Tuần 1 tiết 1

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 52       7      0
Ngày đăng 2013-08-31 11:54:02 Tác giả Đa Bùi Văn loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 1 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . Hoïc haùt: Baøi Muøa thu n

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                     Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 1
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
 Hoïc haùt: Baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
     2. Kó naêng:
- HS bieát taùc giaû cuûa baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng laø nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt.
     3. Thaùi ñoä:
 Quyù troïng tình baïn, thaày coâ, theâm yeâu maùi tröôøng.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Muøa heø muøa thi, Haït naéng saân tröôøng.
- AÛnh nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng.
     2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøi hoïc:
 Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Nhaéc laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp 6. lôùp 7 (Chôi troø chôi AÂm nhaïc).
Nghe giai ñieäu ñoaùn teân baøi haùt: Moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 100 ñieåm.
    1. Tröôøng laøng toâi (Phaïm Troïng Caàu).
    2. Tieáng ve goïi heø (Trònh Coâng Sôn).
    3. Chuù chim nhoû deã thöông (Nhaïc: Phaùp, Lôøi Vieät: Hoaøng Anh).
    4. Ca-chiu-sa (Nhaïc: Blante – Nga, Lôøi Vieät: Phaïm Tuyeân).
    5. Queâ höông (Daân ca U-Crai-na).
    6. Khuùc ca boán muøa (Nguyeãn Haûi).
    7. Xuaân veà treân Baûn (Nguyeãn Taøi Tueä).
    8. Ñi caét luùa (Daân ca Hreâ – Taây Nguyeân, Söu taàm: Leâ Toaøn Huøng, Ñaët lôøi môùi: Leâ Minh Chaâu).
    9. Em laø boâng hoàng nhoû (Trònh Coâng Sôn).
    10. Khuùc haùt chim sôn ca (Ñoã Hoaø An).
    11. Muøa xuaân veà (Phan Traàn Baûng).
    12. Chuùng em caàn hoaø bình (Hoaøng Long – Hoaøng Laân).
    13. Ñaát nöôùc töôi ñeïp sao (Nhaïc: Ma-lai-xi-a, Lôøi vieät: Vuõ Troïng Töôøng).
    14. Leân ñaøng (Löu Höõu Phöôùc).
    15. AÙnh traêng (Nhaïc: Phaùp, Lôøi Vieät: Leâ Minh Chaâu).
    16. Lí caây ña (Daân ca Quan hoï Baéc Ninh).
    17. Ca ngôïi toå quoác (Hoaøng Vaân).
    18. Maùi tröôøng meán yeâu (Leâ Quoác Thaéng).
    19. Ñi hoïc (Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo, Lôøi: Minh Chính – Buøi Ñình Thaûo).
    20. Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng (Phaïm Tuyeân).
Voøng thaùch ñaáu: Ñoaùn baøi haùt töø  toái ña 7 noát nhaïc, moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 1 ñieåm, ai ñöôïc 3 ñieåm tröôùc seõ giaønh chieán thaéng.
     1. Ñöôøng chuùng ta ñi (Nhaïc: Huy Du, Lôøi: Thô Xuaân Saùch). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù boán chöõ, Nhaïc: Huy Du, Lôøi: Thô Xuaân Saùch, trong lôøi haùt coù caâu “ Vieät Nam! Treân ñöôøng chuùng ta ñi”.
    2. Haønh quaân xa (Ñoã Nhuaän). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Ñoã Nhuaän, trong lôøi haùt coù caâu “Ñôøi chuùng ta ñaâu coù giaëc laø ta cöù ñi”.
    3. Nhaïc röøng (Hoaøng Vieät). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù hai chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vieät, trong lôøi ca coù caâu haùt “Ve röøng keâu lieân mieân”.
    4. Noái voøng tay lôùn (Trònh Coâng Sôn). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù boán chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Trònh Coâng Sôn, trong lôøi haùt coù caâu “Töø queâ ngheøo leân phoá lôùn”.
    5. Ñoäi ca (Phong Nhaõ). Goïi yù: Teân baøi haùt coù naêm chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Phong Nhaõ, trong lôøi haùt coù caâu “Coá gaéng xöùng ñaùng chaùu ngoan Baùc Hoà”.
Lieân khuùc vaøng: Trong voøng 1 phuùt ñoaùn ñuùng teân 7 baøi haùt seõ ñöôïc thöôûng 5000 ñieåm.
    1. Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø (Phaïm Tuyeân).
    2. Ñi caáy (Daân ca Thanh Hoaù).
    3. Nieàm vui cuûa em (Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Huy Huøng).
    4. Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc (Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän, Lôøi: Thô Nguyeãn Thaùi Döông).
    5. Tia naéng, haït möa (Nhaïc: Khaùnh Vinh, Lôøi: Thô Leä Bình).
    6. Laù thuyeàn öôùc mô (Thaûo Linh).
    7. Thaät laø hay (Hoaøng Laân).
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng, treo aûnh
 
 
Chæ ñònh
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Ñieàu khieån
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
I. Hoïc haùt baøi:
MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG
Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà noäi dung baøi haùt, SGK trang 6.
- Muøa heø ñaõ troâi qua cuøng nhöõng ngaøy nghæ heø thaät thoaûi maùi sau moät naêm hoïc phaûi khoâng caùc em? Sau muøa heø laø ñeán muøa gì naøo? AØ ñoù laø muøa thu, muøa cuûa bao caûm xuùc cho caùc thi só laøm thô vaø caùc nhaïc só saùng taùc nhaïc. Ñaõ coù raát nhieàu baøi haùt vieát veà muøa thu vôùi nhöõng saéc thaùi thình caûm khaùc nhau. Muøa thu trong thieân nhieân vaø muøa thu trong lòch söû ñaõ ñeå laïi trong moãi con ngöôøi nhöõng aán töôïng vaø kó nieäm heát söùc phong phuù. Vôùi tuoåi thieáu nhi, muøa thu laø muøa cuûa nhöõng aùnh traêng raèm, cuûa chò haèng, cuûa chuù Cuoäi, cuûa baùnh trung thu vaø nhöõng chieác ñeøn sao laáp laùnh. Coøn ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh chuùng ta thì muøa thu thöôøng gaén lieàn vôùi ngaøy khai tröôøng ñaày naùo nöùc, vôùi tieáng troáng tröôøng vang leân roän raõ nhoän nhòp nhö thuùc giuïc caùc em ñeán tröôøng vaø khi ñeán tröôøng caùc em seõ ñöôïc ñöôïc gaëp thaày coâ vaø gaëp laïi baïn beø trong nhöõng nieàm vui caûm ñoäng. Baèng giai ñieäu vui töôi, trong saùng vaø tieát taáu loâi cuoán roän raõ. Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng ñaõ theå hieän nhöõng tình caûm thaân thöông ñoù qua baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng, theá caùc em ñaõ bieát gì veà nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng naøo? Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng sinh ngaøy 04 – 09 – 1946, oâng toát nghieäp khoa aâm nhaïc CÑSP Haø Noäi vaø khoa vaên hoaù quaàn chuùng tröôøng Ñaïi hoïc vaên hoaù. OÂng ñaõ coâng taùc nhieàu naêm trong ngaønh giaùo duïc quaän Ba Ñình Haø Noäi vaø hieän laøm vieäc ôû vaên phoøng hoäi Nhaïc só Vieät Nam. Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng ñaõ saùng taùc nhieàu ca khuùc thieáu nhi nhö Muøa heø muøa thi, Lôøi ru cuûa meï, Haït naéng saân tröôøng … Vaø trong soá ñoù coù baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng maø chuùng ta seõ ñöôïc hoïc haùt trong tieát hoïc hoâm nay.
- Trích ñoaïn caùc baøi: Muøa heø muøa thi, Haït naéng saân tröôøng.
     2. Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

     3. Nghe baøi haùt maãu:
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 2 ñoaïn, ñoaïn 1 coù 2 caâu, ñoaïn 2 coù 4 caâu.
     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn roài ñeàm 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Haùt baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
HS nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nghe
Luyeän thanh
 
 
 
 
 
HS nghe
Nhaéc laïi
 
Hoïc haùt
 
 
 
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp, theå hieän tính chaát soâi noåi, haøo höùng, thieát tha, ñaèm thaém.
- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng? (Giai ñieäu soâi noåi, haøo höùng, tha thieát, ñaèm thaém, trong baøi haùt ta nhö nghe thaáy tieáng troáng tröôøng vang leân roän raõ, nhoän nhòp, thuùc giuïc caùc em ñeán tröôøng).
- Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu? (Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Muøa thu cuûa em, Thu vaøng…).
    5. Nhaän xeùt - Daën doø:
- Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu?
- Hoïc thuoäc baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng.
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 2:
 Luyeän taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:Đa Bùi Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_1_tiet_1_lop_8.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
b0kczq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-31 11:54:02
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
52
Lần xem
7
giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • tuần 1 - tiết 1
  Giáo án
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 0

 • Tuần 1,tiết 1
  Thể dục 8
  Tuần 1,tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2017

  Xem: 0

 • tuần 1 tiết 1
  Giáo án
  tuần 1 tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2015

  Xem: 0

 • tuần 1 - tiết 1
  Tin học 6
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 0

 • tuần 1 tiết 1
  Mầm non
  tuần 1 tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2015

  Xem: 0

 • Tuấn 1- Tiết 1
  Giáo án
  Tuấn 1- Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 0

 • Tuấn 1- Tiết 1
  Mầm non
  Tuấn 1- Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2015

  Xem: 0

 • tuần 1 - tiết 1
  Tin học 8
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 3

 • tuan 1 - tiet 1
  Tin học 7
  tuan 1 - tiet 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2017

  Xem: 0

 • Tuần 1 Tiết 1
  Mầm non
  Tuần 1 Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0