Tuần 1 tiết 1

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j0kczq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/31/2013 11:56:23 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 1 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Bóng d,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 1 tiết 1, doc, 1 trang, 0.11 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-1-tiet-1.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 1
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường.
2. Kĩ năng:
- HS biết nhạc sĩ Hoàng Lân là tác giả của bài hát Bóng dáng một ngôi trường. Biết nội dung bài hát nói về những kỉ niệm sâu sắc thời đi học.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
3. Thái độ:
Giáo dục tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Bóng dáng một ngôi trường, Bác Hồ – Người cho em tất cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác…
- Ảnh nhạc sĩ Hoàng Lân.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 9.
- Trả lời câu hỏi chuẩn bị cho bài học:
+ Kể tên những bài hát viết về nhà trường, về thầy, cô giáo?
+ Nêu tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lân mà em biết?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Sinh hoạt nhiệm vụ môn học: Nội qui, yêu cầu, những chuẩn bị cần thiết. Ôn những kiến thức môn Âm nhạc đã học ở lớp 8 (Chơi trò chơi Âm nhạc).
Nghe giai điệu đoán tên bài hát: Mỗi bài đoán đúng được 100 điểm.
1. Thầy cô cho em mùa xuân (Vũ Hoàng).
2. Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn).
3. Dòng suối chảy về đâu (Nhạc: Nga, Đặt lời: Hoàng Lân).
4. Ngôi nhà của chúng ta (Hình Phước Liên).
5. Chỉ có một trên đời (Nhạc : Trương Quang Lục, Lời : Dựa theo ý thơ Liên Xô).
6. Nổi trống lên các bạn ơi! (Phạm Tuyên).
7. Làng tôi (Văn Cao).
8. Khát vọng mùa xuân (Nhạc : Mô-da, Phỏng dịch lời Việt : Tô Hải).
9. Chim hót đầu xuân (Nguyễn Đình Tấn).
10. Hò ba lí (Dân ca Quảng Nam).
11. Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót (Nhạc: Ba Lan, Đặt lời: Anh Hoàng).
12. Tuổi hồng (Trương Quang Lục).
13. Trở về Su-ri-en-tô (Bài hát I-ta-li-a).
14. Lí dĩa bánh bò (Dân ca Nam Bộ).
15. Chiếc đèn ông sao (Phạm Tuyên).
16. Mùa thu ngày khai trường (Vũ Trọng Tường).
17. Khi vui xuân sang (Theo điệu “Tứ Quý” – Chèo cổ, Đặt lời: Hoàng Anh).
18. Mái trường mến yêu (Lê Quốc thắng).
19. Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hoà An).
20. Khúc ca bốn mùa (Nguyễn Hải).
Vòng Thách đấu: Đoán bài hát từ tối đa 7 nốt nhạc, mỗi bài đoán đúng được 1 điểm, ai được 3 điểm trước sẽ giành chiến thắng.
1. Biết ơn Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn). Gợi ý: Tên bài hát có năm chữ, Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn, trong lời hát có câu “Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng”.
2. Bóng cây Kơ-nia (Nhạc: Phan Huỳnh Điểu, Lời: Ngọc Anh – Phỏng dịch dân ca Hrê). Gợi ý: Tên bài hát có bốn chữ, Nhạc: Phan Huỳnh Điểu, Lời: Ngọc Anh – Phỏng dịch dân ca Hrê, trong lời hát có câu “Trời chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây Kơ-nia”.
3. Hò kéo pháo (Hoàng Vân). Gợi ý: Tên bài hát có ba chữ, Nhạc và lời: Hoàng Vân, trong lời ca có câu hát “Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù”.
4. Một mùa xuân nho nhỏ (Nhạc: Trần Hoàn, Lời: Thơ Thanh Hải). Gợi ý: Tên bài hát có năm chữ, Nhạc: Trần Hoàn, Lời: Thơ Thanh Hải, trong lời hát có câu “Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trờiø”.
5

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 1

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

Hoïc haùt: Baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng.

     2. Kó naêng:

- HS bieát nhaïc só Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Bieát noäi dung baøi haùt noùi veà nhöõng kæ nieäm saâu saéc thôøi ñi hoïc.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca.

    3. Thaùi ñoä:

Giaùo duïc tình yeâu maùi tröôøng, tình caûm gaén boù vôùi thaày, coâ giaùo vaø baïn beø.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Baùc Hoà – Ngöôøi cho em taát caû, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc…

- AÛnh nhaïc só Hoaøng Laân.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 9.

- Traû lôøi caâu hoûi chuaån bò cho baøi hoïc:

     + Keå teân nhöõng baøi haùt vieát veà nhaø tröôøng, veà thaày, coâ giaùo?

     + Neâu teân moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Laân maø em bieát?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

     1.  OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

     2. Sinh hoaït nhieäm vuï moân hoïc: Noäi qui, yeâu caàu, nhöõng chuaån bò caàn thieát. OÂn nhöõng kieán thöùc moân AÂm nhaïc ñaõ hoïc ôû lôùp 8 (Chôi troø chôi AÂm nhaïc).

Nghe giai ñieäu ñoaùn teân baøi haùt: Moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 100 ñieåm.

     1. Thaày coâ cho em muøa xuaân (Vuõ Hoaøng).

     2. Tuoåi ñôøi meânh moâng (Trònh Coâng Sôn).

     3. Doøng suoái chaûy veà ñaâu (Nhaïc: Nga, Ñaët lôøi: Hoaøng Laân).

     4. Ngoâi nhaø cuûa chuùng ta (Hình Phöôùc Lieân).

     5. Chæ coù moät treân ñôøi (Nhaïc : Tröông Quang Luïc, Lôøi : Döïa theo yù thô Lieân Xoâ).

     6. Noåi troáng leân caùc baïn ôi! (Phaïm Tuyeân).

     7. Laøng toâi (Vaên Cao).

     8. Khaùt voïng muøa xuaân (Nhaïc : Moâ-da, Phoûng dòch lôøi Vieät : Toâ Haûi).

     9. Chim hoùt ñaàu xuaân (Nguyeãn Ñình Taán).

     10. Hoø ba lí (Daân ca Quaûng Nam).

     11. Haõy hoùt, chuù chim nhoû hay hoùt (Nhaïc: Ba Lan, Ñaët lôøi: Anh Hoaøng).

     12. Tuoåi hoàng (Tröông Quang Luïc).

     13. Trôû veà Su-ri-en-toâ (Baøi haùt I-ta-li-a).

     14. Lí dóa baùnh boø (Daân ca Nam Boä).

     15. Chieác ñeøn oâng sao (Phaïm Tuyeân).

     16. Muøa thu ngaøy khai tröôøng (Vuõ Troïng Töôøng).

     17. Khi vui xuaân sang (Theo ñieäu “Töù Quyù” – Cheøo coå, Ñaët lôøi: Hoaøng Anh).

     18. Maùi tröôøng meán yeâu (Leâ Quoác thaéng).

     19. Khuùc haùt chim sôn ca (Ñoã Hoaø An).

     20. Khuùc ca boán muøa (Nguyeãn Haûi).

Voøng Thaùch ñaáu: Ñoaùn baøi haùt töø  toái ña 7 noát nhaïc, moãi baøi ñoaùn ñuùng ñöôïc 1 ñieåm, ai ñöôïc 3 ñieåm tröôùc seõ giaønh chieán thaéng.

     1. Bieát ôn Voõ Thò Saùu (Nguyeãn Ñöùc Toaøn). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù naêm chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñöùc Toaøn, trong lôøi haùt coù caâu “Thoân xoùm vaãn nhaéc teân ngöôøi anh huøng”.

     2. Boùng caây Kô-nia (Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu, Lôøi: Ngoïc Anh – Phoûng dòch daân ca Hreâ). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù boán chöõ, Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu, Lôøi: Ngoïc Anh – Phoûng dòch daân ca Hreâ, trong lôøi haùt coù caâu “Trôøi chieàu meï leân raãy, thaáy boùng caây Kô-nia”.

     3. Hoø keùo phaùo (Hoaøng Vaân). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù ba chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân, trong lôøi ca coù caâu haùt “Vöïc saâu thaêm thaúm vöïc naøo saâu baèng chí caêm thuø”.

     4. Moät muøa xuaân nho nhoû (Nhaïc: Traàn Hoaøn, Lôøi: Thô Thanh Haûi). Gôïi yù: Teân baøi haùt coù naêm chöõ, Nhaïc: Traàn Hoaøn, Lôøi: Thô Thanh Haûi, trong lôøi haùt coù caâu “Ôi con chim chieàn chieän hoùt chi maø vang trôøiø”.

     5. Ñoäi keøn tí hon (Phan Huyønh Ñieåu). Goïi yù: Teân baøi haùt coù boán chöõ, Nhaïc vaø lôøi: Phan Huyønh Ñieåu, trong lôøi haùt coù caâu “Coù anh naøo muoán chôi”.

Lieân khuùc vaøng: Trong voøng 1 phuùt ñoaùn ñuùng teân 7 baøi haùt seõ ñöôïc thöôûng 5.000 ñieåm.

     1. Nieàm vui cuûa em (Nguyeãn Huy Huøng).

     2. Tieáng ve goïi heø (Trònh Coâng Sôn).

     3. Chuù chim nhoû deã thöông (Nhaïc: Phaùp, Lôøi Vieät: Hoaøng Anh).

     4. Ca-chiu-sa (Nhaïc: Blante – Nga, Lôøi Vieät: Phaïm Tuyeân).

     5. Chuùng em caàn hoaø bình (Hoaøng Long – Hoaøng Laân).

     6. Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng (Phaïm Tuyeân).

     7. Ñoäi keøn tí hon (Phan Huyønh Ñieåu).

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng, treo aûnh

 

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

GV hoûi

 

GV hoûi

 

 

GV hoûi

 

GV hoûi

 

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

GV hoûi

 

 

GV ñaøn

Höôùng daãn

 

 

 

 

 

Haùt maãu

 

Yeâu caàu

Höôùng daãn

I. Noäi dung 1: Hoïc baøi haùt

BOÙNG DAÙNG MOÄT NGOÂI TRÖÔØNG

Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân

    1. Tìm hieåu baøi:

- Veà taùc giaû: Nhaïc só Hoaøng Laân, sinh ngaøy 18.06.1942 taïi thò xaõ Sôn Taây (Haø Sôn). OÂng laø moät nhaïc só gaén boù maät thieát vôùi tuoåi thô, ñaõ saùng taùc haøng traêm taùc phaåm aâm nhaïc cho thieáu nhi hôn 40 naêm qua. AÂm nhaïc cuûa Hoaøng Laân giaûn dò, trong saùng, deã thuoäc, deã nhôù, ñaõ coù söùc soáng trong caùc löùa tuoåi thô. Coù theå keå nhöõng baøi haùt tieâu bieåu nhö: Ñi hoïc veà (1962), Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc (1978), Baùc Hoà – Ngöôøi cho em taát caû (1975), Thaät laø hay (1980), Muøa heø öôùc mong (1982) vaø nhieàu taùc phaåm khaùc ñaõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi qua caùc theá heä thieáu nhi.

- Trích ñoaïn 2 baøi haùt Baùc Hoà – Ngöôøi cho em taát caû, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc.

- Veà baøi haùt: Trong moãi chuùng ta, ai cuõng mang trong loøng nhöõng tình caûm ñöôïc löu giöõ töø moät maùi tröôøng, nôi coù caùc thaày, coâ giaùo vaø nhöõng baïn beø thaân thieát cuûa moät thôøi caép saùch. Nhöõng daáu aán ñoù seõ coøn ñoïng maõi trong chuùng ta cuøng vôùi nhöõng kæ nieäm khoù phai môø. Baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng coù giai ñieäu töôi treû, trong saùng vaø lôøi ca giaøu hình aûnh.

-   Soá chæ nhòp 4/4 vaø 2/4 cho bieát ñieàu gì? (Cho bieát moãi nhòp coù 4 hoaëc 2 phaùch, moãi phaùch baèng 1 noát ñen).

- Keå nhöõng kí hieäu coù trong baøi haùt? (Gioïng Pha tröôûng, Hoaù bieåu, daáu noái, daáu laëng, chaám doâi, daáu nhaéc laïi, khung thay ñoåi, daáu ngaân töï do, noát hoa mó…).

- BH goàm maáy ñoaïn? (2 ñoaïn, ñoaïn 1 coù 2 caâu, ñoaïn 2 goàm 3 caâu coù nhaéc laïi).

- Tính chaát cuûa töøng ñoaïn?

     Ñoaïn 1: Ñaõ bao… chuùng ta soâi noåi linh hoaït.

     Ñoaïn 2: Haùt maõi… ngoâi tröôøng tha thieát, loâi cuoán.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt? (Giai ñieäu töôi treû, trong saùng vaø lôøi ca giaøu hình aûnh).

     4. Taäp haùt töøng caâu:

- Ñoaïn 1 chia laøm 2 caâu. Ñaøn giai ñieäu caâu moät 3 laàn.

- Baét nhòp vaø ñaøn giai ñieäu ñeå hoïc sinh haùt hoaø theo.

- HS khaù haùt maãu.

- Caû lôùp haùt, GV laéng nghe vaø phaùt hieän choã sai roài höôùng daãn hoïc sinh söûa laïi. GV haùt maãu nhöõng choã caàn thieát.

- Taäp caùc caâu tieáp theo töông töï. HS thöïc hieän ñuùng nhöõng choã ngaân daøi.

- Ñoaïn 2 vieát ôû nhòp 2/4, GV ñaøn vaø haùt maãu nhieàu hôn ñeå HS haùt ñuùng giai ñieäu.

- Haùt caû baøi.

- HS haùt caû baøi, laáy hôi ôû ñaàu caùc caâu haùt.

- HS tieáp tuïc söûa nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït. Theå hieän ñuùng saéc thaùi töøng ñoaïn.

Ghi baøi

 

 

 

Laéng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe

 

Laéng nghe

 

Laéng nghe

 

 

 

 

Traû lôøi

 

Traû lôøi

 

 

Traû lôøi

 

Traû lôøi

 

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

Laéng nghe

Traû lôøi

 

 

Laéng nghe

Haùt cuøng ñaøn

Haùt maãu

Söûa choã sai

 

 

Laéng nghe

 

Taäp caâu tieáp

Taäp theo

Haùt caû baøi

Theå hieän saéc thaùi

 

    4. Cuûng coá, kieåm tra:

- Trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, goõ nheï nhaøng hoaø vôùi giai ñieäu vaø lôøi ca.

- Trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt lónh xöôùng vaø ñoàng ca.

     Lónh xöôùng thöù nhaát: Ñaõ bao… choán ñaây.

     Lónh xöôùng thöù 2: Nhöõng caùch… chuùng ta.

     Taát caû ñng ca phaàn tieáp theo.

- Haõy toùm taét noäi dung baøi haùt?

     Noäi dung baøi haùt theå hieän söï töôi treû, trong saùng cuûa tuoåi thieáu nhi.

- Giaùo duïc HS caàn giöõ gìn söï hoàn nhieân, trong saùng cuûa tuoåi hoïc troø, caùc em haõy theå hieän nhöõng ñieàu ñoù baèng tình yeâu maùi tröôøng, baèng tình caûm gaén boù vôùi thaày, coâ vaø baïn beø.

- Keå teân nhöõng baøi haùt vieát veà nhaø tröôøng, veà thaày, coâ giaùo? (Maùi tröôøng meán yeâu, Buïi phaán, Baøi ca ngöôøi giaùo vieân nhaân daân…)

- Neâu teân moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Laân maø em bieát? (Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Baùc Hoà – Ngöôøi cho em taát caû, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm laêng Baùc…).

- GV cuøng HS tìm hieåu baøi ñoïc theâm Nhaïc só Hoaøng Hieäp vaø baøi haùt Caâu hoø beân bôø Hieàn Löông.

     5. Nhaän xeùt – Daën doø:

- Hoïc thuoäc baøi haùt.

- Keå teân nhöõng baøi haùt vieát veà nhaø tröôøng, veà thaày, coâ giaùo?

- Neâu teân moät vaøi baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Laân maø em bieát?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 2:

Luyeän ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 1 cho thaønh thaïo.

IV. Phaàn boå sung vaø ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 1 tiết 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU