Tư liệu bồi dưỡng thường xuyên gv THCS 6 - bdtx chuyen sau thcs doc

  • 01/08/2019 02:35:44
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.09 M, số trang : 1 ,tên bdtx chuyen sau thcs doc

Chi tiết

 


BÀI THU HOẠCH

TỰ BỒI DƯỜNG THƯỜNG XUYÊN - NĂM 2017 - 2018

 

Họ và tên giáo viên: Vũ Kim Huệ

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ được giao: Dạy toán 7 + 8; lý 9 - Tổ trưởng tổ KHTN

Đơn vị: Trường TH&THCS Bình Trung

TÊN CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG: “Rèn kỹ năng, năng lực tự học toán cho học sinh lớp 8”

I. LÝ DO CHON CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỜNG :

- XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay

- Do thùc tr¹ng d¹y häc hiÖn nay:

Trong viÖc øng dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc lÊy ng­êi häc lµm trung t©m, cßn gv chØ lµ ng­êi h­íng dÉn. VÊn ®Ò tù häc vµ t­ t­ëng lÊy viÖc häc cña trß lµm gèc lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu vµ cña riªng ai.

ViÖc tù häc cña häc sinh THCS lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, trong viÖc tÝch luü kiÕn thøc cho b¶n th©n häc sinh

Tuy vËy, trong thùc tÕ d¹y häc hiÖn nay viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc h­íng dÉn häc sinh tù häc cña gi¸o viªn THCS  ë tÊt c¶ c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n toán  nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu lóng tóng vµ khã kh¨n.

II.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT SAU BỒI DƯỠNG

Hướng dẫn được học sinh tự học tập bộ môn toán nâng cao chất lượng bộ môn.

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

Tự nghiên cứu tài liệu và thực tế của học sinh trong nhà trường.

IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

Nghiên cứu từ tháng 10 đến hết tháng 11/2017

V.QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. H­íng dÉn tù häc

Trong ho¹t ®éng h­íng dÉn, d¹y chÝnh lµ sù tæ chøc hay ®iÒu khiÓn tèi ­u ho¸ qu¸ tr×nh chiÕm lÜnh tri thøc khoa häc ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho ng­êi häc. Ho¹t ®éng d¹y häc cã hai chøc n¨ng lu«n g¾n kÕt chÆt chÏ víi nhau truyÒn ®¹t th«ng tin d¹y häc vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng häc’’.

 

 

 

 

 

 


Tõ s¬ ®å d¹y häc trªn cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm h­íng dÉn tù häc lµ sù ®iÒu khiÓn cña GV trong viÖc ®Þnh h­íng, tæ chc vµ chØ ®¹o nh»m gióp häc sinh tèi ­u ho¸ qu¸ tr×nh tù chiÕm lÜnh tri thøc, h×nh thµnh kü n¨ng, kü x¶o th«ng qua ®ã h×nh thµnh vµ ph¸p huy nh©n c¸ch cho häc sinh.

Tù häc cã h­íng dÉn lµ mét h×nh thøc tæ chøc d¹y häc mµ trong ®ã thÇy ®ãng vai trß ng­êi ®Þnh h­íng, dÉn

  * Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong h­íng dÉn häc vµ tù häc

  * Nguyªn t¾c ®¶m b¶o tÝnh l«gÝc néi dung vµ môc tiªu ch­¬ng tr×nh

  * Nguyªn t¾c sö dông h­íng dÉn cña GV ph¶i ph¸t huy tèi ®a nç lùc cña häc sinh

  * Nguyªn t¾c ®¶m b¶o hiÖu qu¶ viÖc tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ duy tr× th­êng xuyªn th«ng tin ng­îc chiÒu tõ häc sinh ®Õn GV.

 §Ó häc th­êng xuyªn, häc cho b¶n th©n ng­êi häc th× GV ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c biÖn ph¸p h­íng dÉn häc sinh tù häc. V× bªn c¹nh viÖc n¾m ®ù¬c tri thóc trªn líp, häc sinh cßn häc c¸ch lÜnh héi kiÕn thøc ngoµi x· héi tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng häc tËp, t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn n¨ng lùc nhËn thøc cña häc sinh. Gióp häc sinh kh«ng nh÷ng lÜnh héi tri thøc mét c¸ch chñ ®éng, v÷ng ch¾c mµ cßn ph¸t triÓn kü n¨ng t­ duy, tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ néi dung kiÕn thøc mét c¸ch tèt nhÊt.

2.. C¸c biÖn ph¸p h­íng dÉn häc sinh tù häc

a. Tù häc qua s¸ch gi¸o khoa, s¸ch tham kh¶o:

SGK lµ nguån tri thøc quan träng cho häc sinh, nã quy ®Þnh liÒu l­îng kiÕn thøc cÇn thiªt cña m«n häc, lµ ph­¬ng tiÖn phôc vô ®¾c lùc cho GV vµ häc sinh. SGK cã kªnh h×nh vµ kªnh ch÷ thÓ hiÖn néi dung kiÕn thøc.

Ngoµi SGK th× s¸ch tham kh¶o còng lµ nguån tri thøc bæ sung quan träng cho häc sinh. Nguån tri thøc nµy kh«ng chØ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô trÝ dôc quy ®Þnh trong ch­¬ng tr×nh, mµ cßn cã t¸c dông gi¸o dôc, n¨ng cao sù hiÓu biÕt cho häc sinh.

Do v©y, d¹y häc sinh tù thu nhËn kiÕn thøc, chÝnh lµ rÌn luyÖn cho häc sinh ph­¬ng ph¸p ®äc s¸ch, kü n¨ng, kü x¶o ®äc s¸ch.

§Ó häc sinh sö dông tèt SGK vµ S¸ch tham kh¶o cÇn rÌn luyÖn cho häc sinh mét sè kü n¨ng c¬ b¶n sau:

Trong kh©u cñng cè kiÕn thøc rÌn luyÖn kü n¨ng  kü x¶o

- Sau khi giíi thiÖu néi dung tµi liÖu th× häc sinh ®äc SGK. Sau ®ã häc sinh so sánh với lêi gi¶ng cña GV víi néi dung ®äc ®­îc tõ s¸ch.

- Tæ chøc häc sinh lµm viÖc víi SGK nh»m môc ®Ých «n tËp, cñng cè tµi liÖu trªn c¬ së hÖ thèng kiÕn thøccña mét ch­¬ng hay nhiÒu ch­¬ng.

- GV ra c¸ D¹y häc sinh kü n¨ng tù ®äc SGK vµ rót ra ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n tõ tµi liÖu. Th­êng xuyªn ®Æt ra c©u hái: “ë ®©y nãi lªn c¸i g×?”, “ë ®ây ®· ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khÝa c¹nh nµo?”. Nh­ vËy häc sinh ph¶i ®¹t ®­îc ý chÝnh cña néi dung ®äc ®­îc, ®Æt tªn ®Ò môc cho phÇn, ®o¹n ®· ®äc sao cho tªn ®Ò môc ph¶n ¸nh ®­îc ý chÝnh.

- D¹y häc sinh biÕt c¸ch ph©n tÝch nh÷ng bµi ®äc ®­îc, chia thµnh nh÷ng luËn ®iÓm khoa häc kh¸c nhau vµ nªu ®­îc ý nghÜa cña nã.

- D¹y häc sinh biÕt c¸ch tr¶ lêi c©u hái ®· cã trªn tµi liÖu ®· ®äc ®­îc, b»ng c¸ch t¸i hiÖn hoÆc ph©n tÝch, so s¸nh, thiÕt lËp mèi quan hÖ nh©n qu¶ tuú theo c©u hái ®· ®Ò ra.

- D¹y häc sinh biÕt  lËp mét giµn bµi qua tµi liu SGK.


- D¹y kü n¨ng tãm t¾t tµi liÖu ®äc ®­îc

- D¹y kü n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, biÓu ®å, ®å thÞ h×nh vÏ trong SGK.

b.Sö dông SGK trong kh©u nghiªn cøu tµi liÖu míi:

         - Tæ chøc cho häc sinh lµm viÖc víi s¸ch ngay sau khi GV ra bµi tËp nhËn thøc hoÆc ngay sau khi GV ®Æt t×nh huèng cã vÊn ®Ò.

        - Tæ chøc cho häc sinh ®äc nh÷ng ®o¹n cã m« t¶ sù kiÖn, cßn nh÷ng vÊn ®Ò khã, phøc t¹p GV cÇn gi¶i thÝch cho s¸nh tá.

        - GV tæ chø gi¶i ®¸p t¸i hiÖn hoÆc ®Ó häc sinh ®éc lËp nghiªn cøu l¹i SGK tr­íc khi cho c¸c em nghiªn cøu néi dung míi.

        - §äc s¸ch sau khi quan s¸t thÝ nghiÖm, hoÆc sau khi quan s¸t c¸c ®å dïng trùc quan kh¸c.

 -Sö dông SGK, c¸c bµi tËp kh¸c nhau ®Ó tæ chøc häc sinh nghiªn cøu SGK. Cã thÓ lµ yªu cÇu häc sinh s­u tÇm c¸c tµi liÖu trùc quan vËt mÉu ®Ó minh ho¹ kh¼ng ®Þnh mét kh¸i niÖm, mét quy luËt ®­îc tr×nh bµy trong SGK

 - Bµi tËp luyÖn tËp mét quy t¾c, mét ®Þnh luËt.

 - Bµi tËp yªu cÇu ®äc SGK, «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng vµ kü x¶o.

VI. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU BỒI DƯỠNG:

Nắm được phương pháp để hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng , năng lực tự học môn toán đối với bộ môn toán và các môn học kgác nói chung.

Phần 2: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

1)Mô tả quá trình vận dụng kết quả bồi dưỡng (kiến thức, kỹ năng... ) vào thực tiễn hoạt động giáo dục, giảng dạy.

VÝ dô 1: H­íng dÉn häc sinh tù ®äc, tù tãm t¾t néi dung

Muèn tãm t¾t néi dung cña bài tập 84 hình 8/SGK toán 8 trang 109 th× häc sinh còng cÇn ®­îc rÌn luyÖn theo c¸c b­íc sau:

B­íc 1: Häc sinh còng cÇn ®äc qua mét l­ît ®Ó n¾m ®­îc toµn bé nội dung của bài tập.

( Đọc cả bài theo SGK)

B­íc 2: Häc sinh ®äc kü từng câu vµ tõ ®Ó t×m nh÷ng ý chÝnh, ý cèt lâi cña bµi đã cho.

( Xác định rõ những yếu tố đã cho, những yêu cầu của bài)

            B­íc 3: T¸ch c¸c ý chÝnh råi thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a chóng ®Ó t¹o nªn ®o¹n th«ng tin míi cã néi dung cô thÓ h¬n.

 ( Ghi thành GT và KL theo các quy ước toán học một cách rõ ng)

VÝ dô 2: H­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ tù hc và tr¶ lêi theo nh÷ng c©u hái mµ gi¸o viªn ®­a ra

kü n¨ng nµy, t«i h­íng dÉn nh­ sau:

B­íc 1: Häc sinh ®äc c©u hái mµ gi¸o viªn ®­a ra vµ x¸c ®Þnh c©u hái cÇn hái vÊn ®Ò g×?

B­íc 2: T×m c¸c tµi liÖu, ®o¹n th«ng tin cã néi dung liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nµy.

            B­íc 3: §äc vµ lùa chän kiÕn thøc theo ®óng néi dung c©u hái ®­a ra ®Ó tr¶ lêi.


2) Đánh giá hiệu quả

Ưu điểm:  

Nã cã t¸c dông ph¸t huy cao ®é tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. Häc sinh kh«ng nh÷ng n¾m kiÕn thøc mµ cßn ®­îc rÌn luyÖn kü n¨ng tù häc, tù nghiªn cøu, ph¸t triÓn n¨ng lùc t­ duy. Trªn c¬ së ®ã, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc häc tËp suèt ®êi vµ t¹o nªn mét x· héi häc tËp tøc lµ ®Ó mçi ng­êi cã n¨ng lùc h¬n, cã phÈm gi¸ h¬n, ®Ó trë thµnh nh÷ng c«ng d©n tÝch cùc, chñ ®éng h¬n, ®Ó cã thÓ sèng trong mét thêi ®¹i lu«n biÕn ®æi.

Tồn tại:

ViÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p nµy ch­a th­êng xuyªn vµ ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ gi¸o dôc mµ nã mang l¹i. Giao viªn ch­a biÕt c¸ch vËn dông hîp lý, cßn lóng tóng trªn líp, ch­a phèi hîp ®­îc víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c.

         3)Bài học kinh nghiệm

Sau ®©y, t«i xin ®­a ra mét vµi ý kiÕn nh»m gióp häc sinh ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp h¬n n÷a.

+ §Ó cã thÓ ¸p dông mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn ph­¬ng ph¸p tù häc vµ h­íng dÉn tù häc ®­îc tèt, tr­íc tiªn ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c, ph¶i hiÓu vµ vËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p mµ m×nh lùa chän.

+ CÇn t¨ng c­êng båi d­ìng th­êng xuyªn gi¸o viªn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô s­ ph¹m, gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn häc hái, trau dåi kiÕn thøc còng nh­ kü n¨ng s­ ph¹m.

+ Trong qu¸ tr×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p tù häc vµ h­íng dÉn tù häc cÇn phèi hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nh»m lµm cho giê d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ång thêi ph¶i lu«n tin t­ëng vµo häc sinh, lu«n båi d­ìng rÌn luyÖn cho häc sinh kü n¨ng tù häc th«ng qua viÖc kiÓm tra hoÆc cho häc sinh tù ®¸nh gi¸.

+  CÇn më réng ph­¬ng ph¸p tù häc vµ h­íng dÉn tù häc kh«ng chØ ë m«n Toán mµ ë tÊt c¶ m«n häc kh¸c

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ