Tu chon Ngu van 8 (chu de bam sat) giáo án Ngữ văn 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 3589       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
jyextq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/7/2009 9:56:31 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
3589
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Chủ đề 1: Rèn luyện kĩ năng làm văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
( Chủ đề bám sát- Thời lượng 10 tiết)
Tuần 1- Tiết 1
A/ Mục tiêu: Qua tiết học, HS nắm được
- Vai trò, tầm quan trọng, tác động qua lại giữa các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong một VB hoàn chỉnh
- Cách thức vận dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một VB tự sự
- Biết vận dụng những hiểu biết có được ở bài học tự chọn này để viết bài văn tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm
B/ Chuẩn bị:
- GV : Tài liệu tham khảo
- HS: Ôn lại các khái niệm tự sự, miêu tả và biểu cảm
C/ Hoạt động trên lớp
1, định tổ chức: KT sĩ số
2, KT bài cũ: Kết hợp khi học bài mới
3, Bài mới
- GV giới thiệu về chủ đề và yêu cầu của chủ đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

 I) Ôn tập các phương thức: tự sự, miêu tả , biểu cảm
- GV cho HS ôn lại một số VB tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm
? Hãy kể ra một số VB tự sự có kết hợp với miêu tả và biểu cảm mà em đã được học ở chương trình Ngữ văn lớp 6, 7 và đầu năm lớp 8?
- Hãy nhắc lại đặc điểm và các thao tác chính của các phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm
 GV bổ sung và chốt lại
1- Tự sự
+ Đặc điểm: Kể người, kể việc
+ Thao tác: Kể là chính
2- Miêu tả:
+ Tái hiện sự vật, hiện tượng
+ Thao tác: Quan sát, liên tưởng, nhận xét, so sánh
3- Biểu cảm:
+ Đặc điểm: Thể hiện tình cảm, thái độ của mình với sự vật, hiện tượng...
+ Thao tác: Bộc lộ trực tiếp hoặc thông qua ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật
- GV nhấn mạnh và chuyển ý
Vậy các yếu tố miêu tả và biểu cảm có vai trò như thế nào trong văn tự sự, tiết sau ta tìm hiểu tiếp

- HS kể
VB “ Bài học đường đời đầu tiên” ( trích “ Dế mèn phiêu lưu kí “ của Tô Hoài
VB “ Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn
VB “ Tôi đi học “ của Thanh Tịnh
...
- Thảo luận, ôn lại và phát biểu
+ Tự sự: Trình bày chuỗi sự việc có mở đầu, diễn biến, kết thúc, thể hiện một ý nghĩa
Thao tác: Kể là chính
+ Miêu tả: Tái hiện lại sự việc, hiện tượng
Thao tác: Quan sát, liên tưởng, so sánh, nhận xét
+ Biểu cảm: Thể hiện tình cảm, thái độ của mình với sự vật, hiện tượng
Thao tác : Bộc lộ trực tiếp những cảm xúc của chính người viết hoặc

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 

                                                                                   Ngµy so¹n:

                                                                                   Ngµy d¹y:

Chñ ®Ò 1: RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

( Chñ ®Ò b¸m s¸t- Thêi l­îng 10 tiÕt)

TuÇn 1- TiÕt 1

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- Vai trß, tÇm quan träng, t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét VB hoµn chØnh

- C¸ch thøc vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét VB tù sù

- BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt cã ®­îc ë bµi häc tù chän nµy ®Ó viÕt bµi v¨n tù sù  cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS: ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi

- GV giíi thiÖu vÒ chñ ®Ò vµ yªu cÇu cña chñ ®Ò

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

I) ¤n tËp c¸c ph­¬ng thøc: tù sù, miªu t¶ , biÓu c¶m

- GV cho HS «n l¹i mét sè VB tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

 ? H·y kÓ ra mét sè VB tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m mµ em ®· ®­îc häc ë ch­¬ng tr×nh Ng÷  v¨n líp 6, 7 vµ ®Çu n¨m líp 8?

 

 

 

 

- H·y nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm vµ c¸c thao t¸c chÝnh cña c¸c ph­¬ng thøc tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

 

 

 

 

- HS kÓ

VB “ Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn” ( trÝch “ DÕ mÌn phiªu l­u kÝ “ cña T« Hoµi

VB “ Sèng chÕt mÆc bay” cña Ph¹m Duy Tèn

VB “ T«i ®i häc “ cña Thanh TÞnh

...

- Th¶o luËn, «n l¹i vµ ph¸t biÓu

+ Tù sù: Tr×nh bµy chuçi sù viÖc cã më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GV bæ sung vµ chèt l¹i

1- Tù sù

+ §Æc ®iÓm: KÓ ng­êi, kÓ viÖc

 + Thao t¸c: KÓ lµ chÝnh

2- Miªu t¶:

+ T¸i hiÖn sù vËt, hiÖn t­îng

 + Thao t¸c: Quan s¸t, liªn t­ëng, nhËn xÐt, so s¸nh

3- BiÓu c¶m:

+ §Æc ®iÓm: ThÓ hiÖn t×nh c¶m, th¸i ®é cña m×nh víi sù vËt, hiÖn t­îng...

+ Thao t¸c: Béc lé trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ý nghÜ, c¶m xóc cña nh©n vËt

- GV nhÊn m¹nh vµ chuyÓn ý

VËy c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m cã vai trß nh­ thÕ nµo trong v¨n tù sù, tiÕt sau ta t×m hiÓu tiÕp

 

Thao t¸c: KÓ lµ chÝnh

+ Miªu t¶: T¸i hiÖn l¹i sù viÖc, hiÖn t­îng

Thao t¸c: Quan s¸t, liªn t­ëng, so s¸nh, nhËn xÐt

+ BiÓu c¶m: ThÓ hiÖn t×nh c¶m, th¸i ®é cña m×nh víi sù vËt, hiÖn t­îng

Thao t¸c : Béc lé trùc tiÕp nh÷ng c¶m xóc cña chÝnh ng­êi viÕt hoÆc th«ng qua ý nghÜ, c¶m xóc cña c¸c nh©n vËt

- Nghe kÕt hîp tù ghi nh÷ng ý chÝnh

 

 

 4, Cñng cè: ( 2 phót)

          ? C¸c ph­¬ng thøc tù sù , miªu t¶, biÓu c¶m cã ®Æc ®iÓm g×? C¸c thao t¸c

             chÝnh cña c¸c ph­¬ng thøc ®ã? Cã khi nµo em thÊy trong mét VB chØ

             xuÊt hiÖn duy nhÊt mét ph­¬ng thøc biÓu ®¹t kh«ng? T¹i sao?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - Häc bµi, n¾m ch¾c ®Æc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng thøc tù sù, miªu t¶ vµ biÓu

              c¶m ®· ®­îc häc

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 

 

 

TuÇn 1- TiÕt 2

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- Vai trß cña c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù

- ThÊy ®­îc yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m th­êng xuÊt hiÖn qua mét sè dÊu hiÖu

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS: ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi ( 38 phót)

- GV  nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng thøc miªu t¶, biÓu c¶m tõ ®ã chuyÓn ý

    sang néi dung tiÕt thø hai ( 2 phót)

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 II) Vai trß cña c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù

? T¹i sao trong VB tù sù cÇn cã yÕu tè miªu t¶?

 

 

 

 

 1- YÕu tè miªu t¶ trong v¨n tù sù

? Qua c¸c VB tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®· häc, em thÊy yÕu tè miªu t¶ cã vai trß g× trong VB tù sù?

? Em th­êng thÊy nh÷ng yÕu tè miªu t¶ nµo xuÊt hiÖn trong v¨n tù sù?

 

 

- GV yªu cÇu HS lÊy VD cô thÓ ë c¸c VB ®· häc

 

 

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

Nhê cã yÕu tè miªu t¶ mµ cã thÓ t¸i hiÖn c¶nh vËt, con ng­êi mét c¸ch cô thÓ, sinh ®éng trong kh«ng gian, thêi gian

 

 

- Tr¶ lêi

Gióp ng­êi kÓ kÓ l¹i mét c¸ch sinh ®éng c¶nh vËt, con ng­êi lµm cho c©u chuyÖn trë nªn sinh  ®«ng, hÊp dÉn

- Tr¶ lêi

+ Miªu t¶ nh©n vËt

+ Miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn

+ Miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t

HS lÊy VD cô thÓ

+ Miªu t¶ nh©n vËt: §o¹n v¨n miªu t¶ ngo¹i h×nh cña DÕ MÌn vµ DÕ Cho¾t trong VB “ Bµi häc ®­ê

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GV bæ sung thªm vµ chèt l¹i

 * C¸c lo¹i miªu t¶

a.  Miªu t¶ nh©n vËt

 + Miªu t¶ ngo¹i h×nh: g­¬ng mÆt, d¸ng ng­êi, trang phôc

+ Miªu t¶ c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng: ViÖc lµm, lêi nãi...

+ Miªu t¶ tr¹ng th¸i t×nh c¶m vµ thÕ giíi néi t©m: Vui, buån, khæ ®au, h¹nh phóc...

Môc ®Ých: Kh¾c ho¹ thµnh c«ng ch©n dung nh©n vËt víi nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch riªng

 b. Miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn

c. Miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t

Môc ®Ých: Cèt truyÖn hay h¬n, hÊp dÉn h¬n, nh©n vËt hiÖn lªn cô thÓ sinh ®éng h¬n

? YÕu tè miªu t¶ th­êng ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng dÊu hiÖu nµo ë VB tù sù?

 

 

  GV chèt l¹i

* DÊu hiÖu

Miªu t¶ th­êng ®­îc thÓ nhiÖn qua nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ gîi t¶ vµ biÓu c¶m nh­ tõ l¸y t­îng h×nh, t­îng thanh

ng ®êi ®Çu tiªn” cña T« Hoµi

+ Miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn: §o¹n v¨n ®Çu tiªn cña VB “ T«i ®i häc” cña Thanh TÞnh

+ Miªu t¶ c¶nh sinh ho¹t: §o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh hé ®ª trong VB “Sèng chÕt mÆc bay “ cña Ph¹m Duy Tèn

- Nghe, kÕt hîp tù ghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

Qua c¸c tõ ng÷, h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ gîi t¶ vµ biÓu c¶m nh­ tõ l¸y t­îng h×nh, t­îng thanh, nghÖ thuËt so s¸nh, nh©n ho¸...

 

 

 

 

 

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

; c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh, nh©n ho¸...

2- YÕu tè biÓu c¶m trong v¨n tù sù

? YÕu tè biÓu c¶m ®ãng vai trß g× trong v¨n tù sù?

 

 

? Trong VB tù sù, em thÊy yÕu tè biÓu c¶m th­êng ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

 

 

 

 

  GV chèt l¹i

+ BiÓu c¶m th«ng qua c¶m xóc cña chÝnh nhµ v¨n ®èi víi nh©n vËt, sù viÖc ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong VB

+ BiÓu c¶m th«ng qua ý nghÜ, c¶m xóc cña c¸c nh©n vËt

- GV bæ sung thªm

 ë h×nh thøc thø nhÊt : biÓu c¶m th«ng qua c¶m xóc cña chÝnh nhµ v¨n ®èi víi nh©n vËt, sù viÖc ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua tõng ng«i kÓ

Ng«i kÓ thø nhÊt: C¶m xóc cña nhµ v¨n th­êng lång vµo c¶m xóc cña nh©n vËt “t«i”

VD: VB “ Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn”

Ng«i kÓ thø ba: C¶m xóc cña nhµ v¨n th­êng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua lêi dÉn truyÖn

VD: VB “ Sèng chÕt mÆc bay”

? VÒ h×nh thøc, em thÊy yÕu tè biÓu c¶m th­êng xuÊt hiÖn qua nh÷ng dÊu hiÖu nµo trong VB tù sù?

  GV chèt l¹i

 

 

 

- Ph¸t biÓu

BiÓu c¶m: ThÓ hiÖn th¸i ®é, t×nh c¶m cña nhµ v¨n víi nh©n vËt, sù viÖc ®­îc kÓ

- Th¶o luËn, ph¸t biÓu

BiÓu c¶m th«ng qua hai h×nh thøc: trùc tiÕp qua c¶m xóc cña chÝnh nhµ v¨n víi nh©n vËt hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua c¶m xóc, ý nghÜ cña c¸c nh©n vËt

 

 

- Nghe, tù ghi

 

 

 

 

 

- Nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghÜ, tr¶ lêi

Qua nh÷ng c©u c¶m th¸n, nh÷ng c©u hái tu tõ...

 

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 + YÕu tè biÓu c¶m th­êng xuÊt hiÖn qua nh÷ng c©u c¶m th¸n, nh÷ng c©u hái tu tõ...

 

 4, Cñng cè- LuyÖn tËp:  ( 5 phót)

             - GV cho HS ®äc mét sè ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu

                c¶m trong mét sè VB ®· häc.

 

            - GV l­u ý

             ViÖc sö dông yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m lµ rÊt cÇn thiÕt trong VB tù sù

              song ph¶i chän läc, kh«ng qua l¹m dông dÉn tíi l¹c thÓ lo¹i.

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c néi dung bµi häc, vËn dông viÕt 1 ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp

              víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

 

                             ...................................................................

TuÇn 2- TiÕt 3

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- ThÊy ®­îc c¸ch thøc vËn dông c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong mét VB

   tù sù cïng c¸c b­íc thùc hiÖn

- Cã kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k×

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV  nh¾c l¹i kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ó chuyÓn néi dung bµi häc ( 2 phót)

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 III) RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

1- ViÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k×

 

 

 

 

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

? §Ó viÕt ®­îc ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k×, ta thùc hiÖn theo mÊy b­íc? Lµ nh÷ng b­íc nµo?

 

 

 

 

 

 

  GV chèt l¹i c¸c ý chÝnh cña mçi b­íc cho HS n¾m ®­îc

Thùc hiÖn theo 5 b­íc

+ X¸c ®Þnh nh©n vËt, sù viÖc ®Þnh kÓ

+ Lùa chän ng«i kÓ: Thø nhÊt hay thø ba

 + X¸c ®Þnh thø tù  kÓ: B¾t ®Çu tõ ®©u, diÔn ra nh­ thÕ nµo vµ kÕt thóc ra sao?

+ ViÕt thµnh ®o¹n víi c¸c yÕu tè: kÓ, miªu t¶, biÓu c¶m

* CÇn ph¶i n¾m v÷ng 5 b­íc thùc hiÖn khi viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n

? Bè côc mét bµi v¨n tù sù gåm mÊy phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo?

VËy c¸ch viÕt c¸c ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n nh­ thÕ nµo gêi sau ta häc tiÕp.

 

 

- Th¶o luËn nhãm, ph¸t biÓu

Thùc hiÖn theo 5 b­íc

+ X¸c ®Þnh nh©n vËt, sù viÖc

+ Lùa chän ng«i kÓ

+ X¸c ®Þnh thø tù kÓ

 

+ X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m sÏ viÕt

+ ViÕt thµnh ®o¹n víi c¸c yÕu tè : KÓ, t¶, biÓu c¶m

- Nghe, tù ghi nh÷ng th«ng tin chÝnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tr¶ lêi

Gåm 3 phÇn: Më bµi, th©n bµi, kÕt bµi

 

 

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             - GV cho HS nh¾c l¹i nh÷ng b­íc cÇn thùc hiÖn khi viÕt ®o¹n v¨n tù sù

                kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k× vµ x¸c ®Þnh trong nh÷ng b­íc ®ã

                b­íc nµo lµ quan träng nhÊt.

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

            - N¾m ch¾c néi dung 5 b­íc trªn ®Ó vËn dông vµo viÖc viÕt c¸c ®o¹n v¨n

               tù sù bÊt k×.

 

 

                       ......................................................................

 

 

 

TuÇn 2- TiÕt 4

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- N¾m ®­îc c¸ch viÕt cô thÓ ®Ó viÕt c¸c ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n

B/ ChuÈn bÞ:

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: KÕt hîp khi häc bµi míi

3, Bµi míi ( 41 phót)

- GV  nh¾c l¹i kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m bÊt k× ®Ó chuyÓn néi dung bµi häc ( 2 phót)

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 III) RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m( tiÕp)

2- ViÕt ®o¹n v¨n tù sù cã kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong bè côc mét bµi v¨n

a. §o¹n më bµi

 - GV cho HS ho¹t ®éng nhãm t×m ra c¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Th¶o luËn nhãm kÕt hîp tham kh¶o c¸c VB tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®· häc ®Ó nªu c¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi

- §¹i diÖn c¸c nhãm lÇn l­ît ph¸t biÓu vµ bæ sung cho nhau

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 

  GV bæ sung vµ chèt l¹i mçi c¸ch cho HS

* C¸ch 1: Dïng ph­¬ng thøc tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ ®Ó giíi thiÖu sù viÖc, nh©n vËt vµ t×nh huèng x¶y ra c©u chuyÖn

VD: S¸ch “ Mét sè kiÕn thøc, kÜ n¨ng vµ bµi tËp n©ng cao - Ng÷ v¨n 8”

* C¸ch 2: Dïng ph­¬ngthøc tù sù lµ chÝnh cã kÕt hîp víi biÓu c¶m ®Ó nªu kÕt qu¶ cña sù viÖc hoÆc kÕt côc sè phËn cña nh©n vËt lªn tr­íc; sau ®ã dïng mét vµi c©u dÉn d¾t ®Ó quay vÒ tõ ®Çu diÔn biÕn cèt truyÖn

VD: S¸ch “ Mét sè.....”

* C¸ch 3: Dïng h×nh thøc miªu t¶ lµ chÝnh ®Ó dÉn d¾t vµo truyÖn

VD

* C¸ch 4: Dïng ph­¬ng thøc biÓu c¶m lµ chÝnh ®Ó dÉn d¾t vµo truyÖn ( th­êng dµnh cho nh÷ng c©u chuyÖn cã tÝnh chÊt håi t­ëng, hoµi niÖm)

VD: VB “ T«i ®i häc”

 b. Th©n bµi

 ? C¸ch viÕt c¸c ®o¹n th©n bµi nh­ thÕ nµo? YÕu tè nµo ®ãng vai trß chñ ®¹o?

 

 

 

  GV chèt

ViÕt c¸c ®o¹n th©n bµi: YÕu tè tù sù ®ãng vai trß chñ ®¹o ( cã sù viÖc, nh©n vËt); miªu t¶ vµ biÓu c¶m chØ ®­îc vËn dông khi cÇn thiÕt lµm t¨ng søc hÊp dÉn cho truyÖn

 

 

- Nghe, kÕt hîp tù ghi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghÜ, ph¸t biÓu

YÕu tè tù sù ®ãng vai trß chñ ®¹o ( sù viÖc, nh©n vËt); miªu t¶ vµ biÓu c¶m chØ vËn dông khi cÇn thiÕt lµm t¨ng søc hÊp dÉn vµ sinh ®éng cho truyÖn

 

 

 

 

 

 

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

 c. KÕt bµi

 - Cho HS th¶o luËn nhãm, t×m ra c¸c c¸ch viÕt ®o¹n kÕt bµi

  GV bæ sung, chèt l¹i

C¸ch viÕt ®o¹n kÕt bµi

* C¸ch 1: Dïng ph­¬ng thøc tù sù kÕt hîp víi biÓu c¶m ®Ó nªu kÕt côc vµ c¶m nghÜ cña ng­êi trong cuéc ( Ng­êi kÓ chuyÖn hay mét nh©n vËt nµo ®ã)

* C¸ch 2: Dïng ph­¬ng thøc biÓu c¶m lµ chÝnh ®Ó bµy tá th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng­êi trong cuéc

* C¸ch 3: Dïng ph­¬ng thøc miªu t¶ lµ chÝnh ®an xen biÓu c¶m ®Ó kÕt thóc c©u chuyÖn

  ë mçi c¸ch, GV lÊy VD cô thÓ ®Ó HS häc tËp

 

- Th¶o luËn nhãm, nªu c¸ch viÕt ®o¹n kÕt bµi

- Nghe kÕt hîp tù ghi bæ sung nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n

 

 

 

 4, Cñng cè ( 2 phót)

             ? C¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi, th©n bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n tù sù kÕt hîp

                miªu t¶ vµ biÓu c¶m ? Trong bè côc nµy cã nhÊt thiÕt ®o¹n v¨n nµo

                cÇn ®­a yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo kh«ng?

 5, HD vÒ nhµ: ( 1phót)

            - N¾m ch¾c c¸ch viÕt c¸c ®o¹n

            - VËn dông viÕt 1 ®o¹n më bµi bÊt k× cho 1 ®Ò TLV do em tù ®Æt

 

                     ......................................................................

TuÇn 3- TiÕt 5

 So¹n: .......................

D¹y: ........................

A/ Môc tiªu: Qua tiÕt häc, HS n¾m ®­îc

- Cñng cè vµ bæ sung kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n tù sù vµ bµi v¨n tù sù cã kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- VËn dông c¸c kÜ n¨ng ®Ó thùc hµnh viÕt c¸c ®o¹n cô thÓ th«ng qua bµi tËp

- BiÕt ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®o¹n v¨n tù sù cã xen yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B/ ChuÈn bÞ:

1

 


Tù chän Ng÷ V¨n 8 – chñ ®Ò b¸m s¸t  - NguyÔn ThÞ SÝnh – THCS §oµn Th­îng

- GV : Tµi liÖu tham kh¶o, mét sè ®o¹n v¨n mÉu vµ mét sè bµi tËp

- HS:   N¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó vËn dông lµm bµi tËp

C/ Ho¹t ®éng trªn líp

 1, æn ®Þnh tæ chøc: KT sÜ sè ( 1 phót)

 2, KT bµi cò: ( 5 phót)

                           -  Nªu c¸c c¸ch viÕt ®o¹n më bµi.

3, Bµi míi ( 36 phót)

- GV nªu ng¾n gän néi dung cña tiÕt tr­íc ®Ó chuyÓn tÕp néi dung bµi häc

Ho¹t ®éng cña GV

Ho¹t ®éng cña HS

 IV) VËn dông luyÖn tËp

 

1- Ph¸t hiÖn, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c yÕu tè trong ®o¹n v¨n

 - GV cho ®o¹n v¨n ng¾n ( ghi trªn b¶ng phô hoÆc m¸y chiÕu), yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi ®o¹n v¨n

- GV ph©n líp thµnh 2 nhãm, mçi nhãm thùc hiÖn yªu cÇu cña mét ®o¹n

a. §o¹n v¨n 1: Bµi tËp 1 ( S¸ch “ Mét sè kiÕn thøc kÜ n¨ng vµ bµi tËp n¨ng cao Ng÷ v¨n 8” )

C©u hái:

? §äc ®o¹n v¨n, theo em cã nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? Ph­¬ng thøc nµo lµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh? Ph­¬ng thøc nµo chØ ®ãng vai trß bæ trî?

 b. §o¹n v¨n 2: Bµi tËp 2- S¸ch ®· nªu

C©u hái:

? X¸c ®Þnh yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong ®o¹n v¨n tù sù trªn

- GV tæng kÕt chung vµ nªu yªu cÇu cÇn ®¹t ë mçi bµi tËp

Bµi tËp 1: §o¹n v¨n 1

+ §o¹n v¨n sö dông c¶ 3 ph­¬ng thøc biÓu ®¹t lµ tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m

 

 

 

 

- §äc c¸c ®o¹n v¨n

 

 

 

- Suy nghÜ c©u hái ë cuèi ®o¹n v¨n cña nhãm m×nh ®­îcgiao

- Th¶o luËn nhãm, t×m ra h­íng tr¶ lêi vµ cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu

Bµi tËp 1: §o¹n v¨n 1

CÇn chØ râ sù thÓ hiÖn cña c¸c yÕu tè trong ®o¹n v¨n

Bµi tËp 2: §o¹n v¨n 2

Yªu cÇu t×m dÉn chøng cô thÓ ®Ó minh ho¹ cho c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

- C¸c nhãm cã thÓ bæ sung, söa ch÷a cho nhau nÕu sai hoÆc ch­a ®Çy ®ñ

 

 

 

- Nghe kÕt hîp tù bæ sung, söa ch÷a vµo vë

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Tu-chon-Ngu-van-8-chu-de-bam-sat.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)