Tự Nhiên Và Xã Hội 2. Bài 13. Giữ Sạch Môi Trường Xung Quanh Nhà Ở

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2018-11-08 00:39:46 Tác giả Hằng Đỗ Thúy loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng TiÓu häc Kim Th­ GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng Tieát 3 : tù nhiªn vµ x· héi Gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh nhµ ë I . MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc - Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû. - Bieát tham gia laøm veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû Kyõ naêng : HS coù kyõ naêng giöø gìn veä sinh moâi tröôøng Thaùi ñoä: Coù yù thöùc töï giaùc thöïc hieän veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû II. ®å dïng d¹y – häc: GV: Tranh veõ SGK; HS: vở baøi taäp

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng TiÓu häc Kim Th­                                                         GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng

  Tieát 3 :                                   tù nhiªn vµ x· héi
Gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh nhµ ë
 
  I . MUÏC TIEÂU:
         Kieán thöùc
    - Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû.
   - Bieát tham gia laøm veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû
         Kyõ naêng : HS coù kyõ naêng giöø gìn veä sinh moâi tröôøng
         Thaùi ñoä: Coù yù thöùc töï giaùc thöïc hieän veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû
  II. ®å dïng d¹y – häc:
        GV: Tranh veõ SGK;       
        HS: vở baøi taäp
   III. c¸C HO¹T ®éng d¹y – häc:
 
Thôøi gian
NOÄI DUNG
HO¹T §éng cña gv
HO¹T §éng cña hs
2’
 
 
 
 
1’
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kieåm tra :
 
 
 
2. Baøi môùi:  
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK (theo caëp)
Böôùc1: Hoaït ñoäng theo nhoùm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp
+ Neâu teân moät soá ñoà duøng baèng goã, nhöïa, thuûy tinh vaø lôïi ích cuûa noù?
- Nhaän xeùt, tuyeân döông.
 
 
* Keå teân nhöõng vieäc caàn laøm ñeå giöõ saïch saân, vöôøn, khu veä sinh vaø chuoàng gia suùc.
-GV chia nhoùm
- Yeâu caàu: quan saùt hình 1 ñeán hình 5, thaûo luaän
+ Moïi ngöôøi trong hình veõ ñang laøm gì ñeå giöõ saïch moâi tröôøng xung quanh?
+Hình naøo cho bieát moïi ngöôøi trong nhaø tham gia laøm veä sinh xung quanh nhaø ôû?
+Giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû seõ ñem laïi cho chuùng ta ích lôïi gì?
- GV treo tranh
-Laàn löôït caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy.
 
 
- 2 HS leân baûng TLCH
 
 
 
 
 
 
- Caùc nhoùm quan saùt H1 ñeán H5
- Caùc nhoùm thaûo luaän TLCH
 
 
 
 
 
 
 
- Nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy
Tu nhien & Xa hoi  Lop 2


Tr­êng TiÓu häc Kim Th­                                                         GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng

 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
 
 
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai.
 
Böôùc1:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böôùc 2:
Ñaïi dieän caùc nhoùm saém vai
 
 
 
3.Cuûng coá, daën doø
 
GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng ; GDBVMT : Keå 1 soá vieäc em coù theå laøm ñeå BVMT.
 
 
 
* HS coù yù thöùc thöïc hieän giöõ gìn veä sinh saân, vöôøn, khu veä sinh, …
- GV chuaån bò saún 1 soá caâu hoûi
-Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân boác thaêm
- Caâu hoûi ñöôïc ñöa veà nhoùm ñeå cuøng chuaån bò, sau ñoù nhoùm cöû 1 baïn leân trình baøy.
Caâu hoûi:
+ ÔÛ nhaø caùc em thöôøng laøm gì ñeå giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh?
+ ÔÛ xoùm em coù thöôøng xuyeân laøm veä sinh ñöôøng phoá haèng tuaàn khoâng?
+ Em haõy noùi veà tình traïng VS nôi em ôû?
 
 Chuùng ta caàn tham gia toát vieäc laøm veä sinh saïch ñeïp moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû, ngoõ xoùm ñeå ñem laïi söùc khoûe cho moïi ngöôøi
- GV toång keát baøi, GDBVMT : caàn coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh, baûo veä moâi tröông xung quanh saïch ñeïp.
- Chuaån bò baøi: “Phoøng traùnh ngoä ñoäc khi ôû nhaø”
 
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
- HS neâu : vöùt raùc ñuùng nôi quy ñònh, saép xeáp ñoà duøng trong nhaø goïn gaøng, saïch seõ…
 
 
 
 
 
-Moãi nhoùm 1 HS leân boác thaêm
- Nhoùm thaûo luaän theo caâu hoûi
-Moãi nhoùm 1 HS leân trình baøy
 
 
HS nhaéc laïi.
 
 
 
 
 
 
-Caùc nhoùm leân saém vai
 
 
Tu nhien & Xa hoi  Lop 2


Tr­êng TiÓu häc Kim Th­                                                         GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng

 
 
 
 
Tu nhien & Xa hoi  Lop 2


Nguồn:Hằng Đỗ Thúy

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 13. Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBai_13_Giu_sach_moi_truong_xung_quanh_nha_o.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
liy20q
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2018-11-08 00:39:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 13. Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan