Tuần 11 tiết 11

giáo án Âm nhạc 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       44      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8r9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:11:50 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
44
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 11 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường nhức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, Giáo Án Âm Nhạc 6 , Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, doc, 1 trang, 0.11 M, Âm nhạc 6 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-11-tiet-11.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 11
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường nhức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường nhức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.
- Tích hợp: Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
2. Kĩ năng:
- HS biết bài TĐN số 4 – nhạc của Mô-da. Biết đọc chuẩn xác cao độ và trường độ bài TĐN.
- HS biết nhạc sĩ Lưu Hữu Phước – một tác giả âm nhạc có nhiều đóng góp cho nền Âm nhạc Việt Nam hiện đại.
3. Thái độ:
Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài TĐN số 4, Lên đàng, Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Giải phóng miền Nam, Reo vang bình Minh.
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 6.
- Trả lời những câu hỏi chuẩn bị cho bài học mới:
+ Luyện tập đọc tên nốt, hình nốt bài TĐN số 4 cho thành thạo.
+ Nêu vài nét về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước?
+ Nêu cảm nhận về bài hát Lên đàng?
III. Tiến trình day – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Hành khúc tới trường và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Hành khúc là gì? Nêu 3 bài nhạc hành khúc? (Là loại bài hát (hoặc bản nhạc) có nhịp điệu phù hợp với bước chân đi đều, có thể vừa đi vừa hát. 3 bài nhạc Pháp: Hành khúc tới trường, Trời đã sáng rồi, chú chim nhỏ dễ thương).
- Nêu cảm nhận về bài hát Hành khúc tới trường? (Giai điệu vui tươi, sôi nổi, mạnh mẽ. Nội dung miêu tả cảnh buổi sáng, học sinh vui vẻ đến trường với niềm tự hào về quê hương, đất nước).
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
GV hỏi
Phân tích
Yêu cầu
Điều khiển
Hướng dẫn
Yêu cầu
Ghi bảng, treo ảnh
Chỉ định
Giới thiệu
Nhấn mạnh
Mở nhạc
Giáo dục
Ghi bảng
Chỉ định
Thực hiện
Mở nhạc
GV hỏi
I. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Nhạc: Mô – Da
1. Tìm hiểu bài:
- Nhịp bài TĐN là nhịp mấy? (hai bốn) Nêu khái niệm nhịp hai bốn? (có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ). Trường độ? (Hình nốt móc đơn, nốt đen, dấu lặng đơn, lặng đen). Cao độ? (Đồ, rê, mi, pha, son, la, si).
- Cấu trúc: Bài TĐN gồm có 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp.
2. Luyện tiết tấu:
- Đọc tên nốt kết hợp gõ tiết tấu bài TĐN (gõ tiết tấu theo phách câu 1).
3. Đọc thang âm: Đọc gam Đô trưởng, luyện tập cao độ liên quan đến bài TĐN.

4. TĐN từng câu: Theo lối móc xích, mỗi câu giáo viên đàn giai điệu 3 lần, cho một em khá đọc mẫu và đếm 1 – 2 cho cả lớp cùng đọc theo. Giáo viên chỉnh sửa cho các em thực hành đúng nhạc và tiến hành tương tự đến hết bài.
- Đọc nhạc cả bài kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Một em khá hát mẫu lời ca như sau: “Nào cùng nhau cầm tay ta vui múa và ta hát muôn câu ca, chan chứa tình mến thương chúng mình sát vai với lòng thiết tha” và đếm 1 – 2 cho cả lớp hát theo. Cuối cùng cả lớp trình bày đầy đủ bài TĐN số 4 kết hợp vổ tay theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
II. Âm nhạc thường thức

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 11

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4

- AÂm nhaïc thöôøng nhöùc: Nhaïc só Löu Höõu Phöôùc vaø baøi haùt Leân ñaøng

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4.

- AÂm nhaïc thöôøng nhöùc: Nhaïc só Löu Höõu Phöôùc vaø baøi haùt Leân ñaøng.

- Tích hôïp: Vai troø cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, giaønh ñoäc laäp töï do cho Toå quoác.

     2. Kó naêng:

- HS bieát baøi TÑN soá 4 – nhaïc cuûa Moâ-da. Bieát ñoïc chuaån xaùc cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN.

- HS bieát nhaïc só Löu Höõu Phöôùc – moät taùc giaû aâm nhaïc coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn AÂm nhaïc Vieät Nam hieän ñaïi.

     3. Thaùi ñoä:

 Giaùo duïc taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh.

II. Chuaån bò:

     1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi TÑN soá 4, Leân ñaøng, Ca ngôïi Hoà Chuû Tòch, Giaûi phoùng mieàn Nam, Reo vang bình Minh.

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc.

     2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 6.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò cho baøi hoïc môùi:

     + Luyeän taäp ñoïc teân noát, hình noát baøi TÑN soá 4 cho thaønh thaïo.

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Leân ñaøng?

III. Tieán trình day – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøy baøi haùt Haønh khuùc tôùi tröôøng vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Haønh khuùc laø gì? Neâu 3 baøi nhaïc haønh khuùc? (Laø loaïi baøi haùt (hoaëc baûn nhaïc) coù nhòp ñieäu phuø hôïp vôùi böôùc chaân ñi ñeàu, coù theå vöøa ñi vöøa haùt. 3 baøi nhaïc Phaùp: Haønh khuùc tôùi tröôøng, Trôøi ñaõ saùng roài, chuù chim nhoû deã thöông).

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Haønh khuùc tôùi tröôøng? (Giai ñieäu vui töôi, soâi noåi, maïnh meõ. Noäi dung mieâu taû caûnh buoåi saùng, hoïc sinh vui veû ñeán tröôøng vôùi nieàm töï haøo veà queâ höông, ñaát nöôùc).

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

 

 

GV hoûi

 

 

 

 

Phaân tích

 

Yeâu caàu

 

Ñieàu khieån

 

 

 

 

Höôùng daãn

 

 

 

Yeâu caàu

 

 

 

 

 

 

Ghi baûng, treo aûnh

 

Chæ ñònh

 

Giôùi thieäu

 

Nhaán maïnh

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Giaùo duïc

 

 

 

Ghi baûng

Chæ ñònh

 

Thöïc hieän

Môû nhaïc

GV hoûi

I. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 4

Nhaïc: Moâ – Da

     1. Tìm hieåu baøi:

- Nhòp baøi TÑN laø nhòp maáy? (hai boán) Neâu khaùi nieäm nhòp hai boán? (coù 2 phaùch, moãi phaùch baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh, phaùch thöù hai laø phaùch nheï). Tröôøng ñoä? (Hình noát moùc ñôn, noát ñen, daáu laëng ñôn, laëng ñen). Cao ñoä? (Ñoà, reâ, mi, pha, son, la, si).

- Caáu truùc: Baøi TÑN goàm coù 2 caâu, moãi caâu coù 4 nhòp.

     2. Luyeän tieát taáu:

- Ñoïc teân noát keát hôïp goõ tieát taáu baøi TÑN (goõ tieát taáu theo phaùch caâu 1).

     3. Ñoïc thang aâm: Ñoïc gam Ñoâ tröôûng, luyeän taäp cao ñoä lieân quan ñeán baøi TÑN.

 

 

     4. TÑN töøng caâu: Theo loái moùc xích, moãi caâu giaùo vieân ñaøn giai ñieäu 3 laàn, cho moät em khaù ñoïc maãu vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp cuøng ñoïc theo. Giaùo vieân chænh söûa cho caùc em thöïc haønh ñuùng nhaïc vaø tieán haønh töông töï ñeán heát baøi.

- Ñoïc nhaïc caû baøi keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Moät em khaù haùt maãu lôøi ca nhö sau: “Naøo cuøng nhau caàm tay ta vui muùa vaø ta haùt muoân caâu ca, chan chöùa tình meán thöông chuùng mình saùt vai vôùi loøng thieát tha” vaø ñeám 1 – 2 cho caû lôùp haùt theo. Cuoái cuøng caû lôùp trình baøy ñaày ñuû baøi TÑN soá 4 keát hôïp voå tay theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

II.m nhaïc thöôøng thöùc

NHAÏC SÓ LÖU HÖÕU PHÖÔÙC VAØ BAØI HAÙT LEÂN ÑAØNG

      1. Nhaïc só Löu Höõu Phöôùc:

- Moät em ñoïc lôøi giôùi thieäu nhaïc só veà Löu Höõu Phöôùc, SGK trang 26.

- Giôùi thieäu sô löôïc veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc nhö SGK vaø tö lieäu söu taàm theâm:

     OÂng sinh ngaøy 12-09-1921 taïi huyeän OÂ moân, tænh Caàn Thô. Laø taùc giaû cuûa nhöõng baøi ca xuaát saéc coù giaù trò lòch söû nhö: Leân ñaøng, Ca ngôïi Hoà Chuû Tòch, Giaûi phoùng mieàn Nam OÂng maát ngaøy 12-06-1989 taïi thaønh phoá HCM. OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc truy taëng giaûi thöôûng HCM veà Vaên hoïc ngheä thuaät.

- Trích ñoaïn 3 baøi: Ca ngôïi Hoà Chuû Tòch, Giaûi phoùng mieàn Nam, Reo vang bình minh.

- Tích hôïp: ÔÛ baøi haùt Ca ngôïi Hoà Chuû Tòch noùi ñeán Chuû tòch HCM troïn ñôøi phaán ñaáu, hy sinh vì söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc, vì nhaân daân, vì Toå quoác Vieät Nam nhö lôøi cuûa baøi haùt maø nhaïc só Löu Höõu Phöôùc ñaõ saùng taùc.

     2. Baøi haùt Leân ñaøng:

- Moät em ñoïc lôøi giôùi thieäu veà baøi haùt Leân ñaøng, SGK trang 26.

- Giôùi thieäu vaøi neùt veà baøi haùt nhö SGK.

- Baøøi haùt Leân ñaøng.

- Phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt Leân ñaøng? (Giai ñieäu maïnh meõ, soâi noåi, haøo huøng. Noäi dung thuùc giuïc theá heä treû leân ñöôøng tham gia vaøo söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc).

Ghi baøi

 

 

Traû lôøi

 

 

 

 

Nhaéc laïi

 

Thöïc hieän

 

Ñoïc thang aâm

 

 

 

Taäp ñoïc nhaïc

 

 

 

Thöïc hieän

 

 

 

 

 

Ghi baøi

 

 

Ñoïc SGK

 

HS nghe

 

Ghi baøi

 

 

 

 

 

HS nghe

 

Caûm nhaän

 

 

 

Ghi baøi

Ñoïc SGK

 

HS nghe

HS nghe

Traû lôøi, ghi baøi

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy TÑN soá 4 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp theo töøng nhoùm.

- 2 em leân trình baøy TÑN soá 4, giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm toát neáu ñaït yeâu caàu.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Leân ñaøng?

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Luyeän taäp TÑN vaø haùt thuoäc lôøi ca baøi TÑN soá 4.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Löu Höõu Phöôùc?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Leân ñaøng?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 12.

     + Daân ca laø gì?

     + Keå teân moät soá mieàn daân ca Vieät Nam?

    + Taïi sao chuùng ta phaûi caân troïng, hoïc taäp, giöõ gìn vaø tieáp tuïc phaùt trieån daân ca?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6                                                         Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 11 tiết 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự