Tr­êng TiÓu häc Kim Th­                                                         GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng

  Tieát 3 :                                   tù nhiªn vµ x· héi

Gi÷ s¹ch m«i tr­êng xung quanh nhµ ë

 

  I . MUÏC TIEÂU:

         Kieán thöùc

    - Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû.

   - Bieát tham gia laøm veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû

         Kyõ naêng : HS coù kyõ naêng giöø gìn veä sinh moâi tröôøng

         Thaùi ñoä: Coù yù thöùc töï giaùc thöïc hieän veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû

  II. ®å dïng d¹y – häc:

        GV: Tranh veõ SGK;       

        HS: v baøi taäp

   III. c¸C HO¹T ®éng d¹y – häc:

 

Thôøi gian

NOÄI DUNG

HO¹T §éng cña gv

HO¹T §éng cña hs

2’

 

 

 

 

1’

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kieåm tra :

 

 

 

2. Baøi môùi:  

Giôùi thieäu baøi

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK (theo caëp)

Böôùc1: Hoaït ñoäng theo nhoùm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp

+ Neâu teân moät soá ñoà duøng baèng goã, nhöïa, thuûy tinh vaø lôïi ích cuûa noù?

- Nhaän xeùt, tuyeân döông.

 

 

* Keå teân nhöõng vieäc caàn laøm ñeå giöõ saïch saân, vöôøn, khu veä sinh vaø chuoàng gia suùc.

-GV chia nhoùm

- Yeâu caàu: quan saùt hình 1 ñeán hình 5, thaûo luaän

+ Moïi ngöôøi trong hình veõ ñang laøm gì ñeå giöõ saïch moâi tröôøng xung quanh?

+Hình naøo cho bieát moïi ngöôøi trong nhaø tham gia laøm veä sinh xung quanh nhaø ôû?

+Giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû seõ ñem laïi cho chuùng ta ích lôïi gì?

- GV treo tranh

-Laàn löôït caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy.

 

 

- 2 HS leân baûng TLCH

 

 

 

 

 

 

- Caùc nhoùm quan saùt H1 ñeán H5

- Caùc nhoùm thaûo luaän TLCH

 

 

 

 

 

 

 

- Nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy

Tu nhien & Xa hoi  Lop 2


Tr­êng TiÓu häc Kim Th­                                                         GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai.

 

Böôùc1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böôùc 2:

Ñaïi dieän caùc nhoùm saém vai

 

 

 

3.Cuûng coá, daën doø

 

GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng ; GDBVMT : Keå 1 soá vieäc em coù theå laøm ñeå BVMT.

 

 

 

* HS coù yù thöùc thöïc hieän giöõ gìn veä sinh saân, vöôøn, khu veä sinh, …

- GV chuaån bò saún 1 soá caâu hoûi

-Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân boác thaêm

- Caâu hoûi ñöôïc ñöa veà nhoùm ñeå cuøng chuaån bò, sau ñoù nhoùm cöû 1 baïn leân trình baøy.

Caâu hoûi:

+ ÔÛ nhaø caùc em thöôøng laøm gì ñeå giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh?

+ ÔÛ xoùm em coù thöôøng xuyeân laøm veä sinh ñöôøng phoá haèng tuaàn khoâng?

+ Em haõy noùi veà tình traïng VS nôi em ôû?

 

Chuùng ta caàn tham gia toát vieäc laøm veä sinh saïch ñeïp moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû, ngoõ xoùm ñeå ñem laïi söùc khoûe cho moïi ngöôøi

- GV toång keát baøi, GDBVMT : caàn coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh, baûo veä moâi tröông xung quanh saïch ñeïp.

- Chuaån bò baøi: “Phoøng traùnh ngoä ñoäc khi ôû nhaø

 

Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.

- HS neâu : vöùt raùc ñuùng nôi quy ñònh, saép xeáp ñoà duøng trong nhaø goïn gaøng, saïch seõ

 

 

 

 

 

-Moãi nhoùm 1 HS leân boác thaêm

- Nhoùm thaûo luaän theo caâu hoûi

-Moãi nhoùm 1 HS leân trình baøy

 

 

HS nhaéc laïi.

 

 

 

 

 

 

-Caùc nhoùm leân saém vai

 

 

Tu nhien & Xa hoi  Lop 2


Tr­êng TiÓu häc Kim Th­                                                         GV: NguyÔn ThÞ Thu H»ng

 

 

 

 

Tu nhien & Xa hoi  Lop 2