Tuần 10 tiết 10

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       45      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
u01gzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/26/2013 10:54:43 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.44 M
Lần xem
45
Lần tải
1
Loading...
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 10 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . - Nhạc lí: Giọng song song – Giọng La thứ hoà thanh - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 I. Mục,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10, doc, 1 trang, 0.44 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-10-tiet-10.doc[0.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết: 10
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp day: . . . . . . . . . . . . . .
- Nhạc lí: Giọng song song – Giọng La thứ hoà thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhạc lí: Giọng song song – Giọng La thứ hoà thanh.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
2. Kĩ năng:
- Biết được về giọng song song và giọng La thứ hòa thanh.
- Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3.
3. Thái độ:
Trân trọng cảnh đẹp của thiên nhiên, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài TĐN số 3.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Thế nào là giọng song song? Cho ví dụ?
+ Nêu đặc điểm của giọng La thứ hòa thanh?
+ Luyện tập gõ phách, đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 3 cho thành thạo?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Tuổi hồng và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Nêu tên 3 bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục?
- Nêu cảm nhận về bài hát Tuổi hồng?
3. Bài mới:
HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS

Ghi bảng
GV hỏi
Phân tích
Ghi bảng
GV hỏi
Điều khiển
Ghi bảng
Chỉ định
Phân tích
Tổ chức
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Nhạc lí:
GIỌNG SONG SONG – GIỌNG LA THỨ HOÀ THANH
1. Giọng song song:
- Thế nào là giọng song song? (Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có hóa biểu giống nhau).
Ví dụ:
- Giọng Đô trưởng và giọng La thứ là hai giọng song song, hóa biểu đều không có dấu thăng, dấu giáng.

- Giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ là hai giọng song song, hóa biểu đều có dấu Si giáng.

2. Giọng La thứ hoà thanh:
- Thế nào là giọng La thứ hoà thanh? (Giọng La thứ hòa thanh là giọng thứ có bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
Giọng La thứ tự nhiên:

Giọng La thứ hoà thanh:

- Tập đọc Gam La thứ và La thứ hòa thanh.
II. Tập đọc nhạc: TĐN số 3
HÃY HÓT, CHÚ CHIM NHỎ HAY HÓT
(Trích)
Nhạc: Ba Lan
Đặt lời: Anh Hoàng
1. Tìm hiểu bài:
- Một em đọc bài nhận xét về bài TĐN số 3, SGK trang 23.
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm hai câu, mỗi câu có 4 nhịp.
- Đọc tên nốt, hình nốt kết hợp vổ tiết tấu câu 1 bài TĐN số 3.
2. Đọc gam: La thứ hoà thanh và các âm ổn định, kết hợp luyện cao độ liên quan đến bài TĐN số 3.

3. Tập đọc nhạc từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu 1 em khá đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng đọc theo, giáo viên chỉnh sửa cho các em tập đọc đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bày TĐN kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng hát theo, cuối cùng cả lớp trình bày đầy đủ Bài TĐN số 3 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Trả lời, ghi bài
Ghi nhớ
Ghi bài
Ghi nhớ
Đọc gam
Ghi bài
Đọc SGK
Nhắc lại
Thực hành
Luyện tập
Tập đọc nhạc
Thực hiện


4. Củng cố:
- Thế nào là giọng song song? Cho ví dụ?
- Nêu đặc điểm của

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát: 10

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Nhaïc lí: Gioïng song song – Gioïng La thöù hoaø thanh

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Nhaïc lí: Gioïng song song – Gioïng La thöù hoaø thanh.

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3.

     2. Kó naêng:

- Bieát ñöôïc veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoøa thanh.

- Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.

     3. Thaùi ñoä:

 Traân troïng caûnh ñeïp cuûa thieân nhieân, yù thöùc giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 3.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?

     + Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?

     + Luyeän taäp goõ phaùch, ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 3 cho thaønh thaïo?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Tuoåi hoàng vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Neâu teân 3 baøi haùt cuûa nhaïc só Tröông Quang Luïc?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Tuoåi hoàng?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

NOÄI DUNG

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

GV hoûi

I. Nhaïc lí:

GIOÏNG SONG SONG – GIOÏNG LA THÖÙ HOAØ THANH

     1. Gioïng song song:

- Theá naøo laø gioïng song song? (Gioïng song song laø moät gioïng tröôûng vaø moät gioïng thöù coù hoùa bieåu gioáng nhau).

Ghi baøi

 

 

Traû lôøi, ghi baøi

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

Phaân tích

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baûng

GV hoûi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñieàu khieån

Ghi baûng

 

 

 

 

 

Chæ ñònh

Phaân tích

Toå chöùc

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

     Ví duï:

- Gioïng Ñoâ tröôûng vaø gioïng La thöù laø hai gioïng song song, hoùa bieåu ñeàu khoâng coù daáu thaêng, daáu giaùng.

- Gioïng Pha tröôûng vaø gioïng Reâ thöù laø hai gioïng song song, hoùa bieåu ñeàu coù daáu Si giaùng.

    2. Gioïng La thöù hoaø thanh:

- Theá naøo laø gioïng La thöù hoaø thanh? (Gioïng La thöù hoøa thanh laø gioïng thöù coù baäc VII taêng leân nöûa cung so vôùi gioïng La thöù töï nhieân.

     Gioïng La thöù töï nhieân:

     Gioïng La thöù hoaø thanh:

- Taäp ñoïc Gam La thöù vaø La thöù hoøa thanh.

II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

HAÕY HOÙT, CHUÙ CHIM NHOÛ HAY HOÙT

(Trích)

                                                                           Nhaïc: Ba Lan

Ñaët lôøi: Anh Hoaøng

     1. Tìm hieåu baøi:

- Moät em ñoïc baøi nhaän xeùt veà baøi TÑN soá 3, SGK trang 23.

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm hai caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.

- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp voå tieát taáu caâu 1 baøi TÑN soá 3.

     2. Ñoïc gam: La thöù hoaø thanh vaø caùc aâm oån ñònh, keát hôïp luyeän cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN soá 3.

    3. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo, giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

 

Ghi nhôù

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

Ghi nhôù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoïc gam

Ghi baøi

 

 

 

 

 

Ñoïc SGK

Nhaéc laïi

Thöïc haønh

Luyeän taäp

 

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Yeâu caàu

- Trình baøy TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo, cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû Baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

Thöïc hieän

 

    4. Cuûng coá:

- Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?

- Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- Hai em leân trình baøy TÑN soá 3, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu caûm nhaän veà lôøi ca baøi TÑN soá 3? (Giai ñieäu nheï nhaøng, tha thieát, theå hieän nieàm vui chaøo ñoùn ngaøy môùi traøn ñaày nieàm vui vaø haïnh phuùc).

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Theá naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?

- Luyeän taäp baøi TÑN soá 3.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 11:

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 10 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU