khuynh h­íng hiÖn thùc

 

 

 

+) V¨n häc viÕt theo c¶m høng l·ng m¹n

 

+ TruyÖn kÝ l·ng m¹n: Th¹ch Lam, NhÊt Linh, Kh¸i H­ng

+ Th¬ l·ng m¹n: C¸c nhµ th¬ cña phong trµo “ Th¬ míi” nh­ ThÕ L÷, Huy CËn, Hµn MÆc Tö, ChÕ Lan Viªn...

 

 

 

 

 

 

- Ph¸t biÓu

+ Sù ph©n chia c¸c khu vùc vµ bé phËn v¨n häc ®· râ rµng h¬n

+ XuÊt hiÖn nhiÒu t¸c gi¶ xuÊt s¾c ë nhiÒu dßng v¨n häc

- Tù ghi nh÷ng ý c¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KÓ tªn mét sã VB ®· häc nh­ Trong lßng mÑ”( TrÝch “ Nh÷ng ngµy th¬ Êu”- Nguyªn Hång)

“ L·o H¹c” - Nam Cao

“ Tøc n­íc vì bê” ( TrÝch “ T¾t ®Ìn” - Ng« TÊt Tè

 

 

 

 

 

 

 

4, Cñng cè ( 3 phót)

              - Nªu nh÷ng ®iÓm næi bËt vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña v¨n häc ViÖt Nam

                qua 3 chÆng ®­êng ®· t×m hiÓu?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc cña 2 tiÕt häc

            - Tù t×m ®äc tµi liÖu n¾m kÜ h¬n t×nh h×nh v¨n häc vµ c¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu

               cña c¸c chÆng ®­êng ph¸t triÓn nµy vµ t×m hiÓu  vÒ ®Æc ®iÓm chung cña

               VHVN tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn 1945.

 

                                ..................................................................

1

 

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

Tu chon Ngu van 8 (chu de bam sat) giáo án Ngữ văn 8

Đăng ngày 1/7/2009 9:56:31 AM | Thể loại: Ngữ văn 8 | Lần tải: 3589 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
0 lần xem


nslide giới thiệu đến đọc giả tài liệu Tu chon Ngu van 8 (chu de bam sat) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , giáo án Tu chon Ngu van 8 (chu de bam sat) trong chuyên mục Ngữ văn 8 được giới thiệu bởi thành viên Sính Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Ngữ văn 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo

Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề 1: Rèn luyện kĩ năng làm văn tự sự tính hợp với mô tả và biểu cảm ( Chủ đề bám sát- Thời lượng 10 tiết) Tuần 1- Tiết 1 A/ Mục tiêu: Qua tiết học, HS nắm được - Vai trò, tầm quan trọng, tác động tương hỗ giữa những chi tiết tự sự, mô tả và biểu cảm trong một VB hoàn chỉnh - Cách thức áp dụng những chi tiết mô tả và biểu cảm trong một VB tự sự - Biết áp dụng các hiểu biết có được ở bài học tự chọn này để viết bài văn tự sự có tính hợp với mô tả và biểu cảm B/ Chuẩn bị: - GV : Tài liệu tham khảo - HS: Ôn lại những khái niệm tự sự, mô tả và biểu cảm C/ Hoạt động trên l
https://nslide.com/giao-an/tu-chon-ngu-van-8-chu-de-bam-sat.jyextq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Ngữ văn 8Ngày soạn:
Ngày dạy:
Chủ đề 1: Rèn luyện kĩ năng làm văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
( Chủ đề bám sát- Thời lượng 10 tiết)
Tuần 1- Tiết 1
A/ Mục tiêu: Qua tiết học, HS nắm được
- Vai trò, tầm quan trọng, tác động qua lại giữa các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong một VB hoàn chỉnh
- Cách thức vận dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một VB tự sự
- Biết vận dụng những hiểu biết có được ở bài học tự chọn này để viết bài văn tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm
B/ Chuẩn bị:
- GV : Tài liệu tham khảo
- HS: Ôn lại các khái niệm tự sự, miêu tả và biểu cảm
C/ Hoạt động trên lớp
1, định tổ chức: KT sĩ số
2, KT bài cũ: Kết hợp khi học bài mới
3, Bài mới
- GV giới thiệu về chủ đề và yêu cầu của chủ đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

 I) Ôn tập các phương thức: tự sự, miêu tả , biểu cảm
- GV cho HS ôn lại một số VB tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm
? Hãy kể ra một số VB tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm mà em đã được học ở chương trình Ngữ văn lớp 6, 7 và đầu năm lớp 8?
- Hãy nhắc lại đặc điểm và các thao tác chính của các phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm GV bổ sung và chốt lại
1- Tự sự
+ Đặc điểm: Kể người, kể việc
+ Thao tác: Kể là chính
2- Miêu tả:
+ Tái hiện sự vật, hiện tượng
+ Thao tác: Quan sát, liên tưởng, nhận xét, so sánh
3- Biểu cảm:
+ Đặc điểm: Thể hiện tình cảm, thái độ của mình với sự vật, hiện tượng...
+ Thao tác: Bộc lộ trực tiếp hoặc thông qua ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật
- GV nhấn mạnh và chuyển ý
Vậy các yếu tố miêu tả và biểu cảm có vai trò như thế nào trong văn tự sự, tiết sau ta tìm hiểu tiếp

- HS kể
VB “ Bài học đường đời đầu tiên” ( trích “ Dế mèn phiêu lưu kí “ của Tô Hoài
VB “ Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn
VB “ Tôi đi học “ của Thanh Tịnh
...
- Thảo luận, ôn lại và phát biểu
+ Tự sự: Trình bày chuỗi sự việc có mở đầu, diễn biến, kết thúc, thể hiện một ý nghĩa
Thao tác: Kể là chính
+ Miêu tả: Tái hiện lại sự việc, hiện tượng
Thao tác: Quan sát, liên tưởng, so sánh, nhận xét
+ Biểu cảm: Thể hiện tình cảm, thái độ của mình với sự vật, hiện tượng
Thao tác : Bộc lộ trực tiếp những cảm xúc của chính người viết hoặc

Sponsor Documents