Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 1 Tiết 1

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
d92bzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-08-23 22:20:04
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 1 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - Giôùi thieäu moân hoïc A

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 1
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröông THCS
- Taäp haùt Quoác ca
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröông THCS.
- Taäp haùt Quoác ca.
- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     2. Kó naêng:
- HS coù nhöõng hieåu bieát sô löôïc veà ngheä thuaät aâm nhaïc.
- HS bieát ñöôïc noäi dung cuûa moân AÂm nhaïc ôû tröông THCS.
- HS bieát teân taùc giaû cuûa baøi haùt Quoác ca.
- HS haùt thuoäc baøi haùt Quoác ca.
     3. Thaùi ñoä:
Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, baûo veä Toå quoác.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Baêng hoaëc ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi haùt Quoác ca, moät soá baøi haùt minh hoaï: Em yeâu tröôøng em, trích ñoaïn OÂpera Carmen.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
- Traû lôøi nhöõng kieán thöùc Nhaïc lí ñaõ hoïc ôû tieåu hoïc (Chôi troø chôi AÂm nhaïc).
Nghe giai ñieäu ñoaùn teân baøi haùt: Moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 100 ñieåm.
    1. Em vaãn nhôù tröôøng xöa (Thanh Sôn).
    2. Em taäp laùi oâ toâ (Ñoaøn Phi).
    3. Chuù boä ñoäi (Hoaøng Haø).
    4. Nhôù ôn Baùc (Phan Huyønh Ñieåu).
    5. Nhöõng boâng hoa, nhöõng baøi ca (Hoaøng Long).
    6.  Reo vang bình minh (Löu Höõu Phöôùc).
    7. Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan (Löu Höõu Phöôùc).
    8. Chuù voi con ôû baûn Ñoân (Phaïm Tuyeân).
    9. Muùa vui (Löu Höõu Phöôùc).
    10. Coø laû (Daân ca ñoàng baèng Baéc Boä).
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

    11. Sen hoàng (Leâ Baùch).
    12. Tieáng haùt baïn beø mình (Leâ Hoaøng Minh).
    13. Chò ong naâu vaø em beù (Taân Huyeàn).
    14. Em yeâu tröôøng em (Hoaøng Vaân).
    15. Ngaøy muøa vui (Daân ca Thaùi, Lôøi môùi: Hoaøng Laân).
    16. Con chim non (Daân ca Phaùp).
    17. Lôùp chuùng ta ñoaøn keát (Moäng Laân).
    18. Gaø gaùy (Daân ca Coáng – Lai Chaâu, Lôøi môùi: Huy Traân).
    19. Ñeám sao (Vaên Chung).
    20. Baøi ca ñi hoïc (Phan Traàn Baûng).
Voøng thaùch ñaáu: Ñoaùn baøi haùt töø  toái ña 7 noát nhaïc, moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 1 ñieåm, ai ñöôïc ba ñieåm tröôùc seõ chieán thaéng.
    1. Meï ñi vaéng (Nhaïc: Trònh Coâng Sôn, Lôøi: Nguyeãn Quang Duõng). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc: Trònh Coâng Sôn, Lôøi: Nguyeãn Quang Duõng, trong lôøi haùt coù caâu “Con caàm caây ñaøn con haùt”.
    2. Baét kim thang (Daân ca Nam Boä). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Daân ca Nam Boä, trong lôøi haùt coù caâu “Coät beân keøo laø keøo beân coät”.
    3. Chuù eách con (Phan Nhaân). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Phan Nhaân, trong lôøi ca coù caâu haùt “Bao nhieâu chuù treâ non cuøng bao nhieâu chuù roâ non”.
    4. Chuù chim nhoû deã thöông (Nhaïc: Phaùp, Lôøi: Hoaøng Anh). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù 5 chöõ, Nhaïc: Phaùp, Lôøi: Hoaøng Anh, trong lôøi haùt coù caâu “Chim líu lo hoùt theo vang löøng”.
    5. Thaät laø hay (Hoaøng Laân). Goïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân, trong lôøi haùt coù caâu “Chim khuyeân tôùi hoùt theo”.
Lieân khuùc vaøng: Trong voøng 1 phuùt ñoaùn ñuùng teân 7 baøi haùt seõ ñöôïc thöôûng 5.000 ñieåm.
    1. Naêm ngoùn tay ngoan (Traàn Vaên Thuï).
    2. Ñi tôùi tröôøng (Nhaïc: Ñöùc Baèng, Lôøi: Theo hoïc vaàn lôùp 1 cuõ).
    3. Hoaø bình cho beù (Huy Traân).
    4. Quaû (Xanh Xanh).
    5. Baàu trôøi xanh (Nguyeãn Vaên Quyø).
    6. Lí caây boâng (Daân ca Nam Boä).
    7. Queâ höông töôi ñeïp (Daân ca Nuøng, Ñaët lôøi: Anh Hoaøng).
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: OÂn nhöõng kieán thöùc moân AÂm nhaïc ñaõ hoïc ôû tieåu hoïc: Nhòp  , nhòp   . Hình noát: Traéng, traéng chaám, ñen, moùc ñôn. Teân noát: Ñoà reâ mi pha son la si ñoá.
    3. Baøi môùi:
 
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
Thöïc hieän
 
GV hoûi
 
Nhaán maïnh
 
 
GV hoûi
 
Nhaán maïnh
 
Ghi baûng
 
 
 
 
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baûng
 
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
 
I. Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröôøng THCS
    1. Sô löôïc veà ngheä thuaät aâm thanh:
- Môû baêng hoaëc ñóa: Trích ñoaïn caùc baøi Em yeâu tröôøng em, OÂpera Carmen.
- Vöøa roài caùc em ñaõ ñöôïc nghe nhöõng loaïi aâm nhaïc gì? (Nhaïc haùt, nhaïc ñaøn).
- AÂm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï.
- Muoán nghe vaø hieåu ñöôïc aâm nhaïc caùc em caàn phaûi laøm gì? (Hoïc taäp vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi aâm nhaïc).
- Muoán nghe vaø hieåu ñöôïc aâm nhaïc chuùng ta caàn phaûi hoïc taäp vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi noù.
    2. Moân AÂm nhaïc ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû: Goàm coù 3 phaân moân:
        a. Hoïc haùt:
        b. Nhaïc lí vaø Taäp ñoïc nhaïc (TÑN):
        c. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
- Caùc lôùp 6, 7, 8 hoïc 8 baøi haùt trong moät naêm, lôùp 9 hoïc 4 baøi haùt.
- Muoán coù hieåu bieát sô giaûn veà aâm nhaïc caàn phaûi hoïc nhöõng kí hieäu ghi cheùp vaø moät soá lí thuyeát veà aâm nhaïc. Muoán theå hieän caùc lí hieäu ghi cheùp nhaïc thaønh AÂm thanh caàn bieát caùch TÑN.
- Giôùi thieäu veà aâm nhaïc thöôøng thöùc: Caùc em seõ hieåu bieát moät soá ñanh nhaân aâm nhaïc theá giôùi, moät soá nhaïc só Vieät Nam coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn AÂm nhaïc caùch maïng. Ñoàng thôøi caùc em cuõng ñöôïc giôùi thieäu veà daân ca vaø nhöõng sinh hoaït vaên hoaù cuûa Vieät Nam.
II. Taäp haùt:                    QUOÁC CA
(Tieán quaân ca)
Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao
- Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

Ghi baøi
 
HS nghe
 
Traû lôøi
 
Ghi baøi
 
 
Traû lôøi
 
Ghi baøi
 
Ghi baøi
 
 
 
 
HS nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
 
 
Thöïc haønh
 
 
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Chæ huy
Thöïc hieän
Yeâu caàu
- Haùt Quoác ca theo khaû naêng caùc em.
- Môû baêng hoaëc ñóa baøi haùt Quoác ca.
- Haùt laïi baøi haùt Quoác ca vôùi tính chaát huøng maïnh, trang nghieâm. Thöïc hieän ñuùng nhòp. Chuù yù chænh söûa nhöõng choå hoïc sinh haùt chöa chính xaùc.
Trình baøy
HS nghe
Thöïc haønh

 
     4. Cuûng coá:
- Moät em neâu laïi noäi dung 1 vaø nhaéc laïi nhöõng ñieàu ñaõ ghi baøi.
- Töøng nhoùm nöûa lôùp ñöùng leân haùt Quoác ca, giaùo vieân chæ huy caû lôùp haùt Quoác ca nhö trong nghi thöùc chaøo côø.
- Noäi dung BH theå hieän ñieàu gì? (Loøng quyeát taâm chieán ñaáu, baûo veä Toå quoác cuûa quaân daân Vieät Nam)
- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
- Giaùo duïc caùc em caàn luoân nhôù ôn nhöõng anh huøng lieät só , hoï ñaõ coù nhieàu coâng ñoùng goùp ñeå ñem ñeán cho chuùng ta coù moät cuoäc soáng hoøa bình, aám no, töï do, haïnh phuùc nhö ngaøy hoâm nay.
    5. Nhaän xeùt – Daën doø:
- Xem laïi kieán thöùc veà Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû.
- Taäp trình baøy baøi haùt Quoác ca.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 2:
     + Taäp phaùt bieåu noäi dung baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø?
     + Keå teân 3 baøi haùt thieáu nhi cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân?
IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_1_tiet_1_lop_6.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Tuấn 1- Tiết 1
  Giáo án khác
  Tuấn 1- Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 0

 • Tuần 1- tiết 1
  Giáo án khác
  Tuần 1- tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • tuần 1 - tiết 1
  Giáo án khác
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 10

 • Tuần 1 Tiết 1
  Giáo án khác
  Tuần 1 Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • Tuan 1 Tiet 1
  Sinh học
  Tuan 1 Tiet 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2012

  Xem: 1

 • tuần 1 - tiết 1
  Giáo án khác
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2015

  Xem: 0

 • Tuần 1 Tiết 1
  Lịch sử
  Tuần 1 Tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2010

  Xem: 16

 • tuần 1 - tiết 1
  Âm nhạc 7
  tuần 1 - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2010

  Xem: 15

 • tuan 1 tiet 1
  Giáo án khác
  tuan 1 tiet 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • tuan 1 - tiet 1
  Giáo án khác
  tuan 1 - tiet 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2017

  Xem: 7