Giáo Án Âm Nhạc 9:Tuần 11 Tiết 11

giáo án điện tử Âm nhạc Âm nhạc 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
js9hzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-11-08 22:13:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa Tieát 11 Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . . Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . . Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . . - OÂn taäp baøi haùt: Noá

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Tieát 11
Ngaøy soaïn: . . . . . . . . . . . .
Ngaøy daïy: . . . . . . . . . . . . .
Lôùp daïy: . . . . . . . . . . . . . .
 
- OÂn taäp baøi haùt: Noái voøng tay lôùn
- OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên Tyù vaø baøi haùt Meï yeâu con
 
I. Muïc tieâu:
    1. Kieán thöùc:
- OÂn taäp baøi haùt Noái voøng tay lôùn.
- OÂn taäp TÑN soá 3.
- AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên Tyù vaø baøi haùt Meï yeâu con.
     2. Kó naêng:
- Thuoäc baøi haùt Noái voøng tay lôùn, taäp theå hieän saéc thaùi tình caûm khaùc nhau trong baøi haùt.
- Naém vöõng TÑN soá 3 keát hôïp goõ phaùch ñaùnh nhòp.
- Bieát vaøi neùt veà tieåu söû vaø saùng taùc aâm nhaïc cuûa nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù, noäi dung baøi haùt Meï yeâu con.
    3. Thaùi ñoä:
Bieát kính yeâu cha meï, oâng baø.
II. Chuaån bò:
    1. Giaùo vieân:
- Ñaøn Guitar hoaëc ñaøn Organ.
- Ñóa nhaïc vaø maùy haùt baøi Noái voøng tay lôùn, TÑN soá 3, Meï yeâu con, Maøu aùo chuù boä ñoäi, Muøa xuaân coâ nuoâi daïy treû, Daùng ñöùng Beán Tre.
- AÛnh vaø tö lieäu veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù.
    2. Hoïc sinh:
- Taäp vaø saùch giaùo khoa hoïc AÂm nhaïc 9.
- Traû lôøi nhöõng caâu hoûi chuaån bò baøo hoïc môùi:
     + Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?
     + Keå teân nhöõng baøi haùt veà ñeà taøi “Ngöôøi meï” maø em bieát?
III. Tieán trình daïy – hoïc:
    1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, oån ñònh tö theá ngoài.
    2. Kieåm tra baøi cuõ: Gioas vieân tieán haønh sau noäi dung oân Taäp ñoïc nhaïc.
    3. Baøi môùi:
 
HÑ cuûa GV
Noäi dung
HÑ cuûa HS
Ghi baûng
Ñieàu khieån
I. OÂn taäp baøi haùt: Noái voøng tay lôùn
    1. Khôûi ñoäng gioïng:
Ghi baøi
Luyeän thanh

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
Ghi baûng
Ñieàu khieån
 
 
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
Yeâu caàu
 
Chæ ñònh
 
 
 
 
Ghi baûng, treo aûnh
Giôùi thieäu
 
 
 
 
 
Môû nhaïc
 
Ghi baûng
Giôùi thieäu
 
 
Ghi baûng
 
 

     2. Nghe baøi haùt maãu:
    3. OÂn haùt: Haùt taäp theå, haùt coù lónh xöôùng.
II. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3
    1. Ñoïc thang aâm:

    2. Nghe baøi maãu:
    3. OÂn taäp: Trình baøy TÑN soá 3 keát hôïp goõ phaùch, ñaùnh nhòp.
     4. Kieåm tra baøi cuõ: Trình baøi TÑN soá 3 vaø traû lôøi 1 trong 2 caâu hoûi:
- Theá naøo laø dòch gioïng, cho ví duï?
- Neâu ñaëc ñieåm cuûa gioïng Pha tröôûng? Cho ví duï 3 baøi haùt vieát ôû gioïng Pha tröôûng?
III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
NHAÏC SÓ NGUYEÃN VAÊN TYÙ VAØ BAØI HAÙT MEÏ YEÂU CON
    1. Nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù:
     OÂng sinh ngaøy 5-3-1925 taïi Vinh – Ngheä An, queâ goùc ôû xaõ Phuù Cöôøng, huyeän Soùc Sôn, thaønh phoá Haø Noäi. OÂng coù nhieàu ca khuùc noåi tieáng nhö: Maøu aùo chuù boä ñoäi, Muøa xuaân coâ nuoâi daïy treû, Daùng ñöùng Beán Tre… OÂng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng Hoà Chí Minh veà Vaên hoïc – Ngheä thuaät.
- Trích ñoaïn caùc baøi Muøa xuaân coâ nuoâi daïy treû, Daùng ñöùng Beán Tre, Maøu aùo chuù boä ñoäi.
    2. Baøi haùt Meï yeâu con:
- Baøi haùt ra ñôøi naêm 1956 trong nieàm haân hoan ñoùn coâ con gaùi nhoû chaøo ñôøi, gôïi ñeán hình töôïng baø meï Toå quoác ñaõ laøm neân lòch söû daân toäc.
     Meï yeâu con laø baøi haùt coù giai ñieäu trìu meán, thieát tha, bay boång. Noäi dung noùi veà tình meï yeâu con.
 
 
 
 
 
HS nghe
Thöïc hieän
Ghi baøi
Ñoïc thang aâm
 
 
 
 
 
 
HS nghe
Thöïc hieän
 
Traû baøi
 
 
 
 
Ghi baøi
 
Nghe
 
 
 
 
 
 
 
Ghi baøi
Nghe
 
 
Ghi baøi
 

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Phoøng GD – ÑT Thoaïi Sôn                                                                   Tröôøng THCS TT Phuù Hoøa
 

Môû nhaïc
- Baøi haùt Meï yeâu con.
Nghe

 
    4. Cuûng coá:
- Trình baøy coù lónh xöôùng baøi haùt Noái voøng tay lôùn.
- Trình baøy baøi TÑN soá 3 keát hôïp ñaùnh nhòp.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?
    5. Daën doø – Nhaän xeùt:
- Taäp haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc vöõng lôøi ca baøi Noái voøng tay lôùn.
- Luyeän taäp vöõng baøi TÑN soá 3.
- Neâu vaøi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tyù?
- Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Meï yeâu con?
- Xem vaø chuaån bò tröôùc baøi hoïc tieát 12:
     + Lí laø gì? Neâu teân 3 baøi Lí maø em bieát?
     + Neâu caûm nhaän veà baøi haùt Lí keùo chaøi?
IV. Boå sung – ruùt kinh nghieäm:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Giaùo aùn AÂm nhaïc 9                                            Giaùo vieân soaïn: Buøi Vaên Ña


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Tuần 11 tiết 11
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_11_tiet_11_lop_9.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TUAN 11 - tiet 11
  Mỹ thuật 6
  TUAN 11 - tiet 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2012

  Xem: 0

 • Tuần 11- Tiết 11
  Giáo án khác
  Tuần 11- Tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 4

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 8
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 7
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 4

 • Tuần 11 tiết 11
  Giáo án khác
  Tuần 11 tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 6
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2010

  Xem: 0

 • tuần 11 - tiết 11
  Âm nhạc 8
  tuần 11 - tiết 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2010

  Xem: 0

 • TUẦN 11- LS9 - TIẾT 11
  Sinh học 9
  TUẦN 11- LS9 - TIẾT 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2012

  Xem: 1

 • TUẦN 11 TIẾT 11 CD6
  Giáo án khác
  TUẦN 11 TIẾT 11 CD6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2015

  Xem: 0

 • TUẦN 11 -LÍ 7-TIẾT 11
  Vật lý
  TUẦN 11 -LÍ 7-TIẾT 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2012

  Xem: 0