Tuần 1 tiết 1

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
d92bzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/23/2013 10:20:04 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 1 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trương THCS - Tập hát Quốc ca I. Mục tiêu: 1. Kiến thứ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1, doc, 1 trang, 0.11 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-1-tiet-1.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 1
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trương THCS
- Tập hát Quốc ca
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trương THCS.
- Tập hát Quốc ca.
- Tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Kĩ năng:
- HS có những hiểu biết sơ lược về nghệ thuật âm nhạc.
- HS biết được nội dung của môn Âm nhạc ở trương THCS.
- HS biết tên tác giả của bài hát Quốc ca.
- HS hát thuộc bài hát Quốc ca.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Băng hoặc đĩa nhạc và máy hát bài hát Quốc ca, một số bài hát minh hoạ: Em yêu trường em, trích đoạn Ôpera Carmen.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Trả lời những kiến thức Nhạc lí đã học ở tiểu học (Chơi trò chơi Âm nhạc).
Nghe giai điệu đoán tên bài hát: Mỗi bài đoán đúng được 100 điểm.
1. Em vẫn nhớ trường xưa (Thanh Sơn).
2. Em tập lái ô tô (Đoàn Phi).
3. Chú bộ đội (Hoàng Hà).
4. Nhớ ơn Bác (Phan Huỳnh Điểu).
5. Những bông hoa, những bài ca (Hoàng Long).
6. Reo vang bình minh (Lưu Hữu Phước).
7. Thiếu nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước).
8. Chú voi con ở bản Đôn (Phạm Tuyên).
9. Múa vui (Lưu Hữu Phước).
10. Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ).
11. Sen hồng (Lê Bách).
12. Tiếng hát bạn bè mình (Lê Hoàng Minh).
13. Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền).
14. Em yêu trường em (Hoàng Vân).
15. Ngày mùa vui (Dân ca Thái, Lời mới: Hoàng Lân).
16. Con chim non (Dân ca Pháp).
17. Lớp chúng ta đoàn kết (Mộng Lân).
18. Gà gáy (Dân ca Cống – Lai Châu, Lời mới: Huy Trân).
19. Đếm sao (Văn Chung).
20. Bài ca đi học (Phan Trần Bảng).
Vòng thách đấu: Đoán bài hát từ tối đa 7 nốt nhạc, mỗi bài đoán đúng được 1 điểm, ai được ba điểm trước sẽ chiến thắng.
1. Mẹ đi vắng (Nhạc: Trịnh Công Sơn, Lời: Nguyễn Quang Dũng). Gợi ý: Tên bài hát có ba chữ, Nhạc: Trịnh Công Sơn, Lời: Nguyễn Quang Dũng, trong lời hát có câu “Con cầm cây đàn con hát”.
2. Bắt kim thang (Dân ca Nam Bộ). Gợi ý: Tên bài hát có ba chữ, Dân ca Nam Bộ, trong lời hát có câu “Cột bên kèo là kèo bên cột”.
3. Chú ếch con (Phan Nhân). Gợi ý: Tên bài hát có ba chữ, Nhạc và lời: Phan Nhân, trong lời ca có câu hát “Bao nhiêu chú trê non cùng bao nhiêu chú rô non”.
4. Chú chim nhỏ dễ thương (Nhạc: Pháp, Lời: Hoàng Anh). Gợi ý: Tên bài hát có 5 chữ, Nhạc: Pháp, Lời: Hoàng Anh, trong lời hát có câu “Chim líu lo hót theo vang lừng”.
5. Thật là hay (Hoàng Lân). Gọi ý: Tên bài hát có ba chữ, Nhạc và lời: Hoàng Lân, trong lời hát có câu “Chim khuyên tới hót theo”.
Liên khúc vàng: Trong vòng 1 phút đoán đúng tên 7 bài hát sẽ được thưởng 5.000 điểm.
1. Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ).
2. Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng, Lời: Theo học vần lớp 1 cũ).
3. Hoà bình cho bé (Huy Trân).
4. Quả (Xanh Xanh).
5. Bầu trời xanh (Nguyễn Văn Quỳ).
6. Lí cây bông (Dân ca Nam Bộ).
7. Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng, Đặt lời: Anh Hoàng).
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 1

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröông THCS

- Taäp haùt Quoác ca

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröông THCS.

- Taäp haùt Quoác ca.

- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     2. Kó naêng:

- HS cnhöõng hieåu bieát sô löôïc veà ngheä thuaät aâm nhaïc.

- HS bieát ñöôïc noäi dung cuûa moân AÂm nhaïc ôû tröông THCS.

- HS bieát teân taùc giaû cuûa baøi haùt Quoác ca.

- HS haùt thuoäc baøi haùt Quoác ca.

     3. Thaùi ñoä:

Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, baûo veä Toå quoác.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Baêng hoaëc ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi haùt Quoác ca, moät soá baøi haùt minh hoaï: Em yeâu tröôøng em, trích ñoaïn OÂpera Carmen.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 6.

- Traû lôøi nhöõng kieán thöùc Nhaïc lí ñaõ hoïc ôû tieåu hoïc (Chôi troø chôi AÂm nhaïc).

Nghe giai ñieäu ñoaùn teân baøi haùt: Moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 100 ñieåm.

    1. Em vaãn nhôù tröôøng xöa (Thanh Sôn).

    2. Em taäp laùi oâ toâ (Ñoaøn Phi).

    3. Chuù boä ñoäi (Hoaøng Haø).

    4. Nhôù ôn Baùc (Phan Huyønh Ñieåu).

    5. Nhöõng boâng hoa, nhöõng baøi ca (Hoaøng Long).

    6.  Reo vang bình minh (Löu Höõu Phöôùc).

    7. Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan (Löu Höõu Phöôùc).

    8. Chuù voi con ôû baûn Ñoân (Phaïm Tuyeân).

    9. Muùa vui (Löu Höõu Phöôùc).

    10. Coø laû (Daân ca ñoàng baèng Baéc Boä).

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

    11. Sen hoàng (Leâ Baùch).

    12. Tieáng haùt baïn beø mình (Leâ Hoaøng Minh).

    13. Chò ong naâu vaø em beù (Taân Huyeàn).

    14. Em yeâu tröôøng em (Hoaøng Vaân).

    15. Ngaøy muøa vui (Daân ca Thaùi, Lôøi môùi: Hoaøng Laân).

    16. Con chim non (Daân ca Phaùp).

    17. Lôùp chuùng ta ñoaøn keát (Moäng Laân).

    18. Gaø gaùy (Daân ca Coáng – Lai Chaâu, Lôøi môùi: Huy Traân).

    19. Ñeám sao (Vaên Chung).

    20. Baøi ca ñi hoïc (Phan Traàn Baûng).

Voøng thaùch ñaáu: Ñoaùn baøi haùt töø  toái ña 7 noát nhaïc, moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 1 ñieåm, ai ñöôïc ba ñieåm tröôùc seõ chieán thaéng.

    1. Meï ñi vaéng (Nhaïc: Trònh Coâng Sôn, Lôøi: Nguyeãn Quang Duõng). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc: Trònh Coâng Sôn, Lôøi: Nguyeãn Quang Duõng, trong lôøi haùt coù caâu “Con caàm caây ñaøn con haùt”.

    2. Baét kim thang (Daân ca Nam Boä). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Daân ca Nam Boä, trong lôøi haùt coù caâu “Coät beân keøo laø keøo beân coät”.

    3. Chuù eách con (Phan Nhaân). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Phan Nhaân, trong lôøi ca coù caâu haùt “Bao nhieâu chuù treâ non cuøng bao nhieâu chuù roâ non”.

    4. Chuù chim nhoû deã thöông (Nhaïc: Phaùp, Lôøi: Hoaøng Anh). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù 5 chöõ, Nhaïc: Phaùp, Lôøi: Hoaøng Anh, trong lôøi haùt coù caâu “Chim líu lo hoùt theo vang löøng”.

    5. Thaät laø hay (Hoaøng Laân). Goïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân, trong lôøi haùt coù caâu “Chim khuyeân tôùi hoùt theo”.

Lieân khuùc vaøng: Trong voøng 1 phuùt ñoaùn ñuùng teân 7 baøi haùt seõ ñöôïc thöôûng 5.000 ñieåm.

    1. Naêm ngoùn tay ngoan (Traàn Vaên Thuï).

    2. Ñi tôùi tröôøng (Nhaïc: Ñöùc Baèng, Lôøi: Theo hoïc vaàn lôùp 1 cuõ).

    3. Hoaø bình cho beù (Huy Traân).

    4. Quaû (Xanh Xanh).

    5. Baàu trôøi xanh (Nguyeãn Vaên Quyø).

    6. Lí caây boâng (Daân ca Nam Boä).

    7. Queâ höông töôi ñeïp (Daân ca Nuøng, Ñaët lôøi: Anh Hoaøng).

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: OÂn nhöõng kieán thöùc moân m nhaïc ñaõ hoïc ôû tieåu hoïc: Nhòp  , nhòp   . Hình noát: Traéng, traéng chaám, ñen, moùc ñôn. Teân noát: Ñoà reâ mi pha son la si ñoá.

    3. Baøi môùi:

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

Thöïc hieän

 

GV hoûi

 

Nhaán maïnh

 

 

GV hoûi

 

Nhaán maïnh

 

Ghi baûng

 

 

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baûng

 

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

 

I. Giôùi thieäu moân hoïc m nhaïc ôû tröôøng THCS

    1. Sô löôïc veà ngheä thuaät aâm thanh:

- Môû baêng hoaëc ñóa: Trích ñoaïn caùc baøi Em yeâu tröôøng em, OÂpera Carmen.

- Vöøa roài caùc em ñaõ ñöôïc nghe nhöõng loaïi aâm nhaïc gì? (Nhaïc haùt, nhaïc ñaøn).

- m nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï.

- Muoán nghe vaø hieåu ñöôïc aâm nhaïc caùc em caàn phaûi laøm gì? (Hoïc taäp vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi aâm nhaïc).

- Muoán nghe vaø hieåu ñöôïc aâm nhaïc chuùng ta caàn phaûi hoïc taäp vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi noù.

    2. Moân AÂm nhaïc ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû: Goàm coù 3 phaân moân:

        a. Hoïc haùt:

        b. Nhaïc lí vaø Taäp ñoïc nhaïc (TÑN):

        c. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

- Caùc lôùp 6, 7, 8 hoïc 8 baøi haùt trong moät naêm, lôùp 9 hoïc 4 baøi haùt.

- Muoán coù hieåu bieát sô giaûn veà aâm nhaïc caàn phaûi hoïc nhöõng kí hieäu ghi cheùp vaø moät soá lí thuyeát veà aâm nhaïc. Muoán theå hieän caùc lí hieäu ghi cheùp nhaïc thaønh AÂm thanh caàn bieát caùch TÑN.

- Giôùi thieäu veà aâm nhaïc thöôøng thöùc: Caùc em seõ hieåu bieát moät soá ñanh nhaân aâm nhaïc theá giôùi, moät soá nhaïc só Vieät Nam coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn AÂm nhaïc caùch maïng. Ñoàng thôøi caùc em cuõng ñöôïc giôùi thieäu veà daân ca vaø nhöõng sinh hoaït vaên hoaù cuûa Vieät Nam.

II. Taäp haùt:                    QUOÁC CA

(Tieán quaân ca)

Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao

- Khôûi ñoäng gioïng: Giaùo vieân ñaùnh ñaøn vaø haùt maãu, baét nhòp cho hoïc sinh cuøng ñöùng haùt theo.

Ghi baøi

 

HS nghe

 

Traû lôøi

 

Ghi baøi

 

 

Traû lôøi

 

Ghi baøi

 

Ghi baøi

 

 

 

 

HS nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

Thöïc haønh

 

 

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Chæ huy

Thöïc hieän

Yeâu caàu

- Haùt Quoác ca theo khaû naêng caùc em.

- Môû baêng hoaëc ñóa baøi haùt Quoác ca.

- Haùt laïi baøi haùt Quoác ca vôùi tính chaát huøng maïnh, trang nghieâm. Thöïc hieän ñuùng nhòp. Chuù yù chænh söûa nhöõng choå hoïc sinh haùt chöa chính xaùc.

Trình baøy

HS nghe

Thöïc haønh

 

     4. Cuûng coá:

- Moät em neâu laïi noäi dung 1 vaø nhaéc laïi nhöõng ñieàu ñaõ ghi baøi.

- Töøng nhoùm nöûa lôùp ñöùng leân haùt Quoác ca, giaùo vieân chæ huy caû lôùp haùt Quoác ca nhö trong nghi thöùc chaøo côø.

- Noäi dung BH theå hieän ñieàu gì? (Loøng quyeát taâm chieán ñaáu, baûo veä Toå quoác cuûa quaân daân Vieät Nam)

- Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

- Giaùo duïc caùc em caàn luoân nhôù ôn nhöõng anh huøng lieät só , hoï ñaõ coù nhieàu coâng ñoùng goùp ñeå ñem ñeán cho chuùng ta coù moät cuoäc soáng hoøa bình, aám no, töï do, haïnh phuùc nhö ngaøy hoâm nay.

    5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- Xem laïi kieán thöùc veà Giôùi thieäu moân hoïc AÂm nhaïc ôû tröôøng Trung hoïc cô sôû.

- Taäp trình baøy baøi haùt Quoác ca.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 2:

     + Taäp phaùt bieåu noäi dung baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø?

     + Keå teân 3 baøi haùt thieáu nhi cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân?

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 1 tiết 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU