Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 10 Tiết 10

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
w01gzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-26 22:55:06
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 10 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - Nhaïc lí: Giôùi thieäu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 10
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà dòch gioïng
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Pha tröôûng – TÑN soá 3
 
I. Muïc tieâu:
    1. Kieán thöùc:
- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà dòch gioïng
- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Pha tröôûng – TÑN soá 3
     2. Kó naêng:
- Bieát khaùi nieäm veà dòch gioïng.
- Bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng.
- Bieát baøi TÑN soá 3 – Laù xanh laø saùng taùc cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät, ñöôïc vieát ôû gioïng Pha tröôûng. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.
     3. Thaùi ñoä:
 Giaùo duïc yù thöùc traùch nhieäm cuûa coâng daân vôùi queâ höông, ñaát nöôùc.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 3.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 9.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?
     + Neâu ñaëc ñieåm vaø vieát caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi haùt Noái voøng tay lôùn vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Neâu teân 5 baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn?
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Thöïc hieän
 
I. Nhaïc lí: GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÒCH GIOÏNG
- Ñaøn giai ñieäu cuûa ví duï trong SGK trang 29, tröôùc tieân ñaøn giai ñieäu theo gioïng Ñoâ tröôûng, sau ñoù ñaøn giai ñieäu theo gioïng Pha tröôûng. Cho hoïc sinh nhaän xeùt sau khi nghe (Giai ñieäu hoaøn toaøn gioáng nhau, chæ khaùc laàn sau taàm cöõ cao hôn laàn tröôùc).
Ghi baøi
Nhaän xeùt
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
Thöïc hieän
 
 
 
Nhaán maïnh
 
 
 
Ghi baûng
 
Thuyeát trình
Ñieàu khieån
Minh hoïa
 
 
Ghi baûng
 
 
 
 
Chæ ñònh
Phaân tích
Toå chöùc
Ñieàu khieån
 
 
 
Höôùng daãn
 
 
 
Yeâu caàu
- Tieáp tuïc ñaøn giai ñieäu ví duï trong SGK, laàn ñaàu ñaøn theo gioïng Ñoâ tröôûng, laàn sau ñaøn giai ñieäu theo gioïng La tröôûng. Cho hoïc sinh nhaän xeùt sau khi nghe (Giai ñieäu khoâng thay ñoåi, chæ khaùc laàn sau taàm cöõ thaáp hôn laàn tröôùc).
- Khi dòch gioïng neáu döïa treân tai nghe ta seõ thaáy giai ñieäu khi ôû taàm cöõ cao hôn hoaëc khi ôû taàm cöõ thaáp hôn nhöng neáu nhìn treân baûn nhaïc, caùch ghi caùc noát nhaïc seõ coù söï thay ñoåi, ñoù laø söï thay ñoåi teân noát, thay ñoåi caùch ghi hoaù bieåu.
II. Taäp ñoïc nhaïc: GIOÏNG PHA TRÖÔÛNG – TÑN SOÁ 3
    1. Gioïng Pha tröôûng:
- Giaûi thích caáu taïo gam Pha tröôûng döïa treân coâng thöùc gam tröôûng, chuû aâm Pha, hoaù bieåu coù ghi daáu Si giaùng.
- Ñoïc gam Pha tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh.
- Ví duï: Baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Laù xanh… ñöôïc vieát ôû gioïng Pha tröôûng. GV ñaøn vaø haùt noát trích ñoaïn 2 baøi haùt naøy.
    2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
LAÙ XANH (Trích)
Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vieät      a. Tìm hieåu baøi:
- Ñoïc baøi giôùi thieäu TÑN soá 3, SGK trang 30.
- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 4 caâu, moãi caâu coù 2 nhòp.
- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp voå tieát taáu baøi TÑN soá 3.
     b. Ñoïc gam: Pha tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh.

     c. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo, giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.
- Trình baøy TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo, cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû Baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
 
 
 
Nhaän xeùt
 
 
 
Ghi nhôù
 
 
 
Ghi baøi
 
Ghi nhôù
 
Ñoïc gam
Caûm nhaän
 
 
Ghi baøi
 
 
 
 
Ñoïc SGK
Nhaéc laïi
Thöïc haønh
Ñoïc gam
 
 
 
Taäp ñoïc nhaïc
 
 
Thöïc hieän

 
     4. Cuûng coá:
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

- Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?
- Neâu ñaëc ñieåm vaø vieát caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng?
- Trình baøy baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- 2 em leân trình baøy laïi baøi TÑN soá 3, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?
- Neâu ñaëc ñieåm vaø vieát caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng?
- Luyeän taäp baøi TÑN soá 3.
- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 11:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_10_tiet_10_lop_9.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUAN 10 - tiet 10
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 7
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 5

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 8
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 10- Tiết 10
  Giáo án khác
  Tuần 10- Tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0

 • Tuần 10 tiết 10
  Giáo án khác
  Tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • tuần 10 tiết 10
  Âm nhạc 6
  tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • Thủ công tuần 10 tiết 10
  Lớp 3
  Thủ công tuần 10 tiết 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2010

  Xem: 9

 • TUAN 10 - tiet 10 MT7
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 - tiet 10 MT7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • TUAN 10 TIET 10 MT6
  Mỹ thuật 6
  TUAN 10 TIET 10 MT6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 3

 • TUẦN 10 TIẾT 10 LS9
  Giáo án khác
  TUẦN 10 TIẾT 10 LS9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 0