Tuần 10 tiết 10

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       43      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
w01gzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/26/2013 10:55:06 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
43
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 10 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng - Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3 I. M,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 10 tiết 10, doc, 1 trang, 0.10 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-10-tiet-10.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 10
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng – TĐN số 3
2. Kĩ năng:
- Biết khái niệm về dịch giọng.
- Biết công thức cấu tạo của giọng Pha trưởng.
- Biết bài TĐN số 3 – Lá xanh là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt, được viết ở giọng Pha trưởng. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
3. Thái độ:
Giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân với quê hương, đất nước.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài TĐN số 3.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 9.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Thế nào là dịch giọng? Cho ví dụ?
+ Nêu đặc điểm và viết cấu tạo của giọng Pha trưởng?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: 2 em lên trình bày bài hát Nối vòng tay lớn và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Nêu tên 5 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?
- Nêu cảm nhận về bài hát Nối vòng tay lớn?
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Thực hiện
Thực hiện
Nhấn mạnh
Ghi bảng
Thuyết trình
Điều khiển
Minh họa
Ghi bảng
Chỉ định
Phân tích
Tổ chức
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
I. Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG
- Đàn giai điệu của ví dụ trong SGK trang 29, trước tiên đàn giai điệu theo giọng Đô trưởng, sau đó đàn giai điệu theo giọng Pha trưởng. Cho học sinh nhận xét sau khi nghe (Giai điệu hoàn toàn giống nhau, chỉ khác lần sau tầm cữ cao hơn lần trước).
- Tiếp tục đàn giai điệu ví dụ trong SGK, lần đầu đàn theo giọng Đô trưởng, lần sau đàn giai điệu theo giọng La trưởng. Cho học sinh nhận xét sau khi nghe (Giai điệu không thay đổi, chỉ khác lần sau tầm cữ thấp hơn lần trước).
- Khi dịch giọng nếu dựa trên tai nghe ta sẽ thấy giai điệu khi ở tầm cữ cao hơn hoặc khi ở tầm cữ thấp hơn nhưng nếu nhìn trên bản nhạc, cách ghi các nốt nhạc sẽ có sự thay đổi, đó là sự thay đổi tên nốt, thay đổi cách ghi hoá biểu.
II. Tập đọc nhạc: GIỌNG PHA TRƯỞNG – TĐN SỐ 3
1. Giọng Pha trưởng:
- Giải thích cấu tạo gam Pha trưởng dựa trên công thức gam trưởng, chủ âm Pha, hoá biểu có ghi dấu Si giáng.
- Đọc gam Pha trưởng và các âm ổn định.
- Ví dụ: Bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Lá xanh… được viết ở giọng Pha trưởng. GV đàn và hát nốt trích đoạn 2 bài hát này.
2. Tập đọc nhạc: TĐN số 3
LÁ XANH
(Trích)
Nhạc và lời: Hoàng Việt
a. Tìm hiểu bài:
- Đọc bài giới thiệu TĐN số 3, SGK trang 30.
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm 4 câu, mỗi câu có 2 nhịp.
- Đọc tên nốt, hình nốt kết hợp vổ tiết tấu bài TĐN số 3.
b. Đọc gam: Pha trưởng và các âm ổn định.

c. Tập đọc nhạc từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu 1 em khá đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng đọc theo, giáo viên chỉnh sửa cho các em tập đọc đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Trình bày TĐN kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng hát theo, cuối cùng cả lớp trình bày đầy đủ Bài TĐN số 3 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
Ghi bài
Nhận xét
Nhận xét
Ghi nhớ

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 10

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà dòch gioïng

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Pha tröôûng – TÑN soá 3

 

I. Muïc tieâu:

    1. Kieán thöùc:

- Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà dòch gioïng

- Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng Pha tröôûng – TÑN soá 3

     2. Kó naêng:

- Bieát khaùi nieäm veà dòch gioïng.

- Bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng.

- Bieát baøi TÑN soá 3 – Laù xanh laø saùng taùc cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät, ñöôïc vieát ôû gioïng Pha tröôûng. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc yù thöùc traùch nhieäm cuûa coâng daân vôùi queâ höông, ñaát nöôùc.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 3.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 9.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?

     + Neâu ñaëc ñieåm vaø vieát caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: 2 em leân trình baøy baøi haùt Noái voøng tay lôùn vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Neâu teân 5 baøi haùt cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Noái voøng tay lôùn?

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Thöïc hieän

 

I. Nhaïc lí: GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÒCH GIOÏNG

- Ñaøn giai ñieäu cuûa ví duï trong SGK trang 29, tröôùc tieân ñaøn giai ñieäu theo gioïng Ñoâ tröôûng, sau ñoù ñaøn giai ñieäu theo gioïng Pha tröôûng. Cho hoïc sinh nhaän xeùt sau khi nghe (Giai ñieäu hoaøn toaøn gioáng nhau, chæ khaùc laàn sau taàm cöõ cao hôn laàn tröôùc).

Ghi baøi

Nhaän xeùt

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

Thöïc hieän

 

 

 

Nhaán maïnh

 

 

 

Ghi baûng

 

Thuyeát trình

Ñieàu khieån

Minh hoïa

 

 

Ghi baûng

 

 

 

 

Chæ ñònh

Phaân tích

Toå chöùc

Ñieàu khieån

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

- Tieáp tuïc ñaøn giai ñieäu ví duï trong SGK, laàn ñaàu ñaøn theo gioïng Ñoâ tröôûng, laàn sau ñaøn giai ñieäu theo gioïng La tröôûng. Cho hoïc sinh nhaän xeùt sau khi nghe (Giai ñieäu khoâng thay ñoåi, chæ khaùc laàn sau taàm cöõ thaáp hôn laàn tröôùc).

- Khi dòch gioïng neáu döïa treân tai nghe ta seõ thaáy giai ñieäu khi ôû taàm cöõ cao hôn hoaëc khi ôû taàm cöõ thaáp hôn nhöng neáu nhìn treân baûn nhaïc, caùch ghi caùc noát nhaïc seõ coù söï thay ñoåi, ñoù laø söï thay ñoåi teân noát, thay ñoåi caùch ghi hoaù bieåu.

II. Taäp ñoïc nhaïc: GIOÏNG PHA TRÖÔÛNG – TÑN SOÁ 3

    1. Gioïng Pha tröôûng:

- Giaûi thích caáu taïo gam Pha tröôûng döïa treân coâng thöùc gam tröôûng, chuû aâm Pha, hoaù bieåu coù ghi daáu Si giaùng.

- Ñoïc gam Pha tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh.

- Ví duï: Baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, Laù xanh… ñöôïc vieát ôû gioïng Pha tröôûng. GV ñaøn vaø haùt noát trích ñoaïn 2 baøi haùt naøy.

    2. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

LAÙ XANH

(Trích)

Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vieät

     a. Tìm hieåu baøi:

- Ñoïc baøi giôùi thieäu TÑN soá 3, SGK trang 30.

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm 4 caâu, moãi caâu coù 2 nhòp.

- Ñoïc teân noát, hình noát keát hôïp voå tieát taáu baøi TÑN soá 3.

     b. Ñoïc gam: Pha tröôûng vaø caùc aâm oån ñònh.

     c. Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu 1 em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo, giaùo vieân chænh söûa cho caùc em taäp ñoïc ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Trình baøy TÑN keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng haùt theo, cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû Baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

 

 

 

Nhaän xeùt

 

 

 

Ghi nhôù

 

 

 

Ghi baøi

 

Ghi nhôù

 

Ñoïc gam

Caûm nhaän

 

 

Ghi baøi

 

 

 

 

Ñoïc SGK

Nhaéc laïi

Thöïc haønh

Ñoïc gam

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

Thöïc hieän

 

     4. Cuûng coá:

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

- Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?

- Neâu ñaëc ñieåm vaø vieát caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng?

- Trình baøy baøi TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- 2 em leân trình baøy laïi baøi TÑN soá 3, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Theá naøo laø dòch gioïng? Cho ví duï?

- Neâu ñaëc ñieåm vaø vieát caáu taïo cuûa gioïng Pha tröôûng?

- Luyeän taäp baøi TÑN soá 3.

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 11:

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 10 tiết 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự