Tuần 11 tiết 11

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
bs9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:13:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 11 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, doc, 1 trang, 0.16 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát: 11
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .
 
- OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng
- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia
 
I. Muïc tieâu:
     1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng.
- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3.
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia.
     2. Kó naêng:
- Haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Tuoåi hoàng.
- Ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.
- Bieát veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoaø thanh.
- Bieát sô löôïc veà tieåu söû cuûa nhaïc só noåi tieáng Phan Huyønh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây kô-nia.
     3. Thaùi ñoä:
 Traân troïng, yeâu quí nhöõng baø meï anh huøng vaø phuï nöõ Vieät Nam.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Tuoåi hoàng, Boùng caây kô-nia, Ñoaøn veä quoác quaân, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng, Nhôù ôn Baùc.
- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa AÂm nhaïc 8.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
Chæ ñònh
 
 
 
Ghi baûng
 
 
 
Chæ ñònh
 
Giôùi thieäu, nhaán maïnh
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Ghi baûng
Chæ ñònh
 
Giôùi thieäu, nhaán maïnh
 
 
 
Môû nhaïc
I. OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng
     1. Khôûi ñoäng gioïng:

     2. Nghe baøi haùt maãu:
     3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän tính chaát vui töôi, roän raøng.
II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
     1. Ñoïc gam: La thöù hoaø thanh vaø caùc aâm oån ñònh.

     2. Nghe baøi maãu:
     3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
    4. Kieåm tra baøi cuõ: Hai em leân trình baøy TÑN soá 3 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:
- Theå naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
NHAÏC SÓ PHAN HUYØNH ÑIEÅU VAØ BAØI HAÙT
BOÙNG CAÂY KÔ-NIA
    1. Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu:
- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu, SGK trang 24.
- Sô löôïc veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu, nhö SGK:
     Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu coøn coù buùt danh laø Huy Quang, sinh ngaøy 11 – 11 – 1924. queâ ôû Ñaø Naúng. Nhieàu saùng taùc cuûa oâng ñöôïc quaàn chuùng yeâu thích nhö Ñoaøn veä quoác quaân, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng (thô Hoaøi Vuõ), Nhôù ôn Baùc… OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc – Ngheä thuaät.
- Trích ñoaïn caùc baøiÑoaøn veä quoác quaân, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng (thô Hoaøi Vuõ), Nhôù ôn Baùc…
    2. Baøi haùt Boùng caây kô-nia:
- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt Boùng caây kô-nia, SGK trang 24 – 25.
- Ñoâi neùt veà baøi haùt Boùng caây kô-nia, nhö SGK:
     Baøi haùt coù giai ñieäu tha thieát, khoan thai, trìu meán. Noäi dung phaûn aùnh taâm traïng cuûa caû ñoàng baøo mieàn Nam ñang höôùng ra mieàn Baéc chôø ñôïi ngöôøi thaân cuûa mình trôû veà giaûi phoùng queâ höông.
- Baøi haùt Boùng caây kô-nia.
Ghi baøi
Luyeän thanh
 
 
 
 
 
Nghe
Thöïc hieän
 
Ghi baøi
Ñoïc gam
 
 
 
Nghe
Thöïc hieän
 
Trình baøy
 
 
 
Ghi baøi
 
 
 
Ñoïc SGK
 
Nghe, ghi baøi
 
 
 
 
 
Nghe
 
Ghi baøi
Ñoïc SGK
 
Nghe
Ghi baøi
 
 
 
Nghe

 
     4. Cuûng coá:
- Trình baøy baøi haùt Tuoåi hoàng keát vôùi tính chaát vui töôi, roän raøng.
- Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- OÂn laïi baøi haùt Tuoåi hoàng vaø TÑN soá 3.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?
- Xem tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 12:
     + Hoø laø gì?
     + Cho ví duï 3 baøi hoø?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Tuần 11 tiết 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan-11-tiet-11.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU