Tuần 11 tiết 11

giáo án Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       45      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
js9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 10:13:54 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
45
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 11 Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . . Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . . - Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, Giáo Án Âm Nhạc 9 , Giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11, doc, 1 trang, 0.27 M, Âm nhạc 9 chia sẽ bởi Đa Bùi Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Tuan-11-tiet-11.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 11
Ngày soạn: . . . . . . . . . . . .
Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . .
Lớp dạy: . . . . . . . . . . . . . .
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn tập bài hát Nối vòng tay lớn.
- Ôn tập TĐN số 3.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con.
2. Kĩ năng:
- Thuộc bài hát Nối vòng tay lớn, tập thể hiện sắc thái tình cảm khác nhau trong bài hát.
- Nắm vững TĐN số 3 kết hợp gõ phách đánh nhịp.
- Biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nội dung bài hát Mẹ yêu con.
3. Thái độ:
Biết kính yêu cha mẹ, ông bà.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Đàn Guitar hoặc đàn Organ.
- Đĩa nhạc và máy hát bài Nối vòng tay lớn, TĐN số 3, Mẹ yêu con, Màu áo chú bộ đội, Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ, Dáng đứng Bến Tre.
- Ảnh và tư liệu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
2. Học sinh:
- Tập và sách giáo khoa học Âm nhạc 9.
- Trả lời những câu hỏi chuẩn bị bào học mới:
+ Nêu vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý?
+ Nêu cảm nhận về bài hát Mẹ yêu con?
+ Kể tên những bài hát về đề tài “Người mẹ” mà em biết?
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, ổn định tư thế ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ: Gioas viên tiến hành sau nội dung ôn Tập đọc nhạc.
3. Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS

Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Ghi bảng
Điều khiển
Mở nhạc
Yêu cầu
Chỉ định
Ghi bảng, treo ảnh
Giới thiệu
Mở nhạc
Ghi bảng
Giới thiệu
Ghi bảng
Mở nhạc
I. Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
1. Khởi động giọng:

2. Nghe bài hát mẫu:
3. Ôn hát: Hát tập thể, hát có lĩnh xướng.
II. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
1. Đọc thang âm:

2. Nghe bài mẫu:
3. Ôn tập: Trình bày TĐN số 3 kết hợp gõ phách, đánh nhịp.
4. Kiểm tra bài cũ: Trình bài TĐN số 3 và trả lời 1 trong 2 câu hỏi:
- Thế nào là dịch giọng, cho ví dụ?
- Nêu đặc điểm của giọng Pha trưởng? Cho ví dụ 3 bài hát viết ở giọng Pha trưởng?
III. Âm nhạc thường thức:
NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ VÀ BÀI HÁT MẸ YÊU CON
1. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:
Ông sinh ngày 5-3-1925 tại Vinh – Nghệ An, quê góc ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ông có nhiều ca khúc nổi tiếng như: Màu áo chú bộ đội, Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ, Dáng đứng Bến Tre… Ông đã được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật.
- Trích đoạn các bài Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ, Dáng đứng Bến Tre, Màu áo chú bộ đội.
2. Bài hát Mẹ yêu con:
- Bài hát ra đời năm 1956 trong niềm hân hoan đón cô con gái nhỏ chào đời, gợi đến hình tượng bà mẹ Tổ quốc đã làm nên lịch sử dân tộc.
Mẹ yêu con là bài hát có giai điệu trìu mến, thiết tha, bay bổng. Nội dung nói về tình mẹ yêu con.
- Bài hát Mẹ yêu con.
Ghi bài
Luyện thanh
HS nghe
Thực hiện
Ghi bài
Đọc thang âm
HS nghe
Thực hiện
Trả bài
Ghi bài
Nghe
Ghi bài
Nghe
Ghi bài
Nghe


4. Củng cố:
- Trình bày có lĩnh xướng bài hát Nối vòng tay lớn.
- Trình bày bài TĐN số 3

 


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Tieát 11

Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .

Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .

Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .

 

- OÂn taäp baøi haùt: Noái voøng tay lôùn

- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên Tyù vaø baøi haùt Meï yeâu con

 

I. Muïc tieâu:

    1. Kieán thöùc:

- OÂn taäp baøi haùt Noái voøng tay lôùn.

- OÂn taäp TÑN soá 3.

- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên Tyù vaø baøi haùt Meï yeâu con.

     2. Kó naêng:

- Thuoäc baøi haùt Noái voøng tay lôùn, taäp theå hieän saéc thaùi tình caûm khaùc nhau trong baøi haùt.

- Naém vöõng TÑN soá 3 keát hôïp goõ phaùch ñaùnh nhòp.

- Bieát vaøi neùt veà tieåu söû vaø saùng taùc aâm nhaïc cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù, noäi dung baøi haùt Meï yeâu con.

    3. Thaùi ñoä:

Bieát kính yeâu cha meï, oâng baø.

II. Chuaån bò:

    1. Giaùo vieân:

- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.

- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Noái voøng tay lôùn, TÑN soá 3, Meï yeâu con, Maøu aùo chuù boä ñoäi, Muøa xuaân coâ nuoâi daïy treû, Daùng ñöùng Beán Tre.

- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù.

    2. Hoïc sinh:

- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc m nhaïc 9.

- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøo hoïc môùi:

     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?

     + Keå teân nhöõng baøi haùt veà ñeà taøi “Ngöôøi meï” maø em bieát?

III. Tieán trình daïy – hoïc:

    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.

    2. Kieåm tra baøi cuõ: Gioas vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc.

    3. Baøi môùi:

 

HÑ cuûa GV

Noäi dung

HÑ cuûa HS

Ghi baûng

Ñieàu khieån

I. OÂn taäp baøi haùt: Noái voøng tay lôùn

    1. Khôûi ñoäng gioïng:

Ghi baøi

Luyeän thanh

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

Ghi baûng

Ñieàu khieån

 

 

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

Yeâu caàu

 

Chæ ñònh

 

 

 

 

Ghi baûng, treo aûnh

Giôùi thieäu

 

 

 

 

 

Môû nhaïc

 

Ghi baûng

Giôùi thieäu

 

 

Ghi baûng

 

 

     2. Nghe baøi haùt maãu:

    3. OÂn haùt: Haùt taäp theå, haùt coù lónh xöôùng.

II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3

    1. Ñoïc thang aâm:

    2. Nghe baøi maãu:

    3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp gphaùch, ñaùnh nhòp.

     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøi TÑN soá 3 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi:

- Theá naøo laø dòch gioïng, cho ví duï?

- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Pha tröôûng? Cho ví duï 3 baøi haùt vieát ôû gioïng Pha tröôûng?

III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:

NHAÏC SÓ NGUYEÃN VAÊN TYÙ VAØ BAØI HAÙT MEÏ YEÂU CON

    1. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù:

     OÂng sinh ngaøy 5-3-1925 taïi Vinh – Ngheä An, queâ goùc ôû xaõ Phuù Cöôøng, huyeän Soùc Sôn, thaønh phoá Haø Noäi. OÂng coù nhieàu ca khuùc noåi tieáng nhö: Maøu aùo chuù boä ñoäi, Muøa xuaân coâ nuoâi daïy treû, Daùng ñöùng Beán Tre… OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc – Ngheä thuaät.

- Trích ñoaïn caùc baøi Muøa xuaân coâ nuoâi daïy treû, Daùng ñöùng Beán Tre, Maøu aùo chuù boä ñoäi.

    2. Baøi haùt Meï yeâu con:

- Baøi haùt ra ñôøi naêm 1956 trong nieàm haân hoan ñoùn coâ con gaùi nhoû chaøo ñôøi, gôïi ñeán hình töôïng baø meï Toå quoác ñaõ laøm neân lòch söû daân toäc.

     Meï yeâu con laø baøi haùt coù giai ñieäu trìu meán, thieát tha, bay boång. Noäi dung noùi veà tình meï yeâu con.

 

 

 

 

 

HS nghe

Thöïc hieän

Ghi baøi

Ñoïc thang aâm

 

 

 

 

 

 

HS nghe

Thöïc hieän

 

Traû baøi

 

 

 

 

Ghi baøi

 

Nghe

 

 

 

 

 

 

 

Ghi baøi

Nghe

 

 

Ghi baøi

 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa

 

Môû nhaïc

- Baøi haùt Meï yeâu con.

Nghe

 

    4. Cuûng coá:

- Trình baøy coù lónh xöôùng baøi haùt Noái voøng tay lôùn.

- Trình baøy baøi TÑN soá 3 keát hôïp ñaùnh nhòp.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?

    5. Daën doø – Nhaän xeùt:

- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc vöõng lôøi ca baøi Noái voøng tay lôùn.

- Luyeän taäp vöõng baøi TÑN soá 3.

- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?

- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?

- Xem vaø chuaån bò tröôùc baøi hoïc tieát 12:

     + Lí laø gì? Neâu teân 3 baøi Lí maø em bieát?

     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi?

IV. Boå sung ruùt kinh nghieäm:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Tuần 11 tiết 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự