:

THỂ DỤC 1- TUẦN 1-2

Bµi 1

TỔ CHỨC LỚP- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

     I   Môc tiªu:

-          Bước đầu biết được một số nội quy tập luyện cơ bản .

-          Biết làm theo GV sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện .

-          Bước đầu biết cách chơi trò chơi .

    II  §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

-          S©n tr­êng.

-          GV chuÈn bÞ 1 cßi, tranh, ¶nh mét sè con vËt.

    III  Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p tæ chøc

  1. PhÇn më ®Çu:

- G Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.

- Khëi ®éng

 

 

2 phót

 

3 phót

 

 

-   G tËp hîp H thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang.

-   §øng vç tay, h¸t.

-   GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2.

  1. PhÇn c¬ b¶n:

- Biªn chÕ tæ tËp luyÖn , chän c¸n sù bé m«n.

- Phæ biÕn néi quy luyÖn tËp:

+ TËp hîp d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù.

+ Trang phôc lu«n gän gµng, kh«ng ®i dÐp lª.

+ Muèn ra ngoµi hay vµo líp ph¶i xin phÕp G.

         Cho H söa l¹i trang phôc.

- Trß ch¬i : :“ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.

+ G nªu tªn trß ch¬i.

+ H·y kÓ tªn c¸c con vËt cã Ých ? cã h¹i ? ( kÕt hîp sö dông tranh.)

G h­íng dÉn c¸ch ch¬i.

 

5 phót

 

10 phót

 

 

 

 

 

 

 

10 phót

 

-  TËp hîp 4 hµng ngang:

 

x - x - x - x - x .......

x - x - x - x - x .......

x - x - x - x - x .......

x - x - x - x - x .......

x

 

 

 

- H tËp hîp theo hµng ngang hoÆc vßng trßn. C¸c em cã thÓ ®øng hoÆc ngåi xæm.

 

- H söa l¹i trang phôc cho gän gµng.

 

- KÓ tªn ...

- Khi gäi ®Õn tªn c¸c con vËt cã h¹i th× c¶ líp ®ång thanh h«:“ DiÖt ! DiÖt ! DiÖt !”vµ tay gi¶ lµm ®éng t¸c ®Ëp ruåi, muçi; cßn gäi tªn con vËt cã Ých th× ®øng im, ai h«: “ DiÖt ! ” lµ sai. Ph¶i ®i lß cß mét vßng xung quanh c¸c b¹n.

- G gäi tªn mét sè con vËt cho H lµm quen dÇn víi c¸ch ch¬i.

  1. PhÇn kÕt thóc:

- Håi tÜnh.

- G cïng H hÖ thèng bµi häc

- G kÕt thóc giê häc.

 

3 phót

1 phót

1 phót

 

- H ®øng vç tay vµ h¸t.

 

- G h«:“ Gi¶i t¸n !” , H h« : “KhoÎ !”

Bµi 2

Trß ch¬i -®éi h×nh ®éi ngò

    I  Môc tiªu:

-          Làm quen tập hợp hàng dọc ,dóng hàng dọc .

-          Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm )

-          BiẾT cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của GV .

    II   §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

-          S©n tr­êng.

1


:

-          GV chuÈn bÞ 1 cßi, tranh, ¶nh mét sè con vËt.

    III  Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p tæ chøc

  1. PhÇn më ®Çu:

- G Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.

- G nh¾c l¹i néi quy vµ cho H söa l¹i trang phôc.

- Khëi ®éng

 

 

2 phót

 

1 phót

 

2 phót

 

 

-   G tËp hîp H thµnh 2- 4 hµng däc, sau ®ã quay thµnh hµng ngang. 

-   H söa l¹i trang phôc.

 

-   §øng vç tay, h¸t.

-   GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2.

  1. PhÇn c¬ b¶n:

- TËp hîp hµng däc, dãng hµng.

+ TËp hîp hµng däc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Dãng hµng däc:

 

 

- Trß ch¬i : :“ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”.

 

12 -15 phót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 10 phót

 

 

- G h« to:“ C¶ líp chó ý !“

 

- G h« khÈu lÖnh: “Thµnh 1 ( 2, 3, 4) hµng däc ... TËp hîp !” G ®øng quay ng­êi vÒ phÝa ®Þnh cho H tËp hîp vµ ®­a tay ph¶i ®Ó chØ h­íng. Tæ tr­ëng tæ 1 ch¹y ®øng ®èi diÖn víi G, c¸ch G 1 c¸ch tay. C¸c tæ tr­ëng lÇn l­ît ®øng bªn tr¸i tæ trëng tæ 1, c¸ch nhau 1 khuûu tay. C¸c tæ viªn ®øng sau tæ tr­ëng, c¸ch nhau 1 c¸nh tay, ®øng tõ thÊp ®Õn cao.

- G h«: “Nh×n tr­íc... th¼ng !”  Tæ tr­ëng tæ 1 ®øng nghiªm, tay ph¶i gi¬ lªn cao. C¸c tæ tr­ëng kh¸c tay ph¶i chèng h«ng, chØnh hµng ngang. Tæ viªn  tæ 1 tay tr¸i ch¹m vai b¹n ®øng tr­íc, dãng hµng däc. Cßn c¸c tæ kh¸c kh«ng cÇn gi¬ tay.

-G h«:“ Th«i !” H tæ 1 bu«ng tay xuèng, ®øng tù nhiªn.

- H­íng dÉn  tæ 1 lµm mÉu, võa tËp võa gi¶i thÝch ®éng t¸c. TiÕp theo c¸c tæ kh¸c lÇn l­ît ®øng vµo. ( lµm vµi lÇn nh­ vËy)

G nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.

- H kÓ thªm c¸c con vËt cã Ých, cã h¹i.

- G ®iÒu khiÓn trß ch¬i

  1. PhÇn kÕt thóc:

- Håi tÜnh.

- G hÖ thèng bµi häc.

 

3 phót

2 phót

- H tËp hîp theo hµng ngang.

- H ®øng vç tay vµ h¸t.

 

 

 

THỂ DỤC 2- TUẦN 1-2

Theå duïc.

GIÔÙI THIEÄU NOÄI DUNG HOÏC- TROØ CHÔI ‘DIEÄT CAÙC CON VAÄT COÙ HAÏI”

I/ MUÏC TIEÂU :

-Bieát moät soá quy ñònh trong giôø hoïc Theå duïc , bieát teân 4 noäi dung cô baûn cuûa chöông trìnhtheå duïc lôùp 2.

-Bieát caùch taäp hôïp haøng doïc , doùng thaúng haøng doïc , ñieåm ñuùng soá cuûa mình .

-Bieát caùch chaøo , baùo caùo khi GV nhaän lôùp .

- Thöïc hieän ñuùng yeâu caàu cuûa troø chôi .

II/ CHUAÅN BÒ:

- Saân taäp, coøi.

- OÅn ñònh haøng nhanh.

III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

1


:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

-Taäp hôïp lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc.

-Giôùi thieäu chöông trình theå duïc Lôùp Hai

-Tính kyû luaät.

 

-Moät soá quy ñònh.

 

-Luyeän taäp: Giaâm chaân taïi choã – ñöùng laïi.

-Troø chôi: Dieät caùc con vaät coù haïi.

-Thöôûng, phaït.

 

-Giaùo vieân heä thoáng laïi baøi.

-Nhaän xeùt baøi hoïc vaø giao vieäc veà nhaø.

 

-Ñöùng taïi choã voã tay,haùt.

 

-Nhanh, ñuùng giôø.

 

-Thöïc hieän ñuùng noäi quy. Chia Toå, baàu caùn söï.

-Taäp ñoàng loaït, chia toå.

-Tham gia troø chôi.

 

-Ñöùng laïi, voã tay haùt.

 

-Taäp luyeän theâm.

 

 

thÓ dôc

Bµi 2: TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè

I. Môc tiªu:

Biết cách tập hợp hàng dọc , HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí ( thấp trên – cao dưới ); biết dóng thẳng hàng dọc.

-          Biết cách điểm số đứng nghiêm ; đứng nghỉ ; biết cách dòn hàng ngang, dàn hàng ( có thể chậm ).

-          Biết cách chơi và tham gia thực được yêu cầu của trò chơi .

II/ CHUAÅN BÒ :

- Saân tröôøng, veä sinh saân taäp.

- Taäp hoïp haøng.

III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

-Phoå bieán noäi dung.

 

 

 

Troø chôi : Giaùo vieân choïn.

-Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, nghæ, giaäm chaân taïi choã, ñöùng laïi.

-GV quan saùt, ñaùnh giaù.

-Troø chôi “ Qua ñöôøng loäi”

 

-Giaùo vieân cho taát caû ngoài xoåm. Khi ---GV goïi toå naøo, toå ñoù ñöùng leân vaø -ñoàng thanh noùi “ Coù chuùng em”. Giaùo vieân yeâu caàu ngoài môùi ngoài.

-Heä thoáng baøi, nhaän xeùt.

Daën doø : Taäp caùc ñoäng taùc ÑHÑN.

-HS taäp luyeän caùch chaøo baùo caùo

-Giaäm chaân taïi choã, ñeám theo nhòp.

-Chaïy nheï nhaøng theo 1 haøng doïc.

-Ñi thaønh voøng troøn vaø hít thôû saâu.

-Tham gia.

-Caùn söï lôùp ñieàu khieån. Toå.

-Daõn haøng ngang, doàn haøng/ 3 laàn.

-Chia toå vaø ñòa ñieåm chôi.

-Ñöùng taïi choã voã tay, haùt.

-Chôi troø chôi “ Coù chuùng em”

 

 

-Taäp luyeän caùc ñoäng taùc ÑHÑN.

 

 

Thể dục

BÀI 3: D ÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG -TRÒ CHƠI "QUA ĐƯỜNG LỘI"

I. Mục tiêu

1


:

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác, Tập hợp hàng nhanh,

- Ôn cách chào báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiên được tương đối đúng, nhanh và trật tự

- Trò chơi “Qua đường lội.”Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

 

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

- Chạy chậm

- Khởi động các khớp

- Vỗ tay hát

2. Phần cơ bản (25 phút)

- Đội hình đội ngũ

- .Dàn hàng ngang, dồn hàng

 

 

 

 

 

Thi đua

 

- Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân tại chỗ - đứng lại

 

- Trò chơi vận động

- Trò chơi “Qua đườnglội.”

 

 

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc (4 phút )

- Thả lỏng cơ bắp

 

- Củng cố

 

- Nhận xét

- Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân

G hô nhịp khởi động cùng HS.

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS.

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ.

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

HS các tổ thi đua trình diễn một lượt .

G cùng HS quan sát nhận xét biểu dương

G nêu tên từng động tác hô nhịp chỉ dẫn cho HS tập.

G kết hợp sửa sai cho HS.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập.

 

G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 

G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện

HS từng tổ lên chơi thử  G giúp đỡ sửa sai cho từng HS .

G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật.

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

HS + G củng cố nội dung bài

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà.

 

Thể dục

BÀI 4 :D ÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG -TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI"

I. Mục tiêu

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. Tập hợp hàng nhanh,

- Ôn cách chào báo cáo khi giáo viên nhặn lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện được tương đối đúng, nhanh và trật tự

- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi.”Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

1


:

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

Nội dung

Cách thức tổ chức các hoạt động

1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp

-Chạy chậm

-Khởi động các khớp

Vỗ tay hát

2. Phần cơ bản (24 phút)

- Đội hình đội ngũ

- Dàn hàng ngang, dồn hàng

 

 

 

 

 

Thi đua

 

-Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân tại chỗ - đứng lại

 

-Trò chơi vận động

Chò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.

 

 

 

 

 

 

 3. Phần kết thúc (5 phút )

-Thả lỏng cơ bắp

 

-Củng cố

 

 

-Nhận xét

-Dặn dò

 

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

G điều khiển HS chạy 1 vòng sân

G hô nhịp khởi động cùng HS

Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài

 

G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển HS tập G sửa động tác sai cho HS

Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập

G quan sát nhận xét sửa  sai cho HS các tổ

G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình.

HS các tổ thi đua trình diễn một lượt .

G cùng HS quan sát nhận xét biểu dương

G nêu tên từng động tác hô nhịp chỉ dẫn cho HS tập

G kết hợp sửa sai cho HS

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập

 

G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi, luật chơi 

G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện

HS từng tổ lên chơi thử  G giúp đỡ sửa sai cho từng HS

G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật .

 

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS

HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp

HS ,G. củng cố nội dung bài

Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học

G nhận xét giờ học 

G ra bài tập về nhà

HS về ôn phần đội hình, đội ngũ

 

ĐẠO ĐỨC 2- TUẦN 1-2

Đạo Đức 

  HỌc tẬp, sinh hoẠt đúng gi.

 

I. Mục đích - Yêu cầu:

- Nªu ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê.

- Nªu ®­îc lîi Ých cña viÖc häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê .

- BiÕt cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu h»ng ngµy cña b¶n th©n.

II. Đồ dùng học tập:

Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai.

       III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến.

- Giáo viên chia nhóm và giao cho mỗi nhóm một tình huống.

+ Nhóm 1, 2 tình huống 1.

+ Nhóm 3, 4 tình huống 2.

 

- Các nhóm học sinh thảo luận.

 

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

1


:

- Giáo viên kết luận: Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ giấc.

* Hoạt động 2: Xử lý tình huống.

- Giáo viên chia cho mỗi nhóm một tình huống.

- Giáo viên kết luận: Mỗi tình huống có một cách ứng xử khác nhau khác nhau.

* Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy.

- Giáo viên giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm.

- Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc và nghỉ ngơi.

* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài.

 

 

- Học sinh nhắc lại.

 

 

- Các nhóm chuẩn bị tình huống.

- Các nhóm lên đóng vai.

- Học sinh trao đổi thảo luận giữa các nhóm.

 

 

- Các nhóm học sinh thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh về thực hiện theo yêu cầu.

 

Đạo đức

HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2).

 

I. Mục đích - Yêu cầu:

- BiÕt cïng cha mÑ lËp thêi gian biÓu h»ng ngµy cña b¶n th©n .

- Thùc hiÖn thêi gian biÓu.

II. Đồ dùng học tập:

- Giáo viên: Phiếu bài tập, một số đồ dùng để sắm vai.

- Học sinh: Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.

* Hoạt động 2: Thảo luận lớp.

- Giáo viên phát cho mỗi học sinh bìa màu qui định: Đỏ là tán thành, màu xanh là không tán thành, màu trắng là không biết.

- Giáo viên đọc từng ý kiến để học sinh bày tỏ ý kiến

- Kết luận: Học tập sinh hoạt đúng giờ giấc có lợi cho sức khoẻ và việc học tập cho bản thân em

* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm.

- Giáo viên chia 4 nhóm

- Kết luận: Việc học tập sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập kết quả hơn, thoải mái hơn. Vì vậy học tập sinh hoạt đúng giờ là cần thiết.

* Hoạt động 4: Thảo luận nhóm đôi.

- Giáo viên chia đôi nhóm và giao nhiệm vụ.

- Kết luận chung: Cần học tập sinh hoạt đúng giờ đảm bảo sức khoẻ và học hành mau tiến bộ.

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài.

 

 

 

 

- Học sinh nhận bìa giáo viên phát

 

 

- Học sinh bày tỏ thái độ

- Học sinh nhắc lại

 

 

 

- Các nhóm thảo luận

- Học sinh đọc kết luận

 

 

 

 

 

- Học sinh thảo luận nhóm

- Học sinh trình bày thời gian biểu.

- Học sinh nhắc lại.

 

THỂ DỤC 3- TUẦN 1-2

Theå duïc

GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH

1


:

I. MUÏC TIEÂU:

+ Phoå bieán 1  (Troø chôi) quy ñònh khi taäp luyeän. Yeâu caàu hoïc sinh hieåu, thöïc hieän ñuùng.

+  Giôùi thieäu chöông trình moân hoïc, yeâu caàu hoïc sinh bieát ñaëc ñieåm cô baûn, coù thaùi ñoä ñuùng vaø tinh thaàn taäp luyeän.

+ Chôi troø trôi “Nhanh leân baïn ôi”

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

Saân tröôøng

Chuaån bò: Coøi, keû saân troø chôi

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: OÅn ñònh nhanh, traät töï. Phoå bieán noäi dung cô baûn, nhöõng noäi dung khi taäp luyeän.

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã voã tay theo nhòp vaø haùt.

Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung ôû L2

* Troø chôi:

 

2’

 

3’

 

 

2 x 8

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc, quay phaûi

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ.

2. Baøi môùi: Phaân coâng toå nhoùm taäp luyeän-choïn caùn söï moân hoïc + choïn bieân cheá toå cuûa lôùp hoïc.

Nhaéc laïi noäi quy taäp luyeän vaø phoå bieán noäi dung moân hoïc.

Khaån tröông taäp hôïp, quaàn aùo goïn gaøng, tích cöïc taäp luyeän chænh ñoán trang phuïc.

3. Troø chôi: Nhanh leân baïn ôi.

OÂn moät soá ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ.

 

3’

 

 

7’

 

2’

 

7’

6’

 

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

 

 

 

Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, quay traùi, phaûi.

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi thöôøng theo nhòp 1,2 giaùo vieân vaø Hoïc sinh cuøng heä thoáng baøi.

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

Nhaän xeùt giôø hoïc.

Giaùo vieân hoâ “Theå duïc” HS ñaùp “Khoeû”.

 

2’

2’

 

4 haøng doïc

Thể dục

OÂN 1 SOÁ KYÕ NAÊNG ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ.

I. MUÏC TIEÂU:

+ OÂn taäp 1 soá kyõ naêng ñoäi hình, ñoäi nguõ ñaõ hoïc ôû lôùp 1,2. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc nhanh, traät töï theo ñuùng ñoäi hình luyeän taäp.

+ Chôi troø chôi: Nhoùm 3, Nhoùm 7.

+ Yeâu caàu cuøng tham gia chôi ñuùng luaät.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

   Saân tröôøng

CB: Coøi, keû saün saân  chôi

II. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Taäp hôïp, baùo caùo phoå bieán noäi dung yeâu caàu giôø hoïc. Nhaéc nhôû hoïc sinh thöïc hieän noäi quy.

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp. Chaïy nheï nhaøng ôû saân tröôøng.

 

2’

 

 

 

Taäp hôïp 4 haøng doïc

 

 

1


:

* Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh

 

2’

 

12’

Chaïy theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN: OÂn taäp hôïp haøng doïc

1. Kieåm tra baøi cuõ: Quay phaûi, traùi, nghieâm nghæ, doàn, daõn haøng, chaøo baùo caùo.

2. Baøi môùi:

Thi ñua bieåu dieãn theo nhoùm. Xem nhoùm naøo nhanh, ñeïp, ñuùng.

3. Troø chôi: Nhoùm 3, nhoùm 7 cho chôi thöû 1,2 laàn. Bieåu döông Hoïc sinh thaéng cuoäc

10’

 

 

 

6’

 

8’

 

Taäp 4 haøng doïc

 

 

 

Taäp theo nhoùm

Bieåu dieãn theo nhoùm

Ñoäi hình voøng troøn

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Voã tay vaø haùt

GV vaø HS cuøng heä thoáng baøi

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt tieát hoïc.

+ Ñoäng taùc 2 tay choá nghoâng (ôû nhaø)

 

2’

2’

 

 

1’

 

Ñöùng theo voøng troøn

 

 

 

Taäp nhieàu laàn

THEÅ DUÏC

OÂN ÑI ÑEÀU- TROØ CHÔI KEÁT BAÏN

 

I. MUÏC TIEÂU: OÂn ñi ñeàu theo 4 haøng doïc, yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng theo nhòp hoâ cuûa GV. 

+ Troø chôi: “Keát baïn” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi 1 caùch chuû ñoäng.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

   Saân tröôøng

   - Chuaån bò: Coøi; Keû saân chôi

II. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.

Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc

* Troø chôi:

Laøm theo hieäu leänh

 

2’

2’

 

1’

 

Taäp hôïp haøng doïc

 

 

 

Theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ: Ñi ñeàu 1 4 haøng doïc HS ñi thöôøng hoâ theo nhòp 1, 2

2. Baøi môùi: OÂn Ñi ñeàu

Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu vaø neâu toùm taét ñoäng taùc cho HS taäp theo khaåu leänh:  “baét ñaàu”. Sau ñi 5-10m thì hoâ”ñöùng laïi ñöùng”

. Troø chôi: Chôi troø “Keát baïn”

 

9’

 

10’

 

 

 

8’

 

4 haøng doïc

 

Ñi 1 haøng doïc, taäp theo toå

 

 

 

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi chaäm vöøa voã tay vöøa haùt.

Giaùo vieân cuøng HS heän thoáng baøi

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt giôø hoïc veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu vaø ñi kieãng goùt 2 tay choáng hoâng.

 

2’

 

2’

 

Ñi theo voøng troøn

 THEÅ DUÏC

1


:

OÂN ÑI ÑEÀU- TROØ CHÔI KEÁT BAÏN

I. MUÏC TIEÂU: OÂn ñi ñeàu theo 4 haøng doïc, yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc cô baûn ñuùng theo nhòp hoâ cuûa GV. 

+ Troø chôi: “Keát baïn” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi 1 caùch chuû ñoäng.

II. ÑÒA ÑIEÅM-PHÖÔNG TIEÄN

- Saân tröôøng

- Chuaån bò: Coøi

- Keû saân chôi

NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

NOÄI DUNG BIEÄN PHAÙP GIAÛNG DAÏY

ÑLVÑ

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

1. Nhaän lôùp: Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu giôø hoïc

2. Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.

Chaïy nheï nhaøng theo haøng doïc

* Troø chôi:

Laøm theo hieäu leänh

 

2’

2’

 

1’

 

Taäp hôïp haøng doïc

 

 

 

Theo haøng doïc

PHAÀN CÔ BAÛN

1. Kieåm tra baøi cuõ: Ñi ñeàu 1 4 haøng doïc HS ñi thöôøng hoâ theo nhòp 1, 2

2. Baøi môùi: OÂn Ñi ñeàu

Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu vaø neâu toùm taét ñoäng taùc cho HS taäp theo khaåu leänh:  “baét ñaàu”. Sau ñi 5-10m thì hoâ”ñöùng laïi ñöùng”

. Troø chôi: Chôi troø “Keát baïn”

 

9’

 

10’

 

 

 

8’

 

4 haøng doïc

 

Ñi 1 haøng doïc, taäp theo toå

 

 

 

 

PHAÀN KEÁT THUÙC

1. Hoài tónh: Ñi chaäm vöøa voã tay vöøa haùt.

Giaùo vieân cuøng HS heän thoáng baøi

2. Nhaän xeùt-Daën doø:

+ Nhaän xeùt giôø hoïc veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu vaø ñi kieãng goùt 2 tay choáng hoâng.

 

2’

 

2’

 

Ñi theo voøng troøn

 

THỂ DỤC 4- TUẦN 1-2

Thể dục

GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH, TOÅ CHÖÙC LÔÙP- TROØ CHÔI “CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC”

 

I.Muïc tieâu :

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4  và một số nội quy trong các giờ học thể dục .

- Biết cách tập hợp hàng dọc , biết cách dóng hàng thẳng , điểm số đứng nghiêm , đứng nghỉ .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên .

II.Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän : Chuaån bò 1 coøi, 4 quaû boùng nhoû baèng nhöïa, cao su hay baèng da.

III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

 

Noäi dung

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu

  -Taäp hôïp lôùp, phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.

 

 

-Nhaän lôùp

1


:

 

 

 

  -Khôûi ñoäng: Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay. 

  -Troø chôi: “Tìm ngöôøi chæ huy”.

 

 

 

 

2.Phaàn cô baûn:

a) Giôùi thieäu chöông trình theå duïc lôùp 4:

  -GV giôùi thieäu toùm taét  chöông trình moân theå duïc lôùp 4 :

   Thôøi löôïng hoïc 2 tieát / 1 tuaàn, hoïc trong 35 tuaàn, caû naêm hoïc 70 tieát.

   Noäi dung bao goàm : Ñoäi hình ñoäi nguõ, baøi theå duïc phaùt trieån chung, baøi taäp reøn luyeän kyõ naêng vaän ñoäng cô baûn, troø chôi vaän ñoäng vaø ñaëc bieät coù moân hoïc töï choïn nhö : “Neùm boùng, Ñaù caàu”, … Nhö vaäy so vôùi lôùp 3 noäi dung hoïc coù nhieàu hôn, sau moãi noäi dung hoïc cuûa caùc em ñeàu coù kieåm tra ñaùnh giaù, do ñoù coâ yeâu caàu caùc em phaûi tham gia ñaày ñuû caùc tieát hoïc vaø tích cöïc töï taäp ôû nhaø.

  b) Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu taäp luyeän:

  Trong giôø hoïc, quaàn aùo phaûi goïn gaøng caùc em neân maëc quaàn aùo theå thao, khoâng ñöôïc ñi deùp leâ, phaûi ñi giaøy hoaëc deùp coù quai sau. Khi muoán ra vaøo lôùp taäp hoaëc nghæ taäp phaûi xin pheùp giaùo vieân.

  c) Bieân cheá toå taäp luyeän:

  Caùch chia toå taäp luyeän nhö theo bieân cheá lôùp (nhö lôùp chuùng ta coù 4 toå thì ñöôïc chia laøm 4 nhoùm ñeå taäp luyeän) hoaëc chia ñoàng ñeàu nam, nöõ vaø trình ñoä söùc khoeû caùc em trong caùc toå. Toå tröôûng laø em ñöôïc toå vaø caû lôùp tín nhieäm baàu ra(Phaân coâng toå tröôûng).

 

 

 

 

  d) Troø chôi : “Chuyeàn boùng tieáp söùc”. 

  -GV phoå bieán luaät chôi: Coù hai caùch chuyeàn boùng.

  Caùch 1: Xoay ngöôøi qua traùi hoaëc qua phaûi, ra sau roài chuyeån boùng cho nhau.

  Caùch 2: Chuyeån boùng qua ñaàu cho nhau.

  -GV laøm maãu caùch chuyeàn boùng.

  -Tieán haønh cho caû lôùp chôi thöû caû hai caùch truyeàn boùng moät soá laàn ñeå naém caùch chôi.

  -Sau khi hoïc sinh  caû lôùp bieát ñöôïc caùch chôi giaùo vieân toå chöùc cho chôi chính thöùc vaø choïn ra ñoäi thaéng thua.

3.Phaàn keát thuùc:

  -Ñöùng taïi choã vöøa voã tay vöøa haùt.

  -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.

GV

 

-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang nghe giôùi thieäu.

 

  

  

                GV

 

 

 

 

 

 

 

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

      

GV

        

 

 

 

-HS chuyeån thaønh ñoäi hình voøng troøn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.

 

 

-HS hoâ “khoûe”.

1


:

  -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baùi taäp veà nhaø.

  -GV hoâ giaûi taùn.

 

 

Thể dục

TAÄP HÔÏP HAØNG DOÏC, DOÙNG HAØNG, ÑIEÅM SOÁ, ÑÖÙNG NGHIEÂM, ÑÖÙNG NGHÆ- TROØ CHÔI “CHAÏY TIEÁP SÖÙC”

 

I.Muïc tieâu :

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4  và một số nội quy trong các giờ học thể dục .

- Biết cách tập hợp hàng dọc , biết cách dóng hàng thẳng , điểm số đứng nghiêm , đứng nghỉ .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên .

II.Ñaëc ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng.Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.

Phöông tieän : Chuaån bò 1 coøi, 2 - 4 laù côø ñuoâi nheo, keû, veõ saân troø chôi.                                                       

III.Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp :

 

Noäi dung

Phöông phaùp toå chöùc

1 . Phaàn môû ñaàu:

  -Taäp hôïp lôùp, phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. Nhaéc laïi noäi quy taäp luyeän, chaán chænh ñoäi nguõ, trang phuïc taäp luyeän.

 

  -Khôûi ñoäng : Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay. 

  -Troø chôi: “Tìm ngöôøi chæ huy”. 

 

2. Phaàn cô baûn:

  a) OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng , ñieåm soá, ñöùng nghieâm , ñöùng nghæ:

  -GV ñieàu khieån cho lôùp taäp coù nhaän xeùt söûa chöõa ñoäng taùc sai cho HS.

  -GV chia toå cho HS luyeän taäp döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. GV quan saùt nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS.

 

 

 

 

  -Taäp hôïp lôùp taäp laïi 1 laàn, cho caùc toå thi ñua trình dieãn. GV cuøng HS quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông tinh thaàn, keát quaû taäp luyeän.

  d) Troø chôi : “ Chaïy tieáp söùc ” 

  -GV neâu teân troø chôi, taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi.

  -GV giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi: Lôùp chia thaønh 4 toå ñöùng theo haøng doïc. Em ñöùng ñaàu chaïy tôùi ñích, sau ñoù chaïy veà voã tay vaøo em thöù hai roài chaïy xuoáng haøng cuoái.

     Em thöù hai thöïc hieän gioáng em thöù nhaát töông töï nhö vaäy cho ñeán heát. Toå naøo chaïy heát soá ngöôøi tröôùc thì thaéng cuoäc.

 

-Nhaän lôùp.

GV

 

 

 

 

 

-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.

      

GV

        

-HS trôû laïi ñoäi hình 4 haøng doïc.

GV

 

 

 

 

-HS chuyeån thaønh ñoäi hình voøng troøn.

 

 

 

 

 

 

1

nguon VI OLET