Tuần 10 tiết 10

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       45      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
s01gzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/26/2013 10:54:03 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
45
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 10 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . Học hát: Bài Hành khúc tới trường I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học hát: Bài Hành khúc ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-10-tiet-10.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 10
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
Học hát: Bài Hành khúc tới trường
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học hát: Bài Hành khúc tới trường.
2. Kĩ năng:
- HS biết bài Hành khúc tới trường là bài hát của Pháp, do nhạc sĩ Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu đặt lời.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng tự hào về quê hương đất nước.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Hành khúc tới trường, Con chim non, Thanh niên làm theo lời Bác.
- Ảnh tháp Ép-phen.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Nêu vài nét về nước Pháp?
+ Hành khúc là gì? Nêu tên một vài bài hành khúc?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Phát lại bài kiểm tra 1 tiết, phê bình, tuyên dương kết quả và đề ra phương hướng phấn đấu tiếp theo.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng,
treo ảnh
Chỉ định
Giới thiệu
Mở nhạc
Điều khiển
Mở nhạc
Phân tích
Hướng dẫn
Yêu cầu
Tổ chức
I. Học bài hát:
HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG
Nhạc: Pháp
Lời Việt: Phan Trần Bảng
Lê Minh Châu
1. Tìm hiểu bài:
- Một em đọc lời giới thiệu về bài hát, SGK trang 24.
- Đây là 1 bài hát của Pháp, bài hát đã du nhập vào Việt Nam đã từ lâu. 2 nhạc sĩ Phan Trần Bảng và Lê Minh Châu đặt lời mới có tựa đề là Hành khúc tới trường.
- Nước Pháp thuộc châu Âu, có một nền văn minh lâu đời. Thủ đô Pa-ri có tháp Ép-phen nổi tiếng là một kì quan thế giới.
- Hành khúc là loại bài hát (hoặc bản nhạc) có nhịp điệu phù hợp với bước chân đi đều, có thể vừa đi vừa hát. Ví dụ: Thanh niên làm theo lời Bác, Lên đàng, Hành khúc tới trường…
- Trích đoạn 2 bài: Con chim non, Thanh niên làm theo lời Bác.
2. Khởi động giọng:

3. Nghe bài hát mẫu:
- Cấu trúc: Bài hát gồm 4 câu có nhắc lại, kết thúc bài bằng câu hát bổ sung có nhắc lại.
4. Tập hát từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên hát mẫu và đàn lại giai điệu 3 lần rồi đếm 1- 2 cho cả lớp cùng hát theo đàn 3 lần. Giáo viên chỉnh sửa cho các em thể hiện đúng bài hát trong những lần hát đó và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Hát bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát và thể hiện đúng tính chất hành khúc của bài hát.
- Tập hát đuổi: Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm nửa lớp hát trước nhóm nửa lớp còn lại vào sau một nhịp. Chú ý: kết thúc bài hát, nhóm hát sau hát câu cuối bỏ đi một nhịp áp cuối để cả 2 nhóm hát kết thúc bài hát cùng một lúc (Bốn câu hát đầu bài cả lớp hát chung, từ đây tách ra để hát đuổi).
Ghi bài
Đọc SGK
HS nghe
HS nghe
Luyện thanh
HS nghe
Nhắc lại
Học hát
Trình bày
Luyện tập


4. Củng cố:
- Trình bày bài hát và thể hiện tính chất hành khúc theo từng nhóm, hát kết hợp hát đuổi.
- 2 em lên trình bày bài hát, giáo viên nhận xét cho điểm tốt nếu đạt yêu cầu.
- Nêu cảm nhận về bài hát? (Giai điệu vui tươi, sôi nổi, mạnh mẽ. Nội dung miêu tả cảnh buổi sáng, học sinh vui vẻ đến trường với niềm tự hào về quê hương, đất nước).

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 10

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

Hoïc haùt: Baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

Hoïc haùt: Baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng.

     2. Kó naêng:

- HS bieát baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng laø baøi haùt cuûa Phaùp, do nhaïc só Phan Traàn Baûng vaø Leâ Minh Chaâu ñaët lôøi.

- HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc loøng töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng, Con chim non, Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc.

- AÛnh thaùp EÙp-phen.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 6.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Neâu vaøi neùt veà nöôùc Phaùp?

     + Haønh khuùc laø gì? Neâu teân moät vaøi baøi haønh khuùc?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Phaùt laïi baøi kieåm tra 1 tieát, pheâ bình, tuyeân döông keát quaû vaø ñeà ra phöông höôùng phaán ñaáu tieáp theo.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng,

treo aûnh

 

 

 

I. Hoïc baøi haùt:

HAØNH KHUÙC TÔÙI TRÖÔØNG

                                      Nhaïc: Phaùp

Lôøi Vieät: Phan Traàn Baûng

                                                                          Leâ Minh Chaâu

Ghi baøi

 

 

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

Chæ ñònh

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Môû nhaïc

Phaân tích

 

Höôùng daãn

 

 

 

 

Yeâu caàu

 

Toå chöùc

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc lôøi giôùi thieäu veà baøi haùt, SGK trang 24.

- Ñaây laø 1 baøi haùt cuûa Phaùp, baøi haùt ñaõ du nhaäp vaøo Vieät Nam ñaõ töø laâu. 2 nhaïc só Phan Traàn Baûng vaø Leâ Minh Chaâu ñaët lôøi môùi coù töïa ñeà laø Haønh khuùc tôùi tröôøng.

- Nöôùc Phaùp thuoäc chaâu AÂu, coù moät neàn vaên minh laâu ñôøi. Thuû ñoâ Pa-ri coù thaùp EÙp-phen noåi tieáng laø moät kì quan theá giôùi.

- Haønh khuùc laø loaïi baøi haùt (hoaëc baûn nhaïc) coù nhòp ñieäu phuø hôïp vôùi böôùc chaân ñi ñeàu, coù theå vöøa ñi vöøa haùt. Ví duï: Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc, Leân ñaøng, Haønh khuùc tôùi tröôøng…

- Trích ñoaïn 2 baøi: Con chim non, Thanh nieân laøm theo lôøi Baùc.

     2. Khôûi ñoäng gioïng:

     3. Nghe baøi haùt maãu:

- Caáu truùc: Baøi haùt goàm 4 caâu coù nhaéc laïi, keát thuùc baøi baèng caâu haùt boå sung coù nhaéc laïi.

     4. Taäp haùt töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân haùt maãu vaø ñaøn laïi giai ñieäu 3 laàn roài ñeám 1- 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo ñaøn 3 laàn. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em theå hieän ñuùng baøi haùt trong nhöõng laàn haùt ñoù vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Haùt baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän ñuùng tính chaát haønh khuùc cuûa baøi haùt.

- Taäp haùt ñuoåi: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, nhoùm nöûa lôùp haùt tröôùc nhoùm nöûa lôùp coøn laïi  vaøo sau moät nhòp. Chuù yù: keát thuùc baøi haùt, nhoùm haùt sau haùt caâu cuoái boû ñi moät nhòp aùp cuoái ñeå caû 2 nhoùm haùt keát thuùc baøi haùt cuøng moät luùc (Boán caâu haùt ñaàu baøi caû lôùp haùt chung, töø ñaây taùch ra ñeå haùt ñuoåi).

 

Ñoïc SGK

HS nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghe

 

Luyeän thanh

 

 

 

 

HS nghe

Nhaéc laïi

 

Hoïc haùt

 

 

 

 

Trình baøy

 

Luyeän taäp

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt vaø theå hieän tính chaát haønh khuùc theo töøng nhoùm, haùt keát hôïp haùt ñuoåi.

- 2 em leân trình baøy baøi haùt, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt? (Giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, maïnh meõ. Noäi dung mieâu taû caûnh buoåi saùng, hoïc sinh vui veû ñeán tröôøng vôùi nieàm töï haøo veà queâ höông, ñaát nöôùc).

    5. Daën doøNhaän xeùt:

- Tìm moät vaøi baøi haùt coù tính chaát haønh khuùc?

- Hoïc thuoäc vaø cheùp lôøi ca vaøo taäp hoïc baøi haùt Haønh khuùc tôùi tröôøng.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc baøi hoïc tieát 11:

     + Taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo.

     + Taäp neâu vaøi neùt veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc.

     + Taäp phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Leân ñaøng.

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 10 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự