Tuần 1 tiết 1

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
b0kczq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2013 11:54:02 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 1 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Mùa thu,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1, doc, 1 trang, 0.11 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-1-tiet-1.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 1
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường.
2. Kĩ năng:
- HS biết tác giả của bài Mùa thu ngày khai trường là nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
3. Thái độ:
Quý trọng tình bạn, thầy cô, thêm yêu mái trường.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Mùa thu ngày khai trường, Mùa hè mùa thi, Hạt nắng sân trường.
- Ảnh nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa học Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi chuẩn bị bài học:
Kể tên một vài bài hát về mùa thu?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 6. lớp 7 (Chơi trò chơi Âm nhạc).
Nghe giai điệu đoán tên bài hát: Mỗi bài đoán đúng được 100 điểm.
1. Trường làng tôi (Phạm Trọng Cầu).
2. Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn).
3. Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc: Pháp, Lời Việt: Hoàng Anh).
4. Ca-chiu-sa (Nhạc: Blante – Nga, Lời Việt: Phạm Tuyên).
5. Quê hương (Dân ca U-Crai-na).
6. Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải).
7. Xuân về trên Bản (Nguyễn Tài Tuệ).
8. Đi cắt lúa (Dân ca Hrê – Tây Nguyên, Sưu tầm: Lê Toàn Hùng, Đặt lời mới: Lê Minh Châu).
9. Em là bông hồng nhỏ (Trịnh Công Sơn).
10. Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hoà An).
11. Mùa xuân về (Phan Trần Bảng).
12. Chúng em cần hoà bình (Hoàng Long – Hoàng Lân).
13. Đất nước tươi đẹp sao (Nhạc: Ma-lai-xi-a, Lời việt: Vũ Trọng Tường).
14. Lên đàng (Lưu Hữu Phước).
15. Ánh trăng (Nhạc: Pháp, Lời Việt: Lê Minh Châu).
16. Lí cây đa (Dân ca Quan họ Bắc Ninh).
17. Ca ngợi tổ quốc (Hoàng Vân).
18. Mái trường mến yêu (Lê Quốc Thắng).
19. Đi học (Nhạc: Bùi Đình Thảo, Lời: Minh Chính – Bùi Đình Thảo).
20. Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên).
Vòng thách đấu: Đoán bài hát từ tối đa 7 nốt nhạc, mỗi bài đoán đúng được 1 điểm, ai được 3 điểm trước sẽ giành chiến thắng.
1. Đường chúng ta đi (Nhạc: Huy Du, Lời: Thơ Xuân Sách). Gợi ý: Tên bài hát có bốn chữ, Nhạc: Huy Du, Lời: Thơ Xuân Sách, trong lời hát có câu “ Việt Nam! Trên đường chúng ta đi”.
2. Hành quân xa (Đỗ Nhuận). Gợi ý: Tên bài hát có ba chữ, Nhạc và lời: Đỗ Nhuận, trong lời hát có câu “Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”.
3. Nhạc rừng (Hoàng Việt). Gợi ý: Tên bài hát có hai chữ, Nhạc và lời: Hoàng Việt, trong lời ca có câu hát “Ve rừng kêu liên miên”.
4. Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn). Gợi ý: Tên bài hát có bốn chữ, Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn, trong lời hát có câu “Từ quê nghèo lên phố lớn”.
5. Đội ca (Phong Nhã). Gọi ý: Tên bài hát có năm chữ, Nhạc và lời: Phong Nhã, trong lời hát có câu “Cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ”.
Liên khúc vàng: Trong vòng 1 phút đoán đúng tên 7 bài hát sẽ được thưởng 5000 điểm.
1. Tiếng chuông và ngọn cờ (Phạm Tuyên).
2. Đi cấy (Dân ca Thanh Hoá).
3. Niềm vui của em (Nhạc và lời: Nguyễn Huy Hùng).
4. Ngày đầu tiên đi học (Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, Lời: Thơ Nguyễn Thái Dương).
5.

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                     Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 1

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

 Hoïc haùt: Baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng.

     2. Kó naêng:

- HS bieát taùc giaû cuûa baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng laø nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.

     3. Thaùi ñoä:

 Quyù troïng tình baïn, thaày coâ, theâm yeâu maùi tröôøng.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Muøa heø muøa thi, Haït naéng saân tröôøng.

- AÛnh nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng.

     2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøi hoïc:

 Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp 6. lôùp 7 (Chôi troø chôi AÂm nhaïc).

Nghe giai ñieäu ñoaùn teân baøi haùt: Moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 100 ñieåm.

    1. Tröôøng laøng toâi (Phaïm Troïng Caàu).

    2. Tieáng ve goïi heø (Trònh Coâng Sôn).

    3. Chuù chim nhoû deã thöông (Nhaïc: Phaùp, Lôøi Vieät: Hoaøng Anh).

    4. Ca-chiu-sa (Nhaïc: Blante – Nga, Lôøi Vieät: Phaïm Tuyeân).

    5. Queâ höông (Daân ca U-Crai-na).

    6. Khuùc ca boán muøa (Nguyeãn Haûi).

    7. Xuaân veà treân Baûn (Nguyeãn Taøi Tueä).

    8. Ñi caét luùa (Daân ca Hreâ – Taây Nguyeân, Söu taàm: Leâ Toaøn Huøng, Ñaët lôøi môùi: Leâ Minh Chaâu).

    9. Em laø boâng hoàng nhoû (Trònh Coâng Sôn).

    10. Khuùc haùt chim sôn ca (Ñoã Hoaø An).

    11. Muøa xuaân veà (Phan Traàn Baûng).

    12. Chuùng em caàn hoaø bình (Hoaøng Long – Hoaøng Laân).

    13. Ñaát nöôùc töôi ñeïp sao (Nhaïc: Ma-lai-xi-a, Lôøi vieät: Vuõ Troïng Töôøng).

    14. Leân ñaøng (Löu Höõu Phöôùc).

    15. AÙnh traêng (Nhaïc: Phaùp, Lôøi Vieät: Leâ Minh Chaâu).

    16. Lí caây ña (Daân ca Quan hoï Baéc Ninh).

    17. Ca ngôïi toå quoác (Hoaøng Vaân).

    18. Maùi tröôøng meán yeâu (Leâ Quoác Thaéng).

    19. Ñi hoïc (Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo, Lôøi: Minh Chính – Buøi Ñình Thaûo).

    20. Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng (Phaïm Tuyeân).

Voøng thaùch ñaáu: Ñoaùn baøi haùt töø  toái ña 7 noát nhaïc, moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 1 ñieåm, ai ñöôïc 3 ñieåm tröôùc seõ giaønh chieán thaéng.

     1. Ñöôøng chuùng ta ñi (Nhaïc: Huy Du, Lôøi: Thô Xuaân Saùch). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù boán chöõ, Nhaïc: Huy Du, Lôøi: Thô Xuaân Saùch, trong lôøi haùt coù caâu “ Vieät Nam! Treân ñöôøng chuùng ta ñi”.

    2. Haønh quaân xa (Ñoã Nhuaän). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Ñoã Nhuaän, trong lôøi haùt coù caâu “Ñôøi chuùng ta ñaâu coù giaëc laø ta cöù ñi”.

    3. Nhaïc röøng (Hoaøng Vieät). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù hai chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vieät, trong lôøi ca coù caâu haùt “Ve röøng keâu lieân mieân”.

    4. Noái voøng tay lôùn (Trònh Coâng Sôn). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù boán chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Trònh Coâng Sôn, trong lôøi haùt coù caâu “Töø queâ ngheøo leân phoá lôùn”.

    5. Ñoäi ca (Phong Nhaõ). Goïi yù: Teân baøi haùt coù naêm chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Phong Nhaõ, trong lôøi haùt coù caâu “Coá gaéng xöùng ñaùng chaùu ngoan Baùc Hoà”.

Lieân khuùc vaøng: Trong voøng 1 phuùt ñoaùn ñuùng teân 7 baøi haùt seõ ñöôïc thöôûng 5000 ñieåm.

    1. Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø (Phaïm Tuyeân).

    2. Ñi caáy (Daân ca Thanh Hoaù).

    3. Nieàm vui cuûa em (Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Huy Huøng).

    4. Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc (Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän, Lôøi: Thô Nguyeãn Thaùi Döông).

    5. Tia naéng, haït möa (Nhaïc: Khaùnh Vinh, Lôøi: Thô Leä Bình).

    6. Laù thuyeàn öôùc mô (Thaûo Linh).

    7. Thaät laø hay (Hoaøng Laân).

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng, treo aûnh

 

 

Chæ ñònh

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Ñieàu khieån

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

I. Hoïc haùt baøi:

MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG

Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà noäi dung baøi haùt, SGK trang 6.

- Muøa heø ñaõ troâi qua cuøng nhöõng ngaøy nghæ heø thaät thoaûi maùi sau moät naêm hoïc phaûi khoâng caùc em? Sau muøa heø laø ñeán muøa gì naøo? AØ ñoù laø muøa thu, muøa cuûa bao caûm xuùc cho caùc thi só laøm thô vaø caùc nhaïc só saùng taùc nhaïc. Ñaõ coù raát nhieàu baøi haùt vieát veà muøa thu vôùi nhöõng saéc thaùi thình caûm khaùc nhau. Muøa thu trong thieân nhieân vaø muøa thu trong lòch söû ñaõ ñeå laïi trong moãi con ngöôøi nhöõng aán töôïng vaø kó nieäm heát söùc phong phuù. Vôùi tuoåi thieáu nhi, muøa thu laø muøa cuûa nhöõng aùnh traêng raèm, cuûa chò haèng, cuûa chuù Cuoäi, cuûa baùnh trung thu vaø nhöõng chieác ñeøn sao laáp laùnh. Coøn ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh chuùng ta thì muøa thu thöôøng gaén lieàn vôùi ngaøy khai tröôøng ñaày naùo nöùc, vôùi tieáng troáng tröôøng vang leân roän raõ nhoän nhòp nhö thuùc giuïc caùc em ñeán tröôøng vaø khi ñeán tröôøng caùc em seõ ñöôïc ñöôïc gaëp thaày coâ vaø gaëp laïi baïn beø trong nhöõng nieàm vui caûm ñoäng. Baèng giai ñieäu vui töôi, trong saùng vaø tieát taáu loâi cuoán roän raõ. Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng ñaõ theå hieän nhöõng tình caûm thaân thöông ñoù qua baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, theá caùc em ñaõ bieát gì veà nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng naøo? Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng sinh ngaøy 04 – 09 – 1946, oâng toát nghieäp khoa aâm nhaïc CÑSP Haø Noäi vaø khoa vaên hoaù quaàn chuùng tröôøng Ñaïi hoïc vaên hoaù. OÂng ñaõ coâng taùc nhieàu naêm trong ngaønh giaùo duïc quaän Ba Ñình Haø Noäi vaø hieän laøm vieäc ôû vaên phoøng hoäi Nhaïc só Vieät Nam. Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng ñaõ saùng taùc nhieàu ca khuùc thieáu nhi nhö Muøa heø muøa thi, Lôøi ru cuûa meï, Haït naéng saân tröôøng … Vaø trong soá ñoù coù baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng maø chuùng ta seõ ñöôïc hoïc haùt trong tieát hoïc hoâm nay.

- Trích ñoaïn caùc baøi: Muøa heø muøa thi, Haït naéng saân tröôøng.

     2. Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

     3. Nghe baøi haùt maãu:

- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 2 ñoaïn, ñoaïn 1 coù 2 caâu, ñoaïn 2 coù 4 caâu.

     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn roài ñeàm 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Haùt baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

HS nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe

Luyeän thanh

 

 

 

 

 

HS nghe

Nhaéc laïi

 

Hoïc haùt

 

 

 

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.

- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng? (Giai ñieäu soâi noåi, haøo höùng, tha thieát, ñaèm thaém, trong baøi haùt ta nhö nghe thaáy tieáng troáng tröôøng vang leân roän raõ, nhoän nhòp, thuùc giuïc caùc em ñeán tröôøng).

- Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu? (Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Muøa thu cuûa em, Thu vaøng…).

    5. Nhaän xeùt - Daën doø:

- Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu?

- Hoïc thuoäc baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng.

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 2:

 Luyeän taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 1 tiết 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU