Tuần 11 tiết 11

giáo án Âm nhạc 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       44      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
bs9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:13:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
44
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết: 11 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp day: . . . . . . . . . . . . . . - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, Giáo Án Âm Nhạc 8 , Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, doc, 1 trang, 0.16 M, Âm nhạc 8 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-11-tiet-11.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết: 11
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp day: . . . . . . . . . . . . . .
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ-nia
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ-nia.
2. Kĩ năng:
- Hát thuộc và biểu diễn bài Tuổi hồng.
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3.
- Biết về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh.
- Biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ nổi tiếng Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia.
3. Thái độ:
Trân trọng, yêu quí những bà mẹ anh hùng và phụ nữ Việt Nam.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Tuổi hồng, Bóng cây kơ-nia, Đoàn vệ quốc quân, Anh ở đầu sông em cuối sông, Nhớ ơn Bác.
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học:
+ Nêu vài nét về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu?
+ Nêu cảm nhận về bài hát Bóng cây kơ-nia?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên tiến hành sau nội dung ôn Tập đọc nhạc.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng
Chỉ định
Giới thiệu, nhấn mạnh
Mở nhạc
Ghi bảng
Chỉ định
Giới thiệu, nhấn mạnh
Mở nhạc
I. Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài hát mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày bài hát kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp. Hát và thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng.
II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
1. Đọc gam: La thứ hoà thanh và các âm ổn định.

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày TĐN số 3 kết hợp vổ theo nhịp, theo phách, đánh nhịp.
4. Kiểm tra bài cũ: Hai em lên trình bày TĐN số 3 và trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau:
- Thể nào là giọng song song? Cho ví dụ?
- Nêu đặc điểm của giọng La thứ hòa thanh?
III. Âm nhạc thường thức:
NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU VÀ BÀI HÁT
BÓNG CÂY KƠ-NIA
1. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:
- Một em đọc bài giới thiệu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, SGK trang 24.
- Sơ lược về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, như SGK:
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn có bút danh là Huy Quang, sinh ngày 11 – 11 – 1924. quê ở Đà Nẳng. Nhiều sáng tác của ông được quần chúng yêu thích như Đoàn vệ quốc quân, Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ), Nhớ ơn Bác… Ông đã được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật.
- Trích đoạn các bàiĐoàn vệ quốc quân, Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ), Nhớ ơn Bác…
2. Bài hát Bóng cây kơ-nia:
- 1 em đọc bài giới thiệu về bài hát Bóng cây kơ-nia, SGK trang 24 – 25.
- Đôi nét về bài hát Bóng cây kơ-nia, như SGK:
Bài hát có giai điệu tha thiết, khoan thai, trìu mến. Nội dung phản ánh tâm trạng của cả đồng bào miền Nam đang hướng ra miền Bắc chờ đợi người thân của mình trở về giải phóng quê hương.
- Bài hát Bóng cây kơ-nia.
Ghi bài
Luyện thanh
Nghe

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                  Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát: 11

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp day: . . . . . . . . . . . . . .

 

- OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng

- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia

 

I. Muïc tieâu:

     1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng.

- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3.

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây Kô-nia.

     2. Kó naêng:

- Haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Tuoåi hoàng.

- Ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3.

- Bieát veà gioïng song song vaø gioïng La thöù hoaø thanh.

- Bieát sô löôïc veà tieåu söû cuûa nhaïc só noåi tieáng Phan Huyønh Ñieåu vaø baøi haùt Boùng caây kô-nia.

     3. Thaùi ñoä:

 Traân troïng, yeâu quí nhöõng baø meï anh huøng vaø phuï nöõ Vieät Nam.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Tuoåi hoàng, Boùng caây kô-nia, Ñoaøn veä quoác quaân, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng, Nhôù ôn Baùc.

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa m nhaïc 8.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán baøi hoïc:

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Giaùo vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

Chæ ñònh

 

 

 

Ghi baûng

 

 

 

Chæ ñònh

 

Giôùi thieäu, nhaán maïnh

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Ghi baûng

Chæ ñònh

 

Giôùi thieäu, nhaán maïnh

 

 

 

Môû nhaïc

I. OÂn taäp baøi haùt: Tuoåi hoàng

     1. Khôûi ñoäng gioïng:

     2. Nghe baøi haùt maãu:

     3. OÂn taäp: Trình baøy baøi haùt keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp. Haùt vaø theå hieän tính chaát vui töôi, roän raøng.

II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

     1. Ñoïc gam: La thöù hoaø thanh vaø caùc aâm oån ñònh.

     2. Nghe baøi maãu:

     3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

    4. Kieåm tra baøi cuõ: Hai em leân trình baøy TÑN soá 3 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi sau:

- Theå naøo laø gioïng song song? Cho ví duï?

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng La thöù hoøa thanh?

III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

NHAÏC SÓ PHAN HUYØNH ÑIEÅU VAØ BAØI HAÙT

BOÙNG CAÂY KÔ-NIA

    1. Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu:

- Moät em ñoïc baøi giôùi thieäu veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu, SGK trang 24.

- Sô löôïc veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu, nhö SGK:

     Nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu coøn coù buùt danh laø Huy Quang, sinh ngaøy 11 – 11 – 1924. queâ ôû Ñaø Naúng. Nhieàu saùng taùc cuûa oâng ñöôïc quaàn chuùng yeâu thích nhö Ñoaøn veä quoác quaân, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng (thô Hoaøi Vuõ), Nhôù ôn Baùc… OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc – Ngheä thuaät.

- Trích ñoaïn caùc baøiÑoaøn veä quoác quaân, Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng (thô Hoaøi Vuõ), Nhôù ôn Baùc…

    2. Baøi haùt Boùng caây kô-nia:

- 1 em ñoïc baøi giôùi thieäu veà baøi haùt Boùng caây kô-nia, SGK trang 24 – 25.

- Ñoâi neùt veà baøi haùt Boùng caây kô-nia, nhö SGK:

     Baøi haùt coù giai ñieäu tha thieát, khoan thai, trìu meán. Noäi dung phaûn aùnh taâm traïng cuûa caû ñoàng baøo mieàn Nam ñang höôùng ra mieàn Baéc chôø ñôïi ngöôøi thaân cuûa mình trôû veà giaûi phoùng queâ höông.

- Baøi haùt Boùng caây kô-nia.

Ghi baøi

Luyeän thanh

 

 

 

 

 

Nghe

Thöïc hieän

 

Ghi baøi

Ñoïc gam

 

 

 

Nghe

Thöïc hieän

 

Trình baøy

 

 

 

Ghi baøi

 

 

 

Ñoïc SGK

 

Nghe, ghi baøi

 

 

 

 

 

Nghe

 

Ghi baøi

Ñoïc SGK

 

Nghe

Ghi baøi

 

 

 

Nghe

 

     4. Cuûng coá:

- Trình baøy baøi haùt Tuoåi hoàng keát vôùi tính chaát vui töôi, roän raøng.

- Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp voå theo nhòp, theo phaùch, ñaùnh nhòp.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- OÂn laïi baøi haùt Tuoåi hoàng vaø TÑN soá 3.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Phan Huyønh Ñieåu?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Boùng caây kô-nia?

- Xem tröôùc noäi dung baøi hoïc tieát 12:

     + Hoø laø gì?

     + Cho ví duï 3 baøi hoø?

IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 8                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 11 tiết 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự