Giáo Án Âm Nhạc 8:Tuần 10 Tiết 10

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
u01gzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-26 22:54:43
Loại file
doc
Dung lượng
0.44 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát: 10 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . . - Nhaïc lí: Gioïng song s

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 10
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Nhaïc lí: Gioïng song song – Gioïng La thöù hoaø thanh
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- Nhaïc lí: Gioïng song song – Gioïng La thöù hoaø thanh.
- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3.
     2. Kó naêng:
- Bieát ñöôïc veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh.
- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.
     3. Thaùi ñoä:
 Traân troïng caûnh ñeïp cuûa thieân nhieân, yù thöùc giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 3.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?
     + Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?
     + Luyeän taäp goõ phaùch, ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Tuoåi hoàng vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Neâu teân 3 baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
NOÄI DUNG
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
 
 
GV hoûi
I. Nhaïc lí:
GIOÏNG SONG SONG – GIOÏNG LA THÖÙ HOAØ THANH
     1. Gioïng song song:
- Theá naøo laø gioïng song song? (Gioïng song song laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù hoùa bieåu gioáng nhau).
Ghi baøi
 
 
Traû lôøi, ghi baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
Phaân tích
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baûng
GV hoûi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñieàu khieån
Ghi baûng
 
 
 
 
 
Chæ ñònh
Phaân tích
Toå chöùc
Ñieàu khieån
 
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
     Ví duï:
- Gioïng Ñoâ tröôûng vaø gioïng La thöù laø hai gioïng song song, hoùa bieåu ñeàu khoâng coù daáu thaêng, daáu giaùng.

- Gioïng Pha tröôûng vaø gioïng Reâ thöù laø hai gioïng song song, hoùa bieåu ñeàu coù daáu Si giaùng.

    2. Gioïng La thöù hoaø thanh:
- Theá naøo laø gioïng La thöù hoaø thanh? (Gioïng La thöù hoøa thanh laø gioïng thöù coù baäc VII taêng leân nöûa cung so vôùi gioïng La thöù töï nhieân.
     Gioïng La thöù töï nhieân:

     Gioïng La thöù hoaø thanh:

- Taäp ñoïc Gam La thöù vaø La thöù hoøa thanh.
II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
HAÕY HOÙT, CHUÙ CHIM NHOÛ HAY HOÙT (Trích)
                                                                           Nhaïc: Ba Lan Ñaët lôøi: Anh Hoaøng
     1. Tìm hieåu baøi:
- Moät em ñoïc baøi nhaän xeùt veà baøi TÑN soá 3, SGK trang 23.
- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm hai caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.
- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp voå tieát taáu caâu 1 baøi TÑN soá 3.
     2. Ñoïc gam: La thöù hoaø thanh vaø caùc aâm oån ñònh, keát hôïp luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN soá 3.

    3. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo, giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
 
Ghi nhôù
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
Ghi nhôù
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñoïc gam
Ghi baøi
 
 
 
 
 
Ñoïc SGK
Nhaéc laïi
Thöïc haønh
Luyeän taäp
 
 
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Yeâu caàu
- Trình baøy TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo, cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû Baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
Thöïc hieän

 
    4. Cuûng coá:
- Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?
- Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- Hai em leân trình baøy TÑN soá 3, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
- Neâu caûm nhaän veà lôøi ca baøi TÑN soá 3? (Giai ñieäu nheï nhaøng, tha thieát, theå hieän nieàm vui chaøo ñoùn ngaøy môùi traøn ñaày nieàm vui vaø haïnh phuùc).
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?
- Luyeän taäp baøi TÑN soá 3.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 11:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_10_tiet_10_lop_8.doc[0.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUAN 10 - tiet 10
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 7
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 5

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 8
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 10- Tiết 10
  Giáo án khác
  Tuần 10- Tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • Tuần 10 tiết 10
  Giáo án khác
  Tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 6
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • Thủ công tuần 10 tiết 10
  Lớp 3
  Thủ công tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2010

  Xem: 9

 • TUAN 10 - tiet 10 MT7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10 MT7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • TUAN 10 TIET 10 MT6
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 TIET 10 MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 3

 • TUẦN 10 TIẾT 10 LS9
  Giáo án khác
  TUẦN 10 TIẾT 10 LS9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0