Giáo Án Âm Nhạc 6:Tuần 10 Tiết 10

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
s01gzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-26 22:54:03
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 10 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . Hoïc haùt: Baøi Haønh khu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 10
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
Hoïc haùt: Baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
Hoïc haùt: Baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng.
     2. Kó naêng:
- HS bieát baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng laø baøi haùt cuûa Phaùp, do nhaïc só Phan Traàn Baûng vaø Leâ Minh Chaâu ñaët lôøi.
- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc loøng töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng, Con chim non, Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc.
- AÛnh thaùp EÙp-phen.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 6.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Neâu vaøi neùt veà nöôùc Phaùp?
     + Haønh khuùc laø gì? Neâu teân moät vaøi baøi haønh khuùc?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Phaùt laïi baøi kieåm tra 1 tieát, pheâ bình, tuyeân döông keát quaû vaø ñeà ra phöông höôùng phaán ñaáu tieáp theo.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng,
treo aûnh
 
 
 
I. Hoïc baøi haùt:
HAØNH KHUÙC TÔÙI TRÖÔØNG
                                      Nhaïc: Phaùp
Lôøi Vieät: Phan Traàn Baûng
                                                                          Leâ Minh Chaâu
Ghi baøi
 
 
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
Chæ ñònh
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Môû nhaïc
Phaân tích
 
Höôùng daãn
 
 
 
 
Yeâu caàu
 
Toå chöùc
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc lôøi giôùi thieäu veà baøi haùt, SGK trang 24.
- Ñaây laø 1 baøi haùt cuûa Phaùp, baøi haùt ñaõ du nhaäp vaøo Vieät Nam ñaõ töø laâu. 2 nhaïc só Phan Traàn Baûng vaø Leâ Minh Chaâu ñaët lôøi môùi coù töïa ñeà laø Haønh khuùc tôùi tröôøng.
- Nöôùc Phaùp thuoäc chaâu AÂu, coù moät neàn vaên minh laâu ñôøi. Thuû ñoâ Pa-ri coù thaùp EÙp-phen noåi tieáng laø moät kì quan theá giôùi.
- Haønh khuùc laø loaïi baøi haùt (hoaëc baûn nhaïc) coù nhòp ñieäu phuø hôïp vôùi böôùc chaân ñi ñeàu, coù theå vöøa ñi vöøa haùt. Ví duï: Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc, Leân ñaøng, Haønh khuùc tôùi tröôøng…
- Trích ñoaïn 2 baøi: Con chim non, Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc.
     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:
- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 4 caâu coù nhaéc laïi, keát thuùc baøi baèng caâu haùt boå sung coù nhaéc laïi.
     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn roài ñeám 1- 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em theå hieän ñuùng baøi haùt trong nhöõng laàn haùt ñoù vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Haùt baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän ñuùng tính chaát haønh khuùc cuûa baøi haùt.
- Taäp haùt ñuoåi: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, nhoùm nöûa lôùp haùt tröôùc nhoùm nöûa lôùp coøn laïi  vaøo sau moät nhòp. Chuù yù: keát thuùc baøi haùt, nhoùm haùt sau haùt caâu cuoái boû ñi moät nhòp aùp cuoái ñeå caû 2 nhoùm haùt keát thuùc baøi haùt cuøng moät luùc (Boán caâu haùt ñaàu baøi caû lôùp haùt chung, töø ñaây taùch ra ñeå haùt ñuoåi).
 
Ñoïc SGK
HS nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nghe
 
Luyeän thanh
 
 
 
 
HS nghe
Nhaéc laïi
 
Hoïc haùt
 
 
 
 
Trình baøy
 
Luyeän taäp

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt vaø theå hieän tính chaát haønh khuùc theo töøng nhoùm, haùt keát hôïp haùt ñuoåi.
- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt? (Giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, maïnh meõ. Noäi dung mieâu taû caûnh buoåi saùng, hoïc sinh vui veû ñeán tröôøng vôùi nieàm töï haøo veà queâ höông, ñaát nöôùc).
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Tìm moät vaøi baøi haùt coù tính chaát haønh khuùc?
- Hoïc thuoäc vaø cheùp lôøi ca vaøo taäp hoïc baøi haùt Haønh khuùc tôùi tröôøng.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc baøi hoïc tieát 11:
     + Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo.
     + Taäp neâu vaøi neùt veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc.
     + Taäp phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Leân ñaøng.
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_10_tiet_10_lop_6.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUAN 10 - tiet 10
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 7
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 5

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 8
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 10- Tiết 10
  Giáo án khác
  Tuần 10- Tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • Tuần 10 tiết 10
  Giáo án khác
  Tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 6
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • Thủ công tuần 10 tiết 10
  Lớp 3
  Thủ công tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2010

  Xem: 9

 • TUAN 10 - tiet 10 MT7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10 MT7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • TUAN 10 TIET 10 MT6
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 TIET 10 MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 3

 • TUẦN 10 TIẾT 10 LS9
  Giáo án khác
  TUẦN 10 TIẾT 10 LS9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0